18.8.17

Il-Partit Nazzjonalista jikkundanna l-attakki terroristiċi fi Spanja


Il-Partit Nazzjonalista jikkundanna l-attakki terroristiċi li seħħew fi Spanja fis-siegħat li għaddew. Il-preżenza ta’ mijiet ta’ Maltin fil-belt fejn seħħew l-attakki tikkonferma l-fatt kemm dawn m’humiex biss attakki kontra Spanja iżda kontrina wkoll. Hu f’dan id-dawl li l-Ewropa għandha tingħaqad aktar fil-ġlieda kontra t-terrur u kontra l-estremiżmu. M’għandna qatt inħallu lit-terroriżmu jirbaħ fuq l-istil ta’ ħajja tagħna.


Il-Partit Nazzjonalista jesprimi s-solidarjetà tiegħu u jwassal il-kondoljanzi tiegħu lill-poplu Spanjol, u lill-qraba tal-vittmi u dawk kollha li weġġgħu f’dan l-attakk.


Carm Mifsud Bonnici
Kelliem għall-Affarijiet Barranin


David Stellini
Kelliem għall-Affarijiet Ewropej


Trevor Degiorgio
Segretarju Internazzjonali Partit Nazzjonalista
18.08.17

Il-ġimgħa ta’ Santa Marija.
1.     Ma nistgħux ma niqfux bħala poplu u tul dawn il-jiem inħarsu lejn dak li dawn il-gżejjer għaddew minnu fil-passat.  Fl-istess ħin għandna wkoll inħarsu lejn dak li ġej mix-xenarju internazzjonali.  Pajjiżna, tul l-aħħar gwerra dinjija kien fiċ-ċentru tal-konflitt.  Il-pożizzjoni strateġika tagħna f’nofs il-Mediterran żammitna, għal numru ta’ snin, taħt l-aktar attakki qawwija u mdemmija.  F’mumenti partikolari konna fost dawk il-ftit postijiet liberi mill-ħakma faxxista u nażista.  Pajjiżna kien u baqa’ hekk flimkien ma’ Londra fuq naħa, u Stalingrad fuq l-oħra.  Missirijietna irreżistew, ma ċedawx u għalhekk aħna bqajna ngħixu fil-libertà.Wirt storiku2.     Niċċelebraw fil-15 ta’ Awissu jum mimli b’wirt storiku.  Din is-sena, anzi, niċċelebraw il-ħamsa u sebgħin anniversarju tiegħu.  Inħarsu lura u niftakru li mertu tal-Konvoj ta’ vapuri, taħt l-operazzjoni navali u militari magħrufa bħala ‘Operation Pedestal’, wasal is-sokkors għalina.  Dik hija paġna tal-ħajja tagħna mimlija b’atti ta’ kuraġġ, determinazzjoni u perseveranza.  Fejn bnedmin taw ħajjithom għal bnedmin oħra.  Fejn l-irġiel iddistingwew ruħhom minn dawk li ma kinux.  Mhux biss, imma huwa dak il-mument meta l-id tal-Provvidenza intervjeniet għalina sabiex ma ninħakmux mill-ħażen ta’ dak li l-materjaliżmu tal-lemin estrem ġieb miegħu.  Jgħaddu kemm jgħaddu snin dak li seħħ ma nistgħux, u m’għandniex, ninsewh.Mumenti ta’ prova3.     Dan il-poplu, mat-trapass tas-snin żamm ruħu viċin ta’ dak li emmnu fih missirijietna.  Il-fidi Nisranija tagħna hija waħda bażata fuq il-fatti u l-provi.  Mhix waħda maħluqa, anqas immaġinata.  Diversi fost dawk li għexu hawn jafu li hemm dan l-intervent li żammna mixjin ‘il quddiem.  Ikunu xi jkunu d-diffikultajiet, aħna narawhom bħala mument ta’ prova.  Eżamijiet li fihom irridu nuru l-abbiltà tagħna li nissuperawhom mingħajr ma niżbaljaw.  Hemm għamlu ta’ qabilna.  Ħallewlna wirt li nistgħu narawh u li, jekk irridu, nkomplu nsegwuh.  Tawna dak li l-bnedmin ta’ rieda tajba kapaċi jagħtu.  Tawna wirt anki fil-feriti li dik it-Tieni Gwerra Dinjija ħallitilna.Tajna eżempji kbar4.       Għax hemm ġlieda li pajjiżna għamel favur is-sewwa kontra dak li huwa ħażin.  Għandna direzzjoni ċara li segwejna tul is-sekli: dik li naħdmu għat-tajjeb u nirreżistu u nikkumbattu dak li mhuwiex.  Nistgħu nkomplu nogħlew ‘il fuq kemm nibqgħu kapaċi nimxu f’din it-triq u nsemmgħu leħinna, kif għandna.  