26.8.13

Il-Partit Nazzjonalista Inkwetat bil-Mod kif L-Gvern qed jagixxi fil-konfront tas-Sitwazzjoni Fl-Egittu.

Il-Partit Nazzjonalista Inkwetat bil-Mod kif L-Gvern qed jagixxi fil-konfront tas-Sitwazzjoni Fl-Egittu.

Fi Sqarrija mahruga illum l-Partit Nazzjonalista qal li ilu dawn l-ahhar gimghat jsegwi s-sitwazzjoni inkwettanti u perikoluza li sviluppat fil-pajjiz gar taghna l-Egittu. Il-konflitti fit-toroq , l-mewt ta diversi persuni u l-posizzjoni politika prezenti jitolbu l-ghajnuna u l-assistenza diplomatika soda ta pajjizna u dik tal-Unjoni Ewropeja. Nafu li kull forma ta instabbilita fil-mediterran jaffettwa direttament lilna u dan niehduh dejjem bl-akbar serjeta.

Mill-eventi tal-bidu ta Awissu sal-lum s-sitwazzjoni tidher li ghadha ma qabditx t-triq ghal paci, demokrazzija u tfassil ta’ l-ambjent necessarju li jhajjar t-tkabbir socio-economiku ta dak il-poplu. Ghalhekk l-laqgha ta emergenza li saret tul din il-gimgha fil-Foreign Affairs Council gewwa Brussels kien pass tajjeb il-quddiem. L-Partit Nazzjonalista jsostni d-dikjarazzjoni mehuda f’dik il-laqgha pero ma jhossx li ghandu joqghod lura milli jghid li setghat waslet ghall-decizjonijiet iktar incizivi u determinanti.

L-Egittu ma ghandux jigi abbandunat u mholli ghal rasu minghajr ma jkun hemm presenza iktar qawwija tad-diplomazija u l-assistenza finanzjarja ewropeja. Iktar u iktar ghalina f’dan il-pajjiz fejn prosperita ghal dak il-poplu jfisser tkabbir fiz-zona ewro-mediterranja.

Fuq dan l-kelliem ghall-Affarijiet Barranin tal-Partit Nazzjonalista Carmelo Mifsud Bonnici  jrid jikkundanna l-mod legger li bih l-Gvern ha fil-konfront ta din il-laqgha u dan fuq zewg punti. L-ewwel la l-Ministru tal-Affarijiet Barranin u anqas ebda Ministru iehor mill-kabinett abbundanti ma fehemu l-urgenza tas-sitwazzjoni u attendew ghal din il-laqgha straordinarja, t-tieni ghax mid-dikjarazzjoni ghall-istampa mahruga mill-Gvern jidher iktar car li ma kienx hemm l-ebda insistenza necessarja ghall-hidma kollettiva ikbar sabiex s-sitwazzjoni tigi lura ghan-normalita fl-iqsar zmien possibbli.

Huwa tajjeb li pajjizna jiddikjara ma pajjizi ohra li ghandna naghtu l-appogg shih lil Egittu lejn id-demokrazzija, rispett tad-drittijiet fundamentali , tad-dinjita umana u tal-gustizzja socjali imma dan jinkisew b’passi konkreti. L-assenza tal-Ministru tal-Affarijiet Barranin jew ta ministru iehor fissret opportunita mitlufa ghal dak il-pajjiz u ghal taghna.

   

25.8.13

Fiduċja pubblika1.                  Kull min qiegħed fil-politika u jservi fl-istituzzjonijiet demokratiċi jaf li tibdiliet, avvanzi u riformi jistgħu jsiru għax ikun hemm appoġġ popolari għalihom.  It-toroq illum jidhru li jridu jinbnew iktar fuq il-linji partikolari ta’ dak li d-dizzjunarju Ingliż jirreferi għalihom bħala “policies” iktar milli fuq dak li nifhmu aħjar bħala “ideologies”.  Il-qabża fil-kwalità hija marbuta ma’ kemm min qiegħed iservi jifhem li kull forma ta’ linja politika titwieled tajjeb jew ħażin skont dak li hija bażata fuqu.  Il-ħsieb ideoloġiku ta’ ħidma huwa preżenti dejjem direttament jew indirettament.

