17.7.09

PATRI REDENT

1. Nhar il-21 ta’ Mejju kont qiegħed fil-knisja dedikata lil Santa Teresina ġewwa Birkirkara nattendi għall-funeral ta’ Patri Redent tas-Salib, fis-seklu John Azzopardi Karmelitan Tereżjan. Nammetti li kif ġiet fi tmiemha l-quddiesa ġie f’għajnejja d-dmugħ. Patri Redent kont ilni nafu u f’dawn is-snin kiber iktar fuqi l-effett kontaġjuż li l-karattru pożittiv tiegħu kien jittrasmetti.

2. Niftakru għadu ġej frist frisk mill-istudji tiegħu flimkien mal-inseparabbli Patri Eusebio. Ta’ tifel kont midħla tal-knisja ta’ Santa Tereża ġewwa Bormla. Hemm servejt ta’ abbati ma’ patrijiet ixjeħ minnu. Kont imdorri bil-pass tagħhom, imma meta ġie d-dinamiku Redent, il-paġna nbidlet.

3. Huwa kellu fih kalamita naturali għall-bnedmin, kien iġiegħlek tħobbu mingħajr ma jgħid xejn. Biss kellu bilanċ intern li ftit setgħu jifhmu u jikkalkulaw. Minn barra mimli enerġija, elettriku, impazjenza għall-imħabba u fl-istess ħin devot tal-ħlewwa u l-umiltà. Riedek timpenja ruħek għall-proxxmu u dik għalih kienet il-prinċipju sine qua non li kull rapport uman veru u ta’ sustanza jrid jaqbad sabiex jittieħed bis-serjetà u, fl-istess ħin jagħti l-frott.

4. L-istudji, l-ħajja, dawn firduni minnu. Kont sibtni narah darba fil, inkella f’xi funeral jew xi ċelebrazzjoni fejn hu kien ikun minn ta’ quddiem, mimli b’ħeġġa, kuraġġ u determinazzjoni. Biss, ma nafx kif, sibtni ninġibed lejn il-monasteru ta’ Tas-Silġ. Ħafna drabi ngħid li l-Kbira Santa Tereża wittietli t-triq. Fl-1992 bdejt naqra kitbietha flimkien ma’ ta’ karmelitani oħra u nġbidt, issaħħart fi triq li ppruvajt inżomm lili nnifsi fiha f’dawn is-snin.

5. Missieri ġie maħtur President tar-Repubblika u jien għalkemm kont, mill-1987 għamilt ħilti sabiex naħrab il-politika b’xogħol kemm niflaħ fil-professjoni, sibtni f’assedju ta’ persuni li riduni nimla postu fil-parlament. Ma kontx ċert x’għandi nagħmel u għażilt naħrab għall-parir fil-ħitan ġentili u twajba tad-dar tal-irtir ta’ Tas-Silġ. Akkordajt ma’ Patri Eusebio u fil-ġimgħa tad-Duluri kont qiegħed hemm milqugħ b’ferħ u mħabba.

6. Ftit wara li dħalt u qegħedt il-kotba u d-dokumenti li kont ġibt miegħi nsibni b’Patri Redent quddiemi jistaqsini fuq l-ikel u jagħtini l-ħinijiet li fihom kont mistenni nżomm l-appuntament mal-kok. Il-kċina kienet ir-renju tiegħu. Kollox f’postu. Ebda platt, sikkina, borma, taġen barra mill-ispazju li hu kien indikalhom li għandhom jokkupaw. Niftakarni ninżel għall-ikla ta’ filgħaxija f’kunvent kważi vojt u nsib fuq l-irħama porzjonijiet li ridt tlett ijiem biex nikkonsma!

7. Irqad, quddies fis-sitta ta’ filgħodu, kafè fit-tmienja u wara ikel f’nofsinhar u fit-tmienja ta’ filgħaxija. Ritmu kostanti, perfett. Il-ħitan kienu u jibqgħu protezzjoni għal dawk ġewwa miġbura. Il-ħin idur fis-silenzju tal-post u xejn ma kien itellifni fil-volumi ta’ kotba li kien jirnexxili naqra. F’jum id-Duluri, s-silenzju kien jinkiser biss bit-tvenvin tar-riħ waqt li f’widinti kienu jibqgħu jidwu l-kliem li l-post huwa issa fdat f’idejja, li Redent u Eusebio kienu t-tnejn jgħiduli bit- tbissima sabiħa tagħhom.

8. Ma waqaftx immur għall-irtiri hemm, però l-iktar ħaġa li kienet timpressjonani fih kienet il-ħidma intensiva li biha kien jintilef isajjar filgħodu wara tas-sitta. Il-borom jieħdu l-ħajja ħabta u sabta, l-ingredjenti jibdew jitħalltu, l-irwejjaħ kienu jinħelsu liberi liberi jduru l-irkejjen kollha tal-post. Għad għandi f’imnifsejja r-riħa tfuħ, ta’ dak li dak il-moħħ apparentement ikkumplikat li però fir-realtà kien verament organizzat. Kien ikolli nqum kmieni nagħlaq bieb tal-passaġġ prinċipali, nkella addio talb jew qari.