Il-prinċipji tagħna jibqgħu dawl għalina u għall-oħrajn.  Tajna eżempji kbar darbtejn fl-istorja taċ-ċiviltà Ewropea u Mediterranja.  Għax sija fl-Assedju l-Kbir, kif ukoll f’dan l-aħħar kunflitt mondjali, bis-sagrifiċċji tagħna ppreservajna l-libertà u l-ġustizzja tal-oħrajn ukoll.  Wara dawn is-snin m’għandniex nintelqu, imma rridu nifhmu li l-valur tagħna bħala poplu, fost l-oħrajn jiddependi minn fuq kemm nibqgħu dak li aħna: bnedmin li jiġġieldu għas-sewwa.Peniżola Koreana5.       Dan kollu huwa iktar u iktar rilevanti llum tul din il-ġimgħa, meta x-xenarju internazzjonali jitlob attenzjoni partikolari.  Għax dak li għaddej bħalissa fil-peniżola Koreana huwa ta’ nkwiet għalina wkoll.  Il-fatt li fil-parti ta’ fuq hemm reġim dittatorjali mill-iktar gravi fejn hemm mexxej, Kim Jong Un, li daħħal f’rasu li jrid juri s-saħħa ta’ pajjiżu billi jarmah b’armi nukleari.  Iż-żewġ provi li saru fl-4 u fit-28 ta’ Lulju ma’ żewġ missili magħrufa bħala ‘Intercontinental ballistic missiles’ ma niżlu tajjeb ma’ ħadd.  Anqas it-theddida li saret ftit jiem ilu li sejjer isir attakk fuq il-gżira ta’ Guam, territorju tal-Istati Uniti tal-Amerika, ma kienet mossa tajba.Nazzjonijiet Uniti6.       Dak li huwa għaddej mhuwa faċli xejn sabiex jiġi solvut.  Kunflitt militari huwa, kif dejjem, minnu nnifsu imprevedibbli.  Dak li jinbeda ma’ poplu li l-kredu tiegħu huwa biss dak tal-armi ma jafx id-direzzjoni finali tiegħu.  Hemm ħafna fin-nofs.  Popli varji, bħal dawk tal-Korea ta’ Isfel, il-Ġappun u ċ-Ċina, jinsabu proprju fiċ-ċentru tal-kwistjoni.  Proprju għalhekk li tul din il-ġimgħa kien hemm apprezzament ġenerali, anki tagħna fil-Partit Nazzjonalista, għar-riżoluzzjoni li għaddiet fl-Organizzazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti li approvat, fil-Kunsill tas-Sigurtà tagħha, riżoluzzjoni aktar iebsa fil-konfront tal-Korea ta’ Fuq.Mejda tan-negozjati7.       Permezz ta’ dan il-pass ser jiġi maqtugħ madwar biljun dollaru lil dak il-pajjiż.  Pass li huwa fih innifsu tajjeb, fiċ-ċirkostanzi partikolari tal-lum.  Biss, l-għan finali, kif sewwa ntqal mid-diplomazjoni Ċiniża, għandu jkun li ġġib il-partijiet madwar mejda sabiex dak li qed jinbena jieqaf: “Our purpose is to bring all parties involved in the nuclear issue back to the negotiating table”.  Dan huwa ferm importanti għalina.  L-użu tal-armi potenti bħal dawn, apparti li jħajru oħrajn biex jużawhom, iġibu t-tmiem mhux biss tal-popli, imma ta’ reġjuni sħaħ li jeffettwaw lid-dinja kollha.  L-arma nukleari, anke jekk tista’ tidher bħala deterrent, għandha l-effetti negattivi tagħha.Dmir morali u legali8.       Dak iktar u iktar fix-xenarju preżenti, fejn il-Presidenza tal-Istati Uniti mhix l-ogħla livell ta’ diplomazija.  Gwerra oħra f’dan il-mument partikolari taf iddgħajjef, mhux tissoda, lid-dinja demokratika.  Proprju għalhekk li tul din il-ġimgħa għandna minn naħa ma ninsewx dak li aħna u dak li nirrapprezentaw.  Fuq l-oħra għandna ningħaqdu mal-bqija tad-dinja fejn tirrenja r-raġuni u jsir użu tal-istrumenti tad-diplomazija sabiex dak li qiegħed jidher inevitabbli jinżamm milli jseħħ.  Għandna dmir morali u legali li, għax ġarrabna aħna stess inkunu parti minn dawk li jitkellmu favur l-użu tad-diplomazija, sabiex il-paċi u l-istabilità jkomplu jirrenjaw.


