30.4.17

Hwejjeg li Jigru Ukoll.
1.F’dawn l-jiem li ghaddejjin wiehed japprezza ferm iktar lil dawk li jghidu li gimgha wahda fil-politika tibdel hafna. Qabel l-Ghid il-Kbir ir-rih kien qieghed jonfoh nahha illum dar b’sahha ohra. Ghoxrin jum ilu l-pressjoni u d-dawl kien qieghed fuqna issa dar u qieghed fuq min ghandu l-poter f’idejh. Hawn fatti u allegazzjonijiet politici godda li ma jistghux jigu injorati imma definittivament affrontati. Hwejjeg li jigru specjalment f’dawn l-gzejjer. Proprju ghalhekk li wiehed jifhem ferm iktar ghala hemm min f’hdan il-partit tal-Gvern li jrid jghaggel jmur ghall-elezzjoni generali.

Partit Differenti.

2.Hafna jaghmlu l-izball li jahsbu u jirriflettu fuq dan il-partit tal-poter bl-istess li kien fis-snin passati. Il-partit laburista ma ghandux li kien inbidel kompletament. Biddluh fil-hsieb, fil-metodu u fl-idejat tieghu. In-nies fit-triq jaqblu li dan tal-lum ma huwiex dak ta qabel. Ma huwiex dak li Pawlu Boffa, Dom Mintoff, Karmenu Mifsud Bonnici u Alfred Sant raw u wettqu bih. Il-linja socjali li thares lejn min huwa l-isfel b’prijorita inbidlet. Tul dawn l-erbgha snin shah hidmet il-partit laburista fil-gvern kienet immirata principalment biex tikkuntenta lil min ghandu. L-ekonomija kattret pero mliet bwiet uhud.

Tintrikebx.

3.Meta tersaq wisq lejn il-flus u min ghandu skop uniku f’hajtu li jaghmel iktar u iktar milli ghandu jew ghandu bzonn tittiehed. Meta thares skont int l-fuq flok lejn min kien ta’ principju, li ghex hajtu ghall-poplu imma min ghandu l-beni materjali taqleb lilek innifsek u kif qed naraw mieghek anki il-partit. Dan huwa process “normali” affarijiet li jigru u graw fl-istorja tad-dinja. L-ekonomija trid intraprendituri, investituri, u trid tinbena fuq s-sistema li nsejhu kapitalista biss trid titqieghed f’postha. L-istat ma jistghax jhalliha tirkbu imma fil-waqt li jrid jassiguralha l-ispazju logiku u necessarja jrid jikkontrollha u mhux jigi kkontrollat minnha.Tangible difference.

4.Ma nahsibx li kien proprju parti mir-road map ta’ din l-amministrazzjoni li l-paga minima nazzjonali tizdied. L-eventi wasluha biex taghmel dan. Giet sfurzata ghal dan il-pass. Hwejjeg li jigru fil-politika. Huwa pass li zgur li ser jtaffi parti b’zieda ta’ madwar erbgha mitt ewro fis-sena u ahna posittivi fuq dan pero’ min jmiss mar-rejalta bhalna jaf li ma huwiex proprju bizzejjed. Charles Miceli li ghandu doppjament iktar kredenzjali biex jitkellem fuq dan qal , u naqbel mieghu,  li “the increase is not enough to make a truly tangible difference in the lives of the working poor”. Forsi li kieku qalb u mohh min qieghed jmexxi harsu f’dawn t-tmienja u erbghin xahar lejn min huwa minn taht l-affarijiet kienu jkun differenti. Il-partit laburista f’dan inbidel definittivament.       

Liberazjoni Elettorali.  

5. L-elezzjoni trid tigi . Dan huwa process legali normalment  jkunu kull hames snin. Meta Gvern jibda jitlef l-kontroll tieghu innifsu allura kif  rajna fil-passat jigi sfurzat ghal qabel. Hwejjeg li jigru huma ukoll. Dan ghax min jkollu pjan ta’ hidma jaf li trid hames jew ghaxar snin biex twettaq verament riformi f’socjeta. Bejn li tibda u tispicca trid dak il-perijodu. Biss l-affarijiet ghar-ragunijiet varji qedhin jimbidlu u jisfurzaw id t-tmexxija. Hemm bil-fors pressjoni interna u esterna qawwija li giebet lil min jhares u jara fl-appuntament elettorali wiehed ta’ xi forma ta’ liberazzjoni minn hwejjeg ohra.Pajjiz wieqaf jistenna.

