30.9.14

Il-Gvern bi kliem fieraħ dwar l-enerġija nadifa.


​.​

Għalkemm il-gvern qiegħed ta’ spiss jitkellem dwar il-problemi li jġib miegħu it-tibdil fil-klima, dan huwa biss kliem fieraħ li mhux iwassal għall-ebda riżultati konkreti.

Tenna dan il-Kelliem għall-Oppożizzjoni dwar l-Enerġija u l-Konservazzjoni tal-Ilma George Pullicino, fejn spjega kif il-pjan għan-National Renewable Energy (NREAP) għadu ma ġiex ippublikat mill-gvern. Dan id-dokument li kien ġie ippreparat mill-amministrazzjoni precedenti, u saħansitra maqbul mal-Unjoni Ewropea, kellu jiġi mibdul biex jadatta għall-konsegwenzi tan-nuqqas ta’ vizjoni u l-ebusija ta’ ras dan il-Gvern li jiġġenera livelli ezagerati ta’ enerġija bl-impjant f’Marsaxlokk. Dan allura jnaqqas il-ħtieġa li l-gvern jakkwista ġenerazzjoni t’enerġija nadifa.

F’Ġunju tal-2013 il-Ministru Konrad Mizzi kien habbar li dan id-dokument kellu jinbidel sa Settembru 2013. Illum, sena wara, dan id-dokument għadu ma giex ippublikat.

Fuq is-settur tal-enerġija nadifa, saru wkoll diversi mistoqsijiet parlamentari. Il-Ministru Konrad Mizzi rnexxilu pero jaħrab minn dawn il-mistoqsijiet fosthom fir-rigward tar-reġistrazjoni tal-art biex fuqha jiġu installati pannelli fotovoltaiċi mis-settur privat.


B’dawn il-fatti kollha quddiemna u numru ta ‘ mistoqsijiet mhux imwieġba, il-Partit Nazzjonalista għandu dubji serji dwar jekk il-Gvern ser jirnexxielu jilħaq il-miri tiegħu fir-rigward tal-enerġija nadifa.


George Pullicino
Kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Enerġija u l-Konservazzjoni tal-Ilma

23.04.2014

Il-Qorti twaqqaf lill-Gvern milli jkompli jimmina s-Servizz Pubbliku, u ta’ dan għandha tintrefa’ responsabilta’ politika.Ftit siegħat wara li l-Partit Nazzjonalista żvela' kif ir-rizenja tal-Kummissarju tal-Artijiet Joe Bugeja kienet waħda sfurzata minħabba l-indħil politiku, il-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili waqqfet lill-Gvern milli jkeċċi impjegata mis-servizz pubbliku.

Dr. Antoinette Cutajar, preżentament impjegata mal-Ministeru tal-Affarjiet Barranin, għamlet talba quddiem il-qorti sabiex jinħareġ mandat t’inibizzjoni kontra diversi esponenti tal-Gvern, fosthom il-Prim Ministru. Dan wara li l-Gvern ried ikeċċi jew jittermina l-impjieg tal-istess Cutajar mis-Servizz Pubbliku u jibgħata taħdem minflok mal-IPSL, il-kumpanija mwaqqfa għall-ex ħaddiema tal-dockyard.

B'hekk, il-Qorti sabet lill-Gvern ħati ta' inġustizzja fil-konfront ta' ħaddiem taċ-ċivil li kien qed jaqdi b'mod tajjeb id-dmirijiet tiegħu. Dan huwa każ ieħor fejn il-Gvern prova jimmina l-indipendenza tal-istituzzjonijiet tiegħu, din id-darba billi immeritatament iwaqqaf impjieg ta' uffiċċjal pubbliku minhajr ebda raġuni valida.

Issa li l-Qorti b’mod ċar u dirett sabet lill-Gvern ħati, il-Partit Nazzjonalista jappella u jisħaq li tinġarr ir-responsabbilita politika dwar dan il-każ xokkanti, fosthom il-Prim Ministru, kif ukoll il-Kap tas-Servizz Pubbliku Mario Cutajar, li wkoll intgħazel billi twarrbet persuna oħra kompetenti.


25.09.2014 

Il-PN iħeġġeg lill-Gvern biex ma jitlifx aktar opportunitajiet u jibda jinvesti l-Fondi Ewropej 2014-2020.


Il-Partit Nazzjonalista jinnota li l-Gvern għadu m’huwiex f’pożizzjoni li jibda jinvesti l-1.12 biljun ewro f’Fondi Ewropej allokati lil Malta għall-perjodu 2014-2020, u dan minkejja li issa deħlin fl-għaxar xahar tal-2014.

Marthese Portelli, il-Kelliema tal-Oppożizzjoni għall-Affarjiet Ewropej, qalet li huwa mill-aktar inkwetanti li sa llum il-Partnership Agreement ta’ Malti għadu pendenti u b’hekk il-fondi allokati ma jistgħux jintużaw. Hija żiedet tgħid kif diversi skemi li kienet toffri l-
Malta Enterprise u li kienu saru permezz tal-għajnuna mill-fondi Ewropej, illum intilfu, għax filwaqt li l-Gvern għadu qed jara kif ser jinvesti l-fondi Ewropej, dawn l-iskemi ġew magħluqa – total ta’ 18-il skema. Qalet ukoll li l-istatiska qed turi li n-negozji u l-industrija qed jesperjenzaw xejriet negattivi u kif dawn il-fondi Ewropej, li kienu akkwistati minn Gvern Nazzjonalista, jistgħu jintużaw sabiex jinċentivaw u jgħinu t-tkabbir ekonomiku ta’ pajjiżna.

Il-Kelliem għall-Fondi Ewropej Antoine Borg stqarr li diġà għaddew l-ewwel disa’ xhur mill-ftuħ tal-Budget għall-2014-2020 u allura pajjiżna għandu kemm jista’ jkun malajr jibda jimplimenta l-programmi ta’ fondi Ewropej biex jagħmel l-aħjar użu mill-opportunitajiet li għandu. Huwa tenna li l-Gvern għandu jiffoka fuq l-aktar oqsma li jsaħħu l-iżvilupp ekonomiku u soċjali ta’ pajjiżna. Appella lill-Gvern biex ipoġġi r-retorika fil-ġenb u jibda fattwalment jirrikonoxxi d-diffikultajiet illi għaddejjin minnhom n-negozji u l-industrija.  Huwa spjega kif din il-kriżi industrijali qed tħalli impatt fuq il-familji u toħloq ċirku vizzjuż - inqas opportunitajiet ta’ xogħol, ta’ shifts u ta’ overtime, kollha fatturi li jħallu anqas flus fil-but.
Il-Gvern għandu jżomm quddiem għajnejh l-iżvilupp kontinwu tal-industrija u d-dinja ta’ madwarna, u għalhekk għandu jkompli jinvesti fl-edukazzjoni u fir-riċerka u l-iżvilupp sabiex pajjiżna jibqa’ kompetittiv. Huwa għalhekk kruċjali li l-fondi allokati għal Malta jibdew jintużaw mill-aktar fis possibli sabiex pajjiżna jkompli jiġi żviluppat f’ċentru t’eċċellenza fuq livell ekonomiku, soċjali u ambjentali.
 
​​

26.09.2014

L-Istati Uniti se tkompli tgħin lil Malta fl-immigrazzjoni


L-Istati Uniti se tkompli tgħin lil Malta fil-qasam tal-immigrazzjoni permezz ta' resettlement (rilokazzjoni) ta' numru ta' immigranti li jaslu Malta. F'dawn l-aħħar snin l-Istatu Uniti diġa ħadet mal-elfejn persuna minn Malta sabiex jibdew ħajja ġdida fil-kontinent Amerikan.
Dan ħareg minn laqgħa li l-Kap tal-Oppozizzjoni, Simon Busuttil, kellu ma' uffiċċjali Amerikani fid-Dipartiment tal-Istat (Department of State) responsabbli mill-programm Amerikan ta' Resettlement.
Kull sena l-Istati Uniti taċċetta madwar sebgħin elf (70,000) refuġjat minn pajjiżi differenti minn madwar id-dinja, u minn ħames snin ilu 'l hawn bdiet taċċetta wkoll mal-500 refuġjat fis-sena li jkunu waslu u ngħataw protezzjoni f'Malta. Dan sabiex titnaqqas il-pressjoni minn fuq Malta.
​W​aqt il-laqgħa ġie kkonfermat li l-Istati Uniti lesta tkompli taċċetta dan in-numru ta' refuġjati minn Malta anki fis-snin li ġejjin, sabiex tkompli tingħata għajnuna importanti li pajjiżna tant għandu bżonn. Minn naħa tiegħu, f'isem l-Oppożizzjoni, Simon Busuttil wassal l-apprezzament lill-uffiċċjali Amerikani u insista fuq l-importanza li din l-għajnuna tkompli tingħata sabiex ittaffi l-pressjoni migratorja fuq Malta. Huwa qal li bil-ġest tagħha, l-Istati Uniti qegħdha tkun t'ezempju għal ħafna pajjiżi oħrajn madwar id-dinja. Il-parti l-kbira tar-refuġjati li jibdew ħajja ġdida fl-Istati Uniti jintbagħtu jgħixu fi stati Amerikani bħal Texas, Azirona, Caifornia, Michigan u New York. 