7.8.17

Forza taċ-ċentru moderata


 
1.      Forsi ndumu biex nifhmu, imma s-suċċess tal-Partit Nazzjonalista kien, f’kull żmien, jiddependi f’kemm jirnexxilu jkun forza moderata, u waħda li taħdem u tħares miċ-ċentru tal-pożizzjoni politika.  F’dan ix-xahar, li ssoltu wieħed ikollu l-mistrieħ fih, inħares ħafna drabi lejn kitbet bnedmin li twieldu u ħadmu minn din il-linja ta’ ħidma.  F’Awissu nsibni, fost l-oħrajn, niftakar f’Don Luigi Sturzo, li waqqaf il-Partit Popolari Taljan u f’Alcide de Gasperi, li kien huwa li għamel id-Democrazia Cristiana suċċess.  It-tnejn mietu tul dan ix-xahar: tal-ewwel fit-8 tal-1959, u t-tieni fid-19 tal-1954.  Ulied ċentru moderat.

Ħidma tajba

2.      Nibda fuq din in-nota għax il-moviment demokratiku Kristjan li aħna parti minnu stabilixxa linja ġdida politika fid-dinja.  Waħda li tħares li taħdem fid-demokrazija b’metodi li huma dejjem fuq din il-linja.  Ma kellniex min jiġġustifika li jagħmel azzjonijiet ħżiena f’isem għan li għalih seta’ jarah bħala tajjeb.  Proprju għax konna attenti u preparati għal dak li kien għaddej fis-soċjetà li ħriġna b’diversi miżuri u proposti li minnhom għamilna l-ġdid.  Il-pajjiż, taħt amministrazzjonijiet Nazzjonalisti, ma ħalliex warajh wirt żbaljat.  Ħadem, u dik il-ħidma għandha magħna titgawda.

Mingħajr estremiżmu

3.      M’aħniex però niddefendu dak li għamilna qabel.  M’aħniex nifhmu li qed nippermettu lill-Partit Laburista li jieħu mertu ta’ xogħol li wettaqna aħna.  Għax ilkoll nafu li fil-politika, dak li jsir f’ġurnata, dejjem jekk ikun tajjeb, il-frott minnu ma joħroġx mill-ewwel, imma maż-żmien.  Kull min jiżra’ jaf li mhux neċessarjament ser jaħsad kemm irid.  Għax jekk l-ekonomija hija soda preżentement, dan ġej għax ittieħdu diversi deċiżjonijiet strateġiċi tajba minna. L-istess l-aspett soċjali u demokratiku.  Bnejna stat b’diversi miżuri li kienu bilanċjati; iħarsu lejn l-uċuħ kollha tas-soċjetà mingħajr ma jkunu estremisti.  Bilanċjati fit-triq tan-nofs: dik taċ-ċentru soda u ċar.

