31.7.17

Il-Pożizzjoni Politika Tagħna.


1. Il-Partit Nazzjonalista qiegħed f’proċess ta’ għażla. Waħda li minnha jista’ jġib bidla għalih u għall-pajjiż li qiegħed għal darb’oħra jaħdem biex jarah jimxi ‘l quddiem. Fis-snin ta’ qabel, u dan kull darba li sab ruħu mgħobbi mill-poplu bir-responsabbilità tal-poter mexxa l-quddiem. Bena ħafna għax kellu vizjoni ċara u min ġie warajh ma kellux bzonn iwaqqa dak li sab imma kellu l-opportunità jibni fuqu, jżid. Il-Partit bena soċjetà demokratika ispirata mil-linja politika tiegħu, dik li tispira ruħha mill-valuri insara. Fuq dawn il-pedamenti kienu marbuta s-suċċessi nazzjonali tiegħu.

Parti essenzjali

2. Il-Kristjaneżmu fortunatament huwa magħna u għadu b’saħħtu. Il-valuri tiegħu assigurawlna futur aħjar mill-passat li kellna. Ħadd ma jista’ jiċħad dan iktar u iktar f’din is-soċjetà li l-mod ta’ kif taħseb u tirraġuna huma magħġunin mill-kliem tal-vanġelu u mill-enċikliċi tal-papiet. Hemm min jista’ jaħseb li dan huwa xi xkiel għas-soċjetà. Li jemmen żbaljatament li mingħajr il-valuri nsara nistgħu niksbu riżultati aħjar imma l-esperjenza umana tas-sekli turi proprju l-kontra. Kif qal tajjeb l-istoriku Fernand Braudel “Christianity is an essential reality in Western life: it even marks atheists, whether they know it or not.”

Bidla effettiva

3. Dan għax kif ikompli jispjega “Ethical rules, attitudes to life and death, the concept of work, the value of effort, the role of women and children—these may seem to have nothing to do with Christian feeling: yet all derive from it nevertheless.” Din hija r-realtà tagħna li ma nistgħux naħirbu minnha. L-istituzzjonijiet demokratici tagħna u dawk Ewropej huma ispirati mill-prinċipji nsara. Proprju għalhekk kienu u għadhom suċċess. Ma humiex perfetti għandhom n-nuqqasijiet tagħhom però proprju għalhekk li aħna qegħdin f’proċess kontinwu ta’ bidla lejn iktar effettività. Lejn li nassiguraw li dak li qiegħed jsir jirrispetta id-dinjità tal-bniedem f’dak li verament huwa mhux dak li tejoriji oħrajn jimmaġinaw.

Is-suċċessi tagħna

4. Aħna partit ta’ ispirazzjoni kristjana fid-demokrazija. Użajna l-valuri etiċi tal-kristjaneżmu biex bnejna stat li jħares biex iwettaq numru ta’ prinċipji determinanti. Lejn is-sussidjarjetà u d-deċentraliżżazzjoni tal-poter jiġifieri li ma tħallix il-poter tal-pajjiż fi ftit idejn, għalhekk  bnejna l-kunsilli lokali. Lejn l-interklassizmu fejn ma konniex vuċi ta’ sezzjoni waħda tal-komunità imma wettaqna miżuri favur il-Maltin ġejjin minn liema klassi soċjali ġejjin. Lejn is-solidarjetà li ngħinu li min jinsab fil-bżonn speċjalment lil dawk li qedhin l-iktar l-isfel fil-mezzi ekonomiċi. Lejn il-bniedem li ħadna ħsieb li jkollna l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali tiegħu sija hawn kif ukoll fuq il-kontinent Ewropew. Lejn ekonomija li tħares li tikkontrola l-kapitaliżmu żbaljat u tissoda fih l-aspett soċjali. Lejn l-importanza li tajna għall-istabilità fil-familja.

Niffurmaw politici futuri

5. Għad fadlilna x’naħdmu u nwettqu fis-soċjetà. Biss għax għandna programm politiku ċar għandna vantaġġ. Nistgħu narmu dan għax fostna jkun hemm min għandu l-idea żbaljata li l-Partit Nazzjonalista m’għandux jibqa iktar wieħed demokristjan. Biss jekk iħares lejn il-passat jirrejalizza li dan il-partit li mit-twaqqif tiegħu kien deċiż li jipproteġi l-valuri nsara u li jġibhom fis-seħħ permezz tal-għodda tal-enċiklici soċjali għamel suċċess għax dak li wettaq ġie aċċettat bħala tajjeb fir-riżultati li kiseb. Ngħid iktar dan waqt li nifhem li sfortunatament f’dawn l-aħħar snin abbandunajna li niffurmaw l-politiċi futuri tagħna f’din il-linja politika.

