9.10.13

Il-punt huwa wieħed

1.                   Il-Parlament din il-ġimgħa reġa’ beda jiltaqa’.  Il-Gvern kien ħa d-deċiżjoni li jaġġorna għal żmien twil u ma ħax ħsieb li jżomm kuntatt mal-Oppożizzjoni fuq dak kollu li kien għaddej.  F’ħafna sens, qata’ lilu nnifsu f’dinja oħra.  Iddeċieda li jagħti każ dak li jrid u jidfen, idawwar wiċċu għal dak li ma jridx jisma’ bih.  Kif jgħidu: “Tardare si, scappare no”.  Għalhekk, dak li ilu jinħarab minnu l-Prim Ministru, din il-ġimgħa beda jilħqu u jkollu jaffrontah.

2.                   Ngħid dan kollu għax ma jistax jibqa’ jaħrab milli jagħti spjegazzjonijiet ċari li kull min imexxi pajjiż f’soċjetà demokratika huwa mistenni li jagħti.  Il-poplu għandu dritt għall-verità ladarba, fortunatament, m’għandniex sistema politika bażata fuq id-dittatorjat.  Il-pajjiż, bid-demokrazija, jirbaħ.  Mingħajr demokrazija, jitlifha.  Dik hija d-differenza li għandna dmir infakkru lil min issa qiegħed imexxi dawn il-gżejjer.

3.                   Hemm bżonn spjegazzjoni ċara fuq diversi punti, bħal kif mara ta’ Ministru tinħatar ambaxxatur, jew kif persuni fl-Armata jitneħħew u oħrajn jitilgħu malajr malajr is-sellum, jew kif deċiżjoni fuq jekk hemmx lok ta’ proċeduri kriminali tinbidel ta’ taħt fuq.  Din il-ġimgħa, il-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil mexxa din il-linja ‘l quddiem bid-determinazzjoni tipika u diretta tiegħu.  Il-Prim Ministru, flok mexa ‘l quddiem sabiex iwieġeb għal dak li l-pajjiż qiegħed jitlob minnu li jwieġeb, minflok ħarab minnu.

4.                   Ħarab billi qajjem każ ta’ ksur ta’  privileġġ meta anqas messu qajmu.  Id-difiża tiegħu, flok kienet li toħroġ u tingħad il-verità, ħarab minnha.  Il-kliem tal-Kap tal-Oppożizzjoni ma jikkostitwux ksur tar-regolamenti tal-Kamra.  Kienu korretti u ndirizzati biex il-Gvern iwieġeb fuq dak li ilu jiġi mistoqsi mill-poplu fit-toroq tagħna.  Qed tintalab spjegazzjoni ċara, trasparenti, li għandna dritt għaliha.

5.                   Għalhekk, kellha raġun l-Oppożizzjoni tkun wara l-Kap tagħha u timmarka l-punt billi toħroġ barra mill-Kamra.  Dan huwa dritt tal-membri tal-Oppożizzjoni u huwa demokratiku.  Id-deċiżjoni tas-Sedja li hemm każ ta’ ksur ta’ privileġġ kellha u għandha tiġi kontestata.  Għax il-punt m’huwiex wieħed proċedurali jew ta’ xi affront, imma ta’ sejħa sabiex tiġi stabbilita l-verità.  Ma nħawdux l-affarijiet.

6.                   Il-pajjiż ilu issa għal dawn l-aħħar xhur jistaqsi kif, għax inbidel il-Kummissarju tal-Pulizija, allura nbidlet deċiżjoni.  Ġie stabbilit fil-Qrati tagħna, bil-ġurament, li l-Kummissarju kien ser jipproċedi wara li kien hemm qbil mal-Avukat Ġenerali.  Dan waħdu reġa’ żied fis-suspetti li hawn.  Dawk li l-bidla tal-Kummissarju saret għal raġuni.  Dan jista’ jkun mhux minnu, imma l-poplu qiegħed jistaqsi: kif inhi din li l-Avukat Ġenerali ta l-istess parir lil żewġ Kummissarji b’wieħed iddeċieda li hemm każ, u l-ieħor, wara ftit jiem li nħatar, iddeċieda li ma hemmx?

7.                   Dan huwa l-punt li l-Gvern, il-Prim Ministru, għandu dmir li jwieġeb u jiċċara.  Mhix kwistjoni ta’ privileġġi jew oltraġġi jew insulti personali jew malafami.  Hija biss waħda ta’ verità.  Din il-ġimgħa kompliet tkabbar dak li qiegħed jaħrab minnha l-Gvern.  Iktar ma jaħrab minnha, iktar ħa tikber u iktar ser tixħet lura l-kredenzjali tad-dritt f’dan il-pajjiż.  L-Oppożizzjoni ser tibqa’ tagħmel dmirha, titlob spjegazzjoni ċara u tonda fuq naħa, u fuq in-naħa l-oħra tibqa’ tagħmel dmirha: titlob spjegazzjoni ċara u tonda, u fuq in-naħa l-oħra tibqa’ tuża l-istrumenti demokratiċi biex il-Prim Ministru jifhem li din irid jaffrontaha.

