22.5.18

Wara l-Kunsill.

 
1.      Dan l-aħħar Kunsill Ġenerali mmarka mument partikolari fit-triq li l-partit tagħna diġà qabad.  Ittieħdu deċiżjonijiet importanti.  Il-bżonn li wieħed jifhem aħjar dak li aħna u dawk li nirrappreżentaw ma setax isir aqwa mill-mod li bih sar.  Kull partit politiku jrid iżomm kuntatt mal-opinjonijiet ta’ dawk li jiffurmawh.  Jisma’ u jħeġġeġ lil min huwa fih jitkellem.  F’kull jum, il-Kap tal-Parit, Dr Adrian Delia, ħa ħsieb li jmur fil-każini, jiftaħ, jiddiskuti, jiddibatti, jiddjaloga mad-diversi li ġew u pparteċipaw attivament.

Suċċess

2.      Kif tista’ tmexxi partit, magħmul minn bnedmin li ġejjin minn setturi u klassijiet varji, jekk ma tismax?  Imma dan tista’ twettqu jekk jiġu l-membri, il-partitarji u jieħdu sehem.  F’dawn il-jiem li għaddew, dawn il-proċess demokratiku ħa l-ħajja.  Kien suċċess u fetaħ il-bieb sabiex appuntamenti futuri jsiru fuq l-istess mudell.  Għax nafu li l-partit għandu l-passat u l-preżent tiegħu f’idejh, imma l-futur tagħna jista’ jaħdmu tajjeb ma’ min irid jara pajjiż immexxi differentement.  Il-klima politika li nbniet f’dawn ix-xhur sabiex dan beda jseħħ minn issa.  Hemm eżempji passati li nistgħu nqisu mill-ġdid, imma dak li qiegħed iseħħ issa huwa ġdid u differenti.

Konsolidar

3.      Dawn il-laqgħat verament iservu mhux biss biex wieħed jesprimi opinjoni, imma wkoll biex jagħraf li hemm punti li jiġbru fuqhom il-qbil.  Persuni li jidħlu jaħsbu li għandhom ideat differenti u inkonċiljabili minn ma’ ta’ oħrajn isibu li huma iktar viċin milli jaħsbu lejn xulxin.  Dawk li jitilqu, jew jaħsbu li telgħu min-naħa jsibu ruħhom iktar qrib.  Ġudizzji u preġudizzji jintilfu fil-verità tal-opinjonijiet espressi.  F’dan ma hemmx dubju li dan il-Kunsill Ġenerali rnexxielu jżid fl-issudat tal-istrutturi interni.  Kif ukoll fl-għarfien evidenti li ma hemmx alternattiva oħra għall-partit fil-Gvern ħlief il-Partit Nazzjonalista.

Riħ fuq u lejn il-bidla

5.      L-effett Adrian Delia beda jasal f’iktar irkejjen tas-soċjetà tagħna.  Il-bniedem ġieb miegħu, sa mill-bidu, żiffa soda, tqanqila ħelwa tar-riħ politiku li llum qegħdin narawha tirranka u tikber.  Għax jista’ jkun li kien ġej minn barra l-klassi politika, biss illum huwa parti sħiħa minnha.  Bħal ma jista’ jkun li ma kellux l-esperjenza li ħafna setgħu ppretendew, imma issa qiegħed bid-determinazzjoni tiegħu jirbaħha.  Jista jkun ukoll li kien hemm min għadu ma fehmux, jew min ġie mimli kontra tiegħu, imma kif jixhdu l-fatti, dan qiegħed jinbidel.  Ma kellux eżordju fit-tajjar.  Mess l-iebes mill-ewwel.  Imma dan għalina huwa konfort kbir.