L-Oppożizzjoni tawgura li din l-għajnuna kruċjali li qegħda tingħata minn naħa l-oħra tad-dinja, tasal tħajjar diversi stati Ewropej qrib tagħna sabiex huma wkoll jagħmlu ġesti simili biex ikompli jittaffa l-piż tal-immigrazzjoni fuq stati żgħar bħal Malta permezz ta’ sistemi li jħarsu d-dinjita u d-drittijiet ta’ dawn il-persuni u tal-pajjiżi kkonċernati.


2​7.09.2014


Il-Partit Nazzjonalista jawgura l-ħidma t-tajba lil Bernardino Leon.


Il-Partit Nazzjonalista jilqa’ posittivament l-aħbar li għada ser jibdew laqgħat bejn il-partijiet interessati dwar il-kriżi preżenti ġewwa l-Libja. Il-PN ifakkar li sa mill-bidu nett huwa saħaq dwar din il-linja għax ma hemmx dubbju li din hija t-triq t-tajba lejn soluzzjoni aċċettabbli. Il-kunflitt li issa ilu għaddej sew fil-pajjiż ġar tagħna, għandu bżonn ta’ soluzzjoni paċifika li fiha l-partijiet kollha kkonċernati għandhom jipparteċipaw.

Il-ħatra tad-diplomatiku spanjol Leon Bernardino fl-14 ta’ Awissu 2014 bħala Special Representative & Head of the UN Support Mission fil-Libja serviet sabiex dan il-pass li diversi kienu qed jistennew u jappoġġjaw, iseħħ fil-prattika. Il-Partit Nazzjonalista għalhekk jappoġġja din il-ħatra u jittama li l-mexxejja tal-poplu Libjan jaslu għal soluzzjoni f’dan il-proċess, li għalkemm diffiċli ,​huwa necessarju ​sabiex tinstab il-paċi, ​l-istabbilita u sistema demokratika permanenti
  


Carm Mifsud Bonnici
Kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Affarjiet Barranin

28.09.2014

Fl-ewwel tlettax-il xahar, il-Gvern Laburista impjega miegħu għaxra min-nies kuljumIl-Gvern ta’ Joseph Muscat tipikament ħeba l-faċċata vera tal-verità dwar l-impjiegi, li hi li fl-ewwel tlettax-il xahar tal-Gvern Laburista, il-Gvern impjega miegħu għaxra min-nies kuljum.

Dan jirriżulta minn ċifri uffiċjali li wrew ukoll li l-Ministru tal-Finanzi gideb fuq l-istatistika. 

Edward Scicluna gideb meta qal li ż-żieda fl-impjiegi mal-Gvern kienet xi riżultat ta' xi riklassifikazzjoni. Il-Ministru Scicluna jaf jaqra l-istatistika u, għalhekk, dak li qal mhux żball imma gidba. Li l-Ministru tal-Finanzi jigdeb fuq l-istatistika jitfa' dubju fuq kwalunkwe kumment jew dikjarazzjoni li jagħmel dan il-Gvern fuq l-ekonomija. 

Il-Ministru tal-Finanzi u l-istqarrija tal-Gvern qed jippruvaw imeru s-sewwa magħruf, li hi li l-Gvern Laburista fl-ewwel tlettax-il xahar tiegħu, u li għalihom għandna l-istatistika ppubblikata, daħħal miegħu 3,700 persuna, jiġifieri għaxra min-nies kuljum.

29.09.14


Wara li għadda s-sajf.1.    Ix-xhur tas-sajf iġibu magħhom diversi affarijiet.  Għalkemm il-ħajja politika tidher minn barra li hija wieqfa, fir-realtà tkun għadha għaddejja tberren.  Il-Gvern baqa’ bil-programm tiegħu.  L-Oppożizzjoni tikber u tifhem iktar dak li għaddiet minnu u dak li trid tipprepara ruħha għalih.  Il-poplu qiegħed pass lura jħares u jifhem dak li qiegħed isir.  Jista’ jkun hemm min jaħseb li jista’ jagħmel li jrid għax ħadd ma huwa jagħti kas, però r-realtà hija differenti.  Verament hemm forom ġodda ta’ dawk li joqogħdu lura u bejn biża’ u bejn prudenza qegħdin joqogħdu lura, biss xorta jgħarblu dak li għaddej.  Xorta qed iħarsu biex jaraw jekk dak li ġie mwiegħed mill-partit fil-Gvern huwiex qiegħed jiġi miżmum.

2.    Preżentement qiegħed joħroġ iktar u iktar b’saħħa u determinazzjoni li hemm differenza bejn is-salarji ta’ min kien impjegat qabel mal-Gvern u mal-privat u min ġie issa mpjegat mal-Gvern.  Hawn impjegati ġodda u preferiti li bdew jidhru mas-saqajn.  Magħhom hemm oħrajn li, għal raġuni jew oħra, sabu ruħhom jaqilgħu flejjes f’konsulenzi li ma jikkonvinċux.  Jista’ jkun hemm min huwa tajjeb u kapaċi, biss il-maġġor parti ta’ dawn il-ħatriet tant jiżgarraw li lil ħadd m’huma jaqbżulu.  Il-ħaddiem issa beda jifhem: l-ewwel, din il-kalatura differenti fit-trattament; u t-tieni, qiegħed iħoss iktar minn qabel li dak li qiegħed jaqla mhuwiex biżżejjed għalih.  Hemm ħafna li ħasbu li s-salarji tagħhom fi ftit xhur ser isiru bħal dawk ta’ Ewropej oħra.

3.    Il-kelma, iktar minn qabel, hija fuq din it-triq: hemm qarsiet ġodda fil-bwiet tan-nies li ma’ kull ġurnata qegħdin jinħassu.  L-effetti u l-konsegwenzi soċjali ta’ din id-differenza, ta’ din il-qabża dejjem ikbar bejn min għandu u min ma għandux qegħda tikber u tissoda.  Sa issa ebda politika lejn xi forma ta’ ġustizzja soċjali sostnuta u kostanti ma ġiet meħuda.  Rajna manuvri, diskorsi, propaganda iżda sustanza ma waslitx.  Hemm karba li qegħda tirranka iktar li għaliha l-Gvern ma jistax iwieġeb.  Issa li qiegħed fil-poter, il-Partit Laburista qiegħed jiġi wiċċ imb’wiċċ mar-realtà.  Bejn dak li wiegħed u dak li qiegħed preżentement jagħmel hemm differenza kbira ħafna.  L-ekonomija tagħna tista’ tkun aħjar fost ta’ pajjiżi oħra, però mhix aħjar meta tqabbilha ma’ dak li kellna qabel.

4.    Il-flus mhumiex jidħlu fi bwiet in-nies imma qegħdin jibqgħu f’idejn il-ftit u dan ser ikompli jġib problemi li m’aħniex naraw biżżejjed il-konsegwenzi tagħhom.  Diversi qed jinqatgħu jew jiġu maqtugħa minn mal-poplu, u dan ifisser iktar kumplikazzjonijiet.  Anzi, diversi oħra jidhru li diġà tilfu ħafna min-nifs inizjali tagħhom.  Ftit verament huma dawk li qabdu ritmu u baqgħu għaddejjin bih.  Hemm min mhuwiex effettiv u oħrajn li qegħdin jippruvaw jagħmlu tajjeb għan-nuqqas ta’ ħaddieħor.  Deċiżjonijiet politiċi mhumiex jiġu meħuda, oħrajn qed jiġu meħuda malajr, f’dak il-ħin, mingħajr ħsieb jew riflessjoni.  Il-komplikazzjonijiet, iktar ma jgħaddi ż-żmien, iktar jikkumplikaw ruħhom proprju għax mhumiex jiġu kkunsidrati.  Rari biex problemi jsolvu lilhom infushom.

5.    Il-Partit Nazzjonalista jifhem iktar dan proprju għax huwa ffurmat minn bażi ta’ ħaddiema li qed jiffaċċjaw dawn il-pożizzjonijiet.  F’dawn ix-xhur ħadna ħsieb niċċaqilqu iktar biex nifhmu iktar din ir-realtà.  Żidna fl-esperjenza, fil-kredibilità u l-kritika kostruttiva tagħha qegħda ssir.  M’aħniex partit tal-estremiżmi.  Aħna partit moderat li jifhem sew xi tfisser li jkollok fuqek ir-responsabbiltà tal-poter.  Partit li jippreferi l-użu tar-raġuni biex jipperswadi u fl-istess ħin jifhem iktar jekk dak li qiegħed jipproponi huwiex tajjeb jew le.  Il-kredibilità tagħna u d-differenza tagħna mill-Gvern tiġi jum wara jum, bl-għaqal tagħna.  Mingħajr ġiri bla sens iżda bil-kawtela ta’ min jifhem li dak li jkun qiegħed jgħid fl-Oppożizzjoni jrid iwettaq fil-Gvern.

