30.4.14

L-Ordni ta’ Protezzjoni Ewropea.
1.         Bħalissa għaddejja diskussjoni importanti fi ħdan l-Unjoni Ewropea marbuta ma’ mekkaniżmi ġodda li permezz tagħhom nistgħu nagħtu saħħa lil-liġi ta’ kull pajjiż sabiex vittmi ta’ reati li jibbenefikaw minn ordni ta’ protezzjoni, waħda li tiċċaqlaq magħhom imorru fejn imorru.  Ir-realtà llum hija li diversi Stati għandhom fis-sistema ġudizzjarja tagħhom metodi differenti li permezz tagħhom huma jistgħu jipproteġu lil  min kien vittma ta’ reat minn min wettqu.  Dan fil-preżent ifisser li meta dik il-vittma tiċċaqlaq minn pajjiż għal ieħor tista’ titlef dan il-benefiċċju legali importanti.  Għalhekk hemm bżonn li nimxu ‘l quddiem biex inżidu fil-firxa ta’ għajnuna u protezzjoni.

2.         Pajjiżna f’dawn l-aħħar snin għamel diversi passi ‘l quddiem sabiex jagħti aktar vuċi lill-vittma tar-reat matul il-proċess, (il-kawża kriminali), kif ukoll wara.  Illum il-vittma għandha fil-liġi dinjità proċesswali aqwa.  M’hijiex biss xhud u daqshekk, imma hija parti mill-proċeduri bid-dritt li tidher f’kull seduta tal-Qorti, li tagħmel domandi lix-xhieda, li tippreżenta d-dokumenti u tissottometti l-każ tagħha.  Mhux biss, imma l-vittma tar-reat għandha l-possibilità li tixhed permezz tal-video conferencing fejn huwa jkun qiegħed jixhed f’kamra differenti mill-Qorti però jinstema’ ġewwa l-awla sabiex wieħed jipproteġi u, fl-istess ħin, jiffaċilita l-affarijiet.

3.         Il-liġi tagħna daħħlet ukoll żewġ miżuri oħra favur il-vittma li, sfortunatament jidher li m’humiex jiġu użati u applikati biżżejjed fil-proċeduri legali.  Illum hemm diġà fil-Kodiċi Kriminali tagħna li min isofri danni minn reat jista’ jitlob li l-Qorti Kriminali tagħti fis-sentenza mhux biss il-piena ta’ ħabs jew multa, iżda li tikkundanna lill-imputat, lill-ħati li jħallas ukoll id-danni ċivili kaġunati lill-vittma.  Dan għandu fil-prinċipju jġib tnaqqis fil-kawżi ċivili u, fl-istess ħin jagħti proċeduri veloċi lil min qiegħed ibati.  L-esperjenza turi li ħafna drabi dawn il-kawżi ta’ danni jitwalu u hemm għandna mekkaniżmu li jista’, jekk jintuża tajjeb, ineħħi minn dan id-dewmien.

4.         Mhux biss dan il-pass, imma daħħalna wkoll li meta l-vittma tkun sabet lilha nnifisha misruqa jew oġġett tagħha b’xi mod meħud lilha u esebiti l-Qorti, allura tista’ titlob li tieħu l-oġġett tagħha lura malajr.  Filwaqt li qabel il-vittma tar-reat riedet il-kunsens tal-prosekuzzjoni, tad-difiża u tal-Qorti, illum il-Qorti waħedha hija biżżejjed.  Wara li jsir l-eżami ta’ l-oġġett, jiġi fotografat u jsir dak kollu li hemm bżonn għall-kontinwazzjoni tal-każ l-oġġett għandu jiġi rilaxxat mingħajr dewmien.  Dan huwa pass ‘il quddiem, iktar u iktar f’din is-soċjetà fejn l-oġġetti li nużaw jintilfu fil-valur ekonomiku u l-utilità tagħhom minħabba l-avvanz veloċi tat-teknoloġija moderna.  Hemm bżonn però li dan il-mekkaniżmu jitħaddem iktar spiss sabiex jitnaqqsu l-atrit u d-dwejjaq li vittma ta’ reat tkun diġà għaddiet minnhom.

5.         Passi kbar oħra ħarġu wkoll bl-Att dwar il-Vjolenza Domestika li huma wkoll ħolqu spazju legali ġdid u li però hemm il-bżonn immedjat li jiġu attwati u mwettqa iktar.  Il-Kodiċi Kriminali jagħti issa lill-Qorti d-dritt li toħroġ ordnijiet ta’ protezzjoni għall-vittma tar-reat, speċjalment għal dawk li jiġu msawta, sija waqt il-proċess penali kif ukoll wara.  Il-liġi diġà tgħid li min huwa akkużat u min huwa misjub ħati ta’ reat għandu jiġi ordnat li ma jersaqx lejn il-vittma tar-reat, la lejn darha, la fejn taħdem jew tmur,  kif ukoll hemm il-poter li jitkeċċa mid-dar jekk kien joqgħod magħha.  Dik il-liġi għamlet passi kbar ‘il quddiem favur il-vittma tar-reat u hemm bżonn ta’ iktar informazzjoni lill-poplu.

6.         Terġa’, dawn l-ordnijiet li huma effettivi bil-liġi jistgħu, għall-kuntrarju ta’ pajjiżi oħra, jinħarġu wkoll mill-Qorti Ċivili fejn quddiemha joħroġ każ ta’ vjolenza domestika.   Mhux biss, imma dawn l-ordnijiet jistgħu jdumu applikati għal tlett snin u jekk ikun il-każ jistgħu jerġgħu jiġu estiżi għal perjodu ieħor.  Dan fih innifsu huwa tajjeb u bidla verament radikali minn dak li kien hemm qabel.  Issa, fuq livell ta’ Unjoni Ewropea qed niddiskutu sabiex nippermettu li meta jinħarġu ordnijiet ta’ protezzjoni bħal dawn, allura jimxu mal-vittma tmur fejn tmur fi ħdan l-Unjoni.  Dan jagħmel il-ġid u huwa pass kbir sabiex nissudaw il-pożizzjoni tal-vittma mhux biss f’pajjiżna iżda fis-26 Stat Membru l-ieħor.  Pajjiżna huwa kommess favur din il-linja ta’ azzjoni għax huwa jrid jagħti valur ta’ protezzjoni aqwa lill-vittma tar-reat.


Dan l-artikolu deher fil-harga tat-12 ta Marzu 2010 fl-Illum.


Jum barra mis-soltu.1.         Fil-ħajja politika attiva tagħraf li hemm regola li għalkemm mhijiex  miktuba taraha li iktar ma jgħaddi ż-żmien iktar taħdem.  Dan ġej mill-fatt li l-bniedem jaf, u jekk ma jafx jitgħallem li hu jipproponi u jaħdem fuq diversi miżuri ġodda, però l-ħajja turih li mhux kollha ser jaslu fil-port tagħhom u jimmaterjalizzaw.  Għax kif jgħidu huwa ċar u manifest  li mhux kull ma jinżera’ jagħti l-frott shih mixtieq jew xi parti minnu.  Hemm diversi inizjattivi u miżuri legali u amministrattivi li ttieħdu minn dan il-Ministeru f’dawn is-snin li għaddew minn dan il-proċess uman.

2.         Għalkemm dan huwa minnu, kelli x-xorti li tul dawn l-aħħar sentejn irnexxili nara diversi punti ta’ ħidma li daħlu fis-seħħ u bdew irendu lura tajjeb.  Dawn kienu marbuta ma’ numru ta’ liġijiet li ġew preparati, tlestew u tressqu għad-diskussjoni fil-Kamra tad-Deputati tagħna.  Numru minnhom ġew approvati u huma diġà fis-seħħ, oħrajn qed jistennew il-ħin tagħhom, fosthom dawk marbuta mal-emendi għall-Att dwar il-Probation u ma’ diversi miżuri ta’ natura penali ndirizzati li jiddefendu d-dinjità tat-tfal mill-pornografija u l-issolleċitar minn fuq l-internet għal skopijiet illeċiti.

3.         Wieħed mill-proġetti interessanti li ħadna sehem fih flimkien mal-Uffiċċju tal-Prim Ministru kien dak marbut ma’ fondi mill-External Borders Fund ta’ l-Unjoni Ewropea.  Taħt dan il-fond pajjiżna, mertu ta’ ħafna xogħol li sar ta’ preparazzjoni u attenzjoni minn numru ta’ uffiċjali dedikati sija fl-Armata kif ukoll fil-Ministeri rispettivi, ġew approvati  numru ta’ proġetti.  Proġetti intenzjonati sabiex permezz tagħhom ikollna apparat aqwa milli għandna biex nipproteġu aħjar il-fruntieri tagħna. Apparat iktar modern, sofistikat u aġġornat sabiex iservi ta’ għodda importanti għall-korpi dixxiplinati tagħna.

4.         Fil-fatt, minn dan il-Fond ġew allokati lilna mija u tnax-il miljun ewro (€112,000,000) li jridu jintefqu fuq numru ta’ proġetti approvati diġà fuq dawn is-snin li ġejjin.  Somma xejn traskurabbli li għamilna u ser naghmlu użu tajjeb ħafna minnha.  Dan qed ngħidu għax wieħed mill-ewwel passi importanti li ħadna kien dak li ħadna ħsieb li nottjenu bihom erba’ inshore patrol boats għall-Forzi Armati ta’ pajjiżna, dan billi huma għandhom fuqhom l-obbligu li jħarsu l-fruntieri esterni tagħna.  Il-proċess sħiħ ħa ż-żmien tiegħu u bejn l-aġġudikazzjoni, il-manifattura ta’ dawn id-dgħajjes u t-trasport, ma kienx nieqes minn diffikultajiet varji.  Però llum għandna s-sodisfazzjon li dawn huma issa fl-ibħra tagħna, f’idejna għad-disposizzjoni tal-Forzi Armati  preparati għal kull eventwalità li tista’ tinqala’.

5.         Il-Ħamis li għadda kelli x-xorti li nkun preżenti għal parti miċ-ċerimonja li fiha ġew uffiċjalment inawgurati dawn l-erba’ patrol boats.  Il-Prim Ministru Dr Lawrence Gonzi kien fuq il-post, jara din il-ħidma tajba.  Flimkien miegħu tlajna abbord waħda minnhom u hemm stajt nara d-differenza li t-teknoloġija moderna kapaċi tagħti.  Billi kont tlajt qabel fuq dak li kellna, f’dan fil-vjaġġ pjaċevoli ħafna li ħadna fuq il-patrol boat stajt nara li hemm kumdità, veloċità u manuvrabilità li qabel ma kellniex.  Qabża verament kbira fil-kwalità.