M’ aħniex komunisti, konservattivi jew liberali

6. Mhux biss inqasna li ngħaddu dan it-tagħlim imma kellna wkoll in-nuqqas li m’ għallimniex għaliex ma nistgħux nkunu ħaġa oħra. Ma nistgħux inkunu dawk li huma marbuta mal-materjaliżmu ta’ Marx u Lenin. Anqas mat-tradizzjonaliżmu konservattiv li  jrid jippreserva s-soċjetà f’dak li hi fejn il-klassijiet soċjali ma jiċċaqilqux. Anqas mill-liberaliżmu li jassigura li min huwa b’saħħtu fis-suq u fis-soċjetà jkompli jikber u jaqta barra lil min huwa lura. L-istorja Ewropea hija mimlija bi żbalji politiċi li ttieħdu minn dawn l-ideoloġiji politiċi. Jekk hemm min qiegħed jitħajjar li jimithom jkompli, però għandu jkun jaf li ser iġib ruħu f’pożizzjonijiet fejn il-poplu jikkundannah u jkun irid ineħħih.

Hemm principju u beħsiebni nżommu

7. Qiegħed f’dawn il-jiem nisma bħalkom dak li l-erbgħa kandidati għal kap tal-partit qed jgħidu. Min qiegħed jibża jiddikjara li huwa għandu għal qalbu l-valuri nsara għax jilludi ruħu li se  jgerexx xi kaħli qiegħed f’dan jiżbalja doppjament. L-ewwel għax kap denju tal-partit nazzjonalista jrid jirrispetta r-raġuni għala ġie mwaqqaf il-partit u t-tieni għax hemm xewqa għatxana qawwija għalih mal-elettorat tagħna. Tul dawn is-snin li ħdimt bi pjaċir u ferħ favur dan il-partit żammejt ruħi leali lejn dawn l-prinċipji. Ma dħaqtx bikom li ħadd wara ħadd stajtu taqraw dak li naħseb f’dawn l-artikoli. Il-linja tiegħi hija ċara u hekk ser tibqa għal dawk  minnkom li qed iduru fuqi għall-parir. Għax l-prinċipju demokristjan  nemmen fih għax rajtu u nibqa narah li huwa l-iktar kapaċi jgħamel il-ġid lill-bniedem. Mhux lest li naqbad għal dan il-partit toroq li flok is-sewwa tiġi minnhom dnewwa, flok il-ġustizzja soċjali l-inġustizzja soċjali. 

26.7.17

Pass fid-direzzjoni tajba li hemm bżonn jiġi sostnut


 
Il-Partit Nazzjonalista jħares pożittivament lejn il-ftehim li ġie milħuq ilbieraħ fil-Libja bejn iż-żewġ partijiet. Dak li Fayez Serraj u Khalifa Haftar iffirmaw għalih f’Pariġi fil-preżenza tal-President Franċiż Emanuel Macron huwa pass fid-direzzjoni t-tajba u hemm bżonn li jiġi sostnut.

Il-fatt li sar ftehim biex ikun hemm l-ewwel waqfien mill-ġlied fuq skala nazzjonali kif ukoll li se jibqa’ jkun hemm diskussjonijiet biex fil-futur ikun hemm elezzjonijiet demokratiċi presidenzjali u parlamentari fl-2018, jawgura tajjeb għall-paċi u l-istabbilità fil-pajjiż ġar tagħna u fil-Mediterran. Dan il-ftehim għandu jassigura li jkun hemm proċess li minnu, l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem u l-ġustizzja jikbru għal dan il-poplu li għadda minn diversi tbatijiet tul dawn is-snin.

Il-Partit Nazzjonalista, filwaqt li jfakkar il-ħidma ta’ pajjiżna favur il-poplu Libjan tul il-gwerra ċivili fl-2011, jawgura li din il-linja politika tkompli tiġi ssudata u jittama li jkompli jkollha l-appoġġ sħiħ tal-Unjoni Ewropea u tal-pajjiżi demokratiċi tad-dinja. 

Carmelo Mifsud Bonnici
Kelliem għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ

David Stellini
Kelliem għall-Affarijiet Ewropej

26.07.17​

25.7.17

Lejn kapitolu ġdid.


 
1. Il-proċess elettorali intern fi ħdan il-Partit Nazzjonalista tul din il-ġimgħa rregistra pass ieħor. Wieħed li minnu, kif lkoll nafu, ser jiġi finalment magħżul mill-kunsilliera u mit-tesserati tiegħu kap ġdid. Min ser fl-aħħar jidħol għal dan il-piż u responsabilità għandu bżonn l-appoġġ tagħna lkoll. Ix-xenarju politiku preżenti għalina m’ huhiex wieħed feliċi anzi huwa mimli mrar. Ħaġa ġabet oħra u forsi għal uħud hemm min jaħseb li t-triq hija f’direzzjoni waħda mingħajr bidliet li bihom nistgħu nirreġistraw lilna nfusna lura lejn dak li huwa tajjeb għalina.