6.Tidher car li l-paci u l-istabbilita necessarja ghat-tmexxija tal-istat taghna qieghed jintilef. L-pajjiz waqaf ghal darb’ohra jistenna bin-negozju intern reggha naqqas  ghax ftit qedhin jafdaw li ma huwa ser jigri xejn. Hawn incertezza proprju minhabba l-gravita tas-sitwazzjoni. Imma mhux biss l-iktar ghal mod zbaljat li bih is-sitwazzjoni qed tigi konfrontata. Kull min f’xi zmien jkun fil-poter jaf li fl-intoppi , komplikazzjonijiet li jistgha jara u jmiss jqumuli dawk minn taht ir-rih. Ma kienx qed jahseb li ser jsehhu imma gew f’daqqa fuqu. Hwejjeg li jigru f’kull amministazzjoni. Hawn ghalhekk li trid tohrog l-abbilta tat-tmexxija f’kif taffronta dik s-sitwazzjoni.

L-Politiku u l-Legali.

7.Hemm zewg elementi li wiehed jrid jgharaf hawn. L-ewwel l-persuni li hemm dell fuqhom , li hemm allegazzjonijiet qawwija , li issa hemm ukoll provi diretti jew cirkostanzjali jinsabu fil-qalba interna tal-gvern laburista. Wiehed ma jistghax jahrab minnhom hemm qedhin. T-tieni li fid-dinja dak li huwa politiku u dak li huwa legali tal-Qrati ma jithaltux. Wahda, dik gudizzjarja tistgha tmiss u tinfluenza dik politika. Pero huwa rari hafna li l-komplikazzjonijiet politici jigu solvuti  bl-istrumenti gudizzjarji. Dawn jridu jigu solvuti mill-politika innifisha li taffronta l-problema u tnehhi lilha innifisha mill-posizzjoni kera li tinsab jew dahlet fiha.       

Fil-Laham l-haj.

8.Hemm mumenti verament iebsa fil-politika li jhabtu fuq bieb min ghandu l-poter f’idejh. L-esperjenza turi li anki jekk jkollu dawk li huma imqara u imqarbna madwaru hemm mumenti u elementi ta debbulizzi umani. Biss t-tmexxija tal-Istat jitlob li l-bghid minn konsiderazzjonijiet personali wiehed jrid jiehu d-decizjonijiet li jixtieq jahrab minnhom. Jrid jigdem fejn ma jridx u jaqta fil-laham il-haj. Jistgha minflok jmur lejn Elezzjoni generali. Din tistgha ssolvi s-sitwazzjoni imma il-kontra ta dak li ried ghax min jkollu l-poter jispicca mal-problema li ma jkunx solva. Dan  hwejjeg li nafu li  jigru , garaw u jergghu jigru. 

28.4.17

Integrity and unwavering principles.


Definitely contrary to what many had expected, the German Christian Democratic Party  led by Chancellor Angela Merkel is still very much on track. Few were those who had predicted that in the recent Saarland State Parliament elections this party would be the only one amongst the established parties that would increase its support and number of seats. In fact, there had even been those who had anticipated that the Chancellor was heading towards an electoral defeat but the result was exactly the opposite. The reasons for this success can be linked to a number of factors which influenced directly a cautious electorate .

Angela Merkel has been through difficult times in these last months. She found herself under attack even within her own country, in particular after the great influx into of irregular immigrants. That position has changed significantly . Mainly because she engendered in many people feelings of empathy and respect towards her as a result of the exemplary way in which she conducted herself during the meeting she had with the President of the USA, Donald Trump. Where she reaffirmed the European position with great attention and clear direction. No empty talk and was not, in any manner, aggressive but always very reasonable even when her move to shake President Trump’s hand was undiplomatically and uncourteously ignored. She did not lose her composure and to my mind the incident  served to increase her standing.