Jitbaskat

6.      L-istorja tal-ħajja u ta’ kull ċiviltà għandha fiha l-prova li mexxej ikun denju iktar li jirrappreżenta ‘l-poplu jekk ikun ġarrab direttament hu.  Min ibati biex jitla’ ‘l fuq jibni fih pedamenti sodi.  Japprezza iktar il-ħajja, il-bniedem, il-valuri tiegħu, dak kollu li jagħmlu.  Jifhem iktar il-valuri tal-ħniena u tal-ġustizzja.  F’dawn ix-xhur rajnih jirnexxi pass pass ‘il fuq.  Bid-diffikultajiet u l-kumplikazzjonijiet kollha, anki kontra l-kurrent li ra ma’ wiċċu, ma hemmx dubju li qiegħed jissoda iktar il-partit u t-tmexxija tiegħu.  Il-problemi li qiegħed imiss u jaffronta hemm min jista’ jarahom żejda, imma fil-fatt huma bank ta’ prova.  Qiegħed jiġi mbaskat mill-ħajja għal dak li ġej.

Abbiltà politika

7.      Wieħed jifhem li hemm proċess li jrid jgħaddi minnu kull partit, tagħna wkoll meta jkun għadda minn erba’ telfiet elettorali infila.  Wieħed li huwa marbut u bażat fuq dak ta’ għarfien, ta’ aċċettazzjoni, ta’ ammissjoni tal-fatti f’moħħ min, bħali, ikkumbatta fl-arena politika f’dawn l-appuntamenti.  L-abbiltà tal-politiku t-tajjeb naħseb li għandha tkun dik li jassorbi r-realtà politika u jmexxi ruħu ‘l quddiem.  Biss, dan ma jseħħx bl-istess veloċità f’kull persuna.  Għax il-politika tgħallem lijekk ma ġejtx magħżul biex tkun fil-poter, l-elettorat ikun ifforma l-opinjoni li xi ħaġa żbaljata tkun wettaqt.  Hemm, għalhekk, lezzjonijiet li rridu nieħdu.  Dejjem jekk m’aħniex ma’ dawk li jippreferu jibqgħu għal dejjem fl-Oppożizzjoni.

It-triq it-tajba

8.         Dan l-appuntament, maħdum f’viżjoni diretta lejn il-futur bl-esperjenza politika tas-Segretarju Ġenerali Clyde Puli, ġieb għalhekk il-pożizzjoni ċara quddiem min qiegħed fil-partit.  Dak li konna, dak li aħna u dak li rridu nħarsu lejh tqiegħed għad-diskussjoni.  Tqiegħed hekk għax irridu nkunu lura partit li jiġbor iktar kunsens elettorali.  Li nkunu lura parti minn strument politiku li jibni programm politiku mibni fis-sewwa, fl-onestà, fl-irġulija.  Nibnu biex inwettqu l-ġid u  nwettqu dak li l-poplu Malti, fil-maġġoranza tiegħu, jrid.  F’dan, għalhekk, dan il-Kunsill Ġenerali mmarka pass ieħor ‘il quddiem lejn it-tibdil li hemm bżonn ikompli jsir tul din it-triq it-tajba li qbadna.       

17.5.18

The PN appeals for the continuation of constructive talks between Israel and Palestine


The Nationalist Party joins the international community and deeply regrets the escalation of violence in Gaza which costed considerable loss of life. We appeal to all parties to act responsibly and exercise caution such that the present situation does not escalate further.

Freedom of expression and peaceful demonstrations must be respected, and we call on Israel to adopt a cautious response to all actions that can be perceived as a threat. Use of force must be proportionate and both parties should refrain from putting the lives of civilians, particularly those of minors, in any danger.

We believe that this continued unrest will be to the detriment of the prospects of the two-state solution and constructive peace talks between Israel and Palestine, which Malta supports. We also believe the status of Jerusalem as a capital city must be mutually agreed upon through meaningful peace negotiations between Israel and Palestine.

The Nationalist Party calls on the international community to assist with new initiatives such that peaceful coexistence be set for the future of these peoples. A peace much longed for and deserved.