6.    Il-ħaddiema tal-pajjiż mhux qed jaraw biżżejjed miżuri tajba biex il-pożizzjoni tagħhom tiġi mibdula.  Is-sajf issa għadda u ser nidħlu f’fażi differenti.  Waħda li minnha nippretendu, ġustament, iktar.  Nippretendu li jittieħdu miżuri konkreti biex il-pakkett tas-salarju jkun aqwa milli huwa, biex jonqsu d-differenzi bejn dawk li ġew preferuti u dawk li le, biex dawk li tilfu jew qed jitilfu x-xogħol jinstabulhom mill-ewwel alternattivi tajba.  Il-piż tar-responsabbiltà mhuwiex fuqna.  Qiegħed fuq il-Gvern.  Biss, aħna ser nibqgħu nieħdu ħsieb nitkellmu u ngħinu sabiex l-ewwel, il-Gvern jifhem li wasal iktar il-mument li jiċċaqlaq u jżomm mal-kelma li ta; u t-tieni, li  nassistu kemm nistgħu biex isir dibattitu kostruttiv li jwassal għal soluzzjonijiet tajba.  Fix-xhur li ġejjin ser nifhmu iktar kemm dan il-Gvern qiegħed jifhem dan kollu jew huwiex ser ikompli jaħrab mir-realtà.Is-servizzi finanzjarji f’Malta fuq l-aġenda tad-diskussjonijiet ta’ Dr. Simon Busuttil


Waqt iż-żjara tiegħu fi New York, il-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil illum iltaqa ma’ Frank G. Zarb, l-eks Chairman tal-istock market NASDAQ fi New York. Għal dawn l-aħħar erbgħin sena, Frank Zarb, li hu ta' dixxendenza Maltija, kellu responsabbilitajiet prominenti fis-settur finanzjarju fl-Istati Uniti u f'bosta okkażjonijiet kien ukoll membru ta' gvernijiet immexxi mill-Partit Repubblikan fl-Istati Uniti. 

Matul il-laqgħa, il-Kap tal-Oppożizzjoni ddiskuta ma' Frank Zarb is-sitwazzjoni tas-settur tas-servizzi finanzjarji f'Malta kif ukoll l-iżviluppi fl-Unjoni Ewropea lejn Unjoni Bankarja. Simon Busuttil spjega kif is-settur f'Malta sar kolonna importanti tal-ekonomija Maltija u qiegħed jiġbed interess anke mill-Istati Uniti. 

F'kumment dwar il-laqgħa, Simon Busuttil qal: "Frank Zarb huwa awtorita' ewlenija fl-Istati Uniti fil-qasam finanzjarju u ninsab sodisfatt ferm bl-opportunita’ li ngħatajt li niltaqa’ miegħu u naġġornah dwar is-sitwazzjoni f'Malta." 

Il-Kap tal-Oppożizzjoni jinsab fl-Istati Uniti fuq stedina tad-Dipartiment tal-Istat Amerikan u kellu laqgħat mal-amministrazzjoni Amerikana f'Washington u fi New York. 


30.09.14

23.9.14

It-tnaqqis fil-produzzjoni industrijali jwassal għal għafsa fuq il-pagiStatistika ppubblikata dalgħodu mill-Eurostat tikkonferma x-xejriet negattivi li qed jolqtu b’mod partikolari lis-settur industrijali ta’ pajjiżna. Għal xahar ieħor, il-produzzjoni industrijali ta’ pajjiżna niżlet bi kważi 4%  - it-tieni l-akbar tnaqqis minn fost it-28 Stat Membru tal-Unjoni Ewropea. Il-Greċja hu l-uniku pajjiż li rreġistra riżultat agħar minn ta’ Malta: altru milli l-aqwa fl-Ewropa.

Dan mhux riżultat ta’ xi każ iżolat, kif iħobb iġib l-iskuża l-Gvern Laburista, għaliex pajjiżna esperjenza tnaqqis f’kull xahar tal-2014, meta mqabbel mas-sena ta’ qabel.

Dan huwa żvilupp li jħasseb serjament lill-Partit Nazzjonalista. Il-bażi industrijali ta’ pajjiżna - b'mod partikolari s-settur tal-manifattura, hija pedament kruċjali tal-ekonomija, li toħloq il-ġid u l-impjiegi, u li fuqha jiddependu numru ta’ setturi ekonomiċi oħra. Il-fatt li  l-manifattura sejra lura xahar wara l-ieħor, huwa ta’ tħassib għal familji Maltin u Għawdxin, għax ikompli jagħfas fuq il-pagi, kif ukoll għax inaqqas is-serħan tal-moħħ fir-rigward tal-postijiet tax-xogħol.

Iżda quddiem dan kollu, iktar huwa inkwetanti l-fatt li l-Ministru responsabbli mill-Ekonomija Chris Cardona huwa sieket kompletament dwar dawn l-iżviluppi. Għalhekk il-Partit Nazzjonalista jġedded l-appell tiegħu lill-Gvern, biex ma jibqax iwebbes rasu, u llum qabel għada jagħrbel il-fatturi li qed jirriżultaw f’din is-sitwazzjoni u jieħu l-inizjattivi meħtieġa li tassew jistgħu jagħtu imbuttatura lill-industrija ta’ pajjiżna u fl-istess waqt joffru serħan tal-moħħ lill-familji Maltin u Għawdxin.


13.08.14


L-abbozz ta’ liġi dwar id-drittijiet diġitali għandu jitpoġġa fuq l-aġenda tal-ParlamentFl-era diġitali li qed ngħixu fiha u fid-dawl tal-fatt li aktar ma jgħaddi ż-żmien, qed insiru dipendenti fuq il-mezzi ta’ kommunikazzoni diġitali, wieħed ma jifhimx għalfejn il-Gvern Malti ma ressaqx fuq l-aġenda tal-ħidma parlamentari l-Private Members Bill dwar id-drittijiet diġitali li ressqet l-Oppożizzjoni.

Il-Partit Nazzjonalista jemmen li dan is-suġġett huwa ta’ prijorita’ għall-poplu Malti u Għawdxi u għalhekk il-Gvern m’għandux ikompli jkaxkar saqajh u għandu jara li dan l-abbozz ta’ liġi jitpoġġa fuq l-aġenda parlamentari mal-ftuħ tal-Parlament ix-xahar id-dieħel.

Dan kien il-messaġġ ewlieni li tkellmu dwaru l-Kelliema għat-Tkabbir Ekonomiku u l-Kompetittivita’ Kristy Debono u l-Kelliema għad-Drittijiet Ċivili u Djalogu Soċjali Claudette Buttigieg waqt żjara li għamlu f’waħda mill-kumpaniji ewlenin tal-ICT f’pajjiżna, Alert Group.

Kristy Debono saħqet li l-għodda elettronika ta’ kommunikazzjoni li tipprovdilna l-era moderna jeħtieġ li tkun akkumpanjata minn salvagwardji meħtieġa għad-drittijiet u privatezza tal-individwu.

Kristy Debono qalet li s-settur tal-ICT li jikkontribwixxi 5% tal-GDP huwa ukoll wieħed mill-akbar sorsi ta’ impjiegi f’pajjizna, għaliex mhux biss joħloq xogħol dirett fis-settur għaż-żgħażagħ u l-ħaddiema tagħna, iżda jiddependu minnu diversi industriji oħrajn bħal dak tal-gaming, servizzi finanzjarji, turiżmu u l-manifattura fost l-oħrajn.

Min-naħa tagħha, Claudette Buttigieg sostniet li pajjiżna jeħtieġ viżjoni ambizzjuża biex ikomplu jinħolqu aktar opportunitajiet f’dan il-qasam għall-Maltin u l-Għawdxin.  

Hi rreferiet ukoll għal Private Members Bill li ressqet l-Oppożizzjoni u qalet huwa d-dritt taċ-ċittadin li jiddeċiedi huwa stess x’informazzjoni jagħti dwaru nnifsu u għalhekk saħqet li dan id-dritt għandu jiddaħħal fil-Kostituzzjoni mill-aktar fis.


05.09.14

99,000 fil-faqar, f’riskju ta’ faqar u esklużjoni soċjaliF’sena, dawk fil-faqar, f’riskju ta’ faqar u dawk esklużi mis-soċjeta’ żdiedu b’6,000 li huwa sinjal xejn sabiħ għas-soċjeta’ Maltija. Sfortunatament, l-istatistika li ħarġet din il-ġimgħa mhix iżolata u tingħaqad ma’ dik tal-għafsa fuq il-pagi kif ukoll fit-tnaqqis mill-bejgħ mill-ħwienet u minn fuq l-Internet.