In truth Angela Merkel, in the years since 2005 when she became Chancellor, has worked in an accomplished manner to provide a steady direction to her country and to Europe. She has succeeded in safeguarding the relevance of the Christian Democratic Party by remaining faithful to the Christian values and principles which inspired and guided the founding fathers of her party. She was careful to move with the greatest wisdom, in the complex situations that were brought about by the financial crisis. And above all, she kept her integrity intact. She steered clear of  corruption or abuse of power. Untouched by any personal scandal, as she has dedicated herself completely to an active and committed political role. Such that now, whilst approaching her twelfth successive year as the German Chancellor, the respect towards her has consolidated.Her recent visit to our islands during the European People’s Party Congress in the  company of the Leader of the Opposition Dr. Simon Busuttil leads me to conclude further. Today we can certainly look at Merkel as a leader who follows  in this tradition of statesmen of integrity and direction. She has become a stabilizing force, both for her country as well as for the European Union. Whereas other leaders and countries have changed their orientation, she has remained steadfast in her beliefs and in her path. She has retained a moderate and attentive stance in the political centre. She has not succumbed to  demagoguing or hysterical speeches but she has calmly lead her country forward notwithstanding the obstacles. These are qualities which are appreciated in a country which values stability.

It is proof that a centrist party does not need to veer towards the right to retain its electoral support. Instead, it should strive to understand that it is by following its underlying Christian values and by applying its Christian democratic ideology that it will retain support . We are living in a world where too many politicians succumb to the temptation of inappropriate behavior with the result that people are losing faith in those elected to office. Today, the question of principles has become even more relevant and it needs to be brought to the forefront of our debate should we want to reinforce the struggle for righteousness and for legitimacy in politics. There is a pressing need for people in Europe to win back their trust in the political system by advocating leaders who are able to serve with consideration, honesty and dignity.
26.4.17

Qasir il-Għomor

1.    Ftit huma dawk li jafu verament dak li għaddej bħalissa fil-qalba tal-Gvern.  Ħafna, però, qegħdin ifittxu u jistaqsu sabiex jifhmu u jgħarfu x’inhija l-verità.  Ħadd f’sensih ma jista’ jiċħad jew jaħbi li fid-dinja politika Maltija hemm ilmijiet li qamu, riħ li qed jonfoż minn kull direzzjoni u l-art li wkoll bdiet titriegħed.  Xi ħaġa hemm, li hija tant qawwija li ġiegħlet lill-Gvern jibdel fi ftit ġimgħat il-ħsieb fuq l-appuntament elettorali li jmiss.  Hemm elementi varji li wasslu sabiex tintilef kompletament dik id-doża ta’ kalma li kien għad għandu.  M’għadux iktar ċar u l-viżjoni hija iktar imċajpra.

Stramberiji

2.    Wara l-Għid il-Kbir qomna nsibu lill-Gvern b’aġenda ġdida.  Dik li jħalli għaddejja l-għidut li elezzjoni ġenerali ser issir illum qabel għada.  Dan żied fl-attenzjoni meta ftit ġimgħat ilu l-Prim Ministru kien, minflok, qiegħed jiddikjara li l-elezzjoni ssir wara Marzu 2018.  Il-messaġġ apparenti li tqabbad fit-triq kien illi l-Gvern tant hu ċert li ser jirbaħ li jrid jagħmilha mill-ewwel.  Stramba, meta wieħed iqis li pajjiżna għaddej fil-presidenza tal-Unjoni Ewropea, li hija impenjattiva minnha nfisha, u iktar fir-responsabbiltà li l-mument storiku għandu.  Stramba iktar meta l-istess magna propagandistika bagħtet barra l-“aħbar” li tant sejrin tajjeb li issa għandna ferm iktar flus fil-kaxxa ta’ Malta milli għandna bżonn, għax hemm surplus.