6.         Abbord kelli wkoll il-fortuna mmiss b’idejja u nara s-sodisfazzjon tad-diversi membri ta’ l-Armata li raw li għandhom f’idejhom dgħajjes li qed iżanżnuhom huma, kif jgħidu “ġodda fjamanti”.  Kien hemm ħafna membri mdorrija b’mezzi oħra, jew uħud li saħansitra kienu hemm meta ġew f’pajjiżna dgħajjes oħra li setgħu japprezzaw il-qabża fil-livell.  Dawn id-dgħajjes moderni, li huma parti mill-flotta tagħna, jixhdu wkoll pass konkret f’dak li pajjiżna rnexxielu jottjeni mill-Unjoni Ewropea.  Mertu tad-deċiżjoni li nissieħbu fl-Unjoni Ewropea għandna u ser ikollna iktar strumenti ġodda għad-dispożizzjoni tagħna li jgħinuna fil-ħidma sabiex niddefendu s-sovranità tagħna.  Fl-aħħar ta’ dik il-ġurnata ħassejt verament li kienet waħda barra mis-soltu. Waħda li, minkejja kull kritika, turi li d-deċiżjoni li nsiru membri sħaħ tal-Unjoni Ewropea kienet u tibqa’ waħda tajba ħafna. Dan l-artikolu deher fil-harga tal-Illum tal-21 ta Marzu 2010.

Il-Ġebla tax-Xewka tal-Kamra.1.         L-għażla ta’ Louis Galea fis-siġġu ta’ Speaker tal-Parlament tagħna kienet niżlet tajjeb ħafna, speċjalment magħna li nippruvaw inservu lill-poplu tagħna minn hemm .  Louis ġie mimli b’pakkett ta’ enerġija żagħżugħa, b’ideat ġodda għall-kariga li beda jokkupa.  Segwa fil-pariri t-tajba li kien stabbilixxa Anton Tabone qablu għal żewġ leġislaturi u kompla żied id-doża magħhom.  Appena ħa l-ħatra, ġieb miegħu l-esperjenza ta’ snin twal josserva miż-żewġ naħat tal-Kamra x’għandu jwettaq minn min jippresjedi dak il-post tant vitali għall-pajjiż u d-demokrazija.

2.         Tul dawn ix-xhur ħidmietu ħarġet iktar għad-dwal tax-xemx b’numru ta’ deċiżjonijiet u direzzjonijiet li Louis kapaċi jagħti. Ġieb miegħu sens ġdid ta’ dixxiplina u awtorità li hu ssiġilla bi kliemu, b’ħarstu, proprju għax jaf sewwa l-karattri taż-żewġ naħat tal-Kamra.  Meta għalhekk daħlet l-aħbar li kien ġie nominat bħala Awditur fl-istituzzjonijiet Ewropej, għalkemm ħadt pjaċir għalih, fl-istess waqt kien ċar li l-għażla tas-suċċessur ma kienet ser tkun xejn faċli.  Mhux ser infaħħrilkom persuna li l-poplu kollu jaċċetta li ħadem kemm felaħ u seta’ għall-ġid.  Lil Louis Galea ilni nafu snin twal, preċiż qabel daħal fil-politika.  Kont għamilt żmien fejn kelli f’xi kexxun l-ewwel ritratt politiku tiegħu u kien għad għandu mopp xagħar impressjonanti.  Ismu kien isem tal-familja, id-dar ta’ missieri kien milqugħ dejjem.  Għadni niftakar lill-ommi u lil missieri juruni r-rigal tat-tieġ li kien intagħżel b’attenzjoni u mħabba u wara jippreparaw irwieħhom għalih.  Niftakru darba jħajjarni nidħol għall-politika, però fuq dan nikteb iktar ʹil quddiem.

3.         Lil Louis nawguralu mill-qalb.  Dieħel għal responsabbiltà kbira.  M’hemmx dubju li ser jingħaqad ma’ oħrajn li qed jagħmlu u diġà għamlu ġieħ lil pajjiżna.  Anzi, jekk tippermettuli, huwa ta’ sodisfazzjon tara kif  il-Partit Nazzjonalista irnexxielu jibgħat minn ħdanu  bnedmin ta’ kalibru bħal Joe Borg, Josef Bonnici, John Dalli u issa Louis.  Għalhekk, wieħed jifhem iktar li biex tagħżel il-bniedem li jidħol fiż-żarbun tiegħu trid attenzjoni. .  Id-diffikultà mhux tant għax ma ssibx, imma għax il-Partit Nazzjonalista għandu fi ħdanu abbundanza ta’ persuni b’esperjenza, abbiltà u f’ħafna sens dixxipli ta’ l-istess tagħlim politiku ta’ Louis.

4.         Meta għalhekk ġie deċiż li Michael Frendo għandu jkun is-suċċessur ma stajtx ma naqbilx li kienet wahda kif tixraq..  L-għażla, m’hemmx dubju, hija tajba u li tidħol bil-preċiż għall-pożizzjoni li ser jokkupa.  Michael ilu fix-xenarju politiku u hu mimli b’esperjenza ta’ dak li huwa mistenni minn Speaker tal-Kamra.  Ta’ tnejn u tletin sena kien diġà fis-siġġu u żammu għal dawn is-snin twal.  Persuna ta’ intelliġenza u riflessjoni.  Kien promotur ta’ ideat ta’ sustanza.  Qatt ma ninsa, per eżempju l-famuż “Is Malta Burning” – min jaf kemm qassamna minnu!  

5.         Sirt nafu aktar fil-viċin meta dħalt membru fil-Kamra jiena wkoll.  Konna nqattgħu ħin  flimkien, niddiskutu fuq kollox u rrid ngħid li kont insibu preparat b’opinjoni għax jaqra u jżomm lilu nnifsu aġġornat.  Mhux darba jew tnejn qsamna esperjenzi interessanti, speċjalment meta konna flimkien fiċ-Ċina proprju waqt l-attakk fuq New York fil-11 ta’ Settembru.  Għadni sa llum narah persuna mimli b’ideat u żammejt miegħu linja ta’ diskussjoni, aktar u aktar meta okkupa l-kariga ta’ Ministru tal-Affarijiet Barranin li kompliet esponietu għall-politika internazzjonali u Ewropea proprju meta pajjiżna sar Membru tal-Unjoni Ewropeja.

6.         Ma hemmx dubju li l-għażla li saret mill-grupp tal-Partit Nazzjonalista hija tajba.  Micheal ser jidħol bl-intelliġenza, bl-enerġija u bl-entużjażmu li ssoltu narah jaffronta bihom il-problemi li jiġu għal wiċċu.  Anzi, nazzarda nipprospetta passi oħra ‘l quddiem f’istituzzjoni demokratika li għandha fi ħdanha l-elementi essenzjali biex twettaq qabżiet oħra li bihom tibqa’ tirrappreżenta sew u tmexxi ‘l quddiem lill-poplu.  Michael ser jagħmel il-ġid lil kull membru fil-qadi ta’ dmiru.  Għax s-siġġu ta’ Speaker m’huwiex wieħed simboliku, istituzzjonali imma l-ġebla tax-xewka tal-ħajja demokratika tagħna u huwa vitali li jiġi okkupat kif ser jkun minn bniedem ta’ kalibru.  Nittama minn qalbi li l-partit fl-Oppożizzjoni jagħmel qabża politika u flok jopponi għal din in-nomina, jħaddanha u jivvota huwa wkoll magħna.  Tkun xi tkun l-għażla tagħhom, m’għandi l-ebda dubju li ser ikollna Speaker li jmexxina lkoll ‘il quddiem.


 Dan l-artikolu kien deher fl-24 ta April 2010 fil-Mument.

Qabża fid-dlam?
1.       Il-kliem ta’ Monsinjur Charles Scicluna l-Ħadd li għadda riportat f’gazzetta lokali kien u għadu żiffa friska ta’ ideat.  Għandi l-fortuna li sirt naf ftit lil dan il-bniedem mimli b’doni, talenti u intelliġenza meta reġa’ ngħaqad mal-kors tal-liġi li kont fih jien.  Wara xi snin kien telaq, segwa dak għas-saċerdozju u ġie lura.  Kien mimli b’attività, però l-umur tiegħu kien dejjem tajjeb.  Ċar fil-ħsieb, jiċċajta, jiġbed is-saqajn fejn għandu u jżomm l-ispirtu ta’ akkademija f’dawk is-snin diffiċli.

2.       Il-Knisja taf x’inhija tagħmel.  Sinjal mill-iktar ċar kienet l-għażla tiegħu ġewwa l-Vatikan.  Ma kontx ħadtha bi kbira meta sirt naf li qiegħed, anzi, fl-istess uffiċċju ma’ dak iż-żmien il-Kardinal Josef Ratzinger.  Kienet għalija konsegwenza mill-iktar loġika.  Bniedem mhux biss preparat, imma fuq kollox b’viżjoni tal-ħajja li rari ssib bħalha.  Kapaċi jħares lejn it-tajjeb u l-ħażin ta’ l-argument u jiċċaqlaq 'il quddiem.  Ma naħsibx li b’xi mod qagħad jew joqgħod lura minn kelma li tbiddel u tkun parti minn proċess ta’ awto-kritika.

3.       Ħadt pjaċir naqra kliemu għax fihom hemm id-demm ibaqbaq ta’ persuna li huwa konvint mill-ideat tiegħu u m’għandux xi biża’ li jinvolvi ruħu f’dibattiti mas-soċjetà.  Anzi, kif deher mill-iktar ċar, il-problema mhux tant hu, iżda kemm ħaddieħor huwa lest li jħaddem rasu biex jara min għandu raġun.  F’ħafna sens din hija t-traġedja ta’ din l-era moderna.  L-umanità, jew aħjar il-bniedem, li qiegħed jgħix fis-soċjetajiet Ewropej irid li jiġi inqas u inqas “imdejjaq” minn riċerka għall-verità.  Fil-pożizzjoni ekonomika u soċjali li laħaq ma jridx, u anzi, ma jħossx il-bżonn li jaqra, jiskopri, jiddibatti ma’ oħrajn fuq dak li hu u dak li qiegħed jgħix.

4.       Il-kriżijiet tas-soċjetajiet kollha jorbtu lilhom infushom ma’ din il-ġebla.  Il-bniedem, permezz ta’ diversi liġijiet li ġew ispirati mill-prinċipji nsara, qiegħed isib li m’għandux għalfejn jitħarrek.  Għandu l-libertà kollha li jrid, għandu ħafna drittijiet, sistema demokratika li taħdem u għalhekk naqaslu l-bżonn li jfittex.  In-neċessità interna li jara x’valur fiha, xi skop fiha l-ħajja, qegħda tonqos,salv f’dawk il-kriżijiet ta’ eżistenza fejn ir-rimedju materjali jirrisolvi ruħu fit-teħid ta’ trankwillanti.

