13.6.18

Fil-ġbir Nissudaw.
1.    Illum, tul il-jum, il-partit ser ikun qiegħed jiġbor fondi sabiex jissoda iktar lilu nnifsu.  Jiġbor mingħand dawk ta’ rieda tajba, imma fuq kollox mingħand dawk li jridu jaraw li l-partit ikollu l-mezzi neċessarji sabiex ikun vuċi li tinstema’.  Il-messaġġ tagħna huwa kontinwament wieħed rilevanti.  Huwa wieħed dirett lejn il-punti importanti fis-soċjetà.  Biss, kif ilkoll nifhmu u nirrealizzaw, hemm bżonn li dak li aħna ngħidu jasal f’widnejn l-eletturi ta’ dan il-pajjiż.  Mingħajr iktar fondi f’idejna ma nistgħux, l-ewwel, naslu fl-irkejjen ta’ dawn il-gżejjer; u t-tieni, inkomplu nipperswadu.Nipperswadu2.    Nipperswadu li għall-kuntrarju tal-propaganda qawwija u kostanti tal-Gvern, hemm diversi punti li fuqhom il-pajjiż qiegħed ifalli.  Nuru biċ-ċar li hemm ħafna li bħalissa għaddej qisu ma huwa xejn, u li għandu jieqaf.  Infehmu li għandna opinjoni differenti minn tal-Gvern, li għandha piż u rilevanza.  Waħda li trid tittieħed inkonsiderazzjoni.  Għax kif qed naraw, it-tmexxija tal-poter tiċċaqlaq biss mhux għax hemm argumenti loġiċi li jitressqulha, imma skont kemm ir-riżultati tal-opinjoni pubblika jirreġistraw.  Fuq dan biss l-affarijiet jimxu; il-bqija jibqa’ għaddej minn fuq kollox, anki jekk dak propost jew implimentat huwa ħażin.Infehmu3.    L-aġenda nazzjonali mhix dik tal-poplu, imma dik li l-Gvern tal-ġurnata, bil-mezzi tal-propaganda tiegħu, qiegħed jipprova jittrasformaha f’waħda popolari.  Il-politika mhix issir minn isfel għal fuq, imma l-kontra.  Il-prijoritajiet mhumiex bażati fuq dak li għaddej mal-bniedem, imma ma’ dak li l-poter irid jaljena fuqu.  Jum wara jum, il-linja tal-ħidma mhix bażata fuq il-problemi soċjali, imma fuq kif il-Gvern jidher li qiegħed jagħmel ħafna.  Għall-kuntrarju, l-Oppożizzjoni, bil-Kap tagħha Dr Adrian Delia, ilha għal dawn ix-xhur għaddejja b’linja kuntrarja.  Tmur tmiss man-nies, bħal ma seħħ tul din il-ġimgħa fil-Gżira, titkellem magħhom fi djarhom u tifhem x’inhuwa dak li l-poplu verament għandu bżonn u jrid.Ideat u proposti4.    F’soċjetà bumbardata bl-inutli, aljenata bil-ħmerijiet u injorata fit-talbiet leġittimi tagħha, hemm bżonn bilanċ u proċess effettiv lejn bidla.  Hemm bżonn li jkun hemm il-vuċi tas-sewwa, tar-raġuni u tas-sens komun li tneħħi dan kollu.  Vuċi li l-Partit Nazzjonalista qiegħed jirrappreżenta fil-mument storiku tagħha.  Għax fi ħdan dan il-partit hawn ġabra ta’ bnedmin li jifhmu dak li għaddej, li huma kapaċi jimxu lejn programm differenti.  Però, kif qed naraw, għandhom diffikultà biex ifehmu dan kollu.  Il-partit mhuwiex nieqes mill-ideat u l-proposti.  Anzi, huwa dak li diġà qiegħed jipprepara l-programm elettorali tiegħu.  