Waqt konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista, l-Kelliem għall-Familja u s-Solidarjeta’ Soċjali Clyde Puli tkellem dwar l-impatt li n-numru dejjem jiżdied tal-faqar u l-esklużjoni soċjali qed ikollu fuq is-soċjeta’ Maltija, u appella biex dan jiġi indirizzat mill-awtoritajiet mill-aktar fis possibli.

Clyde Puli qal li l-akbar inkwiet ġej mill-fatt li l-aħbar li 99,000 tal-poplu Malti u Għawdxi jinsab f’faqar, f’riskju ta’ faqar u esklużi mis-soċjeta’ huwa r-riżultat ta’ diversi punti oħra relatati. Fost l-oħrajn, issa huwa fatt magħruf li l-pagi tal-ħaddiema Maltin u Għawdxin mhumiex jiżdiedu kif kienu jiżdiedu qabel. L-istatistika tikkonferma li filwaqt li sas-sena li għaddiet, il-pagi kienu jiżdiedu b’medja ta’ €500 fis-sena, fl-aħħar sena, l-pagi żdiedu b’€100. Punt ieħor tat-tħassib huwa l-fatt li l-bejgħ kemm mill-ħwienet kif ukoll minn fuq l-Internet qed jonqos, tant li f’Lulju li għadda, dan naqas bi 2.5%. Dawn l-aħbarijiet f’Malta qed joħorġu waqt li fl-Ewropa reġgħet bdiet tfeġġ klima ekonomika pożittiva, sostna Clyde Puli.

Il-Kelliem tal-Oppożizzjoni rrefera għall-wegħda li għamel il-Partit Laburista qabel l-elezzjoni – dik li jelimina l-faqar f’pajjiżna. Filwaqt li din hija wegħda tajba, sostna Clyde Puli, huwa ta’ tħassib li fl-ewwel sena ta’ Gvern Laburista, l-faqar mhux talli ma naqasx, iżda talli żdied b’mod sostanzjali.

Il-Partit Nazzjonalista qiegħed joffri l-koperazzjoni tiegħu biex dan is-settur ma jiġix ippolitiċizzat iżda biex issir ħidma bejn dawk kollha involuti fis-settur biex jiġi assigurat li l-faqar f’pajjiżna jibda t-triq tan-niżla u mhux jiżdied kif għamel fl-aħħar sena, sostna Clyde Puli.


06.09.14

Il-Gvern jipprova jixħet il-problemi tiegħu fuq ħaddieħorF'attentat iddisprat ta' difiża, l-Gvern ta' Joseph Muscat qed jiprova jitfa' t-tort ta' azzjonijiet li mhux qed jieħu hu fuq ħaddieħor.

Iċ-ċifri li għamlet referenza għalihom l-Oppożizzjoni huma tajbin. Ir-referenza li qed jagħmel għaliha l-Ministru Farrugia hija biss għall-ewwel tabella tal-istatistika.

Id-99,000 persuna fil-faqar, fir-riskju tal-faqar u fl-esklużjoni soċjali jirrelataw mas-sena 2013.

Jidher li l-Ministru tal-Familja aktar moħħu biex jara kif se jinterpreta l-istatistika milli biex jara kif se jeqred il-faqar.

Issa li għaddew 18-il xahar mill-elezzjoni ġenerali, l-Gvern Laburista jrid jirrealizza li issa hu hemm fil-Gvern u huwa hu li jrid jerfa' r-responsabbilta'.


06.09.14

Bejn il-kliem u l-fatti hemm baħar jikkumbatti.Il-Prim Ministru Joseph Muscat irid jirrealizza li m'għadux f'kampanja elettorali u issa ma jistax jibqa' jitkellem mingħajr ma jaġixxi.

Joseph Muscat għandu jlaqqa' minnufih il-Kumitat tal-Monitoraġġ dwar l-iskema taċ-Ċittadinanza kif ukoll il-Kumitat Permanenti għas-Saħħa mill-aktar fis possibli fl-interess tal-pazjenti u l-ħaddiema. Huwa biss kliem fieragħ dak li qal Joseph Muscat dalgħodu.

L-agħar ħaġa li jista' jagħmel politiku hi li ma jaċċettax li għandu problema. Hekk qed jagħmel Muscat dwar l-ekonomija. Mhux jaċċetta l-fatt li l-medja tal-pagi fl-aħħar xhur naqset. Mhux jaċċetta l-fatt li l-bejgħ mill-ħwienet u minn fuq l-Internet naqas. Mhux jaċċetta l-fatt li l-faqar qed jiżdied. Dawn kollha huma fatti li joħorġu kemm mill-istatistika kif ukoll mill-esperjenzi ta' kuljum tal-familji Maltin u Għawdxin.

Għal darb’oħra, Muscat għamel attentat li jiddefendi l-aġir tiegħu dwar l-iskandlu tal-Australia Hall. Dwar dan l-iskandlu, Muscat ħaġa waħda jrid jagħmel : ikun onest u jġorr ir-responsabbilta’ politika.

Dwar it-trasport pubbliku, Muscat ma tkellimx. Jidher li dan is-suġġett malajr ħareġ mill-vokabularju tiegħu. Il-ħaddiema tat-trasport pubbliku u dawk l-eluf ta' Maltin li jagħmlu użu mis-servizz tat-trasport pubbliku ta' kuljum qed jistennew it-tweġibiet mingħand Muscat.

18-il xahar wara l-elezzjoni ġenerali, Muscat diġa' tilef il-kuntatt man-nies. Jekk għalih, l-ekonomija miexja 'l quddiem, mhux l-istess jista' jingħad għall-familji u għas-sidien tal-ħwienet Maltin u Għawdxin.


07.09.14

Il-Gvern ma jridx serjeta Jason Azzopardi


1.      Gvern tajjeb hu Gvern li ghandu r-riga tas-sewwa u juzaha bla ma jhares lejn l-ucuh. Gvern gust hu Gvern li ghandu l-fehma ta’ x’inhu tajjeb u hazin u filwaqt li jippromwovi t-tajjeb, jiggieled il-hazin u jghin lil min ikun ibati l-hazin. Il-hazin jista’ jiehu forom diversi, izda zgur hu li l-abbuz hu l-iprem forma ta’ hazin. Ghax l-esperjenza tal-hajja, specjalment fil-poltika, turina li l-iktar li jbatu huma dawk li m’ghandhomx sahha, sew ta’ vuci jew ta’ sura ohra, u dawn hafna drabi ibatu l-prepotenza u l-arja zejda li jaghmel maghhom min jahseb li hu ‘l fuq mill-ligi.
2.      Fl-ahhar legislatura, bid-difetti u zbalji kollha li saru matulha, hadd ma jista’ jichad li konna niehdu l-abbuz tal-proprjeta pubblika bis-serjeta. Peress li l-Gvern hu l-ikbar sid ta’ art f’Malta fl-ahhar legislatura meta kelli din ir-responsabbilita li kien obbligu tal-Gvern li jiggieled bis-sahha l-abbuz tal-art pubblika bla kantunieri. Kemm ghax dak kien dmir il-Gvern, kemm ghax jekk le tkun qed tippremja lil min fil-hazin u allura tippremja l-abbuz, u kemm ghaliex, specjalment fejn jidhlu l-ghelieqi, tevita li dawk involuti jigu fl-idejn. Ghax hafna drabi jigri meta l-iStat ma jharisx il-ligi u ma jieqafx ghall-abbuz, allura c-cittadin jiehu l-ligi f’idejh b’konsegwenzi koroh ferm, sija fuq livell personali ghax iwegghu n-nies u sija fuq livell ta’ socjeta li ssir wahda fejn min hu l-aqwa jhawwel.
3.      Jien dejjem emmint li Stat demokratiku ghandu jkun Stat fejn ikun hemm is-sahha tal-ligi, u mhux il-ligi ta’ min hu b’sahhtu. Jekk allura l-Gvern ma jiehux passi kontra min jabbuza, ikun qed ihaffer hofra ghalih stess u ghas-socjeta. Sfortunatament, fl-ahhar xhur qed naraw Gvern li ma jimpurtahx mill-abbuz, u mhux talli ma jiehux passi kontra min jabbuza izda hu stess iwettaq abbuzi bla habi u misthija. Ha naqsam maghkom ftit cifri li jitkelmu wahedhom dwar kemm dan il-Gvern m’ghandu ebda rieda jiggieled l-abbuz u ghalhekk hu komplici fl-abbuz tal-art pubblika.
4.      F’April 2013 jien staqsejt lill-Prim Ministru domanda fil-Parlament. Kemm kienu saru azzjonijiet ta’ infurzar mid-Dipartiment tal-Artijiet li tieghu jien kont responsabbli fl-ahhar hames snin. Ir-risposta hija li kien hemm medja ta’ 150 azzjoni fis-sena. Anzi fl-2010 kien hemm 250. Jigifieri azzjonijiet tal-Lands kontra min abbuza minn proprjeta tal-Gvern, li jinkludu ghelieqi u kirjiet. L-iktar sena li kienu saru spezzjonijiet fuq rapporti kienet l-2012 meta saru iktar minn elf spezzjoni. Ghax ahna konna niehdu l-glieda kontra l-abbuz bis-serjeta. Issa kemm tahsbu li saru taht dan il-Gvern?
5.      Id-Deputat Ryan Callus staqsa l-istess mistoqsija lill-Prim Ministru fil-Parlament dwar kemm saru azzjonijiet ta’ infurzar mill-Lands fl-2014. Ix-xahar li ghadda il-Prim Ministru wiegeb fil-Parlament li fl-ewwel sitt xhur ta’ din is-sena (2014) il-Lands kien wettaq seba’ azzjonijiet ta’ infurzar biss. Kwazi wahda kull xahar.
6.      Issa jew l-abbuzi tal-art waqfu f’daqqa u kulhadd sar imqarar u imqarben u spicca kull abbuz fl-ghelieqi u fil-kirjiet, jew, kif inhu l-kaz, il-Gvern qed jirrifjuta li jwettaq dmiru. Il-Gvern hu komplici ma’ min qed jikser il-ligi. Il-Gvern, bla kuragg u hegga, ma jridx jaqbez ghal min hu dghajjef u vittma tal-abbuz tal-art pubblika. Ghax kull abbuz ta’ art pubblika jfisser li hemm min qed ibati l-ksur tal-iehor. Din hi prova li dan il-Gvern ma jridx la serjeta u lanqas gustizzja. Dan il-Gvern mhux ta’ kulhadd izda ta’ min hu b’sahtu biss. Ghal dan il-Gvern hemm min hu ghar-rimi.