Kurrent qawwi

2. Għandna quddiemna erba’ kandidati. Lkoll m’hemmx dubju għandhom l-merti tagħhom. Fuq kollox però rridu nirreġistraw il-kuraġġ tagħhom li jersqu ‘l quddiem biex jippruvaw jibdlu l-eventi li dħalna fihom. Lkoll nafu bid-diversi kumplikazzjonijiet li hemm. Nafu wkoll bin-nuqqas ta’ fiduċja li nibtet biċċa biċċa. Konxji li l-moral tas-segwaċi tal-partit m’huwiex f’dan il-mument proprju għoli. Għalhekk min qiegħed ismu fuq il-lista - Adrian Delia, Alex Perici Calascione, Chris Said u Frank Portelli għandhom x’jaqdfu fih. Hemm kurrent qawwi li jrid saħħa biex jingħeleb.

Jimbidel l-intern tal-partit

3. Min jidħol jaf li jekk jrid jirbaħ il-kunsens elettorali jrid jibdel. Jrid jibdel l-intern tal-partit. Mhux ser ikun faċli li tiġi ffaċċjata realtà u verità li ilha biex tiġi hekk numru ta’ snin. Jekk dak li ħdimna bih, dak li ġie utilizzat fil-kampanji elettorali ta’ erba’ appuntamenti ma ħadimx, wasal iż-żmien li jinbidel. Ma nistgħux nippretendu li għax nibqgħu ninsistu li nagħtu dak li ma jridx jiġi mittiekel f’xi mument ser jkun hemm min huwa tant iddisprat u bil-guħ li jikkunsmah. Morna bl-istess metodologija, bl-istess vuċijiet, bl-istess koki , bl-istess riċetti li wasal iż-żmien li naċċettaw li aħna li kellna nuqqas u mhux il-klijent li waqaf jidħol għandna.

Bidla bis-serjetà

4. Il-bidla trid issir bis-serjetà lejn id-direzzjoni t-tajba. Lejn dik idejologika l-ewwel u lejn liema strateġija u tattika wara. Min jaf ftit storja politika Maltija għandu jinduna li tul dawn l-aħħar snin kien hemm min pprova jibdel il-bazi ideoloġika tagħna. Nimxu maż-żminijiet ma tfissirx nintilfu f’dak li aħna nirrapresentaw. Il-Partit Nazzjonalista kien diġà ideoloġikament differenti mill-Partit Laburista u kostituzzjonali mhux abbazi ta’ linja ta’ interess jew vantaġġi partiġjani imma ta’ ħsieb, ta’ ideat u formazzjoni. Fiż-żmien setgħu it-tlieta ħadu minn ta’ xulxin imma ħadd ma pprova jidħol u jissostitwixxi lill-ieħor. L-għażla demokratika kristjana ġiet proprju f’dan bħala parti mir-riforma soċjali tas-soċjetà għall-kuntrarju tas-soċjaliżmu u tal-liberaliżmu li oħrajn kienu jirrapreżentaw.

Vokazzjoni għas-sewwa

5. Hemm sitwazzjonijiet ġodda li jridu jiġu konfrontati ma’ hemmx dubju. Biss m’ għandniex nintilfu f’linja ta’ pragmatiżmu politiku li jġibna bla ruħ u kuxjenza. Nitilqu mill-prinċipji tagħna u nkunu intelliġenti f’kif napplikawhom għar-realtà tal-lum. M’għandniex naqtgħu qalbna f’dan għax hemm soluzzjonijiet li rridu nfittxu u nsibu. Inmexxu lin-nies lejn il-vokazzjoni tas-sewwa li jridu u jippretendu minn għandna. Dan iktar u iktar illum meta hawn iktar bnedmin li qed ifittxu u jixtiequ il-verità f’dinja li flok tgħin qed tħawwad iktar l-affarijiet. Min jiġi finalment magħzul dawn ser jkunu parti mid-domandi li jrid iwieġeb fil-karta tal-eżami politika.