2.                  Dak li twettaq, l-azzjoni politika, hi liema waħda hi, anke jekk tiddikjara li m’għandekx ideoloġija politika, jieħdok lura lejn prinċipju jew ieħor.  Trid tara inti fejn trid tmur, jekk intix lest li tbigħ lilek innifsek għall-poter jew, agħar, togħġob lil min għandu l-poter f’idejh.  Twettaq xi twettaq u għal min twettqu, xorta għandu ġewwa fih prinċipju etiku li jieħdok naħa jew oħra.  Jew tibbaż ħidmietek fuq il-materjaliżmu storiku jew mhux, inkella tmur lejn dak li verament jagħmel il-ġid lill-bniedem.  L-esperjenza politika turi dejjem iktar li meta min jaħdem fiha jinjora l-valuri fundamentali tal-ħajja jiżbalja.

3.                  Dawn huma prinċipji li jgħoddu għal kull min ikollu s-setgħa f’idejh f’dawn il-gżejjer jew madwar id-dinja.  Hemm diversi li jridu jinjorawhom u jaħsbu jew li huma iktar kapaċi minn oħrajn, jew li dak li jgħodd għall-oħrajn ma jgħoddx għalihom.  L-isfortuna hija li b’dak li jwettqu ma jġibux il-ġid imma l-ħsara.  Ma jkunux qed jarawha mill-ewwel għax sfortuna ikbar dawn isibu, ħafna drabi, lil dawk li jkunu mitlufa bħalhom u għal dak li huwa ħażin, flok jiċċensurawh, jinċensawh.  Fil-politika jrid ikollok boxxla interna soda sabiex tara fejn trid tmur u ma titħalliex tiċċaqlaq naħa jew oħra skont il-kurrent tar-riħ jew iċ-ċapċip tan-nies.

4.                  Ħafna ma jaqrawx, oħrajn jinjoraw lezzjonijiet politiċi passati.  Jgħattu wiċċhom għall-esperjenzi ta’ pajjiżi oħra u tagħna wkoll.  Is-sistema demokratika llum, jekk trid titħaddem tajjeb trid li jkollha lil min jifhem dan u jorbot ruħu li jkun onest u marbut dejjem mal-verità.  Meta min jaħtar jaħseb li jaqbillu li flok ikollu ħdejh lil min huwa rett u onest, imur għal min jagħmel dak li jaqbel lilu, allura s-sogru jikber ferm iktar.  Il-pajjiż tagħna, biex jimxi ‘l quddiem irid bnedmin, uffiċjali f’karigi importanti li huma marbuta: l-ewwel, li jgħidu l-verità lill-poplu u mhux ikunu lesti li jaħbu għax mingħalihom ser iservu lil min ħatarhom billi jgħidu dak li mhux minnu.

5.                  Il-każ ta’ dan il-ġuvnott li sab ruħu akkużat inġustament, flok ġie affrontat bi trasparenza, onestà u ċarezza, ġie minflok ikkumplikat proprju mill-persuni li flok stqarrew il-verità marru għall-istint żbaljat li jaħbu.  Kull ma jrid u għandu dritt għalih il-poplu huwa dak li jingħadlu bil-preċiż x’ġara, xejn iktar u xejn inqas.  Minflok, qiegħed jiġi konfrontat b’logħob medjatiku.  U hawn, flok il-poplu jżomm il-fiduċja u l-kredibilità, qiegħed ikompli jitlifha.  Għamel sew l-Onorevoli Jason Azzopardi li nsista u għadu jinsisti għall-verità.  Huwa qiegħed jitkellem mhux f’ismu personali, iżda għan-nom tal-Oppożizzjoni kollha, sabiex nagħtu servizz lill-poplu li l-maġġoranza tiegħu trid l-onestà u r-rettitudni fil-konfront ta’ min ġie akkużat inġustament f’dan il-każ u kontra min, minn dak li qed naraw, jista’ jsib ruħu fl-istess ċirkostanzi għada pitgħada.