Arroganzi

3.    Bħal dejjem, wieħed jisma’, jiżen u wara jibda jifhem jekk dak li qed jippruvaw jikkonvinċu fuqu huwiex minnu jew le.  Huwa minnu li l-Gvern qiegħed daqshekk ixxamplat daqs kemm qed jipprova jgħid lu hu?  Id-diskors ta’ iktar voti milli kellu, u iktar maġġoranzi qawwija ma jsegwux.  Min huwa fil-Gvern jitlef naturalment, għax altru x’jgħid, u altru xi jwettaq.  Terġa’, din it-tmexxija partikolari spikkat fl-arroganza ta’ dawk li għax għandhom ħafna saħħa politika jistgħu jixtru u jagħmlu dak li jridu.  Mhux biss.  Il-pajjiż m’huwiex wisq entużjażmat bil-kwantità ta’ każijiet ta’ nepotiżmu, preferenzi u korruzzjoni.

Telfien

4.    Il-Gvern jaf li qiegħed jitlef u tul din is-sena l-proċess tat-tnaqqis żdied.  Iktar u iktar meta diversi mhux biss semgħu ‘l-Oppożizzjoni titkellem, imma huma stess qed imissu u jifhmu li hemm ftit ta’ ġewwa li jgawdu sew, u oħrajn fuq barra li qed ibatu.  Għal min jagħmel is-somom tal-matematika u jaħseb li kollox statistika qed jinduna li l-pendlu beda jiċċaqlaqlu sew.  Jista’ jkun għalhekk li hemm min fehem li iktar ma jdum, iktar qed jissogra bl-ikrah.  Jista’ jkun ukoll li jagħraf li hemm każijiet ferm ikbar ta’ korruzzjoni li ser joħorġu għal għajnejn id-dinja, li l-effett tagħhom ħafna jistgħu jbassru elettoralment.

Instabilità

5.    Xi raġuni serja hemm biex min qiegħed iggranfat mal-poter ser jgħaddi lilu nnifsu daqshekk malajr mill-iskrutinju elettorali.  It-tħassib kiber meta ħafna qed jaraw stramb kif qed issir rinunzja ċara tal-opportunità li l-Gvern jerġa’ “jqassam” f’budget ieħor.  Dan żied l-opinjoni ta’ uħud li l-kontijiet tal-pajjiż m’humiex daqshekk ileqqu daqskemm qed nisimgħu.  L-istabilità finanzjarja, jekk hija daqshekk tajba li tippermetti iktar fil-kaxxa ta’ pajjiżna, għala mhix ser “titqassam” f’Ottubru jew Novembru?  Dan il-pass fil-kontra tal-loġika politika Maltija m’huwiex konvinċenti.

Iktar milli jidhru

6.    Hemm kaġun li qiegħed jimbotta lill-Gvern biex jippermetti vot iktar malajr.  Fi ħdan il-Gvern diġà hemm it-tfixkil.  L-uċuh ta’ diversi ministri magħrufa bħala “l-qalba nett tal-poter”, dawk li jikkunsidraw ruħhom “sejf u tarka” tal-istess Prim Ministru kienu mifxula abbord, jippruvaw jitfu n-nirien li jxommu u ma jistgħux jaraw.  Kien ċar daqs il-kristall li għarfu li hemm l-inkwiet u jridu jiffaċċjaw dak li qiegħed jinġabar u jilħaqhom.  Dak li għaddej ftit jafuh.  Biss, il-konsegwenzi jafu jkunu iktar gravi milli naħsbu.  Il-mazz tal-appuntament elettorali huwa f’idejn il-Prim Ministru, però mill-istorja, meta wieħed jagħżel li jmur għalih f’qasir l-għomor il-poplu jifhem li hemm iktar problemi milli jidhru.