Pożizzjoni skomda

6. Ma għandix rasi marbuta f’dan. Għaddejt minn ħafna ċirkostanzi u staġunijiet interni fi ħdan il-partit. Ħassejt diversi drabi li għandi ngħid l-opinjoni tiegħi kif naraha lil kull min kellu t-tmexxija anki jekk kont naf li ma jaqbilx miegħi. Sibtni f’pożizzjonijiet skomdi diversi mumenti proprju minħabba dan, biss ippreferejt nkun veritier miegħi innifsi milli nimxi mal-kontra. F’kelma oħra ngħid dak li ma naqbilx miegħu jew dak li kont nara li mhux ser iġib suċċess ta’ xejn. Sfortunatament f’diversi mumenti kelli raġun u għalkemm baxxejt rasi pprevedejt dak li kien ser iseħħ. Xtaqt li ngħatajt widen iktar għall-ġid tal-partit. Naċċetta però dak li ġara. Il-lealtà tiegħi f’dan kollu hemm kienet u hemm baqgħet. Ma ċċaqilqitx.

Konsultazzjoni interna

7. Anki jekk nittama li ma jkunx hemm wisq demm politiku li jiġi mxerred f’din il-kampanja interna jiġi min jiġi elett ser jkollu l-appoġġ normali tiegħi. Appoġġ bbażat fuq ir-raġuni, fuq il-konsiderazzjoni tas-sewwa mhux fuq il-vantaġġ personali. Il-lealtà tiegħi f’dan tul dawn is-snin żammejtha boxxla importanti l-ewwel lejn il-poplu u t-tieni lejn il-partit. Ma għandhix dubju li din ser tkun ukoll il-linja ta’ diversi membri tal-grupp parlamentari bħali li għaddew diġà min ħafna u kapaċi jagħtu pariri tajbin. Jiddependi f’dan minn min jiġi elett jekk jagħlaqx lilu nnifsu f’kastell jew jekk jismax u jikkonsulta.

Partit huwa djalogu

8. Min irid jkun suċċess f’dan irid jifhem li l-kap tal-partit m’huhiex dak li għandu poteri li ma jimxux id f’id mad-demokrazija. Ma huhiex dixxendent tal-monarkiji  imma parti minn bnedmin li flimkien jridu il-ġid. Li flimkien jużaw it-talenti varji tagħhom biex jsawwru politika li tagħmel il-ġid lill-poplu kollu. Jekk min jiġi elett jiddeċiedi li jingħalaq f’kamra mal-ftit jkun qiegħed jaqta ruhu barra min dak li haddiehor kapaċi jagħtih. Il-partit huwa l-ewwel djalogu, t-tieni huwa dibattitu, t-tielet huwa diskussjoni u fl-ahhar nett huwa deċizjoni ffurmata fuq it-tlett punti ta’ qabel. Kap ma jiġix aċċetat għax jiddeċiedi ħażin jew għax jaqta l-irjus ta’ dawk li jridulu l-ġid. Kap jsir biċċa biċċa bil-kunsens intern ta’ kull persuna anki ta’ dawk li setgħu fil-bidu kienu xettiċi jew qalu kontra tiegħu.

Kull persuna importanti

9. Forsi għedt ftit iktar milli kelli ngħid. Imma nħossni fid-dmir għal min irid jisma li nagħmel dan. Ndaħħal idi fil-feriti miftuhin mhux biex inkabbarhom imma biex ngħin sabiex jingħalqu. Nawgura kampanja tajba lil kull wieħed mill-kandidati. Kull wieħed huwa mportanti bħal ma huma dawk li ser jappoġġjawhom u jivvutawlhom. M’għandniex xi lussu politiku li nagħmlu il-kontra. Anzi rridu nagħrfu li kull persuna huwa importanti. Jekk min jiġi elett jifhem dan kollu allura nkunu qed nibnu verament kapitolu ġdid fl-istorja tal-Partit Nazzjonalista.

17.7.17

Direzzjonijiet politiċi oħra.


 
1. Kull min irid jagħti sehem fil-politika u l-ħajja soċjali għandu numru ta’ dmirijiet kif tkellem tajjeb l-Arċisqof Charles Scicluna fil-bidu ta’ din il-ġimgħa, pero’  irid ukoll jipprova jkun persuna li kapaċi tasal viċin li taqra is-sinjali taż-żminijiet. Ftit huma dawk li għandhom din il-kapaċita sħiħa. Diversi dawk li għandhom dożi differenti minnha. Huwa proprju għalhekk tajjeb id-djalogu u dibattitu li jwassal lejn dixxerniment aħjar. Għalhekk huwa għaqli li politiku jieħu sehem attiv jew passiv f’dak li huwa presentement għaddej biex jifhem kif iseħħu ċerti eventi u għala dawn jiġru – bħall-ħatra ta’ Jeremy Corbyn bħala mexxej ġdid tal-Partit Laburista Ingliż li għalkemm ikkritikata ferm, tista’ tkun parti minn din id-direzzjoni differenti. Diversi kritiċi ġejjin minn setturi li huma jew fuq il-lemin jew mid-dinja tan-negozju waslu għal konklużjonijiet xejn ottimisti. Jingħad x’jingħad kien hemm żgur għazla konxja mid-delegati fi ħdan dak il-partit b’votazzjoni li wasslet għal appoġġ ta’ kważi 60% tad-delegati.