5.       Il-persuni “l-ġodda” fis-soċjetà twieldu f’ambjent fejn l-interattività fis-soċjetà, fil-komunità qegħda tirriduċi ruħha għal dak li jista’ jittieħed bħala profitt.  X’ser nieħu jien fil-ħidma u jekk għalhekk mhux ser inżid fid-dħul ekonomiku jew il-prospett tiegħu, m’għandix nieħu sehem.  M’għandix nagħti “b’xejn” lill-oħrajn għax ser “nitlef” ekonomikament.  Dan hu li qiegħed jiġbed is-soċjetà mill-mewġa ta’ altruwiżmu lejn l-egoiżmu li sar raġuni ta’ ħajja.  Il-bniedem qiegħed jorbot li jillimita lilu nnifsu proprju minħabba f’hekk.

6.       Iż-żjara tal-Papa Benedittu XVI qegħda tiftaħ mill-ġdid diskussjoni li ġiet abbandunata.  Il-biża’ tal-problemi li jitwieldu minn attività intellettwali fejn min huwa ffurmat fl-ideat insara jinvolvi ruħu ma’ oħrajn li ma kellhomx dak il-privileġġ huwa qawwi.  Il-ħsieb huwa li m’għandniex niddiskutu x’aħna għax inkella nistgħu “nurtaw”, “inweġġgħu” lil dawk li jaħsbu b’mod differenti.  Ma nkunux “politikament korretti”.  Anzi aħjar, lil dawk li jimmaġinaw li l-pożizzjoni ekonomika u soċjali tagħhom tagħtihom id-dritt li jaħsbu li huma għandhom tant raġun li min jgħidilhom il-kontra għall-fatt li jitkellmu huwa proċess żbaljat, li ma jridux jaċċettawh.

7.       Sirna mimlija bi bnedmin li jaħsbu li min qiegħed fuq in-naħa l-oħra, min jibbaża l-argumenti fuq loġika differenti, fuq dik nisranija huma barra miż-żmien.  Mentri dan m’huwiex minnu, proprju għax ma hemm diskussjoni vera u li trid iddaħħal lil dak li jkun jaħseb.  Hemm forom ta’ għażż f’dan, li ġej ukoll minn min ma jridx jitħarrek.  Il-bnedmin jikkonvinċu rwieħhom naħa jew oħra bl-impostazzjoni ta’ l-argumenti.  Għalxejn noqogħdu lura, u meta nagħmlu dan, ma nistgħux wara nippretendu qabżiet 'il quddiem, imma sempliċement dawk fid-dlam ta’ l-injoranza, l-egoiżmu u l-għażż intellettwali.  Iktar ma noqogħdu naħsbuha, iktar ħaddieħor javvanza fl-ispazju vojt li nħallu.

8.       Għalhekk nammetti li ħadt pjaċir naqra lill-Monsinjur Scicluna jgħid: If crisis means a turning point, then it’s welcome.  Because that means that whatever good comes from this – and good will come from this – is going to change the way we look at certain problems and the way we address them.  Crises are also opportunities.  And these are very good opportunities for us to grow.  Dawn huma kliem li jindikaw mill-iktar ċar l-evidenza ta’ l-ispirtu l-ġdid li għandu jixpruna lilna sabiex nidħlu fi proċess sħiħ ta’ diskussjoni.  Il-Knisja f’pajjiżna għandha bżonn tagħmel dan, b’iktar skambju ta’ ideat, b’iktar viżjoni li permezz tagħha trid tikkonvinċi.  Hi, li hija mimlija b’tant għerf, għandha tkun l-inqas waħda li toqgħod lura u ma tħabbilx moħħ is-soċjetà f’dak li tgħid.


 Dan l-artikolu deher fl-Illum tat-18 ta April 2010.

Kunċert mill-isbaħ.1.         Fil-bidu tas-sena kont esprimejt ix-xewqa li nattendi ftit aktar attivitajiet kulturali minn dak li kien irnexxieli nattedni għalihom fis-sena ta’ qabel.  Din id-dikjarazzjoni ma ġietx fis-seħħ f’dawn l-ewwel xhur salv nhar il-Ħamis li għadda, 25 ta’ Marzu.  Mort il-Kon-Katidral ta’ San Ġwann nisma’ kunċert mill-isbaħ ta’ mużika sagra.  Ix-xogħol ilni nagħtih prijorità, Sibt u Ħadd inklużi, u fl-aħħar kont hemm preparat nisma’.

2.         Mingħajr ma ridt bdejt inġib quddiem għajnejja d-diversi drabi li dħalt fil-Kon-Katidral ma’ numru ta’ ministri li baqgħu dejjem impressjonati bil-post.  L-iktar segwejt naħa u oħra tal-post, kif inbidel, kif qiegħed jinbidel, kif qiegħed jerġa’ jieħu l-glorja li nimmaġinaw li kien hemm.  Kull rokna, kull parti tiegħu qegħda tingħata attenzjoni.  Ħidma li turi li hemm pjan ta’ azzjoni komprensiv u li huwa mmirat li jwassal għar-restawr sħiħ u komplet.

3.         Il-mużika bdiet u bdew jinstemgħu l-biċċiet ta’ Giovanni B. Pergolesi, Andrew Lloyd Webber u Wolfgang Amadeus Mozart.  Il-ħin f’daqqa waħda tar minn quddiemi.  Ma stajtx ma nieħux gost b’mużika, vuċijiet u direzzjoni verament tajbin.  Il-post kien mimli, b’ebda spazju żejjed.  Kulħadd imsammar u msaħħar jara u jisma’.  Ma hemmx dubju li d-daqq tar-Requiem in D Minor KV 626 kienet iż-żiemel tal-battalja.  Kull min kien hemm imtela’ u ħass li ħareġ lura sodisfatt.

4.         Hija tradizzjoni verament tajba dik li permezz tagħha fil-jiem ta’ qabel il-Ġimgħa l-Kbira jsiru attivitajiet kulturali simili.  Il-verità hija li l-pajjiż kollu huwa mimli b’din il-ħeġġa u spirtu.  Għax wieħed irid jirrimarka li minkejja li bdejna seklu fejn suppost ser nitilfu minn dak li aħna qiegħed minflok insibni b’aktar bnedmin li jieħdu sehem f’dawn l-attivitajiet reliġjużi.  Dan jidher iktar u iktar ċar mill-fatt li mmultiplikaw il-wirjiet ta’ l-imwejjed ta’ l-appostli u reċti li fihom il-Passjoni hija t-tema ċentrali.  Dan huwa fih innifsu pożittiv u nieħu gost narahom għax tara l-impenn u l-imħabba li bihom isiru.

5.         Din il-ġimgħa wkoll f’Jum id-Duluri sibtni fid-Depot tal-Pulizija niftħu l-mejda u l-wirja tal-Passjoni li ssir verament tajjeb mill-membri tal-Korp.  Tinbena atmosfera barra minn dik ta’ kuljum, preparazzjoni fil-fond għall-Għid il-Kbir li, ħafna drabi, l-ħajja ta’ kuljum taqtgħek minnha.  Fortunatament f’dan il-pajjiż għandna poplu li japprezza dak li għandu u ma jridx jitilfu.

6.         Illum Ħadd il-Palm, il-bidu tal-ġimgħa li teħodna sa Ħadd il-Għid il-Kbir.  Għalhekk huwa tajjeb li nassiguraw li nifhmu s-sinifikat ta’ kollox.  Il-jiem malajr jitilqu, però festi sbieħ bħal dawk li għandna ftit issib fid-dinja.  Għandna xi jtellifna, biss għandna nirreżistu kemm nistgħu sabiex nieħdu iktar benefiċċji li jiġu minn mumenti ta’ riflessjoni u paċi.


 Dan l-artikolu deher fil-Mument fl-2010.

Tal-qalba ilhom li ħadu l-good news mingħand il-Gvern Laburista.Il-Prim Ministru Joseph Muscat ilu għal dawn l-aħħar jiem jinki lin-nies dwar tħabbira ta’ good news. Wara stennija, illejla sirna nafu li din il-good news se titħabbar għada. 

Bħas-soltu, Joseph Muscat qed jinsa li hu l-Prim Ministru u qed jaħseb biss kif se jirbaħ il-voti lejlet elezzjoni. Tmexxija għaqlija u ġusta titlob ħafna aktar serjetà minn dik li qiegħed juri Joseph Muscat bħala Prim Ministru. 

Fuq kollox, tal-qalba ilhom li ħadu l-good news mingħand il-Gvern Laburista ta’ Joseph Muscat, fosthom is-sieħba fin-negozju ta’ mart il-Prim Ministru li ngħatat job fi New York b’paga ta’ €60,000 fis-sena u mart il-Ministru Konrad Mizzi li ngħatat job fiċ-Ċina b’paga ta’ €13,000 fix-xahar.

Anke l-Prim Ministru stess ilu li ħa aħbar tajba bil-kiri tal-karozza tiegħu lilu nniffsu bi spiża ta’ €70,000 mit-taxxi li jħallas il-poplu.

Tal-qalba ngħataw ukoll jobs mal-Gvern li se jiswew miljuni ta’ Ewro fuq medda ta’ ħames snin.

Dan mhux mod serju kif għandu jitmexxa pajjiżna. Malta Tagħna Lkoll saret Malta għal tal-qalba biss. 

Il-Partit Nazzjonalista jistenna li l-Gvern Laburista jieqaf jinki lin-nies u jibda jiggverna fl-aqwa interess ta’ kulħadd mhux għal tal-qalba biss. 

--
Uffiċċju Informazzjoni

Partit Nazzjonalista

Lura għall-Gvern tat-tonn taż-żejt.Wara ġimgħa jinki lill-media u lill-pubbliku u jżomm lill-pajjiż fuq ix-xwiek dwar aħbar “kbira”, il-Prim Ministru Muscat dalgħodu ħabbar b’ħafna daqq tat-trombi dak li sa xahar ilu kien jitħabbar bi stqarrija sempliċi maħruġa mill-Enemalta: bidliet marġinali fil-prezzijiet tal-fjuwil.

Joseph Muscat qed iraħħas dak li għolla huwa stess. Raħħas il-petrol bla comb b’żewġ centeżmi, ekwivalenti għal 7 mils tal-lira antika kull litru, wara li hu stess kien żied il-prezz fl-1 ta’ April li għadda. 