Il-Ġebla twarrbet: Sidna Ġesù Kristu Rxoxta


1.    Wasal Ħadd il-Għid il-Kbir.  Għal dawn l-aħħar ġimgħatejn, b’mod partikolari, diversi kienu l-għaqdiet u persuni varji li organizzaw attivitajiet marbuta mal-Ġimgħa Mqaddsa.  Rajt enerġija ġdida, u fl-istess ħin imġedda, f’dawk li għadhom jifhmu l-importanza tal-jiem u jipparteċipaw b’saħħa.  Dan m’huwiex proċess uman sfurzat, imma anzi huwa wieħed kompletament volontarju, spontanju, fejn iqumu diffikultajiet biex issib post għal kulħadd.  Post fil-ħidma u fil-preżenza waqt ir-rappreżentazzjonijiet, il-purċissjonijiet, il-kunċerti, u dak kollu li aħna kapaċi niżviluppaw.  Esperjenza pożittiva u wirt uniku f’dawn il-Gżejjer tagħna li l-għeruq tagħhom huma sodi.

It-teknoloġija ġiet megħluba

2.    Hekk ħassejt, iktar u iktar it-Tlieta li għaddew fil-Knisja tal-Erwieħ, f’Ħal Tarxien.  Fi knisja mimlija sew, stajt nara bnedmin ta’ età varja miġbura, sija biex jassistu għall-“Oratio”, mtellgħa tant tajjeb mit-Tarxien Pageant Group, flimkien mal-Amadeus Chamber Choir; kif ukoll biex jieħdu sehem bil-kostumi u l-attenzjoni partikolari għall-karattri kollha tal-Vanġelu.  Fejn it-teknoloġija moderna, flok għelbet tradizzjonijiet passati ġiet issa għall-għajnuna, utilizzata u trasformata għall-preżent.  Fejn il-messaġġ nisrani, fis-sustanza tiegħu, jerġa’ jiġi mxandar direttament u bil-“lingwa tallum”.  Ċert li f’diversi bliet u rħula din kienet esperjenza nisranija u pożittiva.

Għeleb il-Mewt

3.    Biss, fortunatament, illum il-knejjes tagħna qegħdin jiċċelebraw bid-daqq tal-qniepen, bil-purċissjonijiet ta’ Kristu Rxoxt, fejn id-demm jerġa’ jiġbed u d-dmugħ jitkattar.  Fejn nifirħu, u fl-istess ħin nirriflettu dwar dak kollu li seħħ snin twal ilu.  Snin li mertu tal-verità li fihom ġenerazzjonijiet varji żammew, u proprju għalhekk għadhom magħna sal-ġurnata tallum.  Sidna rxoxta, bħal ma ġie verament proċessat u msallab.  Kif sewwa jingħad, Lazzru li nsemmu kien miet u tqajjem minn Kristu, però iktar tard f’ħajtu ġie huwa wkoll imsejjaħ lura għand il-Missier tagħna.  Imma l-Qawmien mill-Mewt tiegħU huwa differenti, proprju għax ma hemmx tmiem fih.

Preżenza femminili

4.       Lejlet l-Għid il-Kbir u fil-ġranet ta’ wara, fil-knejjes tagħna nisimgħu l-erba’ rakkonti tal-evanġelisti fid-direzzjonijiet li għażlu li jagħtu u jħallu prova lilna.  Kull wieħed għandu l-‘partikolaritajiet’ u l-‘informazzjoni’ tiegħu.  Imma din is-sena sibtni nirrifletti iktar fuq dak li l-Evanġelista Marku kiteb fis-sittax-il kapitolu tiegħu: il-preżenza femminili f’mument daqshekk importanti tgħallem b’mod ċar li għall-kuntrarju ta’ dak li jingħad, il-messaġġ nisrani jħares u jassigura l-ugwaljanza bejn is-sessi.  Huma Marija Madalena, Marija ta’ Ġakbu u Salomè li jidħlu bħala l-ħabbâra u x-xhieda diretti tal-Qawmien tiegħU.  Dawn it-tlett nisa jieħdu hawn iktar preżenza ċentrali.