2. Diġà rajna dak li qatt f’għoxrin sena ma konna nimmaġinaw li ser iseħħ. Partit fuq ix-xellug estrem fil-Greċja mmexxi minn Alexis Tsipras jiġi mogħti mandat elettorali b’saħħtu ħafna f’Jannar . Din d-direzzjoni kienet diġa waħda differenti fiha innifisha, biss daqshekk ieħor żviluppat dik li fiha tul dawn ix-xhur rajniha terġa tinbidel sabiex tneħħi l-elementi iktar estremi tagħha u tmur għal elezzjoni ġenerali oħra u terġa tafferma ruħha f’mandat ġdid. Ma nemminx li dak li qiegħed iseħħ f’żewġ popli fejn l-ispirtu demokratiku mhux nieqes ġej b’kumbinazzjoni jew blugħa. Hemm spjegazzjonijiet li hemm bżonn li napprezzaw ta’ dan kollu. F’Unjoni Ewropeja li fiha għal dawn l-aħħar snin, il-linja politika marret wisq lejn l-lemin. Bniet strutturi riġidi ta’ awsterita li l-impatt tagħhom kien iktar fuq dawk li m’ għandhomx. B’konsegwenza kibret iktar disparità qawwija li fiha biċċiet mill-elettorat qatgħu barra lilhom infushom jistennew l-mument tar-reazzjoni. Dak li jerġgħu jsiru strument t’ azzjoni biex jimxu wara persuni li huma jaraw bhala dawk kapaċi jneħħu dak l-issikkar li hemm fuqhom.

3. Ix-xellug politiku f’dawn l-aħħar snin ra bidliet kbar huwa jmur lejn iċ-ċentru u lura f’diversi pajjiżi. Il-lezzjonijiet li l-istorja għaddiet wara li kien hemm min ipprova jippratika dak li Karl Marx ippriedka sawru esperjenzi varji. Nafu li Marx kien jemmen li r-rivoluzzjoni tal-proletarjat kienet l-mutur tal-istorja. Biss il-forza rivoluzzjonarja tiddependi dejjem minn min isuq il-mutur tagħha. Għax l-istorja uriet li ma humiex il-bnedmin li jiggwidaw ir-rivoluzzjoni imma hija hi li tmexxi naħa jew oħra l-bnedmin. Proprju għalhekk li Antonio Gramsci kien isostni li huwa diffiċili ħafna li timmanuvra l-magna tar-rivoluzzjoni. Proprju għax flok tmur lejn il-libertà mixtieqa tispiċċa f’dittatura fejn il-poter assolut jiġi mpost malajr u b’saħħa. Il-partiti xellugin jgħarfu din l-esperjenza u t-tweġibiet tagħhom għar-rejaltajiet tal-lum qed joħorġu  f’direzzjonijiet differenti ħafna minn dak li diversi bħal Marx sawru f’rashom. Ħadd f’sensih ma huwa ser jidħol f’din il-linja politika u Tsipras u Corbyn dan jafuh tajjeb ħafna. F’dan pero huwa ċar li hawn r-realtà differenti li qedha tisviluppa li trid iktar analiżi mis-sempliċi kundanni li rajna f’ġurnali prestiġjuzi bħal Economist ta’ din il-gimgħa.

4.  L-analizi politika llum tqis li barra r-rivolużjoni marksista hemm dik mmexxija minn setturi ‘l fuq fis-soċjetà, kif definit minn Christopher Lasch, l-“elite” - kif il-poter politiku jiġi f’idejn bnedmin ffurmati l-bogħod mill-għeruq tal-poplu. Għax hemm differenza ċara fil-mod ta’ kif d-deċizjonijiet fuq l-eventi tal-pajjiżi jittieħdu minn dawk li trabbew fit-triq u dawk le. Dawk li kienu fid-“deżert” mal-bnedmin l-oħra huma ferm iktar kapaċi jwassluhom barra minnu minn dawk li anqas għarfien ta’ din it-tbgħatija m’ għandhom. L-ideat tal-lemin sabu art fertili f’min ma beniex dawn ir-rabtiet umani. F’dawk li bit-trobbija jispiccaw jitilfu s-sens tal-bilanc ta’ x’inhu sewwa u x’mhux , x’inhuwa ġust u x’mhux. Tul dawn l-aħħar snin il-konsiderazzjonijiet marbuta mal-bżonnijiet tal-bniedem b’mod partikolari fl-Ewropa naqsu lejn forom diżumani ta’ ekonomija repressiva u magħluqa. Proprju għalhekk is-suq jibqa dak li huwa. L-eventi ta’ dawn is-snin kienu prova ta’ kemm ma huwiex soluzzjoni la għall-problemi ekonomiċi tiegħu u wisq inqas għas-soċjeta u għalhekk kien żball li s-soluzzjoni li rikbet kienet dik li treġġana lura għal ideat li kienu kissruna.