Il-kwistjoni Sirjana

1. F’dawn l-aħħar ġimgħat, ix-xena internazzjonali kkonċentrat madwar dak li qiegħed iseħħ ġewwa l-pajjiż viċin tagħna, is-Sirja.  L-aħbarijiet ilhom dominati minn dak li huwa għaddej fil-gwerra ċivili ġewwa ħdan dak il-poplu.  Hemm diversi involuti fi ġlieda li qegħda twassal għall-imwiet ta’ ħafna.  Tfal, anzjani, nisa sfaw vittmi ta’ atroċitajiet mill-iktar gravi.  Irvell mill-poplu sabiex taqleb l-id iebsa u dittatorjali ta’ reġim li huwa kollox barra demokratiku.  Parti sħiħa mill-proċess ta’ bidla li bdiet fit-Tuneżija u kompliet f’diversi oħrajn.  Kompliet f’uħud billi pproduċiet toroq ġodda lejn id-demokrazija, lejn id-drittijiet fundamentali, lejn il-libertà u l-ġustizzja soċjali.

2. Vjolenza ġġib vjolenza oħra.  Huwa proċess li ma hemmx li jieqaf, jekk mhux bi sforzi b’saħħithom sabiex tiġi stabbilita l-paċi.  Sfortunatament, il-komunità Ewropea u internazzjonali sabet ruħha maqsuma fil-vuċi tagħha u dan ippermetta li r-reġim ta’ Assad ikompli bl-attakki fuq il-poplu.  Il-fatt li fil-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda baqgħet ma nstabitx pożizzjoni ta’ qbil fuq punti li jistgħu jwasslu għal kontroll ta’ dan il-kunflitt kompla wassal għal iktar libertinaġġ fl-azzjonijiet ħżiena.  Dan, flok, qiegħed iġib inqas possibilità ta’ soluzzjoni paċifika u politika.

3. Din is-sitwazzjoni kkumplikat u aggravat ruħha għax ir-reġim, fil-minoranza li għandu, għamel użu minn armi kimiċi.  Dan huwa iktar u iktar inaċċettabbli għalina lkoll.  L-użu tal-armi konvenzjonali diġà huwa mill-iktar serju, iktar u iktar f’dak li qiegħed jiżviluppa biċċa biċċa f’dak il-pajjiż.  Dan wassal għal numru ta’ pajjiżi, fosthom u fuq quddiemnett, l-Istati Uniti tal-Amerika li tressaq il-proposta li għandu jkun hemm intervent militari biex twiddeb b’mod mill-iktar dirett.  Din il-mossa ġiebet reazzjonijiet varji.  Min qabel u min le.  Rajna parlamenti jiddibattuha, oħrajn jippreparaw għaliha.  Ma hemmx x’wieħed jgħid li interventi militari m’humiex proprju s-soluzzjoni t-tajba.

4. Wara ħafna diskussjoni, missjonijiet mill-Ġnus Magħquda sabiex jiġi  stabbilit b’mod ċar li armi kimiċi ġew effettivment użati, sibna proposta Russa biex l-armi kimiċi li għandu r-reġim jiġu konsenjati u distrutti.  Din il-mossa waqqfet it-triq lejn l-użu tal-armi.  Biss, qajmet kwistjonijiet ġodda.  L-ewwel, ħarġet li dawn l-armi kienu verament jeżistu.  It-tieni, qarrbet iktar il-fatt li saru użu minnhom.  It-tielet, li ladarba sar użu, allura hemm responsabbiltà li tmur fit-triq ta’ proċeduri quddiem il-Qorti Kriminali Internazzjonali.  Ir-raba’, li s-soluzzjoni hija, iktar minn qatt qabel politika, madwar mejda.  Il-ħames, li hemm bżonn interventi iktar qawwija f’dan il-mument partikolari sabiex il-Kumitat tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda jaqbel issa li x-xenarju nbidel.

5. Ħadd m’huwa jgħid li s-sitwazzjoni hija faċli, wisq anqas ħadd m’huwa jippretendi li fuq pajjiżna jiddependi kollox, imma hemm x’jista’ jsir.  Illum pajjiżna għandu vuċi fil-kapitolu li hija mismugħa.  Tul l-aħħar jiem ikkritikajna lill-Gvern li qagħad lura u m’attendiex kif kellu għal-laqgħa li saret tul ix-xahar li għadda apposta fuq is-sitwazzjoni fis-Sirja.  L-assenza tagħna inħasset żgur għax preżenza ta’ Ministru tal-Gvern kienet tibgħat il-messaġġ ċar li dan huwa suġġett importanti ħafna għaliha.  It-tieni, stajna nintervjenu b’suġġerimenti u proposti li bqajna m’għamilniex.