Iżda issa li naqqas dak li żied hu stess xahar ilu, għamel ġimgħa jinki lin-nies daqslikieku kienet ġejja l-manna mis-sema. L-istess japplika għall-prezz taċ-ċilindri tal-gass ta’ 12kg, li f’Diċembru li għadda żdiedu b’rata kbira biex illum reġgħu traħħsu għax ġejja l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew.

Muscat mar lura għal dak li kienu jagħmlu Gvernijiet Laburisti fil-passat li jagħmlu plejtu meta jraħħsu t-tonn taż-żejt. Dan mhux mod kif jitmexxa l-pajjiż u dan mhux mod kif jiġi trattat il-poplu. Malta jixirqilha aħjar.

Prezz tad-diesel

Joseph Muscat żamm id-diesel bl-istess prezz kif kien. L-industrija, in-negozji u s-self employed, li huma l-aktar li jużaw id-diesel għall-vetturi u l-inġenji, ma ggwadanjaw xejn mill-good news ta’ Muscat u jafu li għandhom sal-aħħar tas-sena bil-prezz tad-diesel marbut.

Raħħas dak li għolla hu stess u jridek tgħidlu grazzi 

Il-Prim Ministru qed jistenna li l-poplu Malti u Għawdxi jikkuntenta ruħu bi traħħis ta’ dak li għolla xahar ilu, filwaqt li l-ħbieb tal-qalba qed ikomplu jiffangaw u jingħataw kuntratti li jlaħħqu l-miljuni ta’ Ewro f’ħames snin. 

Il-Ministru Konrad Mizzi, li kien preżenti għall-konferenza stampa llum, huwa ewlieni fost dawk li ilhom li ħadu l-good news mingħand il-Prim Ministru meta l-għada tal-elezzjoni li għaddiet il-mara tiegħu akkwistat job mal-Gvern biex tisparixxi fiċ-Cina b’paga ta’ €13,000 fix-xahar. Iżda fl-istess ħin, hemm 8,000 persuna li għadhom bla xogħol minkejja l-wegħdiet li saru minn dan il-Gvern qabel l-elezzjoni li għaddiet.

--
Uffiċċju Informazzjoni
Partit Nazzjonalista

29.4.14

12-il persuna tal-qalba tal-Partit Laburista se jieħdu €3 miljun f’din il-leġiżlatura.Fl-ewwel sena tiegħu, Gvern Laburista ħadem għal tal-qalba biss, u filwaqt li żdied il-qgħad għal kważi 8,000 persuna mingħajr xogħol, tal-qalba ngħataw kuntratti skandalużi fil-ministru, entitajiet u istituzzjonijiet li l-Gvern hu responsabbli għalihom. Fost dawn il-kuntratti, tnax-il persuna li huma viċin ħafna tal-Partit Laburista u li ħadmu miegħu jew fi ħdanu bejniethom se jieħdu €3 miljun fil-ħames snin ta’ din il-leġiżlatura. 

Dan żvelah il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista għall-Affarijiet tal-Partit Beppe Fenech Adami waqt konferenza tal-aħbarijiet quddiem il-bini tal-aġenzija Malta Enterprise dalgħodu. Malta Enterprise hi eżempju ċar ta’ aġenzija li mtliet b’individwi appuntati politikament mingħajr sejħa mhux għax għandhom kompetenza f’xogħolhom iżda sempliċement għaliex huma tal-qalba. Il-Viċi Kap għall-Affarijiet tal-Partit ġie akkumpanjat mill-Kap tad-Delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew David Casa u mill-kandidata għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Therese Comodini Cachia. 

Beppe Fenech Adami żvela l-ismijiet ta’ 12-il persuna li qabel Marzu 2013 kienu jaħdmu mal-Partit Laburista jew jagħtu servizzi lill-istess partit, u li fil-ħames snin li ġejjin bejniethom se jdaħħlu minn tal-inqas €3 miljun. Dawn huma:

- L-eks Kap tal-Aħbarijiet tal-Partit Laburista Manwel Micallef, li ngħata kariga fil-Wasteserv;
- L-eks ġurnalist tal-Partit Laburista Charlon Gouder, li ngħata kariga fis-Segretarjat ta’ José Herrera;
- L-eks ġurnalista tal-Partit Laburista Miriam Dalli, li nħatret konsulenta tal-Ministru Konrad Mizzi;
- L-eks uffiċjal tal-Partit Laburista Ray Azzopardi, li nħatar Ambaxxatur fil-Belġju;
- L-eks uffiċjal tal-Partit Laburista Aaron Farrugia, li nħatar Kap Eżekuttiv tal-Freeport;
- L-eks preżentatur tal-Partit Laburista Norman Hamilton, li nħatar Ambaxxatur fir-Renju Unit;
- L-eks Kap Eżekuttiv tal-Partit Laburista James Piscopo, li nħatar Kap Eżekuttiv ta’ Transport Malta;
- L-eks konsulenta tal-Partit Laburista Marisa Micallef, li nħatret Ambaxxatriċi fl-Istati Uniti;
- L-awtur tal-ktieb tal-kampanja elettorali ta’ Joseph Muscat, Cyrus Engerer, li ngħata żewġ konsulenzi f’żewġ Ministeri differenti;
- Iċ-Chairman tal-media Laburista Jason Micallef, li nħatar Chairman tal-V18;
- L-eks Segretarju Ġenerali tal-Partit Laburista Jimmy Magro, li ħa kariga fil-Malta Enterprise; u
- L-eks Prokuratur Legali tal-Partit Laburista Peter Paul Zammit, li nħatar Kummissarju tal-Pulizija.

Ħatriet tal-qalba li ma jrendu xejn lit-taxpayer 

Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista spjega li l-Malta Enterprise hu eżempju ċar ta’ ħatriet li qegħdin isiru mill-Gvern li huma intiżi biex jikkuntentaw lil tal-qalba iżda li fl-istess waqt m’huma jrendu xejn għall-pajjiż u għat-taxpayer. Ħatriet politiċi bħal dik tal-eks President tal-Partit Laburista Mario Vella li llum sar Chairman tal-Malta Enterprise, jew tal-eks-Segretarju Ġenerali tal-Partit Laburista Jimmy Magro li wkoll ingħata rwol ma’ din l-aġenzija. 

Iżda l-ikbar skandlu fl-aġenzija Malta Enterprise, tenna Beppe Fenech Adami, tibqa’ l-ħatra tal-mara tal-Ministru Konrad Mizzi b’paga ta’ €13,000 fix-xahar, paga li sal-lum għadna ma nafux x’sarrfet għall-pajjiż għax Sai Mizzi qatt ma tat rendikont ta’ xogħolha lit-taxpayer Malti. 
Il-Viċi Kap għall-Affarijiet tal-Partit sostna li l-ħatriet għal tal-qalba mhumiex biss xhieda ta’ nuqqas ta’ meritokrazija iżda huma wkoll eżempji ċari tan-nuqqas ta’ trasparenza tal-Gvern Laburista. Fil-Parlament, il-Partit Nazzjonalista staqsa numru mdaqqas ta’ Mistoqsijiet Parlamentari biex ikun jaf il-pakketti finanzjarji ta’ dawn l-uffiċjali pubbliċi mħallsin mit-taxxi tal-poplu Malti u Għawdxi. Iżda l-Gvern dejjem ħeba l-pakketti finanzjarji ta’ dawn in-nies tal-qalba għax jistħi jgħid kemm qiegħed iħallas flus filwaqt li 8,000 persuna li mhumiex tal-qalba llum jinsabu mingħajr xogħol. 

Xogħol Aħjar għal tal-qalba biss

Ir-realtà hi li l-eżempju tal-Malta Enterprise hu biss wieħed minn take-over sħiħ ta’ kull aġenzija, entità u istituzzjoni tal-Gvern bil-għan li jiġu aġevolati n-nies tal-qalba. Illum il-gazzetta In-Nazzjon għandha storja fuq il-faċċata tagħha li tispjega l-musical chairs li qed iseħħu fl-ogħla karigi taċ-Ċivil. B’kollox fi tmiem il-ġimgħa li għaddiet iċċaqilqu 7 Segretarji Permanenti:

- Joyce Dimech nħatret Segretarju Permanenti fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru;
- Fiona Formosa nħatret Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Affarijiet Barranin;
- John Borg inħatar Segretarju Permanenti fil-Ministeru għal Għawdex;
- Nancy Caruana nħatret Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Ekonomija, l-Investiment u Intrapriżi Żgħar;
- Ronald Mizzi nħatar Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Enerġija u s-Saħħa;
- Mario Dolores Ellul inħatret Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Ġustizzja;
- Mario Rodgers inħatar Segretarju Permanenti fil-Ministeru għat-Turiżmu.

Beppe Fenech Adami sostna li huwa diffiċli wieħed jifhem għaliex kien hawn dan iċ-ċaqliq kollu. Hu tenna li Segretarju Permanenti fih innifsu għandu jkun pilastru ewlieni li jirrappreżenta kontinwità fis-servizz pubbliku. Minflok Joseph Muscat qiegħed jitratta l-ogħla karigi fiċ-Ċivil bħala appuntati politiċi tiegħu u qed iħarbat iċ-Ċivil, tant li s-Segretarju Permanenti Prinċipali taċ-Ċivil innifsu diġà tkellem fil-passat dwar nuqqas ta’ tmexxija fiċ-Ċivil. Dan ġara meta Joseph Muscat għamel wipe-out tas-Segretarji Permanenti malli ġie elett u issa wkoll b’dan iċ-ċaqliq kollu. Anke l-ogħla karigi taċ-Ċivil saru rigali għal tal-qalba. 

Sar take-over taċ-Ċivil min-nies tal-qalba 

Beppe Fenech Adami sostna li dan it-take-over taċ-Ċivil min-nies tal-qalba mhuwiex ristrett għas-Segretarji Permanenti iżda jinsab f’kull livell taċ-Ċivil. Matul is-sena li għaddiet, f’attentat sabiex jaħbi ż-żieda fil-qgħad u biex jaqdi lin-nies tal-qalba, Muscat żied in-nies fiċ-Ċivil b’1,400 impjegat. Filwaqt li t-trend f’pajjiżna kien li jitnaqqsu l-ħaddiema maċ-Ċivil u jsiru inizjattivi u skemi biex jiżdied ix-xogħol fil-privat, issa għall-ewwel darba fi żmien twil żdiedu l-ħaddiema fiċ-Ċivil, minn 40,893 fl-2012, l-aħħar sena ta’ Gvern Nazzjonalista, għal 42,345 f’Novembru 2013. Dawn il-pagi kollha ssarrfu f’żieda fl-ispiża tal-Gvern ta’ €22 miljun għall-ewwel tliet xhur tal-2014: żieda li qed iħallas għaliha t-taxpayer.