5.   Naturali li dak li seħħ qiegħed jipproduċi reazzjonijiet differenti proprju għax: l-ewwel il-poplu jista’ ma jitkellimx fil-mezzi tax-xandir jew bil-vot tiegħu, biss dan ma jfisserx li qiegħed jaċċetta dak li qiegħed jikkaġunalu ħsara. Il-proposti leġislattivi, il-linji politiċi li Gvernijiet jieħdu jekk ma jirrispettawx it-tessut soċjali u awtentiku fil-poplu jispiċċaw jiġu identfikati bħala forzi ta’ repressjoni. It-tieni  direzzjoni hija lejn iktar politiċi li huma tal-poplu. F’dan hemm id-difensuri tan-nies li jispiccaw vuċijiet solitarji mhux neċessarjament fid-deżert, u hemm ukoll l-mexxejja li warajhom għandhom l-elettorat.  It-tielet għax il-Gvern li huwa identifikat bħala strument tal-bidla, taċ-ċaqliq,  jew huwa nieqes mill-idejat ibbażati fuq viżjoni sħiħa ta’ soċjeta, jew inkella għax dak li jiġi propost jitwieled “kontra n-natura”, jinbet f’imħuħ li ma jgħixux man-nies. Ir-raba’ għax l-idejat ta’ min imexxi jiġu mgħoddija jew bħala parti minn pakkett sfukat, inkella mingħajr sens veru ta’ direzzjoni bbażata fuq valuri sodi , fejn l-istrumenti tal-propaganda jipprovaw jipperswadu f’dak li n-nies ma jistgħux jniżżlu.

6. Naħseb li f’dan hawn kurrenti li qed imexxu u jieħdu saħħa temporanja llum u jkun żball jekk ma nikkonsidrawhomx jew ma nagħtuhomx l-importanza tagħhom. Partit politiku bħal tagħna u f’kull parti fl-Unjoni jagħmel tajjeb li jħares sew lejn dak li qed jingħad. Anki jekk hemm kif għedt min ikkundanna u qed jipprevedi li daqt ser jispiċċaw dawn l-mexxejja, xorta ser ikun hemm effetti fl-immedjat u fiż-żmien li jibqgħu fil-poter. Ngħid b’mod partikolari għal dawk li żbaljatament ilhom jippriedkaw li l-idejat politiċi spiċċaw u issa l-mexxejja politiċi huma li huma fl-idejat skont mhux x’jemmnu imma skont l-impatt  ta’ dak li jgħidu u jwettqu. Jekk fix-xenarju għandek żewġ partiti kbar mmexxija minn bnedmin li huma marksisti, fuq ix-xellug materjalista jkun kontro-indikat jekk wieħed ma jgħarafx dawn xi jġorru fihom.  Ingħad fl-Economist bhala punt inkontestat li Corbyn wassal “a simple and certain vision”.  Din il-vizjoni ser tibda tħabbat mal-irkejjen b’aktar saħħa u risposta għandna bżonn għaliha - waħda li tieħu il-linja li tispjega għala aħna partit taċ-ċentru u li jħaddan politika demokratika nisranija. Jekk seta qabel kien hemm min ħaseb li ċ-ċirkostanzi ma kienux jimmeritaw dan, naħseb li issa dawn hemm bżonnhom.


7.   L-idejat li din id-direzzjoni differenti li Tsipras u Corbyn għandhom minkejja dak li setgħu qalu oħrajn huma ideat li jmissu r-rejaltajiet differenti li jeżistu bħal issa fl-Unjoni Ewropeja. Għalkemm smajna li t-tnejn kienu kontra tagħha, b’ tal-ewwel saħansitra jmexxi lilu innifsu f’linja li joħroġ barra u tat-tieni jingħad li fl-1975 vvota kontra s-sħubija tar-Renju Unit fl-Unjoni Ewropea, xorta qed naraw reazzjonijiet oħra. Tsipras għamel kampanja jiddikjara li post l-Greċja huwa fl-Unjoni Ewropea u Corbyn din il-ġimgħa ddikjara li huwa favur li l-Ingilterra tibqa ġewwa l-Unjoni u li hija strument importanti. Jinghad li qal “We will make the case that membership of the European Union helps Britain to create jobs , secure growth, encourage investment and tackle the issues that cross-border create – like climate change, and the current refugee crisis.” Il-qalb ta’ dawn l-politici tidher ċar li qegħda fuq ix-xellug  materjalista, biss ġejja minn ċertu esperjenzi u aċċettazzjonijiet. Deputat bħal Corbyn li baqa jiġi elett għal tletin sena mill-istess kostitwenza titlob f’dan għarfien differenti.