Carm Mifsud Bonnici
Opposition Spokesperson for Foreign Affairs

16.05.2018

16.5.18

Il-flus mhux kollox
1.    Hekk jingħad meta wieħed għani jittratta ħażin lil tal-familja.  Jingħad meta s-sinjura ma ġġibx il-kuntentizza jew il-paċi fil-familja.  Jingħad mata l-flus ma jwasslux biex l-ulied jitrabbew sewwa.  Jingħad minn min m’għandux minnhom.  Jingħad ukoll minn min għandu minnhom imma jixtieq iktar jew xi ħaġa oħra wkoll.  Il-flus jgħoddu ħafna: “Mingħajrhom”, jgħid il-Malti, u l-Malti jaf xi jgħid: “la tgħannaq u lanqas tbus”.  Ħalli mbagħad, ngħid jien, almenu, x’valur fihom il-bews u t-tgħanniq li jinxtraw bil-flus?  Il-proverbji fihom l-għerf tal-popli.  U l-poplu Ruman kien jgħid: “Pecunia non olet” (Id-deheb ma jintinx).  Verament, jgħidu li l-ewwel ma ħareġ b’din l-osservazzjoni kien l-Imperatur Vespasjanu, meta ngħata l-kuntratt lil ċerti persuni, għall-bini tal-latrini.  Ħafna, wara Vespasjanu, ma xammewx l-intiena.  Mammona, l-alla falz tal-flus, kellu ħafna min iqimu.  Kien meqjus bħala alla potentissimu.  L-inċens tiegħu kien itaffi l-intiena.Permezz tal-għaqal2.      Iżda l-flus mhux kollox.  Dawk tal-ġenerazzjonijiet tiegħi jiftakru żgur lill-Prim Ministru Duminku Mintoff fil-meetings pubbliċi u li kienu jkunu ffullatti verament jgħid: “Nixtieq li kapaċi nġib ix-xogħol, daqs kemm kapaċi nġib il-flus.”  Il-fiduċja tinġieb billi wieħed jimxi b’mod responsabbli.  L-ekonomija ta’ pajjiżna, li llum kulħadd jaf, u jiftaħar biha, li sa issa hija soda, naċċettaw li nbniet fis-snin meta kellna gvernijiet Nazzjonalisti, ibda bil-pedamenti u l-viżjoni ta’ Eddie Fenech Adami.  Permezz tal-għaqal bnew it-turiżmu, is-servizzi finanzjarji, il-qasam industrijali produttiv, u xerrdu t-tagħlim kemm sekondarju, tekniku, kif ukoll terzjarju.Żmien partikolari3.      Żmien partikolari li għandna nħarsu lejh biex nitgħallmu lezzjonijiet politiċi uniċi.  Meta l-gvern daħħal lil Malta fl-Unjoni Ewropea mingħajr ma għamel għedewwa mill-pajjiżi Għarab jew minn xi pajjiż ieħor tad-dinja, fosthom iċ-Ċina u r-Russja.  Meta la kien hawn kriżijiet li jifirdu fuq it-twemmin reliġjuż u lanqas fuq l-ideoloġija politika.  Meta ma kienx hawn surplus tal-flus f’idejn il-Gvern, iżda kien hawn super-surplus ta’ fiduċja, minn barra u minn ġewwa.L-istorja tgħallem4.      Fiż-żmien li Mintoff kien irnexxielu jżid f’daqqa waħda l-ħlas tar-Renju Unit għall-użu tal-bażijiet militari, kien hawn min beda jaqta’ qalbu.  Minn fost in-Nazzjonalisti qrajna u smajna lil min kien jgħid: “Kif jista’ jkun li xi darba jinżel minn hemm, b’dawn il-miljuni f’idu?”  L-istorja għallmet mod ieħro.  Il-Partit Laburista ta’ żmien l-Integration dam fil-Gvern biss tlett snin (1955-58), għalkemm kien daħħal gliegel ta’ sterlini mingħandhom.  Wara l-1971, meta reġa’ rnexxielu jżid il-ħlas b’mod qawwi, dam sittax-il sena (1971-1987).  Imbagħad reġa’ tela’ Gvern Nazzjonalista, li għamel żewġ leġislaturi (1987-1992 u 1992-96), u wara intervall żgħir, xejn inqas minn tlieta oħra (1998-2004, 2004-08, 2008-13).  Illum stess hawn min qed jerġa’ jaqbad l-istess triq għax qiegħed jaħseb li bil-flus li nkisbu bil-bejgħ tal-passaporti, dawk li ġejjin b’ħidmietna mill-Unjoni Ewropea, dan il-Gvern ser jibqa’ hemm għal dejjem.