Huwa tajjeb li tghid x’inhu hazin-- Jason Azzopardi1.      Il-hazin jaghmlu min iwetqqu, u mhux minn jikkritikah. It-tajjeb jaghmlu min juri l-hazin li qed isir, u mhux jibqa’ sieket f’komplicita ta’ kompromessi mistura u mixtrija. Ghax hu minn ewl id-dinja li l-bniedem jizbalja u jwettaq zbalji ghal ghonq it-triq, specjalment fil-hajja politika u iktar u iktar jekk ikun fil-Gvern. Izda mhux uman li tippersisti fl-izball, hekk li jsir ir-rutina u l-istess raguni tal-attivita politika. Aghar minn hekk, hu l-aghar forma ta’ hazen meta l-hazin isir minhabba irbit tal-idejn li m’gahndux ikun u li jkeffen il-hluq tal-espressjoni. 
  Hawn min jghid li la l-Gvern ghandu l-maggoranza li ghandu, allura ghandu d-dritt jaghmel li qed jaghmel. Ma naqbilx. Iva, ghandu d-dritt li jiggverna u ghandu l-obbligu li jwettaq il-programm tieghu. Izda m’ghandux id-dritt li jikser ir-regoli, jew li jaghti ezempju bil-kontra ta’ li suppost u, iktar u iktar, m’ghandux id-dritt jahseb li hadd ma jista’ jikkritikah.
3.      Hu car li l-kompromessi li saru bejn il-Gvern u certa sezzjonijiet tal-media qed jostru l-verita. Certa gurnalisti ta’ media li xi darba kienet indipendenti flok isaqsu dak li hu ovvju u li hu car li hu fl-interess nazzjonali, joghrku jdejhom kif tigihom l-opportunita li jaghtu pinzellata fuq il-konsenturi ta’ hidmet il-Gvern sabiex jaqdu lil min “xtrahom”. M’ghadux l-iskop taghhom li juruna dak li hu fl-interess taghna lkoll li insiru nafu, izda l-ghan tal-kitbiet taghhom qed ikun biex jidilku u jincensaw lil min hakimhom.
4.      Ghax dawn l-ahhar jiem rajna u qrajna stejjer fuq fatti importanti fil-hidma tal-hajja politika li iktar milli kienu importanti ghal dak li qalu, iktar kienu sinjifikanti ghal dak li ma staqsewx. Kien car daqs il-kristall l-ezercizzju ta’ relazzjonijiet pubblici, li kien jixbah riklam f’rivista barranija, biex il-Gvern u min qed imexxih jidher dak li mhux. Kien hemm mistoqsijiet ovvji li kienu qed iwerzqu mill-fomm tal-opinjoni pubblika, izda li certi gurnalisti ma hassewx li kellhom jistaqsuhom. Iktar ma staqsewhomx, iktar deher ovvju minn fejn kienu gejjin u fejn kienu sejrin.
5.      Kien hemm President Amerikan, hafna snin ilu, li kien kiteb li t-trasparenza u l-informazzjoni huma l-munita tad-demokrazija. Daqstant huma vitali. Hu car li f’pajjizna ghaddejjin minn perjodu, li jaf il-bidu tieghu qabel Marzu ta’ sena ilu, fejn inghaqdu flimkien grupp ta’ persuni, minn oqsma differenti u b’interessi varji li l-iskop taghhom hu biex jghattu t-trasparenza. Ezercizzju ta’ simbjosi, fejn wiehed ihokk dahar l-iehor u jiddependu minn xulxin basta t-tajjeb igibuh hazin u l-hazin jidher tajjeb.
6.      L-Oppozizzjoni Nazzjonalista qatt ma tista’ tkun la parti u lanqas komplici, lanqas b’mod passiv, ma’ dan it-tip ta’ hmieg. Iebsa kemm hi iebsa l-mixja, daqstant iehor u iktar hija ikbar id-determinazzjoni taghna li nitilghu t-tlajja. Nippreferi nitlef milli nirbah bl-ghajnuna ta’ xi kompromess jew bejgh ta’ principji. Ghax min jizra r-rih ghad jahsad riefnu.
7.      Huwa ghalhekk li ghandna d-dmir li nfittxu li naghmlu s-sewwa, bid-difetti kollha li zgur ghandna. U huwa tajjeb li l-hazin nikxfuh, nikkundannawh u nikkritikawh. Huwa negattiv min iwettaq il-hazin, u mhux min jixkfu.

jason.azzopardi@gov.mt


Indħil politiku li qed jimmina s-servizz pubbliku.Il-każ tar-riżenja tal-Kummissarju tal-Artijiet huwa r-riżultat ta’ livell inaċċettabli ta’ indħil politiku fil-qadi tad-dmirijiet tal-ħaddiema tas-servizz pubbliku. Ir-riżenja ta’ Joe Bugeja hija l-aħħar minn sensiela ta’ żviluppi li turi li d-Dipartiment tal-Proprjeta’ tal-Gvern jinsab fi kriżi. Dan kollu jqajjem dubji serji dwar l-istil ta’ tmexxija tal-Gvern ta’ Joseph Muscat. Minkejja li l-Prim Ministru kemm-il darba stqarr li l-Gvern tiegħu jippremja lill-ħaddiema bieżla u  proattivi, din ir-riżenja turi li dan huwa biss kliem fl-arja​.
Dan qalu l-Kelliem għall-Ippjanar u s-Simplifikazzjoni tal-Proċessi Ryan Callus f’konferenza tal-aħbarijiet wara li l-ġurnal The Times ħabbar li Joe Bugeja rriżenja minn Kummissarju tal-Artijiet.

Jidher li d-deċiżjonijiet qegħdin jittieħdu mill-politiku, bil-ħaddiema jkollhom ibaxxu rashom. Jirriżulta li Bugeja kien qed jiġi eskluż minn laqgħat importanti, li madankollu kien qed ikollu jġorr responsabbilta’ għalihom minħabba l-kariga tiegħu ta’ Kummissarju tal-Artijiet li tagħmlu legalment responsabbli ta’ deċiżjonijiet li ma kellu l-ebda parteċipazzjoni fihom. Is-Sur Bugeja spiċċa vittma, bħal ħafna oħrajn, tal-mod tat-tmexxija bl-indħil politiku tal-Gvern Laburista, sostna Ryan Callus.

Ryan Callus irrelata din ir-riżenja maż-żewġ skandli li fihom kien involut il-Gvern ta’ Joseph Muscat : l-iskandlu tal-Australia Hall u dak tal-Cafe’ Premier. Fil-każ tal-Australia Hall, il-Gvern Laburista sforza lill-ħaddiema jwaqqgħu kawża kontra l-Partit Laburista. Fil-każ tal-Cafe Premier, il-Gvern sforza, permezz ta’ Cabinet Memo, lill-ħaddiema jiffirmaw biex jingħata bail out ta’ €4.2 miljun.

Dan flimkien mat-tneħħija tas-servizz tat-telefon 1157 fejn wieħed seta’ jirraporta b’mod anonimu llegalitajiet marbuta ma’ proprjeta’ tal-Gvern – azzjoni li turi kemm il-Gvern Laburista jippermetti abbuż bil-proprjeta’ tal-poplu.

Ryan Callus fakkar li d-deċiżjonijiet fid-Dipartiment tal-Artijiet qed jittieħdu b’mod politiku anke f’dak li għandu x’jaqsam mal-persuni li jaħdmu jew kienu jaħdmu f’dan id-Dipartiment. Eżempju wieħed huwa marbut mal-eks Direttur Ġenerali tad-Dipartiment li talab biex jiġġeddidlu l-kuntratt, iżda spiċċa twarrab mill-amministrazzjoni.