6. Tul il-ġimgħa kellna l-okkażjoni nqajmu dan is-suġġett fi ħdan il-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u Ewropej.  Hemm l-Oppożizzjoni ressqet żewġ punti għall-kunsiderazzjoni tal-Gvern.  L-ewwel, li ladarba issa mill-iżvilupp pożittiv tad-diplomazija Russa għandna, f’ġieħ dawk li mietu, li nitkellmu sabiex il-Qorti Kriminali Internazzjonali tibda tinvestiga l-każ biex min kien responsabbli jitressaq.  It-tieni, f’isem dawk is-Sirjani li jgħixu f’pajjiżna, li nerġgħu ninsistu li għandha ssir il-konferenza f’Ġinevra għall-paċi politika fil-pajjiż.  It-tielet, li nerġgħu niċċaqilqu sabiex niġbru u nibgħatu materjal, ikel, assistenza, lid-diversi persuni li qed jaħarbu l-gwerra ċivili u qed jgħixu fit-tined fil-pajjiżi ġirien bħat-Turkija, il-Libanu u l-Ġordan.

7. Bħala Oppożizzjoni nifhmu d-diffikultajiet ta’ ħidma diplomatika, però nsostnu li għandna nibqgħu vuċi favur il-poplu Sirjan.  Vuċi favur il-libertà, id-demokrazija u l-ġustizzja soċjali għalihom ilkoll.  Diġà kellna sehem determinanti fi kwistjonijiet oħra u dan bis-suċċess tiegħu.  Għalhekk m’għandniex noqogħdu lura u bil-prudenza, bl-attenzjoni, nwasslu l-pożizzjoni u l-vuċi tagħna.  Il-kwistjoni Sirjana hija, l-ewwel, ta’ dak il-pajjiż però hija tagħna wkoll.  Inħajru lill-Gvern għal iktar u fl-istess ħin ser nibqgħu nagħtu sehemna aħna bħala Oppożizzjoni soda u ffukata.

1.10.13

Mozzjoni għall-ħatra ta’ Kummissarju għall-Imġieba Xierqa fil-Ħajja PubblikaIl-Kap tal-Oppożizzjoni Dr Simon Busuttil illum ippreżenta mozzjoni lill-Ispeaker Angelo Farrugia li fih ippropona li jinħatar Kummissarju għall-Imġieba Xierqa fil-Ħajja Pubblika u li jitwaqqaf Kumitat Permanenti tal-Kamra għall-Imġieba Xierqa fil-Ħajja Pubblika.

Il-proposta tal-Oppożizzjoni hi li l-Kummissarju għall-Imġieba Xierqa fil-Ħajja Pubblika jkun uffiċjal tal-Parlament li jsaħħaħ u jippropwovi l-imġieba xierqa, li jaġġorna, fejn meħtieġ, il-Kodiċi ta’ Etika ta’ persuni li jservu fil-ħajja pubblika u li jsegwi, jirrapporta u jagħmel rakkomandazzjonijiet dwar l-osservanza ta’ dawn il-Kodiċi. Mingħajr ma jiġi mxekkel l-awtonomija u l-indipendenza tiegħu, il-Kummissarju għall-Imġieba Xierqa fil-Ħajja Pubblika għandu jiġi assistit minn Kumitat Permanenti tal-Kamra għall-Imġieba Xierqa fil-Ħajja Pubblika li jkun presedut mill-Ispeaker b’rappreżentanza ugwali miż-żewġ naħat tal-Kamra. 

F’konferenza stampa wara li ppreżenta l-mozzjoni lill-Ispeaker tal-Kamra, il-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil stqarr li din il-mozzjoni għandha sservi biex tiżgura li l-uffiċjali pubbliċi lkoll jaqdu dmirijiethom skont l-ogħla standards ta’ mġieba u etika. Hu qal li fl-aħħar ġimgħat, ġraw numru ta’ avvenimenti li naqqsu l-fiduċja tal-pubbliku fl-uffiċjali pubbliċi, fosthom id-dikjarazzjonijiet tal-assi tal-ministri u s-segretarji parlamentari, li wħud minnhom kienu dubjużi għall-aħħar, kif ukoll dubji li tqajjmu fil-pubbliku dwar l-ingaġġ ta’ familjari ta’ ministri mal-Gvern. Il-ħatra ta’ Kummissarju li jħares l-imġieba xierqa fil-ħajja pubblika għandu jserraħ ras il-pubbliku li l-uffiċjali jżommu l-ogħla standards ta’ imġieba u ta’ etika.


--
Uffiċċju Informazzjoni

Partit Nazzjonalista