Dan ifisser li t-taxpayer onest li ma nżammux il-wegħdiet miegħu din is-sena mhux talli mhux qed igawdi mis-sinċerità tal-Prim Ministru Muscat, iżda talli qiegħed ikollu joħroġ aktar flus f’taxxi biex iħallas lil tal-qalba. Il-ħaddiema tal-Enemalta, tal-Airmalta, tal-Arriva ilkoll jafu kemm il-Gvern kien u għadu qed ikun xħiħ magħhom u saħansitra qed imur lura fuq il-wegħdiet li għamlilhom. Iżda mhux l-istess għamel ma’ tal-qalba.

“Il-Partit Nazzjonalista qed jinsisti li l-Gvern jieqaf iżeblah bl-istituzzjonijiet b’dan il-mod daqstant arroganti u partiġġjan. Fuq kollox, qiegħed jinsisti li l-Gvern Laburista jkun onest u trasparenti mat-taxpayer Malti u Għawdxi u jaħdem għall-poplu sħiħ mhux għal tal-qalba biss,” temm jgħid Beppe Fenech Adami.

--
Uffiċċju Informazzjoni

Partit Nazzjonalista

Opportunitajiet kbar għal pajjiżna fl-ekonomija kreattiva u d-digital gaming.Il-Partit Nazzjonalista dejjem poġġa l-qasam tax-xogħol fuq nett tal-aġenda tiegħu. Dan għax emmen li pajjiżna jista’ jagħmel l-ikbar suċċess jekk ikollu viżjoni konkreta dwar ix-xogħol li tinkludi d-diversifikazzjoni tal-ekonomija u l-iżvilupp ta’ niċeċ ġodda. Sfortunatament, sena wara l-elezzjoni ta’ Joseph Muscat, Gvern Laburista għadu ma żviluppax viżjoni dwar ix-xogħol, u dan qiegħed iħalli impatt negattiv fuq iż-żgħażagħ u l-ħaddiema Maltin u Għawdxin. Il-Partit Nazzjonalista jixtieq jagħti s-sehem tiegħu biex jgħin fl-iżvilupp ta’ Malta Aħjar, u għalhekk qiegħed jipproponi setturi li fihom Malta tista’ tiżviluppa niċeċ ġodda ta’ tkabbir, fosthom l-ekonomija kreattiva u d-digital gaming.

Dan qalu l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista għall-Ħidma Parlamentari Mario de Marco f’konferenza tal-aħbarijiet quddiem Safi Aviation Park, li huwa hub għal wieħed min-niċeċ kompletament ġodda li żviluppa Gvern Nazzjonalista fis-snin li għaddew. Mario de Marco kien akkumpanjat mill-Membru tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola u mill-kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Stefano Mallia. 

Mario de Marco spjega li l-Partit Nazzjonalista dejjem ta daqstant importanza lix-xogħol għal żewġ raġunijiet importanti. L-ewwelnett għaliex dejjem emmen li x-xogħol hu ċ-ċavetta biex il-familji jgawdu minn kwalità ta’ ħajja aħjar, li fiha nfisha tħalli impatt fuq il-bejgħ fil-ħwienet. It-tieni raġuni hija li viżjoni dwar ix-xogħol fiha nfisha timmotiva liż-żgħażagħ biex joħolmu u jiżviluppaw it-talenti tagħhom fl-oqsma ġodda li qed jiġu kkreati. Matul is-sena li għaddiet, żdiedu għal 5,800 l-ammont ta’ żgħażagħ li mhumiex jaħdmu, jitħarrġu jew jistudjaw, żieda ta’ 1,200 fuq is-sena ta' qabel. Din iċ-ċifra hija inkwetanti għax tfisser li 1,200 żagħżugħ u żagħżugħa oħra din is-sena ma ġewx motivati sabiex jaħdmu, jitħarrġu u jistudjaw. Hu ċar li mhux qed issir biżżejjed ħidma biex jiġu motivati u l-privat li qed joffri l-Gvern permezz tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ żgur li mhuwiex biżżejjed biex nilħqu l-għan li nimmotivaw liż-żgħażagħ. 

Mario de Marco stqarr li hija sfortuna li l-Gvern mhux qiegħed jagħmel biżżejjed biex jidentifika u jisfrutta niċeċ ġodda. Hu qal bħala Oppożizzjoni kostruttiva, il-Partit Nazzjonalista jixtieq jipproponi oqsma li pajjiżna għandu potenzjal fihom u li għandu jinvesti fihom biex joħloq ix-xogħol. Ewlenin fosthom hi l-ekonomija kreattiva, settur li qed toħloq xogħol għal madwar 7,500 ħaddiem fi 3,600 intrapriżi żgħar u self-employed u li dwarha s-sena li għaddiet Gvern Nazzjonalista kien ippubblika strateġija estensiva. Fl-14-il xahar li ilu fil-Gvern, Joseph Muscat għadu ma għamel xejn dwar dan is-settur.

Il-Viċi Kap għall-Ħidma Parlamentari sostna li wieħed min-niċeċ tal-ekonomija kreattiva li pajjiżna għandu potenzjal enormi fiha hija l-qasam tad-digital gaming, jiġifieri l-ħolqien ta’ console games bħall-XBOX u Wii, kif ukoll mobile, tablet u PC. Dan huwa settur li inkorpora figura globali ta’ €93 biljun fl-2013, erba’ darbiet ikbar milli kien fl-2005 u d-doppju tal-2010. Is-sabiħ ta’ dan is-settur f’Malta hu li jsib appoġġ totali mis-settur tal-IT li hu diġà b’saħħtu ferm hawn Malta. B’hekk l-aspett kreattiv tad-digital gaming isib appoġġ totali minn aktar minn 200 intrapriża li jinkludu expertise tekniku, analytics, data mining u speċjalizzazzjonijiet oħra.

Mario de Marco qal li biex verament nieħdu vantaġġ mill-potenzjal enormi li jeżisti f’dan is-settur, jeħtieġ li ninvestu aktar sabiex nattiraw investiment, ninkoraġixxu l-istart-ups u l-innovazzjoni, u nagħtu t-taħriġ neċessarju liż-żgħażagħ. Il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern diġà witta t-triq f’dan il-qasam permezz ta’ korsijiet fl-MCAST u l-bini ta’ studjo state-of-the-art ġewwa l-MCAST għal dan il-għan. Però dan is-settur għadu wieħed fl-infanzija tiegħu u hi ħasra li l-Gvern mhux qiegħed jaħdem biżżejjed biex jiżviluppa l-potenzjal tiegħu. Għalhekk, qal Mario de Marco, il-Partit Nazzjonalista qed jipproponi li l-Gvern:
(a) Jiżviluppa inċentivi fiskali speċjalizzati biex jattira lejn Malta kumpaniji rinomati f’dan is-settur. B’numru ta’ ismijiet rinomati nistgħu niżviluppaw cluster ekonomiku b’saħħtu f’dan is-settur importanti;
(b) Il-Malta Enterprise għandha tiżviluppa skemi li huma tailor-made għal dan is-settur, u għandha tagħmel dan biex tkun tista’ tikkompeti ma’ pajjiżi kompetituri bħas-Singapore u l-Kanada;
(c) Ikompli jħajjar kumpaniji u speċjalisti jimirħu f’Malta permezz tal-corporate tax base b’saħħtu tagħna u bl-inċentivi li ħoloq Gvern Nazzjonalista bħall-capping ta’ 15% fuq taxxa;
(d) Joħloq skemi li jagħtu kapital lil dawn il-kumpaniji u start-ups biex ikunu jistgħu jiżviluppaw u jipproduċu digital games, li huwa proċess li jirrikjedi kapital bejn il-fażijiet ta’ riċerka u produzzjoni. Dawn l-iskemi jkunu mibnija madwar l-opportunitajiet ta’ xogħol li jinħolqu, it-taħriġ li jista’ jsir u l-kredibbiltà tal-istart-up u l-pjani tiegħu. 

Il-Viċi Kap għall-Partit Nazzjonalista kkonkluda billi tenna li dan huwa biss settur wieħed li pajjiżna jista’ jimraħ fih. “Nemmen li l-Gvern mhux qed jagħmel biżżejjed biex jagħti viżjoni u jimmotiva liż-żgħażagħ sabiex joħolmu u jiġru wara l-ħolm tagħhom. Fil-ġranet li għaddew, il-Gvern ħabbar li se jniedi Politika Nazzjonali dwar ix-Xogħol. Filwaqt li nilqa’ kwalunkwe strateġija li tagħti direzzjoni għall-qasam tax-xogħol, ma nistax ma nesprimix id-diżappunt tal-Partit Nazzjonalista li Gvern Laburista dam aktar minn sena sabiex jibda jaħseb ’il fejn irid jieħu lil pajjiżna f’dan il-pilastru ewlieni: ix-xogħol. Fuq kollox, nittama li kwalunkwe politika li titnieda tagħti viżjoni liż-żgħażagħ u ħaddiema tagħna. Aħna lesti nagħtu l-appoġġ sħiħ tagħna lill-Gvern jekk jagħti direzzjoni ċara dwar ix-xogħol għal Malta Aħjar,” temm jgħid Mario de Marco.  

--
Uffiċċju Informazzjoni

Partit Nazzjonalista

Il-Partit Nazzjonalista jniedi proposta għall-ħolqien tax-xogħolWaqt żjara fil-kumpanija BMIT dalgħodu, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil nieda proposta tal-Partit Nazzjonalista għall-ħolqien ta’ xogħol ġdid f’pajjiżna u aktar opportunitajiet għal kulħadd.

Il-Partit Nazzjonalista qed jiffoka l-proposta tiegħu fuq is-settur tal-ekonomija kreattiva, b’mod partikolari l-qasam tad-digital gaming. Wara li Gvernijiet Nazzjonalisti precedenti diġà żergħu ż-żerriegħa biex dan il-qasam jiżviluppa f’pajjiżna, Simon Busuttil spjega li l-Partit Nazzjonalista issa se jisħaq mal-Gvern biex ma jkomplix jittraskura dan il-qasam importanti li jista’ jissarraf fi tkabbir ekonomiku u jobs ġodda għaż-żgħażagħ Maltin u Għawdxin.

Waqt iż-żjara Simon Busuttil intlaqa’ mis-CEO tal-BMIT Christian Sammut u mis-CMO Jack Mizzi li spjegaw li l-kumpanija BMIT fl-aħħar snin wettqet investimenti importanti fl-ekonomija ta’ pajjiżna biex illum tħaddem żewġ data centres, u hija waħda mill-fornituri ewlenin fis-settur tagħha għal kumpaniji Ewropej. Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mill-kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Norman Vella u Helga Ellul u mid-Deputat Nazzjonalista Claudio Grech.