8. Dak li ghaddej ser ikollu f’dan kollu forza ta’ influenza u bidla. Pajjiżna ser jintmess b’xi mod ukoll fi ħdan l-Unjoni Ewropeja. M’ għandix dubju li fi ħdan il-mexxejja Ewropej u b’mod partikolari dawk li qegħdin fi ħdan il-grupp tal-partiti soċjalisti Ewropej ser jkun hemm caqliq. Fejn dawn ser iwasslu għada pit għada għad irridu naraw. Irridu zġur imma nippreparaw irwiehna aħjar u nifhmu aktar dak li ġej. Ikun żball jekk jiġu injorati jew imwarrbin. Fl-aħħar tal-jum jiddependi fuq kemm aħna, il-politiċi, inkunu iktar ffurmati u kemm aħna ppreparati nifhmu. Hu x’inhuwa jidher li qiegħed jinfetaħ staġun ieħor forsi b’reazzjoni għal dak li għadda, però jibqa wieħed differenti minn dak li rajna qabel - wiehed li jitlob attenzjoni minn għandna.    

Nibqa’ nemmen fil-bniedem.


 
1.      Għaddiet ġimgħa oħra f’dan l-istaġun politiku li huwa iebes u diffiċli għalina fil-Partit Nazzjonalista.  It-telfa elettorali u l-konsegwenzi li ġiebet magħha irrendew minna l-iktar bżonn ta’ riflessjoni serja fuq il-futur tagħna.  M’aħniex mingħajr direzzjoni.  Biss, irridu naċċettaw li d-daqqiet politiċi li ħadna għandhom inisslu fina l-bżonn li nieħdu lezzjonijiet.  Min f’dan jitlaq jiġri, bħal ma forsi hemm min għandu t-tentazzjoni li jagħmel mingħajr ma jieqaf jaħseb, ikun qed jagħmel ħsara lilu nnifsu u lil ħaddieħor.

Dixxendenti ta’ San Tumas

2.      Iktar ma niltaqa’ ma tesserati u kunsilliera tal-partit, ninnota f’dan il-messaġġ li ftit huma dawk li jridu jgħaġġlu.  Jekk qabel kellna numru ta’ segwaċi li kienu dixxendenti diretti tal-appostlu San Tumas, issa żidna ferm u ferm iktar.  Hemm maġġoranza ta’ bnedmin li taw ħafna mill-ħin tagħhom fil-ħidma politika li mhumiex lesti jivvutaw għal dak u għall-ieħor jekk ma jkunux ċerti.  Ċerti li dak li qed jaraw u jisimgħu huwa minnu u mhux apparenza.  Is-sagrifiċċji li jsiru kontinwament minn dawn il-persuni jixirqilhom dan il-proċess attent ta’ għażla.  Iktar u iktar illum li jafu li l-Gvern qiegħed jikkarga f’azzjonijiet li jolqtuhom direttament fil-laħam il-ħaj.

Vuċi ugwali

3.      Ħafna ħarġu għonqhom fil-ħidma politika li għaddejna minnha.  Intilfu wara l-partit u ħadmu mingħajr ma staqsew ħafna domandi.  Biss, illum dan qiegħed jinbidel.  Qed jikber internament il-bżonn taċ-ċertezza, u fl-istess ħin ta’ politika li hija iktar maqbula u diskussa.  Dan, f’ħafna pożizzjonijiet, huwa għalija pożittiv.  Il-ġenerazzjoni li tlajt magħha taf il-partit bħala dak li fih konna niddiskutu, niddibattu, ma naqblux, imma fl-aħħar naslu għal deċiżjoni li torbotna lkoll.  Kien hemm proċess normali li bih, u ġewwa fih, kull membru kien jaf li l-vuċi tiegħu hija ugwali daqs ta’ ħaddieħor.

Kontra l-kult tal-personalità

4.      Kellna avversità tal-kult tal-personalità li dak iż-żmien konna mdawrin bih u llum, wara tant snin, qed nerġgħu nsibu lura ma’ saqajna.  Il-politiku mhuwiex ogħla mil-liġi; anqas mill-poplu.  Imexxi f’isimhom, fejn il-bieb tal-umiltà jibqa’ miftuħ.  Jisma’ u jagħti każ, mingħajr ma  jaħseb li huwa tant illuminat li jista’ jiġbed fejn irid għax għandu l-poter f’idejh.  Jista’ ma jaqbilx ma’ politiċi oħra madwaru fuq l-interpretazzjoni tar-realtà u ta’ dak li huwa bżonnjuż u aċċettabbli.  Biss, irid ikun dak il-bniedem li għandu idejh fuq il-polz tal-pajjiż u jifhem it-tessuti kollha bl-aspirazzjonijiet u b’dak li jippretendu minn tmexxija politika serja.