Ix-xhieda femminili

5.       Iktar għax huma dawn it-tlett nisa li jsegwu lil Kristu waqt it-tlett snin tal-missjoni tat-tixrid tal-aħbar it-tajba.  Huma wkoll preżenti waqt li Sidna jiġi msallab.  Waqt li l-maġġoranza tal-Appostli jidhru assenti huma josservaw, bil-kuraġġ tagħhom, mill-bogħod.  Huma l-istess li josservaw fejn ġie midfun fil-qabar ġdid provdut minn Ġużeppi ta’ Arimateja.  Huma l-istess tlett nisa li fil-bidu tal-ġimgħa, kmieni kmieni filgħodu, jiddeċiedu li għandhom imorru biex jidilku kif jixraq u mill-għarfien tagħhom il-ġisem tiegħU.  Huma huma li jaħsbu dan u jaġixxu mill-imħabba li huma kellhom għaliH, kien x’kien is-sogru tagħhom.

Nisa sejrin lejn is-sewwa

6.       Mument determinanti, b’mod partikolari għal Marija Madalena, li fl-ewwel laqgħa tagħha ma’ Sidna tidlek siequ, u issa triq twettaq l-aħħar servizz tagħha.  Imma iktar minn dan, kif jgħidu uħud mill-kittieba, wieħed irid jirrimarka u jammira l-fidi vera tagħhom.  Dak li huwa mistenni minn dawk li jridu jkunu nsara.  Huma jitilqu mingħajr biża’ fit-triq, anke jekk jafu li, kif kienu raw, hemm ġebla kbira tagħlaq il-qabar – waħda li l-istess evanġelista jerġa’ jenfasizza.  Dik il-ġebla, li fuq naħa saret biex tipproteġi l-ġisem ta’ Sidna mid-dinja saret, iktar ‘il quddiem, ix-xhieda fiżika tal-qawmien.  Jistaqsu verament lilhom infushom: “Min se jgerbilna l-ġebla mid-daħla tal-qabar?”, imma xorta waħda, għax f’qalbhom iħossu li sejrin lejn is-sewwa.

Tlett nisa jirċievu l-messaġġ

7.       Huma proprju huma li jiġu ppremjati bħala x-xhieda prinċipali u uniċi f’dan il-vanġelu.  Isibu ż-żagħżugħ b’messaġġ ċar, frisk, li f’sentenza waħda jgħidilhom: “Xejn la tinħasdu. Qegħdin tfittxu lil Ġesù ta’ Nażaret li kien imsallab: qam mill-mewt, m’huwiex hawn.  Araw il-post fejn qegħduh”.  Wieħed jifhem ir-reazzjoni naturali ta’ dawk li marru biex jidilku kadavru li, minflok, isibu xena bħal din tistennihom.  Il-fatt li ħarbu jiġru mbeżżgħa huwa aġir mill-iktar uman, li fih innifsu huwa xhieda li l-qawmien ta’ Sidna Ġesù Kristu verament seħħ. 

Bir-raġun nifirħu

8.       Ma hemmx dubju li llum ser inkunu qed niċċelebraw bil-qalb dan il-jum.  Bir-raġun, u iktar, bir-raġuni nifirħu.  Nifhmu iktar li n-nisrani qiegħed imiss mal-verità mal-verità ħajja tiegħu.  Il-verità li ti mxi magħna fit-triq li nippruvaw nagħżlu, u fl-istess ħin li maż-żmien insibuna fiha.  Dik li tnissel fina l-fidi li għandna niċċaqilqu ‘l quddiem fl-għarfien li għandna naħdmu u nkunu għas-servizz tas-sewwa.  Ikunu xi jkunu d-diffikultajiet, l-intoppi, il-kumplikazzjonijiet, hemm dawl ċar u uniku, mhux artifiċjali, li jwassalna biex nimxu fid-direzzjoni t-tajba.  Dan il-jum jissudana sabiex nimxu b’dik il-fiduċja f’qalbna li teħodna lejn il-ferħ tal-ħidma lejn il-proxxmu tagħna.  Mill-qalb, ippermettuli nawgura l-Għid it-Tajjeb lil kulħadd.
  