Triq fil-baħar5.      Il-flus jagħmu ‘n-nies: bħalma l-bews u t-tgħanniq jinxtraw bil-flus, hekk il-kunsens tal-voti wkoll jista’ jinxtara.  Mammona alla setgħan, iżda alla falz.  Il-falz ma jreġġix, u jaqa’.  Għax, kif nafu, anki min ikollu ħafna surplus, kultant jitqarraq bl-abbundanza tiegħu stess.  Fil-Greċja antika kienu jsemmu lil Kresus, li dam jirrenja fuq Lidja erbatax-il sena u kien sinjurun, iżda mbagħad sab siegħetu.  Bil-flus tagħmel triq fil-baħar.  Tista’ wkoll tipprova tagħmel mina taħt il-baħar biex tgħaqqad lil Għawdex ma’ Malta.  Jalla l-ġid lin-nies!  Iżda l-flus aħna nafu li mhux kollox!  Min jafda biss fil-flus jispiċċa biex jitgħarraq.Dinja aħjar6.      Min jibni fuq il-blat tas-sewwa, jibni fis-sod.  Jibni fuq il-valuri ta’ dejjem.  Dawk li żammewna sodi u fit-triq it-tajba.  Dawk li fuqhom bnejna l-Istat demokratiku tagħna.  Dawk li mexxewna biex nagħżlu nidħlu għall-isfida tal-Unjoni Ewropea, li fasslu bnedmin ta’ viżjoni, raġuni u għaqal bħal De Gasperi, Adenauer, Schuman.  Sfida u mħatra li llum ċertament nistgħu niddikjaraw li qed nirbħuha.  Kien hemm ċertament min iddieħeq bina għal xi żmien.  Dawk li ppruvaw iċekknuna għax nibbażaw iktar fuq il-ħsieb u l-ideal, milli fuq il-materjaliżmu.  Iktar fuq il-valuri milli fuq il-flus.  Iżda jien nemmen, li kif turi d-dinja, is-sewwa jirbaħ żgur.  Għax hekk għallmitna l-istorja tal-bnedmin, ta’ dawk li kienu embrijuni ta’ ftit ċelloli, li meta jitħallew jikbru f’ġuf ommhom sarrfu f’persuni ta’ sens u sustanza li mingħajr flus, mingħajr ma saru oġġetti jew proprjetà tal-Istat, biddlu d-dinja waħda aħjar.


10.5.18

AMBAXXATA F’RUMA – ĦIDMA U INIZJATTIVI

 
5425. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI staqsa lill-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra x’ħidma u x’inizjattivi ttieħdu mill-ambaxxata tagħna f’Ruma fl-Italja tul dawn l-aħħar tletin xahar?

24/04/2018

  ONOR. CARMELO ABELA:  Ninforma lil Onor. Interpellant li l-Ambaxxata taqdi funzjoni bilaterali u multilaterali billi hija akkreditata għar-Repubblika tal-Italja u għar-Repubblika ta’ San Marino kif ukoll għal numru ta’ organizzazzjoniet internazzjonali li jinsabu Ruma. Dawn jinkludu l-Food and Agricultural Organisation (FAO), l-World Food Programme (WFP), l-International Fund for Agricultural Development (IFAD), l-International Development Law Organization (IDLO), l-International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM), u l- International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT).