Biss, nafu li hemm min, hemm barra, għandu aġenda u linja politika li ma tridx tħalli dan joħroġ.Raġuni, sens komun, kuxjenza5.    Għandna f’dan nifhmu u naċċettaw li fl-Istat hemm min jiddejjaq bil-verità, bl-użu tar-raġuni, mis-sens komun u mill-ħidma li l-kuxjenza twettaq.  Proprju għalhekk li hemm min għandu propaganda għaddejja kontra tagħna biex jippruvaw jiddenigrawna u jċekknuna biha.  L-ewwel: għax aħna suppost ‘negattivi’ u mhux ‘pożittivi’.  It-tieni: għax aħna suppost ‘għedewwa’ tal-pajjiż.  It-tielet: għax aħna suppost ‘konservattivi’ u mhux ‘progressivi’.  Ir-raba: għax suppost li m’aħniex bnedmin ‘onesti u integri’ u ma nikkumbattux kontra l-korruzzjoni.  Hemm lista ta’ “fake news” li kontinwament trid toħroġ proprju biex iżżommna milli nwettqu u naslu direttament.Dritt għall-verità6.    Imma aħna ningħarfu mhux biss mill-ideat tagħna, imma wkoll mill-konsegwenza tagħhom: ħidmietna.  Dak li qed jingħad fuqna qed isir apposta, però huwa żbaljat.  Proprju għalhekk li qed niġbru.  Qed niġbru għax aħna m’għandniex niddependu iktar, kif konna, fuq jekk ħaddieħor iwassalx dak li qed ngħidu u nagħmlu verament.  Ma jistax ikun li nibqgħu niġu ġudikati fuq dak li ħaddieħor jgħid li għamilna jew wegħdna.  Nemmnu li l-poplu għandu dritt għall-verità.  Proprju għax għandu dan id-dritt għall-informazzjoni diretta u ċara li rridu nassiguraw li jkollna l-mezzi tal-komunikazzjoni sodi tagħna.Għandna l-mezzi tagħna7.    Proprju f’din il-linja ta’ ħsieb li ta’ qabilna ġiebu fis-seħħ politika li tassigura bilanċ demokratiku importanti.  Aħna għandna l-gazzetti tagħna, u l-istazzjonijiet medjatiċi proprju biex il-verità tingħad u ma tiġix assoġġettata għall-esiġenzi politiċi ta’ ħaddieħor, jew għall-bżonnijiet ta’ operaturi ekonomiċi.  Politika li qed tingħata iktar u iktar raġun illum, meta qed naraw li ġew għad-dawl tax-xemx rabtiet qawwija bejn dawn l-interessi.  Rabtiet li assiguraw li l-vuċi u l-ħidma tagħna jew ma jiġux għall-attenzjoni tal-qarrejja, inkella li jingħataw daqqa denigratorja.  Ħidma żbaljata li ma ninsewx.Determinat li jibdel8.    Għalhekk, illum qed norganizzaw dan il-jum biex niġbru ftit iktar biex nissudaw ftit iktar.  Għax waqt li ħaddieħor iħares, janalizza u jiġbed il-konklużjonijiet tiegħu mill-istatistika tal-‘vox-pop’, li fi Ħdud strateġiċi nsibu pubblikati, aħna għandna nżommu quddiemna li dan jiddependi fuq kemm qed inwasslu l-vuċi tagħna fis-soċjetà u għas-soċjetà.  It-triq tagħna bħala Oppożizzjoni mhix fit-tajjar bħal ma hija tal-Gvern, imma għat-telgħa.  Ftit jifhmu l-kumplikazzjonijiet u l-isfumaturi varji li nseffqu wiċċna magħhom.  Imma naħseb li diversi qed jifhmu li l-Kap tal-Partit Adrian Delia huwa determinat li jibdel u jegħleb dan.  Proprju għalhekk li ngħid li, bil-ġbir, aħna nissudaw.