25.4.17

Widening Process is Under Threat.On the 29th March this year, the United Kingdom formally set in train the procedures under article 50 of the Lisbon Treaty so as to sever its membership with the European Union.  We may not agree, but this fact will certainly have an effect on our lives in the coming years.  The exit will not be easy; it will entail negotiations.  The Treaty specifies that these must be concluded within two years, but few believe that a country which has been a member for forty-four years can cut off its ties in such a short timeframe.  The negotiations will be complex and fraught with difficulties hard to resolve.

Some time has elapsed since the referendum, but there is a general impression that the consequences of this decision have not been sufficiently reflected upon.  It is difficult to foretell all the repercussions, for repercussions there will surely be.  It does not seem probable that many concessions will be made.  What is certain is that there will not be benefits accruing to either side.  The loss in political unity will not enhance peace, justice and the common good in our continent.

Attention is due to certain considerations.  First of all on the specific democratic nature of so drastic a decision being taken on the basis of the vote of a mere 37% of the persons entitled to vote, in a country long deemed to be a model of the democratic method of governance.  Secondly, how could such a decision be imposed on two component parts of the Kingdom, Scotland and Northern Ireland, who have expressed themselves against this decision, in a country with a long tradition of liberty?  Scotland has therefore replied with a request to hold a second independence referendum, whilst Northern Ireland is weighing the otherwise unthinkable and hitherto minority option of uniting with the Ireland that remains in the European Union.

Certain gross political blunders cannot be easily remedied.  The major loss for Britain will be that it will no longer have a voice, as Malta and all the other member states will continue to have, when decisions are taken affecting the destinies of the continent of which the British Isles will continue to form part.  Brexit in itself is a decision which diminishes the political weight of the continent in a developing world situation in which the former balances are changing.  It has not increased the relative importance of a not too united a Kingdom.

What historic irony.  One remembers what our forebears went through to achieve our political independence from Great Britain and compares those birth pangs with the shallowness of the Brexit campaign.  Our predecessors aimed at achieving political self-determination without renouncing to time-honoured ties which had, to a certain extent, given our country a mindset and political culture different from that of other European countries. As my grandfather, Il-Gross, put in in 1932: “We want to adopt English ways, but not such as to coincide with subservience to Britain; we want to assert our National manhood and to make capital of the advantages accruing from our connection with the Empire”.  There is now no doubt that our direct ties with the United Kingdom might change and perhaps lose in their intensity.  The United Kingdom is now to be embroiled in its divorce negotiations whilst we will be analysing the implications of a Europe in which certain member countries would further enhance their integration, while others remain within the present levels.  The United Kingdom stands to lose its influence within the Union; our country is, and will continue to be, involved in the strengthening of the Union’s influence in world affairs.  It is a forlorn hope that the United Kingdom might retract its steps in the understanding that no benefit can be reaped out of its decision to leave the European Union.  On our part, we must increase our efforts at making our membership even more useful for us and for the European Union as a whole.12.4.17

Vuċi għas-Sewwa.