L-Ambaxxata hija mmexxija mill-Ambaxxatur Vanessa Frazier u żewġ diplomatiċi bis-support ta’ għaxar impjegati li wieħed minnhom huwa ukoll uffiċjal kummerċjali ingaġġat minn Malta Enterprise. Id-direttur tal-uffiċju tal-Awtorità tat-Turiżmu Maltija f’Ruma huwa ukoll rikonoxxut bħala uffiċjal diplomatiku.

Il-Bilaterali
Primarjament, l-Ambaxxata tippromwovi r-relazzjonijiet bejn Malta u l-Italja u Malta u San Marino.
L-Ambaxxata twettaq ukoll attivitajiet konsulari, kummerċjali u kulturali. L-Amministrazzjoni tal-Ambaxxata hija kompitu ieħor li tirrekjedi bosta impenn u attenzjoni. Rwol ieħor fundamentali, li xi kultant m’huwiex apprezzat biżżejjed huwa l-fatt li iktar minn tmenin pajjiż huwa akkreditati għal Malta proprju minn Ruma. Għaldaqstant, dan iffiser li l-Ambaxxata tintuża biex ukoll tippromwovi r-relazzjonijet ma’ dawn il-pajjiżi minkejja li Malta mhux akkreditata għall-istess pajjiżi minn Ruma. Infatti, fost ix-xogħol li jsir, insibu l-assistenza għal preparazzjoni ta’ delegazzjonijiet lejn u anke minn Malta, reġistrazzjoni t’uffiċjali f’konferenzi f’Malta u f’dawn il-pajjiżi, it-trasmissjoni ta’ noti verbali, abbozzi ta’ ftehim u imejls ta’ kull xorta lejn Malta u l-Ambaxxati ta’ dawn il-pajjiżi, l-assistenza konsulari lill-Maltin li jkunu jinsabu f’xi wieħed minn dawn il-pajjiżi u anke assistenza lill-Ambaxxaturi li jkunu ħa jippreżentaw il-kredenzjali bħala Ambaxxaturi ta’ pajjiżhom għal Malta.

Il-Multilaterali
Kif intqal iktar kmieni, l-Ambaxxata hija akkreditata għal numru ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali. Il-parti l-kbira tal-laqgħat li tkopri l-Ambaxxata huma dawk li jsiru fil-FAO fid-diversi konfigurazzjonijiet fosthom is-CFS (Committee for Food Security) u l-ERG (European Regional Group). B’rabta mal-FAO, isiru diversi laqgħat ta’ kooridinazzjoni bejn il-pajjiżi tal-UE. Apparti l-FAO, insibu ukoll il-WFP, l-IFAD, l-IDLO, l-ICCROM u l-UNIDROIT.

Tramite l-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ, l-Ambaxxata tikkonsulta lill-Ministeri responsabbli għall-organizzazzjonjiet imsemmija hawn hekk  sabiex tirrapreżenta l-pożizzjoni u/jew l-interessi kif indikat mill-Ministeru konċernat.

Matul il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, ix-xogħol konness mal-FAO żdied b’mod konsiderevoli tant li ġew impjegati żewġ interns u espert biex ikopru l-laqgħat u l-volum tax-xogħol li ġab miegħu l-impenn tal-Presidenza.