 6.      F’dawn il-jiem ta’ din it-trama, il-poplu kompla jitlef il-fiduċja f’min huwa mgħobbi bid-dmir li jmexxi ‘l quddiem dawn l-istituzzjonijiet demokratiċi.  Telf li ġe minn dak li qed naraw: l-ewwel, fl-għażla inadegwata ta’ bnedmin f’siġġijiet tal-poter; u t-tieni, fid-deċiżjonijiet li qed jiġu meħuda.  Il-pajjiż ngħid li qiegħed jaħrab minn kull ma huwa politiku.  Ma jridx jisma’ dak li għaddej u wisq u wisq inqas irid jaċċetta l-inevitabilità tal-effetti ħżiena li qed ikollna fuq il-ħajja tagħna lkoll.  Tant nies daħlu fil-ħolma li permezz ta’ bidla fil-Gvern ser naqbżu ‘l quddiem li qed isibuha diffiċli ħafna li jqumu f’dak li qed jaraw li hija qabża waħda u tajba lura.  Il-fiduċja pubblika fl-istituzzjonijiet bdiet titnaqqar u dan, filwaqt li jinkwetana, fl-istess ħin jixprunana biex naħdmu ‘l quddiem favur is-sewwa, li hija l-politika tagħna.


18.8.13

Tibdiliet fl-Italja1.                  L-aħħar elezzjoni ġenerali fil-pajjiż ġar tagħna biddlet sew ix-xenarju politiku.  L-eżitu tar-riżultat wassal għal sitwazzjoni interessanti.  Ebda wieħed mill-partiti l-kbar u li kien hemm qabel ma seta’ jifforma gvern waħdu.  Mhux biss, imma l-kumplikazzjonijiet żdiedu bil-preżenza ta’ partit ta’ protesta msejjaħ “tal-Ħames Stilel” immexxi minn Beppe Grillo.  Għal perjodu, bl-intransiġenza ġejja minn diversi kurrenti, weħel kollox.  Gvern ma ġiex iffurmat, u anqas qbil fuq President tar-Repubblika ġdid ma seta’ jinstab, b’manuvri kontra manuvri.  Biss, din is-sitwazzjoni ġiebet partiti li ma kienux jitkellmu kif kellhom sabiex jibdlu sew il-pożizzjoni tagħhom u jindunaw li ma setgħux jibqgħu għaddejjin kif kienu.

2.                  Dan kollu wassal għal żewġ deċiżjonijiet strambi u kompletament differentif’dak li ilna naraw f’dawn l-aħħar għoxrin sena f’dan il-pajjiż viċin ħafna tagħna.  L-ewwel, għall-ewwel darba l-Partit Demokratiku u l-Partit ta’ Berlusconi (PDL) qablu li jerġgħu jaħtru mill-ġdid lill-President tar-Repubblika li kellhom qabel, Giorgio Napoletano.  Napoletano, li kelli x-xorti li nakkumpanjah meta ġie f’pajjiżna fl-aħħar leġislatura, ġej oriġinarjament minn ħdan dak li kien il-Partit Komunista.  L-esperjenza politika li ġabar tul is-snin servietu tajjeb fl-aħħar snin.  Bena rapport tajjeb ma’ kull naħa u llum huwa l-uniku President li ntagħżel darbtejn in fila.

3.                  It-tieni deċiżjoni li żgur li hija konsegwenza tal-ewwel kienet dik li tibni gvern bażat fuq l-appoġġ taż-żewġ partiti li semmejt.  Fl-aħħar jiem, kien hemm l-għarfien politiku ċar li jekk ma jiħdux ir-responsabbiltà tal-gvern f’daqqa u jieħdu d-deċiżjonijiet li ilhom jistennew li jiġu meħuda, allura l-konsegwenzi għall-Italja u għalihom kienu ser ikunu iktar koroh.  Il-logħob li ilu jsir, l-intransiġenza u t-telf fl-attenzjoni fil-kwistjonijiet personali li daħal jew daħħluh fihom Silvio Berlusconi kienu qed inaqqsu mill-kredibilità politika u ekonomika tal-pajjiż kollu.  Il-ġlied kontinwu fil-Partit Demokratiku fuq in-naħa l-oħra kien qiegħed iwassal għal nuqqas ta’ tmexxija u direzzjoni ċara.  Għalhekk, għalkemm kien żgur diffiċli sitt xhur ilu, l-eventi żviluppaw b’mod u manjiera li kien hemm għarfien li trid issir koalizzjoni biex jiġi ffurmat gvern.