Deherna dak li m’aħniex

4.      L-estremiżmu politiku, għal min irid il-ġid lil pajjiżna, ħsara jispiċċa jagħmel.  Dawk li jġibu ruħhom iħarsu lejn il-politiċi ta’ din l-għaġna, ħafna drabi dittaturi, fuq il-lemin jew fuq ix-xellug, jispiċċaw bħalhom huma wkoll għax ikunu jridu jimitawhom.  Fil-politika jew qiegħed hemm għalik innifsek, jew qiegħed għal dawk li jivvutawlek.  Meta tagħżel tal-ewwel tmur lejn l-estremiżmu.  Dan huwa magħruf minn ħafna li jsegwu dokumentarji varji, jaqraw u jiflu.  Fl-aħħar elezzjoni ġenerali kien hemm diversi fil-poplu li llum il-ġurnata nsib li sfortunatament ħarsu lejna u ħadu l-messaġġ li konna fuq dik il-linja.
Ulied ir-raġuni

5.      Fil-ħajja, il-metodu huwa importanti.  Il-mod ta’ kif tieħu r-raġun huwa determinanti.  Jista’ jkollok raġun, però tispiċċa tieħu t-tort b’dak li tgħid u dak li tagħmel.  Jista’ jkollok messaġġ politiku validu, imma l-metodu li bih twasslu jispiċċa jitlef mis-sustanza tiegħu.  Tista’ tkun bniedem tar-raġuni, però tibgħat il-messaġġ li miegħed ma tirraġunax.  L-għajjat, l-aggressività, dak li jarawh bħala reċtar, jispiċċa jbegħdek min-nies.  Il-poplu Malti, fil-maġġoranza tiegħu, jrid politika moderata, jrid politiċi li jirrappreżentaw dan u li jistgħu jifhmuhom u jaħdmu magħhom.  Proprju għalhekk li fil-passat konna suċċess, u proprju għalhekk li għandna nħarsu mill-ġdid biex inkunu fil-futur.

Passi żgħar u sempliċi

6.      Irridu issa f’din l-opportunità ġdida nifhmu li rridu nbiddlu.  Jekk ser nerġgħu nkunu dak li konna f’dawn l-aħħar snin, bl-istess metodu u bl-istess “protagonisti”, allura mhux ser navvanzaw.  Hemm ħafna li jista’ jsir mingħajr ma naraw esaġerazzjonijiet jew azzjonijiet żbaljati fi ħdan il-partit.  Għandna diversi li huma moderati, leali, attenti u ulied il-poplu.  Irridu nbiddlu bihom biex inġibu lilna nfusna f’dak li aħna.  Nikkonċentraw lura fuq passi żgħar, sempliċi u diretti.  Fuq quddiem il-mezzi tal-komunikazzjoni tagħna.  Iktar bnedmin li jarawna, li jisimgħuna, li jaqrawna.  Lura li jkollna kotba politiċi pubblikati li jagħtuna l-okkażjoni nifhmu iktar dan kollu u dak li ġej.

Il-futur għalina

7.      Il-futur huwa quddiemna, għad-dispożizzjoni tagħna.  M’aħniex barra mill-politika għax qegħdin fl-oppożizzjoni.  Anzi, b’dak li sejjer isir minna f’dawn il-ġimgħat ser jinfluwenza ‘l-partit fil-Gvern, li qiegħed jitlef mill-ideat, mill-proċess tiegħu u qed jinfetħu xenarji interni differenti.  Dan iktar u iktar bl-appuntamenti elettorali li ġejjin u bil-pożizzjonijiet politiċi li ser jinqalgħu, il-Presidenza tar-Repubblika, fl-Unjoni Ewropea flok il-Perit Karmenu Vella, u Leo Brincat.  Irridu nifhmu li l-voti m’humiex muniti li ma jiċċaqilqux mis-senduq.