Il-proposta tal-Partit Nazzjonalista

Il-Partit Nazzjonalista qiegħed jitlob li ssir ħidma kollettiva fuq livell nazzjonali għall-iżvilupp tal-ekonomija kreattiva u s-settur tad-digital gaming, b’mod partikolari billi jinħolqu skemi speċifiċi għal dan is-settur, inkluż:

- Inċentivi fiskali għal kumpaniji ta’ reputazzjoni tajba li jagħżlu lil Malta bħala bażi biex jaħdmu minnha;
- Aktar investiment fl-edukazzjoni u t-taħriġ biex iż-żgħażagħ jiksbu il-ħiliet meħtieġa minn kumpaniji li jaħdmu f’dan is-settur; u 
- Seed capital schemes għal start-ups f’dan il-qasam biex l-ideat tagħhom isiru realtà bl-għajnuna tal-Gvern.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif Gvern Nazzjonalista preċedenti kien diġà nieda inċentivi għall-professjonisti u speċjalisti fis-settur meta jagħżlu li jibdew jaħdmu minn Malta u kien kiseb fondi mill-Unjoni Ewropea biex jinbena studio state-of-the-art fl-MCAST li jservi ta’ għodda għat-taħriġ taż-żgħażagħ. Gvern preċedenti kien nieda wkoll qafas ta’ inċentivi marbut mal-kwalifiċi miġjuba minn istituzzjonijiet edukattivi privati. 

Ħtieġa ta’ viżjoni dwar ix-xogħol

Waqt iż-żjara tiegħu, Simon Busuttil sostna li l-Gvern għandu jaħseb mil-lum għall-iżvilupp u d-diversifikazzjoni tal-ekonomija ta’ għada u l-jobs ġodda li jridu jinħolqu fis-snin li ġejjin biex jilqgħu għad-domanda ta’ persuni li kull ma jmur qed jidħlu fid-dinja tax-xogħol. 

Minkejja li għaddiet sena ta’ Gvern Laburista, Simon Busuttil qal li dan il-qasam jidher li qed jiġi traskurat u huwa ta’ tħassib li l-Gvern Laburista għadu ma ħabbarx viżjoni cara għall-iżvilupp tal-ekonomija ta’ pajjiżna. Agħar minn hekk, il-Gvern għadu ma ta l-ebda indikazzjoni dwar l-oqsma ekonomiċi ġodda li se jkun qed jiżviluppa fis-snin li ġejjin. Dan ma jawgurax tajjeb għaż-żgħażagħ li bħalissa għaddejjin bl-istudji tagħhom għax mingħajr direzzjoni ekonomika, dawn iż-żgħażagħ ma jistgħux ikunu certi li dak li qed jistudjaw se jrendilhom job fis-snin li ġejjin.

Simon Busuttil qal li jidher car li l-Gvern Laburista huwa nieqes mill-ideat kif se joħloq ix-xogħol f’pajjiżna għal kulħadd, mhux għal tal-qalba biss, filwaqt li l-Partit Nazzjonalista qed ikun proattiv anke mill-Oppożizzjoni biex jiżgura li ż-żgħażagħ isibu x-xogħol u l-opportunitajiet li jixtiequ.

--
Uffiċċju Informazzjoni

Partit Nazzjonalista

Il-PN jippreżenta 52 kandidat għall-elezzjonijiet tal-Kumitati Amministrattivi għal-Lokalitajiet iż-Żgħar.Il-Partit Nazzjonalista qed jippreżenta tim b’saħħtu ta’ 52 kandidat għall-elezzjonijiet tal-Kumitati Amministrattivi għal-Lokalitajiet iż-Żgħar (hamlets). Dan qed jagħmlu għaliex jemmen fil-prinċipju tas-sussidjarjetà, jiġifieri li d-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu fil-livell l-aktar qrib taċ-ċittadini u r-residenti. Aħna ġenwinament nemmnu li f’kull livell, għandna noffru lilna nfusna sabiex inkunu ta’ servizz għar-residenti. 

Dan qalu l-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil fil-preżentazzjoni tat-52 kandidat tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjonijiet tal-Kumitati Amministrattivi għal-Lokalitajiet iż-Żgħar, li għaliha hu kien akkumpanjat mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Chris Said.

Mit-52 kandidat li qiegħed iressaq il-Partit Nazzjonalista, 20 kandidat - kważi 40% - huma nisa. “Dan jikkonferma l-impenn tal-Partit Nazzjonalista li jżid il-parteċipazzjoni tan-nisa fl-istrutturi u l-livelli kollha tal-partit, inkluż permezz tal-bidliet li saru fl-Istatut,” tenna l-Kap tal-Partit Nazzjonalista. 

Filwaqt li l-Partit Nazzjonalista ppreżenta 52 kandidat, il-Partit Laburista qed iressaq 24 kandidat biss għal dawn l-elezzjonijiet. Dan se jwassal biex isiru elezzjonijiet f’5 mis-16-il lokalità differenti biss li fihom saret sejħa għan-nomini għall-Kumitati Amministrattivi għal-Lokalitajiet iż-Żgħar. 

Simon Busuttil fakkar li kien il-Partit Nazzjonalista li welled u saħħaħ il-Kunsilli Lokali u kien Gvern Nazzjonalista li fl-aħħar leġiżlatura introduċa l-kunċett ta’ Kumitati Amministrattivi fil-Lokalitajiet iż-Żgħar fl-aħħar riforma li saret fil-Liġi tal-Kunsilli Lokali. Dan juri l-kuntrast bejn iż-żewġ partiti għaliex illum, Gvern Laburista qiegħed saħansitra jindaħal fil-ħidma tal-Kunsilli Lokali. Dan qed isir billi l-Gvern idawwar deċiżjonijiet li jkunu ttieħdu mill-Kunsilli Lokali stess bħalma ġara f’każijiet fejn il-Kunsilli ħadu deċiżjonijiet relatati ma’ parkeġġ residenzjali. Fuq kollox, il-Gvern naqqas il-Baġit allokat għall-Kunsilli Lokali fil-Baġit għall-2014 b’tali mod li l-Kunsilli Lokali ma jistgħux jesegwixxu b’mod tajjeb ir-responsabbiltajiet tagħhom, li kull ma jmur qed jiżdiedu. 

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista kkonkluda l-preżentazzjoni billi rringrazzja lill-kandidati kollha li qed jipparteċipaw f’dawn l-elezzjonijiet, u ħeġġeġ lir-residenti ta’ dawn il-lokalitajiet biex jipparteċipaw fil-ħidma ta’ dawn il-Kumitati Amministrattivi b’risq il-komunitajiet tagħhom.

--
Uffiċċju Informazzjoni

Partit Nazzjonalista

Il-Prim Ministru qed ikun diżonest dwar Għawdex.F’attività politika tal-Partit Laburista f’Għawdex ilbieraħ, il-Prim Ministru kien diżonest meta stqarr li Gvern Nazzjonalista kien b’xi mod falla biex jikkonvinċi lill-Unjoni Ewropea li Għawdex għandha tiġi rikonoxxuta bħala reġjun. Din hi gidba u huwa diffiċli temmen li l-Prim Ministru għamel din id-dikjarazzjoni bi żball meta wieħed jikkonsidra li Joseph Muscat serva bħala Membru tal-Parlament Ewropew għal ammont ta’ snin u jaf li l-istatus ta’ Għawdex bħala reġjun ilu rikonoxxut fit-trattat ta’ sħubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea. 

Il-fatt hu li Gvern Nazzjonalista kiseb record ta’ fondi mill-Unjoni Ewropea ta’ €1,128 miljun għas-seba’ snin li ġejjin. Din hija rebħa doppja għal pajjiżna meta wieħed jikkunsidra li l-baġit globali tal-Unjoni Ewropea naqas għal dan il-perjodu u mhux żdied. Id-dokument li tkellem dwaru b’diżonestà l-Prim Ministru Muscat jirreferi għal talba li kienet qed issir biex tilqa’ għall-eventwalità li Malta ma tingħatax il-pakkett sħiħ mitlub bl-argument ta’ Objective 1 status. Il-fatt li Malta kisbet iktar milli kien fil-fatt ġie proġettat ifisser li d-dokument li qiegħed jirreferi għalih Muscat ġie superceded għax Għawdex issa akkwistat il-fondi u l-pakkett sħiħ li kien qed jimmira għalihom il-Gvern.

L-attentat ta’ Joseph Muscat li jtappan it-track record pożittiv tal-Partit Nazzjonalista f’Għawdex hu indikattiv ta’ żewġ affarijiet:

  1. L-uniku risposta li għandu Joseph Muscat għad-diżappunt tal-poplu Għawdxi għall-performance tiegħu f’Għawdex hi d-diżonestà politika. Kieku Joseph Muscat ried verament jitratta b’serjetà d-dokument li rrefera għalih, kien iqajjmu minnufih fil-Parlament sena ilu u mhux iqajjimha fl-eqqel ta’ kampanja elettorali.  
  2. Joseph Muscat qed jipprova jitfa’ t-tajn biex jaħbi l-fatt li hu ħela sena biex japplika għall-fondi tal-Unjoni Ewropea li kiseb għal pajjiżna Gvern Nazzjonalista, inkluż għal Għawdex.

--
Uffiċċju Informazzjoni

Partit Nazzjonalista

Il-Partit Nazzjonalista japprova l-manifest elettorali għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew.Waqt il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista li ġie organizzat dalgħodu, ġie approvat il-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Dan il-manifest elettorali jelenka l-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista sabiex ikun il-vuċi u t-tarka tal-poplu fl-Ewropa. Il-manifest jelenka erba’ oqsma li se jaħdem għalihom il-Partit Nazzjonalista fuq livell Ewropew:

1. Malta Aħjar billi r-rappreżentanti Maltin jiżguraw li l-Unjoni Ewropea tkompli tgħin fl-iżvilupp nazzjonali, ekonomiku u soċjali ta’ pajjiżna, billi jissaħħu l-istituzzjonijiet demokratiċi u billi l-vuċi tal-poplu Malti jitwassal fuq issues ta’ importanza nazzjonali;
2. Xogħol aħjar permezz ta’ ħidma favur il-ħtiġijiet speċifiċi tan-negozji żgħar u medji, li Malta tingħata aktar fondi biex l-industriji u n-negozji jinvestu u sabiex jitħarrġu ż-żgħażagħ, u li jiġu mħarsa d-drittijiet tal-ħaddiema;
3. Ambjent aħjar billi jiġu rispettati l-istandards ambjentali f’pajjiżna, li jsir investiment f’aktar proġetti li jħallu impatt pożittiv fuq l-ambjent bħall-pipeline tal-gass, u li naħdmu għal żieda fil-fondi Ewropej għall-investiment f’enerġija rinovabbli; u
4. Pajjiż stmat u rispettat permezz ta’ Membri tal-Parlament Ewropew li jaħdmu fl-interess veru taċ-ċittadin Malti u Għawdxi u mhux jiżolaw lil pajjiżna biex jipproteġu lil tal-qalba. --
Uffiċċju Informazzjoni
Partit Nazzjonalista


Il-Partit Nazzjonalista se jkun it-tarka tal-ħaddiema fl-Ewropa.
Il-Partit Nazzjonalista ħadem favur is-sħubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea għax dejjem kien konvint li Malta tkun aħjar fl-Ewropa. Illum, għaxar snin wara s-sħubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea, il-Partit Nazzjonalista qed jersaq quddiem l-elettorat b’konvinzjoni u b’wegħda ġenwina li jkun it-tarka tal-ħaddiema, tas-sidien tan-negozji u tal-familji Maltin u Għawdxin fl-Ewropa.