4.                  Il-formula ma kien faċli xejn biex tinstab.  Biss, u dan żgur huwa mertu tal-ħsieb u l-maturità tal-politika t-tajba f’dak il-pajjiż, intagħżlu Enrico Letta u Angelino  Alfano sabiex imexxu ‘l quddiem dan il-gvern kompletament ġdid u verament neċessarju.  Jirrappreżentaw l-aħjar taż-żewġ naħat u t-tnejn huma ffurmati fi ħdan id-demokrazija kristjana.  Sija Alfano, kif ukoll Letta ġejjin mill-formazzjoni politika ta’ De Gasperi, Sturzo, Moro, Fanfani u tant oħrajn.  It-tnejn jaqblu fuq diversi prinċipji politiċi u, f’ħafna sens, jirrappreżentaw il-kurrenti ta’ dak il-partit f’ċentru xellug u ċentru lemin, però t-tnejn huma fiċ-ċentru.  Il-programm politiku tagħhom jidher mill-ewwel li huwa wieħed tajjeb u ser jerġa’ jċaqlaq ‘il quddiem sabiex iġib progress u avvanz.

5.                  F’ħafna sens inqata’ barra l-logħob politiku bla sens mill-gvern.  Mhux biss, imma issa bdew jew jittieħdu jew jiġu implimentati passi li kienu ilhom ċertu snin jistennew fuq l-ixkaffa biex jidħlu fis-seħħ.  Fi ftit xhur diġà beda jinħass l-impatt fl-ekonomija tal-pajjiż ta’ dawn id-deċiżjonijiet.  Hemm issa magna li kapaċi tieħu d-deċiżjonijiet u tassigura li dawn jiġu implimentati.  Dan ser jibdel ix-xenarju għalina wkoll.  Jekk l-Italja terġa’ tieħu r-ruħ ser ikollna numru ta’ impatti fuqna.  Ekonomikament tagħtina lura, però jista’ jkun li tnaqqsilna mill-vantaġġi li aħna preżentement għandna fuq numru ta’ setturi, iktar u iktar bl-għarfien li aħna għandna Gvern li għadu jrid jifhem għalxiex daħal.

6.                  Hemm żgur stabilità u rebħa tal-użu tar-raġuni.  Jekk nieħdu biss is-settur tal-immigrazzjoni nifhmu kemm l-affarijiet inbidlu ta’ taħt fuq.  Li kelli lil Angelino Alfano, li ħdmit tajjeb ħafna miegħu fis-setturi tal-Ġustizzja u l-Intern ukoll, kieku konna nsolvu kwantità ta’ problemi li qabel ma stajtx.  Hemm bidla sħiħa fl-attitudni ta’ dan il-gvern minn dak li kien hemm qabel.  Minn wieħed li jrid jogħġob partit li kien intolleranti, issa għandek wieħed li għandu Ministru għall-Integrazzjoni li hija Cecile Kyenge, b’demm Taljan u Kongoliż.  L-attitudni rajniha tinbidel sew.  Dan kollu qiegħed jimbotta għall-avvanzi u użu aqwa tar-raġuni.  Dawn il-bidliet Taljani jagħmlu l-ġid lilhom, però jitolbu aktar attenzjoni u maturità mill-klassi politika Maltija.

11.8.13

Kundanna lid-demagogija.1.                  Wara l-aħħar gwerra dinjija, il-politika nbidlet fuq diversi punti.  L-esperjenzi li d-dittatorjati għaddew lill-Ewropa u lid-dinja sarrfu f’diversi deċiżjonijiet li permezz tagħhom id-demokrazija bdiet triq ferm iktar soda minn qatt qabel.  Filwaqt li f’moħħ uħud kien hemm dubju dwar liema sistema hija l-aħjar għall-bniedem u għas-soċjetà li huwa jgħix fiha u jorganizza, wara dan inbidel kollox.  Inbeda proċess, speċjalment minn dawk id-diversi politiċi li daqu l-imrar tad-dittaturi, li bih kull rabta, kull forma marbuta ma’ aġir anti-demokratiku u dittatorjali għamlu ħilithom biex jispiċċaw.  It-tieni, bdew metodi ġodda li jmorru dijametrikament opposti għad-dittatura u dan biex jassiguraw il-libertà u l-ġustizzja.