Il-Konsulari
In-Netwerk Konsulari huwa ffurmat mill-Ambaxxata kif ukoll minn tlettax-il Konslu Onorarju mifruxin fuq it-territorju Taljan u anke wieħed f’San Marino li flimkien jiffurmaw in-Netwerk Konsulari. Dawn jipprovdu servizzi konsulari lill-komunità Maltija fl-Italja u San Marino kif ukoll lil turisti Maltin li jsibu ruħhom f’xi problema jew diffikultà. Fl-aħħar tletin xahar, l-Ambaxxata assistiet bosta Maltin li tilfu d-dokumenti t’identità waqt il-mawra tagħhom, Maltin li ġew misruqa, Maltin li kellhom bżonn assistenza medika, ripatrijazzoni ta’ iġsma ta’ Matlin li traġikament jitilfu ħajjithom fl-Italja jew San Marino kif ukoll assistenza lil Maltin li jiżżewġu ċittadini Taljani. Il-Konsulat ħareġ 88 passaport, 23 ċertifikat ta’ ċittadinanza u 3 visas lil persuni terzi li jkunu jixtiequ jżuru Malta.

Il-Konsulat jgħin lil dawk l-istudenti Maltin, li jkunu qed jistudjaw taħt il-programm Erasmus, ifittxu l-akkomodazzjoni għal perjodu li jqattgħu l-Italja u San Marino. Il-Konsulat ipproċessa 394 kwittanza lill-baħħara li jaħdmu fuq vapuri li jtajru l-bandiera Maltija.

Matul il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Malta kienet l-uniku pajjiż li organizza pranzu għall-Konsli f’Ambaxxati ta’ pajjiżi tal-UE f’Ruma.  F’dan il pranzu l-Kap tal-Protezzjoni Ċivili Taljan indirizza lill-Konsli. Fl-isfond ta’ numru ta’ terrimoti li laqtu lill-Italja, ġie deċiż li jinħoloq netwerk tal-Konsli tal-Ambaxxati tal-pajjiżi tal-UE flimkien mal-Protezzjoni Ċivili Taljana. Dan in-netwerk stabilixxa komunikazzjoni diretta bejn il-Konsli u l-Protezzjoni Ċivili Taljana u jiġi attivat f’każ ta’ terrimoti jew diżastri naturali oħra. Din l-inizzjattiva ntlaqgħat tajjeb tant li l-Presidenza Estonjana fit-tieni nofs tal-2017 kompliet tibni fuq ix-xogħol tal-Presidenza Maltija billi saħansitra organizzat laqgħa oħra għall-Konsli tal-Ambaxxati tal-pajjiżi tal-UE. Relatata ma’ dan, l-Ambaxxata ħolqot paġna fuq il-midja soċjali biex tiffaċilita l-kuntatt mal-Maltin residenti l-Italja li għenet biex ittaffi l-problema fejn il-linji tat-telefown ċellulari ma tibqax tiffunzjona.

Malta għandha ukoll numru ta’ ftehimiet fil-qasam mediku mal-Italja fejn il-Maltin jistgħu jirċievu ċertu trattament u trapjanti speċifiċi fosthom trapjanti tal-pulmun fiċ-ċentru ISMET ġewwa Palermo. F’dawn il-każijiet delikati, l-Ambaxxata tintervjeni billi tassisti lill-awtoritajiet tas-saħħa Maltin jittrassferixxu l-pazjenti lejn l-Italja. 

Il-Konsulat jgħin ukoll lill-Maltin jakkwistaw visas mingħand l-Ambaxxati ta’ dawk il-pajjiżi li jkopru lil Malta minn Ruma u li m’għandhomx Ambaxxati f’Malta. Tajjeb li jingħad li dan is-servizz jinvolvi ħafna ħin u riżorsi jiġifieri t-tqassim tal-applikazzjonijiet tal-visas lill-Ambaxxati konċernati u l-irtirar tal-visas pero’ dan is-servizz huwa kompletament bla ħlas; il-Maltin iħallsu biss il-miżata li l-Ambaxxati jitolbu biex tinħareġ il-visa.  Tingħata ukoll assistenza biex residenti u kumpaniji Maltin jillegalizzaw diversi tipi ta’ dokumenti minn dawn il-pajjiżi.