Dan qalu l-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil f’għeluq il-Kunsill Ġenerali Straordinarju tal-Partit Nazzjonalista fil-Grand Hotel Excelsior, il-Furjana, li matulu ġie approvat il-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. 

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista sellem lil kull min ħadem sabiex pajjiżna jieħu l-pass kuraġġjuż li jsir membru tal-Unjoni Ewropea, fosthom Eddie Fenech Adami, Guido de Marco, Lawrence Gonzi, Joe Borg u Richard Cachia Caruana. Hu qal li issa li din il-ġimgħa se niċċelebraw għaxar snin ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea, għandna nħarsu ’l quddiem u nibqgħu naħdmu għal Malta Aħjar. 

Il-Partit Nazzjonalista jfisser Malta Aħjar

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li l-Partit Nazzjonalista dejjem ħadem għal Malta Aħjar għaliex dejjem ipprattika l-valuri tal-verità, l-onestà u s-serjetà fil-politika. “B’wiċċu minn quddiem, il-Partit Nazzjonalista dejjem ħadem sabiex iservi lin-nies u mhux biex jisserva bin-nies,” qal Simon Busuttil, filwaqt li tenna li l-Partit Nazzjonalista jrid mill-ġdid isir il-partit tan-nies u man-nies: “partit li jgħin u jaħdem għan-nies u li jużakx u jarmik. Partit li jkun miegħek kemm qabel u anke wara l-elezzjoni.”

Simon Busuttil sostna li l-Partit Nazzjonalista fl-Ewropa jrid ikompli jkun il-partit li jgħin u jaħdem favur il-Maltin u l-Għawdxin kollha u mhux partit li jbigħ ruħu kif għamel Gvern Laburista. Għalhekk qed jaħdem biex għall-ewwel darba jtella’ t-tielet siġġu fil-Parlament Ewropew. B’ħidma serja u bil-kompetenza tal-kandidati li qed iressaq il-Partit Nazzjonalista l-vot tiegħek jista’ verament jissarraf f’Malta Aħjar, qal Simon Busuttil. 

Malta jixirqilha aħjar mit-tmexxija għal tal-qalba ta’ Joseph Muscat

Iżda filwaqt li l-Partit Nazzjonalista qed jaħdem għal Malta Aħjar f’kull ma jgħid u jagħmel, mhux l-istess jista’ jingħad għall-Gvern Laburista. Ikun tajjeb li wara sena ta’ Gvern Laburista nistaqsu jekk Malta hix aħjar jew agħar. Ħarsa serja lejn is-sena li għaddiet turi li “Malta jixirqilha aħjar minn dak li qed jagħmel il-Partit Laburista fil-Gvern,” qal Simon Busuttil.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li wara sena fit-tmexxija, il-Prim Ministru Muscat jidher li fl-aħħar sab il-famuż roadmap fil-qasam tas-saħħa. “Il-Partit Nazzjonalista jilqa’ b’sodisfazzjon id-deċiżjoni tal-Gvern li jkompli fuq il-passi li kien ħa Gvern Nazzjonalista fil-leġiżlatura preċedenti permezz tal-ftehim li għamel mal-privat fl-għoti ta’ servizzi tas-saħħa f’pajjiżna. Aħna nifirħu bid-deċiżjonijiet it-tajbin għaliex aħna rridu Malta Aħjar,” qal il-Kap tal-Partit Nazzjonalista.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar li sena ilu, fil-kampanja elettorali Joseph Muscat kien wiegħed li se jsolvi l-problema tal-mediċini out-of-stock malli jiġi elett fil-Gvern. Iżda llum qegħdin nindunaw li l-problema marret għall-agħar u mhux għall-aħjar. Jekk qabel kien hawn nuqqas ta’ mediċini illum mhux talli hawn mediċini out-of-stock iżda talli saħansitra hemm sistema ta’ preferenzi ta’ min jieħu l-mediċina u min le. “Illum dik l-anzjana li tmur għand l-ispiżerija u jgħidulha li l-mediċina tinsab out-of-stock taf li fil-verità, x’imkien f’dik l-ispiżerija hemm il-mediċina li trid hi, imma fuqha għandha isem ittimbrat li hu tal-qalba u mhux tagħha,” qal Simon Busuttil. 

Il-Partit Nazzjonalista hu t-tarka tiegħek fl-Ewropa

Simon Busuttil qal li l-Partit Nazzjonalista offra l-id tal-ħbiberija diversi drabi sabiex jgħin lill-Gvern ifassal strateġija dwar ix-xogħol. Iżda dan il-Gvern tant kibritlu rasu malajr li minkejja li l-qgħad qed jiżdied xahar wara l-ieħor, xorta injora għalkollox l-offerta u l-ideat tagħna. Fl-ewwel sena tiegħu, il-Gvern ħoloq il-qgħad u mhux ix-xogħol, u l-unika xogħol li ħoloq ħolqu għal tal-qalba mal-Gvern, bi spiża li żdiedet bi €22 miljun fl-ewwel sena ta’ Gvern ġdid. 

Fl-istess waqt, stqarr Simon Busuttil, lill-ħaddiema li kien wegħdhom tant affarijiet qabel l-elezzjoni nesiehom u llum qiegħed jerġa’ jipprova jgħaddihom biż-żmien lejliet l-elezzjoni. Hekk ġara fil-każ tal-ħaddiema tal-Enemalta. “Lil dawn il-ħaddiema u lill-familji tagħhom ngħidilhom li jekk mhux se ssibu lill-Partit Laburista għalikom, se ssibu tarka fil-Partit Nazzjonalista,” tenna Simon Busuttil. 

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar l-ambjent naturali tagħna u semma’ kif il-Partit Nazzjonalista hu partit pożittiv, kostruttiv, u jħares il-wirt kulturali. Hu spjega kif ftit ġranet ilu, il-Partit Nazzjonalista ppreżenta mozzjoni fil-Parlament bil-għan li tiġi esproprijata art li tinsab fil-buffer zone tat-Tempji Ta’ Ħaġrat fl-Imġarr u li għaliha nħareġ permess għall-iżvilupp mill-MEPA. “Il-Gvern għandu jagħti l-appoġġ tiegħu għal din il-mozzjoni jekk irid lill-poplu jemmen li verament irid jaħdem għal Malta Aħjar,” qal Simon Busuttil. 

Fuq kollox, il-Gvern Laburista għandu jieqaf jieħu l-liġi f’idejh kif qed jagħmel bid-deċiżjoni tiegħu li juża billboards illegali, l-istess billboards li uża bħala Gvern u li issa qed juża bħala partit. 

Il-Partit Nazzjonalista qed jibda din l-elezzjoni 36,000 vot minn taħt

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar li l-elezzjoni għall-Parlament Ewropew se tkun waħda diffiċli ħafna għall-Partit Nazzjonalista. Dan għax il-Partit Nazzjonalista se jibda din l-elezzjoni 36,000 vot minn taħt. Joseph Muscat qed jinsulta l-intelliġenza tan-nies meta jipprova jgħid li huwa l-underdog f’din l-elezzjoni.

Simon Busuttil qal li wara din l-elezzjoni xorta waħda se jkun hemm Joseph Muscat fil-Gvern bħala Prim Ministru. Fl-istess waqt, il-poplu Malti u Għawdxi għandu opportunità unika li f’din l-elezzjoni jwassal messaġġ li l-Gvern Laburista għandu jiggverna b’umiltà u mhux jaħdem għal tal-qalba biss.

Afdaw il-vot tagħkom f’min ħadem favur u mhux kontra l-Ewropa – Mario de Marco

Il-Viċi Kap għall-Ħidma Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista Mario de Marco indirizza l-Kunsill Ġenerali u faħħar il-kwalitajiet tal-kandidati tal-Partit Nazzjonalista u sostna li kollha huma kapaċi jirrappreżentaw lil pajjiżna fuq livell Ewropew. “Afdaw il-vot tagħkom lill-kandidati tal-partit li jaħdem għal kulħadd u mhux għall-ftit u afdaw il-vot tagħkom f’nies li dejjem ħadmu favur u mhux kontra l-Ewropa,” sostna l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista.

Mario de Marco spjega li f’Jannar u fi Frar il-ħwienet reġa’ kellhom tnaqqis kbir fil-bejgħ. “Filwaqt li ħafna pajjiżi fl-Unjoni Ewropea ħerġin mir-riċessjoni u mexjin ’l quddiem, aħna taħt Joseph Muscat sejrin lura,” qal Mario de Marco. Hu stqarr li sena wara l-elezzjoni ġenerali, Gvern Laburista żgur ma jistax jgħid li sarraf ir-rebħa tiegħu f’Malta Aħjar. 

Fl-24 ta’ Mejju tista’ tibgħat messaġġ lill-Gvern ta’ Muscat – Chris Said

Il-Kunsill Ġenerali nfetaħ mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Chris Said, li qal li dan hu Kunsill Ġenerali importanti ħafna li fih il-Partit Nazzjonalista se jkompli jaħdem għal Malta Aħjar. “Permezz ta’ dan il-manifest elettorali inti se tkun taf fejn qiegħed mal-Partit Nazzjonalista,” sostna s-Segretarju Ġenerali 

Chris Said stqarr li permezz ta’ din l-elezzjoni, wieħed jista’ jagħti messaġġ lill-Gvern Laburista ta’ Joseph Muscat. “Il-Gvern Laburista mhux qed jisma’ lin-nies u qiegħed saħansitra jaħbi l-affarijiet min-nies,” qal Chris Said. Persuni ta’ kull fehma politika bir-raġun jinsabu diżappuntati bit-tmexxija ta’ Muscat, għax qed joħroġ biċ-ċar li Joseph Muscat jużak u jarmik. 