 
1.    Ftit snin ilu kien ġie nieqes Dr Jimmy Farrugia.  Bniedem li kien mimli doni u li għex ħajja għall-proxxmu.  Għandi ħafna memorji sbieħ tiegħu.  Niftakar li l-ewwel darba li smajt b’kif kienu jsejħulu “Jimmy”, meta qbadt nofs id-diskors bejn ommi u missieri li kien ser jikkontesta l-elezzjoni ġenerali tal-1976.  Ismu niżel iktar fil-fond għax l-għada, nannuwi minn naħa ta’ ommi, waqt li konna qegħdin induru r-ronda ta’ nhar ta’ Ħadd staqsieni jekk kienx minnu dak li sema’.  Għidtlu li iva u dak il-ħin, f’leħħa ta’ berqa qalli li kien sejjer jivvutalu għax kien tal-Ġunta.2.    Kienet impressjonatni din id-diskursata għax in-nannu George rari kien jitkellem politika.  Però fhimt li dan Jimmy kellu valur kbir.  Ikkonfermajtha iktar wara għax mingħajr kampanji, mingħajr ħafna daqq ta’ trombi, f’xahar biss kien diġà fil-Parlament.  Indagajt fuq il-Ġunta għax ma kont naf xejn dwarha, u sibt kemm huwa kien ħadem.  Ħadem għall-vuċi kattolika li kien tant jemmen u jħaddan.  B’serjetà, determinazzjoni u b’kuraġġ verament kbir.3.    Niftakru wkoll fl-Eżekuttiv tal-Partit.  Dejjem preżenti u preparat għad-diskussjonijiet li ser jinqalgħu, iktar u iktar fis-snin ta’ wara l-elezzjoni tal-1981.  L-eventi ta’ dawk il-jiem jibqgħu parti mill-istorja ta’ pajjiżna, u kull min ħa sehem fihom kien strumentali sabiex f’dan il-pajjiż ikollna d-demokrazija li għandna llum.  Jimmy kellu vuċi soda ħafna, jitkellem b’mod ċar u li tifhmu.  Kliem mill-iktar dirett u mingħajr kantunieri ta’ xejn.  Mhux darba jew tnejn ma kien jaqbel xejn ma’ dak li jkun qed jgħid ħaddieħor, hu min hu.4.    Kellu mod ħelu fi kliemu, minkejja li kien jidher li huwa iebes minn barra.  Għax ir-raġel kellu qalbu tajba wisq.  Dawk li jarahom ser jagħmlu żball dlonk ikellimhom, jekk ma jċanfarhomx ukoll.  Per dawk li kien iħoss li huma ġenwini kien dejjem jaqbeż għalihom, hu x’inhu l-prezz.  Min jaf kemm il-diskursata kelli miegħu iktar tard f’ħajti fil-famuża dar tiegħu.  Miftuħa għal kull min irid imur għandu.  U kien hemm arja ta’ reżistenza anke f’dan, għax kienet proprju faċċata ta’ waħda mir-residenzi tal-Prim Ministru ta’ dak iż-żmien.5.    Jimmy kien ħelu wisq.  Qalb nobbli u moħħ mimli kultura.  Niftakru darba stedinni, kont għadni barra mill-politika, id-dar flimkien ma’ marti u persuni oħra.  Dawwarni biċċa biċċa l-fidda, l-opri tal-arti, jispjegali minn fejn ġew, ta’ min kienu u l-istorja partikolari tagħhom.  Għadni narah sallum b’għajnejh jixegħlu.  Kien fl-aħjar tiegħu.  Il-ħolma u l-biża’ tiegħu kienet li jirnexxilu, jew le, li jistampa dik l-opra tant u tant importanti għalih.  Żewġ volumi li janalizzaw u jġibu għad-dinja l-patrimonju moħbi tal-fidda tagħna.6.    Moħbi għax hemm storja li ftit persuni taw kasha, iżda Jimmy kien daħal għal dan il-proġett b’passjoni tant qawwija.  Ħajtu kienet marbuta magħhom.  Kull metodu, kull timbru, kull notazzjoni, dokument, eċċ kienu jokkupawlu moħħu.  Niftakru jispjegali kemm qatta’ sigħat waħdu, jara informazzjoni li ħadd qatt qabel ma kien ra.  Kellu passjoni vera u proprja li bħalha ftit rajt, iktar u iktar meta kien qiegħed jidħol u jlesti proġett li ftit fehmu, jew qatt ser jifhmu, kemm huwa utili.7.    Għandi iktar memorji tal-għażiż Jimmy.  Biss, diffiċli ħafna sabiex f’artikolu żgħir bħal dan wieħed idaħħalhom kollha. Jibqa’ l-fatt indiskuss li ġieb u ħalla patrimonju ta’ valuri u mġieba li ftit mill-ġenerazzjoni tiegħi għandhom.  L-irġulija, l-onestà u l-verità kienu u jibqgħu marbuta miegħu.  Tgħidlu x’tgħidlu ma kienx imur lura minnhom.  Tarah għaddej kont tħoss li f’dinja mimlija ħażen, manuvri u tgħawwiġ tal-fatti, għad hemm ġabra ta’ nies jikkumbattu għas-sewwa.  Ma hemmx dubju li pajjiżna tilef bniedem kbir li l-vojt tiegħu diffiċli jimtela’.