2.                  L-iktar importanti, kull kostituzzjoni assigurat kapitolu ċar u sod fejn id-drittijiet fundamentali tal-bniedem, ta’ kull persuna umana jiġu protetti.  Kull bniedem, hu x’inju l-kulur tal-ġilda tiegħu, ir-reliġjon li jħaddan, għandu drittijiet li twieled bihom li ebda persuna oħra, hi min hi, m’għandha dritt li tneħħilu.  L-aġir tar-reġimi nażisti u faxxisti kontra l-Lhud, u kategoriji oħra, flimkien mal-falsità li hemm xi razza superjuri għall-oħrajn, ġiebu reazzjonijiet diretti, b’saħħithom sabiex possibilment ma jiġux ripetuti fl-istorja tad-dinja.  Dik kienet il-falsità li proprju f’’dawn il-jiem, sebgħa u sebgħin sena ilu l-mibki atleta James Cleveland “Jesse” Owens kisser fl-Olimpjadi ta’ Berlin.  F’dawk il-jiem, f’Awissu tal-1936, proprju fil-qalba tan-nażismu Berlin fejn ir-razza arjana kellha turi kemm hi superjuri, sfat pruvata l-kontra.  “Jesse”, ta’ ġilda sewa, fit-3, l-4, il-5 u d-9 ta’ Awissu rebaħ erba’ midalji tad-deheb in fila fl-atletika.

3.                  Meta wieħed iħares lura lejn dak kollu li għaddiet minnu d-dinja, ma jistax ma jgħaddilux minn moħħu li kienu d-diskorsi demagoġiċi ta’ żewġ dittaturi li ġiebu t-traġedji li għaddejna minnhom.  Kaxkru diversi f’toroq bla sens, intenzjonati biss biexi iġibu warajhom bnedmin lejn ħolm vojt għall-popolarità personali tagħhom.  Il-politiċi, diversi minnhom, jaħsbu li iktar ma tkun popolari, iktar tkun tajjeb.  Iktar ser jassiguraw isem fl-istorja.  Biss, il-voti u l-popolarità jistgħu jinkisbu b’żewġ metodi importanti – wieħed dittatorjali u l-ieħor demokratiku.  Wieħed dak li tuża d-demagoġija, l-ieħor li tuża r-raġuni.

4.                  Id-demagoġija ġiet espressament abbandunata mill-politiċi kollha li bnew l-Ewropa moderna tal-lum.  Taqra fejn taqra ssib kontinwament dikjarazzjonijiet ta’ bnedmin b’viżjoni, demokratiċi li ħadmu għal-libertà u l-ġustizzja li jiddikjaraw li ma jridux jużaw dak l-argument politiku ikrah.  Għax id-“demagoġija”, kif jgħid il-mibki Erin Serracino Inglott fil-Miklem tiegħu hija: “sengħa kif wieħed iqanqal in-nies billi jolqothom fid-debboli tagħhom biex iħalluh imexxihom kif jidhirlu, wkoll jekk m’hux skond il-loġika jew ir-raġuni.”  U taħt “demagogu” jkompli jgħid: “demokratiku mħassar jew korrott; xewwiex politiku”.  Illum nitkellmu fuq fuq populiżmu li m’hija xejn ħlief reinkarnazzjoni pulita tad-demagoġija.

5.                  Fil-ħidma politika, kull bniedem isib diversi tentazzjonijiet sabiex jikseb il-popolarità minn fuq dahar ħaddieħor.  Jidher sabiħ hu billi jkerrah lill-oħrajn.  Strument perikoluż li minnu, għalkemm faċli ħafna tidħol fih, diffiċli biex iżżommu lura. Iktar u iktar dawk li għandhom f’rashom idoli politiċi li ġejjin mill-kamp ta’ dawk li kienu jew dittaturi, jew psewdo-dittaturi.  Illum li għalaqt ħmistax-il sena fil-ħajja politika attiva ngħid li għamilt ħilti kollha biex ma nkunx demagoġiku, anzi li nuża l-forza tar-raġuni biex nipperswadi lill-elettorat.  Persważjoni bażata fuq l-użu tar-raġuni, mhux tal-passjonijiet.  Jekk jien verament politiku demokratiku li nagħti valur lil din is-sistema, irrid jien ukoll nieħu ħsieb li ma nixħetx velenu fiha.  Kemm kienet tkun faċli li naqbad dik it-triq proprju wara snin twal ta’ ħajja fl-eżerċizzju tal-professjoni legali fejn titgħallem l-arti ta’ kif tipperswadi u kif taġixxi.