Għaldaqstant, fl-24 ta’ Mejju l-elettorat jista’ jibgħat messaġġ lill-Gvern ta’ Muscat billi jivvota lill-kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista. “Dawn il-kandidati mhux se jaħdmu b’konvenjenza iżda b’konvinzjoni,” enfasizza Chris Said.

--
Uffiċċju Informazzjoni

Partit Nazzjonalista

Is-settur privat għandu jitqies bħala sieħeb ewlieni fis-servizz tas-saħħa għal Malta AħjarIl-Partit Nazzjonalista jemmen li l-isptarijiet u kliniċi privati għandhom ikunu sħab tal-Gvern fis-settur tas-saħħa biex titjieb il-kwalità u l-effiċjenza tas-servizz fl-interess tal-pazjent. Għalhekk, aħna nilqgħu kull inizjattiva li jieħu l-Gvern biex jinvolvi lis-settur privat fil-qasam tas-saħħa, xi ħaġa li wettaq il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern u li ilna nitolbu li Gvern Laburista jagħmel sa mill-ewwel ġurnata ta’ din il-leġiżlatura. 

Dan qalu l-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil waqt żjara li għamel lill-Isptar Saint James f’Ta’ Sliema dalgħodu. Simon Busuttil iltaqa’ mad-diretturi, il-maniġment, it-tobba, l-infermiera, speċjalisti u membri tal-amministrazzjoni tal-isptar. Hu kien akkumpanjat mill-kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Stefano Mallia, Kevin Plumpton u Francis Zammit Dimech.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista stqarr li s-saħħa minn dejjem kienet waħda mill-pilastri ewlenin tal-Partit Nazzjonalista għaliex hu settur li jħalli impatt enormi fuq il-kwalità tal-ħajja tal-familji Maltin u Għawdxin. “Hu għalhekk li qegħdin ninsistu fuq politika mibnija fuq il-kunsens f’settur daqstant delikat. Kunsens fis-settur tas-saħħa jfisser li l-politika u d-deċiżjonijiet prinċipali jsiru permezz ta’ diskussjoni bejn iż-żewġ naħat biex b’hekk tkun tista’ titwettaq politika aktar fit-tul minflok dik limitata minn leġiżlatura għall-oħra. Ifisser li s-settur tas-saħħa jkun għal kulħadd u mhux għal tal-qalba. Aħna qegħdin naħdmu għal Malta Aħjar,” tenna Dr Busuttil. 

Simon Busuttil sostna li l-Partit Nazzjonalista dejjem qies lill-isptarijiet privati, inkluż l-Isptar Saint James, bħala sħab importanti fis-settur tas-saħħa. Hu fakkar kif fil-ħames snin li għaddew kien sar ftehim biex jinaqqsu l-waiting lists u pressjoni fuq id-Dipartiment tal-Emerġenza billi jsir outsourcing ta’ interventi li setgħu jsiru mill-privat kif ukoll operat ta’ servizzi ta’ emerġenza biex jibbilanċja s-servizz mogħti mill-Isptar Mater Dei. Fuq medda ta’ sentejn, aktar minn 3,200 pazjent ibbenefikaw minn dan is-servizz. “Dan hu evidenza ċara li dawn l-inizjattivi taw riżultati effettivi u kienu bażi tajba biex il-Gvern attwali jkompli jespandi fuqhom,” enfasizza Busuttil.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal li hu ta’ dispjaċir għall-Partit Nazzjonalista li l-Gvern ħela sena f’dan is-settur daqstant kruċjali, tant li reġgħu bdew jiżdiedu l-waiting lists f’ċerti operazzjonijiet u interventi. Dr Busuttil qal li mhijiex kumbinazzjoni li l-Gvern issa ffirma ftehim mal-Isptar Saint James fl-istess ħin li hu kien qed idur l-isptar. “Ninsab sodisfatt li ż-żjara tiegħi fl-Isptar Saint James kienet l-ixprun biex il-Gvern Laburista jagħmel dan l-ewwel pass,” qal Dr Busuttil.

Simon Busuttil fisser kif il-Partit Nazzjonalista jibqa’ jemmen bis-sħiħ fil-koperazzjoni bejn is-settur pubbliku u privat. Aħna ma nemmnux li l-privat għandna nirrikorru għalih biss bħala xi forma ta’ stop-gap solution meta qegħdin daharna mal-ħajt. Għall-kuntrarju, għandu jkollu rwol ewlieni fl-għoti tas-servizzi essenzjali, b’funzjoni kumplimentari mal-Isptar Mater Dei. Nemmnu li l-isptarijiet privati jistgħu jkunu parti mis-soluzzjoni għall-problemi dejjem jikbru ta’ waiting lists kif ukoll ta’ bed shortages, fejn fil-każ tan-nuqqas ta’ sodod ilna xhur sħaħ naraw iffullar ta’ sodod fil-kurituri tal-Isptar Mater Dei, li qiegħed iwassal biex pazjenti ma jingħatawx l-aftercare kollu neċessarju.

Fuq kollox, qal Simon Busuttil, il-Partit Nazzjonalista se jkompli jagħti l-appoġġ sħiħ tiegħu biex is-settur tas-saħħa jimxi ’l quddiem. “Għalina l-kwalità tal-ħajja tal-pazjenti u tal-familji tagħhom jinsab fuq nett tal-aġenda tagħna, u b’servizz aħjar inkunu qed naħdmu għal Malta Aħjar,” temm jgħid Simon Busuttil. 

--
Uffiċċju Informazzjoni

Partit Nazzjonalista

L-NSO tifqa’ l-bużżieqa f’wiċċ Muscat dwar id-defiċit.


Il-poplu Malti ħallas €22 miljun aktar fi tliet xhur għall-akbar Kabinett fl-istorja

L-istatistika ppubblikata llum mill-NSO turi kif id-defiċit tal-Gvern żdied b’€60 miljun fl-ewwel tliet xhur tal-2014. Dan ifisser li l-Prim Ministru Muscat ippospona d-defiċit fl-2013 u splodieh fl-2014. Fi żmien 24 siegħa nfaqgħet il-bużżieqa ta’ Joseph Muscat dwar il-finanzi ta’ pajjiżna fuq żewġ aspetti importanti:

1.       Fatt 1: Li d-defiċit fl-ewwel tliet xhur tal-2014 diġà sploda meta mqabbel mal-istess tliet xhur fl-2013 ixejjen għalkollox il-ftaħir li Joseph Muscat qiegħed irażżan id-defiċit. Fl-2013 Muscat ma rażżanx id-defiċit imma sempliċement ippospona deċiżjonijiet importanti.
2.       Fatt 2: Li d-defiċit fl-ewwel tliet xhur tal-2014 hu €60 miljun aktar mill-ewwel tliet xhur tal-2013 – perjodu ta’ kampanja elettorali – ixejjen għalkollox l-attentat tal-Prim Ministru Muscat li jwaħħal fil-Partit Nazzjonalista għar-riżultati finanzjarji tiegħu. 

Il-figuri li ġew ippubblikati llum ikomplu jixħtu d-dubju fuq kif il-Gvern wasal għal ċifra ta’ defiċit ta’ 2.8% fl-2013 u diskrepanza daqstant sostanzjali fiż-żieda fid-dejn ta’ kważi €400 miljun jew 5.2%. Il-Gvern qiegħed jibqa’ jaħrab mid-diskrepanza.


L-istatistika ppubblikata llum turi wkoll li fi tliet xhur biss, il-Gvern nefaq €22 miljun aktar fuq il-pagi u l-operat tal-Gvern, inkluż l-akbar Kabinett fl-istorja tal-pajjiż u l-1,400 persuna li ngħataw job mal-Gvern. Dawn huma €22 miljun aktar minfuqa fuq tal-qalba filwaqt li ż-żgħażagħ bla xogħol qed jiġu offruti l-privat u 8,000 persuna jinsabu mingħajr xogħol.

Il-Gvern Laburista qed jibni dak li żarma hu stess.Il-Partit Nazzjonalista jilqa’ b'sodisfazzjon id-deċiżjoni tal-Gvern li jkompli fuq il-passi li kien ħa Gvern Nazzjonalista fil-leġiżlatura preċedenti biex jissieħeb mal-privat fl-għoti ta’ servizzi tas-saħħa f'pajjiżna. Għalkemm dan huwa biss l-ewwel pass sabiex jerġa’ jinbena dak li żżarma mill-Gvern Laburista stess fl-ewwel sena tat-tmexxija tiegħu, il-Partit Nazzjonalista se jagħti l-appoġġ sħiħ tiegħu għal din il-miżura għaliex b’hekk Malta verament tkun aħjar.

Huwa pjuttost ironiku li l-Gvern għażel li jħabbar dan il-ftehim proprju fl-istess ħin (fid-9.30am) li l-Kap tal-Partit Nazzjonalista kien qed jagħmel żjara miftuħa għall-media fl-isptar privat Saint James. Il-Partit Nazzjonalista huwa sodisfatt li ż-żjara tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista fl-Isptar Saint James kienet l-ixprun biex il-Gvern Laburista jagħmel dan l-ewwel pass.

Ta’ min jinnota li fl-ewwel sena tiegħu dan l-istess Gvern kien żarma dan il-qafas ta’ ftehim u kien fil-fatt waqqaf kull forma ta’ outsourcing lill-privat li kienet bdiet mill-Gvern preċedenti, deċiżjoni li wasslet biex għall-ewwel darba f’ħames snin reġgħu bdew jitwalu l-waiting lists, b’eżempju ċar tkun il-lista tal-istennija għall-operazzjoni tal-katarretti.  

Il-Partit Nazzjonalista jfakkar li ilu jsejjaħ biex l-isptarijiet u kliniċi privati ta’ pajjiżna jiġu meqjusa bħala sħab importanti fis-sistema tas-saħħa. Dan joħroġ ċar mil-laqgħa miftuħa għall-media li saret jiem ilu mar-rappreżentanti ta’ dan is-settur. 

Il-Partit Nazzjonalista issa jistenna li dan il-ftehim ikompli jiġi estiż għal aspetti oħrajn sabiex jiġu indirizzati l-problemi endemiċi l-oħra fil-qasam tas-saħħa li jinkludu ż-żmien esaġerat ta’ stennija għall-operazzjonijiet, l-iffullar fil-kurituri u l-istennija fid-Dipartiment tal-Emerġenza. 

--
Uffiċċju Informazzjoni

Partit Nazzjonalista