Il-Kummerċjali
L-Ambaxxata taħdem bla waqfien fil-qasam kummerċjali kif jixdhu l-ammont t’attivitajiet li organizzat u/jew iffaċilitat biex tippromwovi investiment lejn Malta.  L-Ambaxxata pparteċipat ukoll f’numru ta’ attivitajiet kummerċjali bl-iskop li tikseb kuntatti utli fil-qasam kummerċjali Taljan. Iktar minn dan, l-Ambaxxata rnexxiela terġa tqajjem in-netwerk tal-uffiċjali kummerċjali bbażati f’Ruma. Il-kuntatt u l-koordinament mal-entitajiet kummerċjali Maltin, fosthom Malta Enterprise, Trade Malta, Malta Stock Exchange u Finance Malta huwa kontinwu. Hija din ir-raġuni li wasslet lil Malta Enterprise biex timpjega uffiċjal kummerċjali Taljan li beda jippreżenta lil din l-entita’ u lil pajjiżna f’Lulju 2017. Grazzi għall-kollaborazzjoni li hemm bejn din l-Ambaxxata u l-entittajiet kummerċjali Maltin, l-Ambaxxatur intalbet tagħti preżentazzjoni fuq ir-rabta u kuntatti kummerċjali bejn Malta u l-Italja waqt il-laqgħa tal-Joint Stakeholders Working Council fil-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ f’Mejju 2017. Din il-promozzjoni għenet biex tippromwovi kollaborazzjoni akbar bejn l-Ambaxxata u l-entititajiet preżenti.

Tajjeb li jintqal ukoll li f’Ottubru 2015, l-Ambaxxata organizzat serje ta’ avvenimenti f’Ruma, Milan u Napli biex tħeġġeġ imprendituri Taljani jipparteċipaw fiċ-Commonwealth Buisiness Forum li sar iktar tard f’Novembru tal-2015 f’Malta. Dawn l-avvenimenti ħallew il-frott mixtieq għaliex madwar 25 imprenditur Taljan ħadu sehem fil-Forum u kellhom ukoll laqgħat ma’ Malta Enterprise.

Il-Kultura
Id-diplomazija kulturali hija għodda importanti ta’ promozzjoni. Huwa għalhekk li l-Ambaxxata hija attiva f’dan is-settur u li f’Settembru 2017 issieħbet fil-EUNIC (EU National Institutes of Culture) f’Ruma. L-Ambaxxata taħdem mill-qrib mal-Awtorita’ Maltija tat-Turiżmu biex tkattar it-turiżmu kemm lejn l-Italja u lejn Malta. Grazzi għall-koordinazjoni behn l-Ambaxxata u l-uffiċċju tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu f’Ruma, numru ta’ skejjel Taljani għażlu biex jibagħtu studenti Taljani ġewwa Malta għat-tagħlim tal-Ingliż u għal ġiti skolastiċi. Barra minn hekk, l-Ambaxxata tiddentifika opportunitajiet ta’ boroż ta’ studju fl-Italja għall-istudenti Maltin. Dawn il-boroż huma ġeneralment iffinanzjati minn kumpaniji statali jew li ġew privatizzati bħal ENEL, Posteitaliane, Telecom u oħrajn. Fl-2016, wara terrimot qawwi fin-nofs tal-Italja, l-Ambaxxata ddeċidiet li ma torganizzax iċ-ċelebrazzjoni tal-indipendenza sabiex tkun tista’ tgħaddi l-flus allokati għal dan lill-Protezzjoni Ċivili Taljana biex tassisti lill-vittmi tat-terrimot. B’kollaborazzjoni ma’ SOS Malta, saru numru ta’ attivitajiet ta’ ġbir ta’ fondi li intużaw fi skola sajf fir- tar-raħal ta’ Muccia li soffra danni kbar. Dawn l-atti ta’ solidarjetà kienu sottolinjati mill-President Taljan waqt iż-żjara tiegħu f’Malta f’Settembru 2017. 