6.                  Insemmi dan proprju din il-ġimgħa, meta rajt numru sew ta’ persuni f’dan il-pajjiż iħossu li għandhom xi dritt leġittimu li jgħajru lill-Kummissarja Cecilia Malmström b’diskors bla sens.  Kundannabbli, ma hemmx dubju, minn kull min huwa verament demokratiku.  Waqqgħulna wiċċna l-art.  Biss, iktar mid-diskors ta’ mistħija, wieħed irid jara wkoll li dan huwa konsegwenza ta’ messaġġ politiku żbaljat.  Ta’ messaġġ li l-persuni li huma immigranti irregolari ġew imqabbla ma’ oġġetti.  Ta’ nies li tneħħitilhom kull forma ta’ dinjità u ġew identifikati bħala l-għedewwa tas-soċjetà.  Dawk li ġejjin biex jeħduna, biex jibilgħulna l-kultura, ir-reliġjon u allura fis-“suppost” interessi nazzjonali rridu nneħħuhom.  Niftakru li fil-Ġermanja tal-1936 dan kien ukoll il-messaġġ politiku li ġieb diżastru sħiħ.

7.                  Żgur mhux forsi ntbagħat ukoll il-messaġġ żbaljat li l-Kummissarja Malmström, li naf li ħadmet sew favur pajjiżna, għandha hija xi parti minn din is-sitwazzjoni u qed taġixxi kontra tagħna.  Il-kumment li hija għandha teħodhom f’pajjiżha l-Iżvezja kien assolutament barra minn loku u kundannabbli.  Gravi ħafna, li f’demokraziji normali kienu jitolbu sanzjoni u skużi politiċi diretti u ċarissimi.  Ir-realtà hija li min jittanta jilgħab bid-demagoġija jġib lilu nnifsu f’dawn is-sitwazzjonijiet.  Iġib lilu nnifsu parti minn aġir ta’ irresponsabbiltà ta’ ħaddieħor.  Id-demokrazija ma tippermettix li min jixħet il-ġebel jaħbi idu, imma trid trasparenza u użu dirett tar-raġuni.  Jista’ jkun li hemm min jieħu għalih fuq dan li ktibt, imma nħossu dmir li ngħidu għax għandi dubji kbar kemm ħaddieħor qed jgħidulu.  Nittama li fil-futur nisimgħu aktar bl-użu tar-raġuni u ma nisimgħux iktar diskorsi demagoġici li jġibu dawn il-konsegwenzi.


4.8.13

Sejrin lejn kriżijiet ġodda?1.                  Għaddejna sentejn minn xenarju iebes ħafna.  Kriżijiet ekonomiċi fuqna u taqlib politiku taħtna.  Ftit kienu jimmaġinaw li dan kien ser jiġri, però ġara.  Għaddejna minnu u rnexxielna nżommu ‘l-pajjiżna jiżviluppa, jikber u jżomm il-bażi ekonomika tiegħu soda.  Fit-taqlib li kellu ħaddieħor, aħna bqajna stabbli.  Għamilna diversi sagrifiċċji u għaż-żmien li għadda pajjiżna baqa’ hemm.  Biss, issa fil-Mediterran qegħdin jiżviluppaw sitwazzjonijiet kompletament ġodda li jista’ jkun li jerġgħu jolqtuna, bid-differenza fundamentali li issa ma hemmx l-istess Prim Ministru jmexxina.

2.                  It-Tuneżija, l-Eġittu, it-tnejn fi gradi preżenti differenti, sejrin lejn konflitti soċjali qawwija.  Għad ma hemmx paċi u stabilità demokratika li bihom tista’ terġa’ tikber l-ekonomija u s-soċjetà tavvanza.  Fix-xhur li għaddew u dawk li ġejjin jidher li hemm kumplikazzjonijiet li m’aħniex neċessarjament napprezzaw l-effetti negattivi tagħhom.  Fiż-żewġ stati importanti taħtna hemm qasmiet politiċi u soċjali li jistgħu jeskalaw.  Sa fejn u fuq liema livelli smajna ħafna tbassir, biss x’effettivament ser iseħħ jiġi, bit-tajjeb u l-ħażin, ma’ wiċċna.  Dan ser ikun żgur bank ta’ prova qawwi għal din l-amministrazzjoni ġdida li għadha ma fehmitx ħidmietha u moħħha biex tibqa’ oppożizzjoni, avolja qegħda fil-Gvern.