Il-kliem sbieħ ta’ għaqda nazzjonali mill-Prim Ministru Muscat fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-50 anniversarju ta’ Malta Indipendenti jistonaw bil-kbir mal-istil partiġġjan u diviżiv li bih, l-istess Muscat qed jagħżel li jmexxi, u li qed joħloq firda fost il-ħaddiema tas-servizz pubbliku. Din hija politika li qed timmina s-servizz pubbliku, sostna Ryan Callus.
23.09.2014

Riħa ta' inkompetenza fil-Wasterserv.Il-Partit Nazzjonalista qed juri tħassib tiegħu għall-fatt li minkejja lmenti regolari li daħlu għand il-Wasterserv f'dawn l-aħħar ġimgħat dwar intejjen insapportabbli li ħargu mill-impjant ta' Sant'Antnin f'Wied il-Għajn, it-tmexxija ta' din l-entita’ pubblika ma ħasset l-ebda ħtieġa li tgħid pubblikament x'wassal għal dan l-inkonvenjent.  

F'isem in-nies tal-lokalita' kif ukoll f'isem il-poplu Malti, il-Kelliem għall-Iżvilupp Soċjali, l-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima Charlo’ Bonnici, f’konferenza tal-aħbarijiet għamel numru ta’ mistoqsijiet li r-residenti qegħdin jistennew tweġiba ċara mill-Gvern dwar dak li wassal għal din is-sitwazzjoni:

1. Huwa minnu li l-bibien tat-tip 'fast roller shutter' li bihom hija mgħammra t-tinda fejn jiġi ipproċessat l-iskart tal-'borża s-sewda' qed jitħallew miftuħa waqt li tkun għaddejja l-operazzjoni b'kawża li l-irwejjaħ joħorġu barra l-impjant kuntrarju għal kif kien isir qabel?

2. Jista’ l-Gvern jgħid x'inhuma l-ħinijiet tal-operat tal-impjant matul il-ġimgħa kollha mit-Tnejn sal-Ħadd? X’tip ta’ xogħol qed isir fl-impjant nhar ta’ Ħadd?

3. Huwa minnu li fl-impjant hemm balal sħah ta' skart RDF li suppost qed jiġu maħżuna biex jinbiegħu imma li qed jispiċċaw hemm għal tul ta' żmien b'konsegwenza li jrejħu u bil-periklu li jieħdu n-nar? Huwa minnu li minkejja d-diffikulta’ biex jinstab bejgħ tiegħu, l-Gvern xorta beħsiebu jibqa' għaddej bil-politika tiegħu li jbiegħu flok jużah biex jiġġenera l-enerġija?

4. Kemm l-ispezzjoni saret mill-uffiċjali tal-MEPA minn Marzu 2013 ‘il hawn biex jiġi assigurat li l-operat tal-impjant qed ikun skont il-kundizzjonijiet imposti mill-MEPA stess fil-ħruġ tal-permess għall-operat tal-impjant?

5. Hu minnu li l-Mechanical Treatment Plant fejn jiġi pproċessat l-iskart biex jintgħazel l-iskart organiku li wara jintuża biex jiġi iġġennerat il-'bio gas' ilu għal numru ta’ ġimgħat mhux jaħdem kif suppost minħabba xi ħsarat?

6. Huwa minnu li l-kumitat li kien twaqqaf taħt l-amministrazzjoni preċedenti u li għandu l-funzjoni li jagħmel monitoraġġ tal-irwejjaħ fl-impjant mhux qed jiltaqa’?

7. Huma minnu li f’dawn l-aħħar xhur kważi dejjem kien hemm wieħed mid-Digestion Tanks miftuħ għat-tiswijiet b'mod li jkompli jżid l-intesita’ tal-irwejjaħ?

8. Huma minnu li l-iskart tal-borża l-griża li jasal fl-impjant ta Sant' Antnin qed jitħalla jakkumula fl-impjant u mhux qed jiġi ipproċessat fi żmien qasir?

9. Jista’ l-Gvern jgħid fuq kollox kemm ġiet iġġenerata enerġija mill-iskart organiku xahar b’xahar minn Marzu 2013 ?

10. Huwa minnu li sadanittant diversi ħaddiema, wħud speċjaliżżati f'dan il-qasam ġew trasferiti mill-impjant u min siti oħra kemm f'Malta kif ukoll f’Għawdex, u għad-dirittura xi wħud tneħħew jew ġie t-terminat l-impjieg tagħhom mill-Wasteserv b'konsegwenza li l-kumpanija tilfet l-expertise neċċesarju biex jitħaddem impjant bħal dan b’kompetenza?

Il-Ministru Leo Brincat li għandu r-responsabbilita' politika tal-Wasterserv, għandu jagħti dawn it-twegibiet għas-sodisfazzjon tal-poplu, l-aktar dawk li qed ibatu l-konsegwenzi negattivi ta’ din l-inkompetenza. 


09.09.14

L-akbar tnaqqis fl-importazzjoni u fl-esportazzjoni fl-Unjoni Ewropea.Wara li għal dawn l-aħħar xhur il-Partit Nazzjonalista ġibed l-attenzjoni kemm-il darba għal tnaqqis, kontinwu, fl-esportazzjoni u importazzjoni ta’ pajjiżna, rapport ippubblikat llum mill-Eurostat, li jagħti ħarsa lejn ir-rendiment fl-aħħar sitt xhur, joħroġ ritratt iktar preokuppanti tal-prestazzjoni ta’ pajjiżna. Filfatt, il-Eurostat juri kif pajjiżna kellu l-akbar tnaqqis fl-esportazzjoni fl-Unjoni Ewropea, b’26%, fl-ewwel sitt xhur ta’ din is-sena meta mqabbel mal-ewwel sitt xhur tas-sena li għaddiet. Malta rreġistrat ukoll l-akbar tnaqqis fl-importazzjoni, ta’ 10%.

Dan it-tnaqqis jorbot ma’ statistika riċenti ppubblikata mill-NSO dwar it-tkabbir ekonomiku, li turi kif minkejja li l-ekonomija Maltija kompliet tikber, ġarrbet tnaqqis ta’ aktar minn 11% fis-settur tal-manifattura, li huwa settur li jħaddem mat-30,000 persuna f’Malta u Għawdex – u għalhekk sors vitali ta’dħul għal familji Maltin u Għawdxin.

L-esportazzjoni hija wkoll mezz importanti kif intrapriżi żgħar u medji f’pajjiżna jegħlbu l-isfidi li joffri s-suq żgħir ta’ pajjiżna u jgawdu mis-swieq u l-opportunitajiet kbar li nsibu barra minn pajjiżna – b’mod partikolari fl-Unjoni Ewropea. Sfortunatament, il-Gvern Labursita, li sab biżżejjed flus biex jonfoq €60 miljun f’pagi u spejjeż operattivi aktar mis-sena li għaddiet, ma sabx flus biex ikompli l-iskemi favur l-SMEs li kienu fost l-oħrajn jinċentivaw l-esportazzjoni u li kienu qed iħallu tant frott.

Dan kollu qed iħalli effett fuq il-familji, kif juru r-riżultati negattivi fl-importazzjoni, li huma xhieda ta’ tnaqqis fil-konsum – tnaqqis li kien rifless b’mod qawwi fit-tnaqqis reġistrat fl-aħħar xhur fil-bejgħ mill-ħwienet.

Il-Partit Nazzjonalista jittama li din l-istatistika sservi ta’ twissija biex fit-tħejjija tal-Budget għall-2015 il-Gvern – wara kważi sentejn stennija - joħroġ bil-viżjoni ekonomika tiegħu u bi strateġija għas-setturi industrijali li tmur lil hinn minn tkabbir xprunat fil-maġġoranza tiegħu mis-settur pubbliku, għall-ġid tal-kwalità tal-ħajja tal-familji Maltin u Għawdxin.
15.09.2014

Jinħtieġ sistema li taqsam l-influss ta' immigrazzjoni fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea


Il-Partit Nazzjonalista iqis li l-unika mod ġust kif jiġi indirizzat l-influss tal-immigrazzjoni huwa permezz ta' sistema Ewropea fejn l-immigranti li jaslu, jitqassmu fost il-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea. Dan għandu jsir b’mod li titħares id-dinjita’ kemm tal-immigranti, kemm tal-pajjiżi fuq il-fruntiera, bħal Malta, kif ukoll tal-Unjoni Ewropea stess.

Il-Kap tal-Oppożizzjoni u Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil qal dan f’laqgħa li kellu mal-Kummissarju Għoli tal-UNHCR Antonio Manuel de Oliveira Guterres.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista għamilha ċara li Malta dejjem tistenna aktar koperazzjoni fl-isfida tal-immigrazzjoni u sostna li ma hemm l-ebda bakketta maġika li biha xi ħadd jista jwaqqaf l-immigranti milli jaslu fl-Ewropa.