L-Amministrazzjoni
Bħal kull Ambaxxata oħra, l-Ambaxxata triq taqdi ukoll il-funzjonijiet amministrattivi li jinkludu l-assistenza lill-dinjitarji Maltin li jżuru Ruma jew jgħaddu minn Ruma fi triqthom lejn destinazzjoni oħra, talba għal permess diplomatiku lill-ajruplani u vapuri tal-Forzi Armati Maltin u titjiriet statli u reġistrazzjoni ta’ suldati Maltin li jiġu biex jitħarġu fl-Italja. Insibu ukoll il-kontabilità, il-kumpilazzjoni ta’ rapporti li jintbagħatu l-Ministeru darba fix-xahar, kuntratti mal-kumpaniji li jipprovdu servizzi lill-Ambaxxata, riviżjoni tal-kuntratti tal-impjegati tal-Ambaxxata, il-manutenzjoni u tiswija tal-Ambaxxata u tar-residenza tal-Ambaxxatur, il-posta diplomatika ta’ kull ġimgħa (madwar 300 mailbag minn u lejn Malta f’dawn l-aħħar 30 xahar), l-assikurazzjonijiet u l-manutenzjoni tal-karozzi tal-Ambaxxata.  Ma jonqsux ukoll il-mistoqsijiet parlamentari li l-Ambaxxata tirċievi u twieġeb b’mod regolari. Dawn jinvolvu ħafna ġbir t’informazzjoni, bosta drabi f’qasir żmien, bir-riżultat li l-ħidma tal-Ambaxxata tintensifika.

Oħrajn
Ta kull xahar, l-Ambaxxata tattendi d-diversi pre-briefings fuq il-laqgħat tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea bħal per eżempju l-FAC (Foreign Affairs Council), GAC (General Affairs Council),ECOFIN (Economic and Financial Affairs Council) u l-JHA (Justice and Home Affairs Council). Apparti minn hekk, l-Ambaxxata tipparteċipa kif tista’ f’ħafna seminars u konferenzi t’interess. Attività importanti oħra hija l-osservazzjoni tal-midja Taljana speċjalment t’artikli fil-gazzetti u ta’ dokumentarji fuq it-televiżjoni dwar Malta kif ukoll rappurtar tas-sitwazzjoni politika Taljana. L-Ambaxxata tassisti ukoll individwi organizzazzjonijet, kumpanji u dipartmenti Maltin fl-inizjattivi li jixtiequ jieħdu fl-Italja bħall-programm tal-Erasmus, ġemellaġġ bejn bliet Maltin u Taljani, impjieg ta’ ħaddiema Taljani ma’ kumpaniji f’Malta u parteċipazzjoni f’avvenimenti sportivi. F’Mejju tal-2017, l-Ambaxxata tat is-support tagħha lill-Kumitat Olimpiku Malti waqt li kien qed jieħu sehem fil-logħob għall-pajjiżi żgħar f’San Marino. Fost l-oħrajn, l-Ambaxxata rnexxielha tirranġa sabiex zewġ atleti Maltin għamlu l-eżamijiet tal-MATSEC proprju minn San Marino li għamilha possibili biex ma xxekkilx il-parteċipazzjoni ta’ dawn l-atleti waqt il-logħob. L’Ambaxxatur assistiet ukoll atleti elite Maltin biex jittħarġu ma’ timijiet u clubs f’Ruma. L-aħħar u mhux l-inqas, l-Ambaxxata kellha sehem importanti matul il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea billi organizzat u ppresediet numru sħiħ ta’ laqgħat u avvenimenti. L-Ambaxxatur ippreżentat il-programm u l-prioritajiet tal-Presidenza Maltija fis-Senat Taljan, fil-Parlament Taljan, Universitajiet u anke istituzzjonijiet oħra. 

Seduta  110
09/05/2018