3.                  Dak li qiegħed iseħħ fis-Sirja, bil-konflitt militari li għaddej bil-kumplikazzjonijiet marbuta issa mad-dikjarazzjoni Ewropea li l-Hizbollah huma organizzazzjoni terroristika, kif ukoll bl-elezzjoni Presidenzjali fl-Iran huma wkoll tastieri importanti li jistgħu, f’ħakka t’għajn, jiġbdu ferm iktar milli qed naħsbu.  Iqabbdu nirien ikbar milli qed naraw b’distabilizzazzjoni iktar fonda f’dik ir-rokna determinanti tal-baħar komuni.  Il-linji varji ta’ alleanzi u pożizzjonijiet idaħħlu fin-nofs it-Turkija, l-Iraq u l-Iżrael.  Il-kriżi hemm, flok tidher li għandha possibilità viċina ta’ żblokk, sejra ma’ kull ġurnata fi triqat opposti.

4.                  Anke jekk dan waħdu huwa żgur biżżejjed, għandna issa żewġ stati oħra membri bħalna fl-Unjoni Ewropea li fihom qed naraw li t-temp qiegħed iberraq.  Spanja sabet ruħha f’din il-pożizzjoni politika b’mod qawwi din il-ġimgħa.  L-allegazzjonijiet li qed isiru kontra l-Prim Ministru attwali Mariano Rajoy li kien involut f’attivitajiet ta’ korruzzjoni qed inawwru mill-fiduċja u kredibilità neċessarja sabiex wieħed imexxi pajjiż li għandu sitwazzjoni ekonomika xejn faċli xi jmexxi.  Id-dikjarazzjonijiet tiegħu fil-Parlament Spanjol, bl-attakki tal-oppożizzjoni, flok għalqu l-kwistjoni, jidher li iktar ser jifthuha.  Dan jista’ jwassal għal elezzjoni ġenerali fi ftit żmien, b’iktar kumplikazzjonijiet ekonomiċi u politiċi.

5.                  L-istess, b’impatt iktar dirett u immedjat, għandna issa l-kriżi fil-pożizzjoni politika Taljana.  Il-gvern preżenti mmexxi minn Enrico Letta bħala Prim Ministru li ġej mill-Partit Demokratiku fiċ-ċentru xellug u tal-Viċi Prim Ministru Angelino Alfano tal-PDL kien qiegħed iwettaq avvanzi kbar.  Fi ftit xhur rajt diversi deċiżjonijiet jittieħdu li, fuq diversi punti, laħqu ma’ dak li diġa’  kellna vantaġġ fuqhom.  It-tisħiħ tal-medjazzjoni bħala mekkaniżmu ġudizzjarju, it-tneħħija tad-diskriminazzjoni fil-konfront ta’ ulied imwielda barra miż-żwieġ, artikoli kontra l-omofobija ġejjin għad-dawl.  Hemm bnedmin ġodda, kapaċi li qed jibdew iwettqu dak li ma seħħx qabel.  Biss il-kundanna kontra Silvio Berlusconi, ukoll din il-ġimgħa, ikkumplikat il-ħajja tal-gvern.
6.         X’ser jiġri ħadd ma jaf, però jidher li s-sentenza ta’ ħtija fil-konfront tiegħu fetħet xenarji li minnhom l-Italja tista’ terġa’ tmur għall-elezzjoni ġenerali li minnha jirbħu dawk li mhumiex kapaċi jagħtu stabilità lill-pajjiż.  Minn dak li qed nara, dejjem jekk ma jkunx hemm maħfriet presidenzjali, ser ikollna x-xhur li ġejjin b’pajjiż iktar maqsum u iktar instabbli ekonomikament u soċjalment.  Hu x’inhu, m’hemmx dubju li huwa fl-interess tagħna li fil-Mediterran ikun hawn il-paċi u l-istabilità.  Ftit nistgħu nagħmlu biex inżommu din il-mewġa ġdida ta’ kriżijiet qawwija.  Nistgħu biss nippreparaw rwieħna għal dak li ġej fuqna.  Kemm dan il-Gvern huwa kapaċi għal dan l-impatt, il-futur jista’ jgħidilna.  Li nistgħu ngħidu huwa li fuq il-preżent u l-passat reċenti, ftit nistgħu norbtu kusna fuqu.