Dr. Simon Busuttil qal li kull pajjiż fl-Unjoni Ewropea għandu l-interess li jħares il-fruntieri tiegħu, iżda kull pajjiż għandu wkoll jaqsam ir-responsabbiltajiet.


15.09.2014

Il-Partit Nazzjonalista japprova l-ewwel kandidati ġodda għall-elezzjoni ġeneralF'laqgħa li saret illejla, l-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approva 12-il kandidat ġdid għall-elezzjoni ġenerali. Dawn it-12-il persuna se jkunu qed jikkontestaw l-elezzjoni ġenerali li jmiss mal-Partit Nazzjonalista għall-ewwel darba.

F'kummenti dwar dan il-pass 'il quddiem, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil qal li “d-deċiżjoni tal-llum turi li l-Partit Nazzjonalista jinsab għaddej minn proċess ta’ tiġdid, ta’ riġenerazzjoni u f’dan il-proċess qed jinvolvi nies ġodda. Dan il-proċess għadu fil-bidu tiegħu, iżda maż-żmien se jwassal għal partit li jkun radikalment differenti.”

Dr. Simon Busuttil irringrazzja lil dawn il-kandidati l-ġodda talli aċċettaw l-istedina tal-Partit Nazzjonalista biex ikunu l-ewwel kandidati approvati għall-elezzjoni li jmiss.

Mill-kandidati, nofs huma nisa u nofs huma rġiel – l-ewwel darba li partit politiku ippreżenta grupp ta’ kandidati li jirrispetta b’mod sħiħ l-ugwaljanza bejn is-sessi. Il-kandidati jirrapreżentaw ukoll firxa wiesgħa ta’ ħiliet u esperjenzi, kif ukoll ta’ oriġini etnika.

Il-kandidati ġew magħżula wara proċess intensiv ta' intervisti u skrutinju li sar mill-Kummissjoni tal-Għażla tal-Kandidati tal-Partit Nazzjonalista mmexxija mill-eks Kummissarju Ewropew Joe Borg. Din il-Kummissjoni se tkompli għaddejja bil-proċess ta' intervisti li mistennija jwasslu biex jiġi approvat grupp ieħor ta' kandidati għall-elezzjoni ġenerali fiż-żmien li ġej.15.09.2014

Edward Scicluna jipprova jqarraq biex jgħatti ż-żieda sostanzjali ta' ħaddiema mal-Gvern.Il-Partit Nazzjonalista jirreferi għall-iskużi li ġab il-Ministru tal-Finanzi lbieraħ biex jipprova jiġġustifika ż-żieda qawwija ta’ impjiegi mal-Gvern fl-ewwel xhur ta’ Gvern Laburista.

Il-Ministru Scicluna qed iqarraq bil-pubbliku meta jwaħħal fil-klassifikazzjoni mill-ġdid ta’ numru ta’ ħaddiema fis-settur tal-kostruzzjoni u li issa bdew jitqiesu bħala ħaddiema taċ-ċivil.

Il-Ministru Scicluna naqas milli jgħid li l-istess statistika tal-NSO, tiċċara li ż-żieda ta’ aktar minn 2,100 impjieg mas-settur pubbliku bejn Marzu 2013 u April 2014 teskludi r-riklassifikazzjoni li rrefera għaliha l-istess Ministru.

Barra minn hekk, il-Partit Nazzjonalista jfakkar li madwar 1,500 ħaddiem fis-sena jirtiraw jew jirriżenjaw minn mal-Gvern. Dan ifisser li f’perjodu ta’ sena, Gvern Laburista daħħal aktar minn 3,600 persuna mal-Gvern.

Il-Partit Nazzjonalista jesprimi s-solidarjetà tiegħu mal-ħaddiema tal-Uffiċju Nazzjonali tal-Istatistika, li qed ikunu s-suġġett ta’ pressjoni politika qawwija u kostanti fir-rigward tal-pubblikazzjoni ta’ statistika meta din ma tkunx togħġob lil Gvern Laburista.

Il-Partit Nazzjonalista jappella biex il-Gvern jirrispetta bi sħiħ l-indipenenza ta’ dan l-Uffiċċju li għandu rwol importanti li jippreżenta l-istampa ċara tal-ekonomija ta’ pajjiżna. Flok jipprova jagħmel sarima ma’ min qed jaqdi dmiru u jiġbed l-attenzjoni fuq ir-realtajiet ta’ pajjiżna, ikun aħjar li l-Gvern ifittex soluzzjonijiet għal problemi li hemm quddiemu.
16.09.2014

Il-Partit Nazzjonalista se jsostni l-kontribut tiegħu fil-ħidma ta’ pajjiżna biex ikun preparat għall-Ebola virus.Il-Partit Nazzjonalista se jkompli jikkontribwixxi fil-ħidma biex pajjiżna jkun ippreparat kif hemm bżonn għal kull eventwalita’ marbuta mal-epidemija tal-Ebola virus. L-interess ewlieni tal-ħidma tal-Partit Nazzjonalista hu li tkun li tiġi ssalvagwardjata s-saħħa pubblika b’attenzjoni partikolari trid tingħata lill-ħaddiema tal-forzi tal-ordni u dawk fil-qasam tas-saħħa.

Dan qalu l-Kelliem tal-Oppożizzjoni għas-Saħħa Claudio Grech meta kien qed jindirizza konferenza tal-aħbarijiet dwar il-ħidma tal-Partit Nazzjonalista dwar il-preparazzjonijiet tal-pajjiż għall-epidemija tal-Ebola virus.

L-epidemija tal-Ebola virus li qed tiġi esperjenzata bħalissa hija bla preċedent. Skont l-aħħar informazzjoni maħruga mill-WHO jirriżulta li mill-4,293 każ irrapurtat sat-8 ta’ Settembru, kien hemm 2,296 persuna li tilfet ħajjitha minħabba l-Virus, bl-aktar pajjiżi milqutin ikunu l-Liberja, il-Guinea, Sierra Leone u issa wkoll in-Niġeria, is-Senegal u r-Repubblika Demokratika tal-Kongo. Dan kollu jindika li l-Virus qiegħed jinfirex fil-Punent ta’ l-Afrika. Il-WHO iddikjarat l-epidemija bħala emerġenza tas-saħħa pubblika ta’ tħassib internazzjonali. Filwaqt li l-Istati Uniti qed timmobbilizza ħidma ta’ emerġenza u kontroll tal-epidemija bla preċedent, l-Unjoni Ewropea diġa’ ikkomettiet €150 miljun f’għajnuna lill-pajjiżi l-aktar milqutin mill-epidemija.

Claudio Grech saħaq li għalkemm il-probabbilta’ li l-Ebola virus jasal Malta hija żgħira, l-Partit Nazzjonalista jemmen li l-ħidma ta’ pajjiżna trid tkun iffukata biex jittieħdu l-miżuri kollha ta’ prevenzjoni u preparazzjoni biex tiġi ssalvagwardjata s-saħħa pubblika ta’ pajjiżna. Kien f’dan l-isfond li l-Partit Nazzjonalista qiegħed u se jkompli jikkontribwixxi l-ħidma tiegħu biex f’din il-materja tant sensittiva u ta’ importanza nazzjonali, pajjiżna jiġbed ħabel wieħed.

Fil-fatt wara laqgħa li saret ix-xahar li għadda bejn il-Kelliem tal-Oppożizzjoni u uffiċjali għolja tal-Ministeru tas-Saħħa, l-Oppożizzjoni għaddiet sensiela ta’ punti lill-istess uffiċjali dwar materji li kienu ta’ tħassib għaliha. F’dawn l-aħħar ġranet, l-uffiċjali tal-Gvern ikkonfermaw li filwaqt li kienu indirizzaw uħud mill-punti mqajjma, l-punti l-oħra kienu qegħdin fil-proċess li jiġu indirizzati.


17.09.14

Il-Partit Nazzjonalista jikkundanna kull tip ta' attakk fuq ġurnalisti.Il-Partit Nazzjonalista jikkundanna l-attakk li ġie rrappurtat li seħħ fuq ġurnalist u fotografu ta' Allied Newspapers aktar kmieni llum fil-Belt Valletta. Il-ġurnalisti huma liberi biex jagħmlu xogħlhom u ħadd m'għandu jżommhom milli jwettqu dmirijiethom.

Dak li ġara llum huwa r-riżultat tal-wegħdiet li għamel Joseph Muscat biex jirbaħ il-voti u li issa qed jirriżulta li kienu biss wegħdiet fiergħa.

Pajjiż serju jixraqlu tmexxija serja.


21.09.14

Tmiem il-ġimgha ta’ suċċess għall-Isport Malti.L-isport Malti fi tmiem il-ġimgħa li għaddiet immarka diversi suċċessi f'kompetizzjonijiet varji barra minn xtutna.