Silence

5.      Dan iktar u iktar meta qegħdin għal darb’oħra f’xenarju li jrid jirrepeti ruħu magħna, kif jagħmel ma’ stati oħra.  F’konflitt kontinwu ta’ ideat bejn min huwa favur il-valuri li joħorġu mill-Kristjaneżmu u min mhuwiex.  Li nsibuh il-ħin kollu.  Tul dawn il-jiem erġajt komplejt naqra l-ktieb ‘Silence’ ta’ Shusaku Endo, li huwa mimli b’ferm iktar sens u sustanza milli ħsibt.  Fejn f’mument minnhom, f’diskussjoni apparentement ta’ ftit valur, sibt dan id-diskors tal-inkwiżitur sekulari Ġappuniż indirizzat lejn saċerdot: “Father, we are not disputing about the right or wrong of your doctrine.  The reason we have outlawed Christianity in Japan is that, after deep and earnest consideration, we find its teaching of no value for the Japan of today”.

Mitt sena ilu

6.      Tul din il-ġimgħa, il-Ħamis 13 ta’ Lulju 2017 missejna ma’ appuntament storiku ieħor.  Il-mitt sena mit-tielet dehra tal-Madonna ġewwa Fatima f’xenarju politiku identiku.  Ta’ bnedmin li, bħall-Ġappuniż Inoue, jidħku bihom infushom f’li jiddikjaraw u jemmnu li l-valuri Nsara mhumiex ta’ valur fil-ħajja ta’ kull jum.  Li però, quddiem dawk id-dehriet lil tlett itfal mill-iktar innoċenti jsibu l-gazzetti, l-istituzzjonijiet ta’ dawk li kienu kontra li jiċċertifikaw li seħħew.  L-anti-Kristjaneżmu jiċċertifika l-preżenza vera tal-Kristjaneżmu.  Isir xhud ta’ dak li huwa jiċħad.  Punti rilevanti iktar f’din is-soċjetà fejn hemm tradizzjoni ħajja ta’ bnedmin li huma konvinti li dan it-tagħlum huwa ta’ valur u rilevanti.

Luigi Sturzo

7.      Realtà li m’għandhiex tiġi injorata.  Però, bħal eżempji ta’ oħrajn, hemm min irid jitlef il-ħin tiegħu f’din iċ-ċaħda.  Bid-differenza li l-preżenza ta’ partit politiku li jagħraf li dawn il-valuri huma ta’ ispirazzjoni għalih ma jfissirx li huwa għandu jipprova jsir knisja.  Irid jifhem il-pożizzjoni politika u jirreaġixxi bħala partit.  Jista’ jagħżel tajjeb u jista’ ħażin.  L-għażla ssir minn bnedmin mhux dejjem ispirati, anqas iggwidati tajjeb, anqas aċċettati mill-maġġoranza.  F’dan, proprju għax m’aħniex il-Knisja, aħna bnedmin f’partit politiku bid-diffikultajiet, ideat u deċiżjonijiet ta’ dak li aħna.  Kif kien qal tajjeb Luigi Sturzo: “È superfluo dire perché non ci siamo chiamati partito cattolico: I due termini sono antitetici; il cattolicesimo è religione, è universalità; il partito è politica, è divisione”.

8.      Il-passat reċenti u l-preżent attwali mhumiex faċli għalina bħala partit, ma hemmx dubju.  Biss, dmirna huwa li nħarsu ‘l quddiem.  Fuq dak li ddeċidejna għandna r-responsabbiltà politika.  Il-jiem li ġejjin juruna iktar jekk dak li għamilna kienx tajjeb jew le.  Biss ħarsitna hija, iktar minn qabel, lejn il-futur.  Inħarsu lejn dak li għad irridu naffrontaw minn dawk li ma jaqblux magħna.  Niġbdu b’umiltà iktar lil dawk li, anke jekk ma jaqblux magħna, għandhom l-opportunità li jieħdu sehem fil-proċess ta’ bidla interna li għandna bżonn.  Illum, waqt li fortunatament niċċelebraw il-Festa tal-Madonna tal-Karmnu, inħares iktar b’fiduċja ‘l quddiem.  Dan għax anke fil-politika, nibqa’ nemmen fil-bniedem u fl-abbiltà tiegħu li jagħżel is-sewwa minn dak li mhuwiex.