Bnedmin tar-riforma tal-ġustizzja soċjali

8.      Dawk li vvutawlna l-bieraħ ma jfissirx li ser jerġgħu; anqas li dawk li m’għamlux hekk, mhux ser jibdlu l-fehma f’dak li ġej.  Irridu għalhekk nifhmu li sejrin lejn elettorat differenti li rridu nkunu kapaċi nikkonvinċuh.  Kapaċi nkunu, għal darb’oħra, bnedmin tar-riforma, tal-ġustizzja soċjali li, għax għandhom il-metodi tagħhom imwielda fiċ-ċentru moderat, jirbħu lura moħħ u qalb il-poplu lejn il-bidliet il-ġodda li pajjiżna tant għandu bżonn.


2.8.17

Elezzjonijiet farsa

Il-Partit Nazzjonalista jingħaqad ma’ partiti demokratiċi oħra u jikkundanna bil-qawwa dak li seħħ fil-Venezwela. L-elezzjonijiet farsa li ġew organizzati mir-reġim soċjalista tal-President Nicolas Maduro m’għandhomx jiġu aċċettati u rikonoxxuti.

Il-Partit Nazzjonalista jinnota li tul dawn l-aħħar xhur, is-sitwazzjoni politika marret ferm aktar għall-agħar. Tul dawn l-aħħar xhur, rajna Gvern aktar awtoritarju, li qed ikompli jneħħi s-separazzjoni tal-poter u joħnoq id-dritt tal-libertà tal-espressjoni u dik tal-għaqda u l-assoċjazzjoni.
 
Id-demokrazija f’dan il-pajjiż qegħda biċċa biċċa tiġi żarmata bl-istess metodu li dittaturi oħra għamlu f’sekli u żminijiet oħra. Diġà rajna li żewġ appuntamenti demokratiċi - dak tar-referendum għat-tneħħija tal-President kif ukoll dawk tal-elezzjonijiet reġjonali - twaqqfu irregolarment mir-reġim.
 
Issa l-elezzjonijiet ġenerali huma parti minn din l-istrateġija antidemokratika li qed iservu biss biex jiġu eletti membri tal-Partit Soċjalista fejn il-koalizzjoni tal-Oppożizzjoni Mesa de la Unidad Democratica (MUD)immexxija minn Henrique Capriles titlef kull saħħa politika istituzzjonali.Għalhekk ġie organizzat bojkot mill-Oppożizzjoni li kien effettiv għax kien
biss 18.5% tal-poplu li mar jivvota.
 
Kif kien qal tant tajjeb Rafael Caldera, President demokratiku kristjan ta’dak il-poplu, “id-demokrazija trid tissielet ma’ ħafna ostakli u diffikultajiet biex tibqa’ ħajja fid-dinja moderna tal-lum”.
 
Proprju għalhekk li l-Partit Nazzjonalista, li ġġieled f’diversi ċirkostanzi simili hu wkoll għad-demokrazija f’pajjiżna, l-ewwel jesprimi s-solidarjetà tiegħu mal-Oppożizzjoni demokratika b’mod partikolari mal-partit demokratiku Kristjan COPEI, u t-tieni jappella b’saħħa biex pajjiżna wkoll jingħaqad ma’ diversi stati oħra fl-Unjoni Ewropea biex jikkundanna dak li ġara u ma jirrikonoxxix bħala leġittimi l-elezzjonijiet farsa li saru.
 
Carmelo Mifsud Bonnici
Kelliem għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ
 
David Stellini
Kelliem għall-Affarijiet Ewropej
01.08.17