Il-Partit Nazzjonalista jinnota b'sodisfazzjon is-suċċess miksub mill-kontigent Malti tal-Ispecial Olympics Malta meta f'Antwerp , il-Belġju , l-atleti Maltin irnexxielhom jirbħu 58 medalja waqt l-edizjoni tas-sajf tal-Ispecial Olympics Europe. Dan ir-rebħ tal-medalji kien jikkonsisti f'24 deheb , 16 fidda u 18 bronz. Il-PN ifaħħar id-dedikazzjoni u l-isforzi li jagħmlu id-dirigenti tal-Ispecial Olympics Malta, flimkien mal-ġenituri ta' dawn l-atleti żgħażagħ bi bżonnijiet speċjali.

Suċċessi oħra għal Malta kienu miksuba ukoll f'żewg dixxiplini oħra sportivi fi tmiem il- ġimgħa . Żewg żeffiena Maltin, Gilbert Lucas Bugeja u Kelly Chircop, irnexxielhom jiksbu l-ewwel post fil-kampjonati Mondjali taż-żfin Latin America fis-sezzjoni żgħażagħ, li saru fil-Lussemburgu fi tmiem il-ġimgha li għaddiet. Il-PN jifraħ liż-żewg żeffiena Maltin għas-suċċess miksub.

Fl-isport tal-karate, Malta irnexxielha tirbaħ xejn inqas minn 14-il medalja waqt il-kampjonati għall-Istati Żgħar li saru fl-aħħar jiem fil-Lussemburgu. Dan ir-rebħ tal-medjali kien jikkonsisti f'sitta deheb, erbgħa fidda u erbgħa bronz. Anke hawn il-PN jifraħ lill-atleti kif ukoll lill-Federazzjoni Maltija tal-Karate.

Il-PN filwaqt li jinnota b'sodisfazzjon dawn is-suċċessi kollha miksuba minn atleti Maltin, iwiegħed li se jkompli jagħti l-appoġġ kontinwu tiegħu lill-isport Malti. Filwaqt li tirbaħ huwa tragward importanti f'kull dixxiplina sportiva , il-PN jinnota ukoll l-isforzi li jsiru mill-assoccjazzjonijiet sportivi u l-atleti Maltin fejn il-valur tal-volontarjat jibqa' wieħed li jispikka.

Il-Partit Nazzjonalista determinat li jkompli jagħti sehmu biex f'pajjizna dejjem aktar tixxettel kultura favur l-isport, filwaqt li nkomplu nisħqu dwar l-importanza tiegħu għal pajjiżna. L-isport għandu l-ingredjenti kollha biex is-soċjeta Maltija tkompli tikber b'saħħitha kemm fizikament kif ukoll psikoloġikament, u rridu nkunu aħna li niżguraw li din il-kultura tidħol fil-Maltin u l-Għawdxin kollha.
22.09.2014

19.9.14

Jimmeritaw attenzjoni serja.


1.      Tul is-sajf, kważi f’kull wieħed, l-attenzjoni pubblika tonqos lejn dak li vermaent għaddej madwarha.  Hemm ħafna aljenazzjonijiet li jneħħu minn dak li jimmerita dan.  F’kull amministrazzjoni, hi liema waħda hi, jkollok min ikun ittentat jagħmel dak li m’għandux.  Ma hemm ħadd li jkun fil-Gvern u jista’jgħid li ċ-ċittadini tiegħu huma ‘l-bgħid minn kwalunkwe forma ta’ aġir illegali u viċin il-korruzzjoni.  Proprju għalhekk li f’diversi leġislaturi passati, il-Partit Nazzjonalista ħa ħsieb idaħħal ferm iktar mekkaniżmi legali u demokratiċi milli sab biex jikkumbattu kemm jista’ jkun dan il-fatt.

2.      Anki taħt dan il-Gvern ġdid diġà hawn għajta qawwija fost il-poplu li hemm aġir li ma huwiex tajjeb u jimmira direttament lejn il-bibien tal-forom differenti ta’ korruzzjoni.  L-Oppożizzjoni semmiet leħinha, bi tħassib kbir, fuq diversi punti marbuta ma’ dan is-suġġett.  Għal xi raġuni mill-iktar stramba kellna aġir għal kollox żbaljat u anti-demokratiku meta l-Gvern preżenti naqas għal xhur sħaħ milli jaħtar mill-ġdid il-Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzzjoni.  Għamilna pressjoni fuq dan għax huwa żball li ma tappuntax kummissjoni li fis-snin li ilha mwaqqfa serviet ħafna.  Diversi każijiet spiċċaw quddiemha u r-rapporti dettaljati tagħna sabu ruħhom fuq il-mejda tal-Kamra tal-Parlament għal min kellu d-deċenza li jaqrahom.

3.      Sfortunatament, il-Partit Laburista ħa linja li kienet kważi dejjem kontra din il-Kummissjoni.  Għamlu ħilithom biex ikerrħuha b’kampanja żbaljata, immirata biss biex fl-aħħar mill-aħħar jonqsu d-difiżi demokratiċi kontra l-korruzzjoni.  Tant kienet qawwija din il-linja li saħansitra fil-Gvern anqas ma appuntaw il-membri tagħha.  Ħallewha għal perjodu twil rieqda, meta minflok setgħet tkompli bil-ħidma li kellha għaddejja u tieħu każijiet oħra ġodda.  Intilef ħin prezzjuż fix-xejn.  Kull kummissjoni li kellna fis-snin li għaddew ħademt u serviet tajjeb dak li kienet ġiet inkarigata li twettaq.  Issa ħadt pjaċir nara li l-pressjoni pubblika rebħet fuq il-Gvern u fl-aħħar ġimgħa ġiet finalment maħtura mill-ġdid.

4.      Ngħid dan fid-dawl ta’ żewġ każijiet li qed jogħrku l-għajn ta’ diversi ċittadini onesti li jħarsu li jkollhom amministrazzjoni nadifa u trasparenti, hemm min hemm fil-Gvern.  Il-każ tal-Cafѐ Premier u dak tal-Australia Hall ġibdu l-attenzjoni ta’ diversi.  Il-Partit Nazzjonalista qajjem diversi punti u għamel ukoll domandi li lkoll baqgħu mingħajr tweġiba.  L-istess il-gazzetti lokali li b’xi mod jew ieħor resqu jew biex jistaqsu jew almenu jibdew jifhmu x’sewwasew ġara.  L-attitudni għal kollox żbaljata tal-Gvern hija dik li jaħrab minnhom it-tnejn.  Żgur mhux forsi, illum iktar mill-bieraħ hemm bżonn ta’ aġir proattiv mill-Prim Ministru f’dawn il-każijiet u jiftaħ ċar beraħ dak li lkoll għandhom dritt li jkunu nfurmati dwaru.

5.      Il-kwistjoni tal-bejgħ tal-Australia Hall waħdeha hija mimlija dellijiet li diffiċli wieħed jipperswadi ruħu li l-affarijiet saru kif kellhom.  Diffiċli li wieħed jaċċetta li din l-operazzjoni finanzjarja saret bil-mod li gvern demokratiku u trasparenti għandu jġib ruħu.  Ngħid dan quddiem il-fatt li l-poplu huwa llum konvint li hemm x’jaħbi.  Kif tista’ taċċetta: l-ewwel, li kawża ċivili mill-Gvern f’isem il-poplu kontra l-Partit Laburista tiġi ċeduta taħt din l-amministrazzjoni għax issa hemm tmexxija Laburista?  It-tieni, kif tista’ llum il-ġurnata tibqa’ taċċetta li art pubblika ta’ valur storiku tgħaddi u tibqa’ f’idejn partit politku biex jispekula biha?  It-tielet, kif tista’ taċċetta li jsir bejgħ ta’ din l-art bi prezz redikolu fuq l-iskuża li hemm konvenju li ilu għoxrin sena sħaħ pendenti?  Jgħid x’jgħid fuq ir-radju l-Ħadd il-Prim Ministru, ħadd f’sensih ma jista’ jaċċetta li dak li sar mill-Gvern tiegħu huwa tajjeb, u trasparenti.


6.      Nista’ nidħol ukoll fuq il-kwistjoni tal-Cafѐ Premier, li hija wkoll mimlija domandi, però naf li diversi oħrajn qabli daħlu fil-fond tagħha.  Dan huwa l-istat ta’ fatt preżenti f’pajjiżna.  Id-domanda naturali ta’ diversi hija: x’qiegħed jagħmel il-Gvern preżenti biex jivestiga dak li qed jingħad u jersaq biex jispjega b’mod ċar dak li seħħ?  Hemm diversi strumenti demokratiċi li Gvernijiet Nazzjonalisti preċedenti għamlu u li huma għad-disposizzjoni tal-attwali.  Jonqos il-kuraġġ li jimxi pass ‘il quddiem u jibda.  Nittama serjament li jitla’ fuq din it-triq inkella ser jiżdied iktar l-inkwiet u l-konvinzjoni li hemm aġir żbaljat għaddej li ħadd ma jrid jidħol fih proprju għax jaf li hemm dak li m’għandux ikun hemm.