9. Il-pjaċir tiegħu kien f’dan il-post joħroġ iktar il-karattru ġeneruż u miftuħ. Porzjonijiet kbar, platti mimlija u ma hemmx diffikultà jekk trid it-tieni jew it-tielet wieħed. Għadu quddiem għajnejja jidħak jidħak iqassam lil dawk li l-Ħadd kienu jqattgħu ġurnata rtir magħhom. Verament dak il-jum kien dejjem speċjali għax kont insibni niekol miegħu u ma’ Eusebio flimkien ma’ min il-Provinċjal kien jibgħat magħhom.

10. Hemm konna nintilfu nitkellmu u kont dejjem nibqa’ mpressjonat bl-innoċenza kbira li kellu Redent. Id-domandi li kien iqegħedli kienu diretti għall-verità, b’sempliċità mill-iktar sabiħa. Dik il-konverżazzjoni kont inżommha f’qalbi s-sena kollha, naħseb u nerġa’ naħseb fuq dak li ngħad hemm. Għad għandi ċari l-aħħar ftit, meta huwa u Eusebio kienu għadhom taħt l-istess saqaf flimkien ma’ Patri Juan li kienu t-tnejn addottaw bħala l-iben spiritwali tagħhom. Iċ-ċajt ma kien jonqos xejn, speċjalment meta kienu jiġu fin-nofs il-preġji tal-Bormliżi.

11. Ftit snin ilu kienet ittieħdet deċiżjoni li Redent jiġi trasferit Ta’ Xbiex. Niftakar narahom jidħku bejniethom fuq it-“transfers” reliġjużi li kienu jingħataw. Meta kont immur għall-irtir u ma kontx insibu hemm nammetti li l-preżenza tiegħu kienet tinħass xorta waħda. Kont insibni nistenna mingħajr ma rrid li f’daqqa waħda ser narah dieħel. Għax kellu mod ta’ kif jersaq lejn in-nies li ħadd ma jista’ japprezza jekk mhux meta ssir tafu.

12. Redent kien dejjem pront iwieġeb għal sejħiet mingħajr ma anqas jurik. Niftakar f’jum minnhom lissintlu li r-Rettur ġewwa x-Xgħajra kien qiegħed ibati sabiex isib lil xi ħadd jidħol għalih għall-quddies tal-Ħadd filgħaxija fil-5.00. F’ħakka t’għajn sibtu ġej għaliha. Tistaqsunix x’għamel, naf biss li f’daqqa huwa kien hemm. Kien jiġi b’dak il-vann abjad tiegħu li kien inseparabbli minnu, jistenna fin-niżla, jaqra u jipprepara ruħu. Mhux darba jew tnejn kont nieqaf nitkellem miegħu.

13. Il-quddiesa kienet iddum nofs siegħa, xejn iktar u xejn inqas. Biss il-priedka tiegħu kienet tkun ċara, diretta bħal vleġġa li kienet timlik b’imħabba, ħeġġa u determinazzjoni li tgħix il-ħajja t-tajba. Kien kostanti bħall-arloġġ. M’hemmx tnikkir, ħidma biss. Kont nibqa’ mpressjonat bil-fatt li anki l-Ħadd, meta ħafna kienu jkunu mistrieħa, hu kien ikun hemm. In-ngħaġ tiegħu kien verament jidħol għalihom, jaqbeż għalihom u jfittex kif jista’ li jidderiġihom.

14. Kien karattru mill-isbaħ, mimli bid-doni li diffiċli li wieħed isibhom f’persuna waħda. Għandi ħafna iktar memorji sbieħ tiegħu li nittama li jkolli l-ħin li nikteb. Biss, ma rridx nagħlaq mingħajr waħda mill-aħħar ħsibijiet li kelli tiegħu fl-aħħar irtir. Filgħodu nżilt fil-kċina u erġajt rajt radju iswed li kellu fir-rokna tal-lemin. Fit-tisjir tiegħu l-ħsejjes tal-borom, il-platti, il-forn qatt ma kienu jaqbżu l-aħbarijiet li kien isegwi tal-BBC. Dawn kienu jirbumbjaw mal-ħitan għax kellu din il-kapaċità jsajjar, jikkalkula l-ingredjenti u fl-istess ħin jifhem x’qed jiġri fid-dinja.

15. Bqajt naħseb fuq dan l-apparat li ħalla warajh u nammetti li kelli t-tentazzjoni nixegħlu sabiex nara jekk l-istazzjon baqax l-istess, però dan m’għamiltux. Bqajt napprezza dan il-persuna li kien kapaċi jiġbed tant nies lejh u kien tant parti mill-kariżma tereżjana li ddistakka ruħu minn kollox. Rajtu l-aħħar darba meta wasalt għall-aħħar irtir. Kont dieħel u hu kien ħiereġ. Ġie għal xi raġuni jara l-post fejn għex għal tant snin.

16. Nagħlaq billi minn qalbi nerġa’ nsellimlu. Il-memorji t-tajba jibqgħu ma kull persuna, proprju għax iħallu marka li jmexxuna ‘l quddiem. M’għandix dubju li Patri Redent dan irnexxielu jagħmlu. Illum huwa qiegħed flimkien mal-Qaddisin li tant ħabb u ħa ħsieb li jsegwi kitbiethom b’eżempju. Insellimlek Patri Redent u kompli isma’ u doqq ir-radju minn hemm fuq għaliha.

2 comments:

Anonymous said...

Ma stajtx tqaxxar lil Patri Redent iktar milli ghamilt. Nista nikkonferma hafna milli ghidt ghax gieli ghextu jiena wkoll.

Emanuel Zahra said...

Verament Patri ezemplari u mimli energija! Niftakru jiehu hsieb il-Kor.