   

5.6.18

Fissazzjonijiet politiċi.

 
1.   Min jaqra u jifli ħajjet il-politiċi li għaddew u li għandna, numru ta’ drabi jsib fejn jiltaqa’ ma ripetizzjonijiet.  Ma’ dak li nsejħu ‘fissazzjonijiet’.  Dik li fil-preżent tidher li qegħda f’ras it-tmexxija tal-Gvern, li moħħu dwar x’ser ikun postu fl-istorja ta’ dan il-pajjiż.  Fi kwantità ta’ diskorsi, dan joħroġ mill-iktar ċar.  Mhux biss, imma dawk li hemm madwaru, li forsi jridu jinċensawh u jogħġbuh, ukoll jirrepetu kemm ser ikollu siġġu sod u mimli iktar dawl, ferm aktar ‘il quddiem.  Hemm strateġija li hija mill-iktar evidenti.  Iqabblu.  Iġibu viċin dawk ta’ qabel biex, minn issa, waqt li għaddejjin, jikber iktar dak li ngħarfu lkoll bħala l-‘kult tal-personalità’.

Mhux b’kumbinazzjoni

2.   Tul dawn l-aħħar ġimgħat, ma kinitx kumbinazzjoni li fuq naħa sibna ktieb mimli, u dan kif kien assolutament mistenni, b’tifħir kbir fuq l-għaxar snin tat-tmexxija ġdida Laburista.  U fuq l-oħra, li dan sar fl-istess ħin li l-Ħamis kellna l-kxif tal-monument dedikat lil dak li, taqbel jew ma taqbilx miegħu, kien il-Prim Ministru Duminku Mintoff.  Huwa ċar li hemm min qiegħed jipprova jqabbel, jew aħjar, imexxi lis-segwaċi jqabblu bejn wieħed u ieħor.  Biss, fuq wieħed l-istorja tista’ titkellem u tagħmel il-ġudizzji tagħha għax għadda għal ħajja aħjar.  Kien bniedem li jaf x’inhuwa jwettaq u kien, bil-metodu tiegħu, jaqbeż għall-baxx.  U l-partit riedu fuq kollox ikun xellugi sew fil-politika sħiħa tiegħu.

Spiċċat fix-xejn

3.   Ngħid iktar dan għax il-pajjiż fehem iktar, tul din il-ġimgħa, li l-kritika li kienet qegħda titressaq fil-konfront tal-Kap tal-Oppożizzjoni Dr Adrian Delia kienet spiċċat fix-xejn.  L-intervista investigattiva li saret mill-gazzetta The Malta Independent tal-Ħadd li għadda neħħiet, u ċċarat, l-oġġezzjonijiet li kienu qegħdin jitressqu.  L-ispjega diretta, fattwali dwar it-taxxa u n-nuqqas ta’ ħlas tagħha tneħħiet kompletament minn kull dubbju.  Mhux biss, imma dak li għadda minnu, bih irnexxilu jistabbilixxi preċedent, u l-iktar importanti, konfort.  Sewwa kkonkludiet il-gazzetta: li kellu bżonn, il-Gvern, jimxi u jgħaddi minn dak li l-Kap tal-Partit, volontarjament, wettaq.  Għax kif sewwa ddikjara: il-verità hija sempliċi, mhix komplikata.  Imma mhux kulħadd jaffrontaha.

Vuċi tagħna

4.   Ngħid iktar dan għax, għal min insibuh iffissat fuq l-immaġini tiegħu, jew il-perċezzjoni tagħha, jew il-post li ser jokkupa fl-istorja ta’ għada pitgħada, qiegħed fl-istess waqt jispiċċa jaħrab mill-verità.  Jaħrab mill-problemi li hawn.  Idum anki biex jifhem, u wara jipprova joħroġ b’soluzzjonijiet li huma tal-għaġġla sew.  Anki persuni li jiktbu regolari fil-gazzetti li mhumiex Nazzjonalisti, bdew jaraw li hemm ix-xquq.  Għax jifhmu li aħjar jibdew jitkellmu huma wkoll u ma jħallux biss ‘l-Oppożizzjoni twassal il-messaġġ ta’ dak li hemm bżonn isir.  Dan, iktar, għax ħafna minn dawn il-bnedmin qed jagħrfu li jekk qabel il-vuċi tal-Oppożizzjoni ma kinetx qegħda tinstema’, wara l-Kunsill Ġenerali din qegħda.

Il-pożizzjoni qed tinbidel

5.   Anki dawk li raw bħala vantaġġ li l-Prim Ministru attwali biddel lill-Partit Laburista sew.  Dak li ma ħalliehx demoralizzat u sarrfu f’messaġġ ta’ tama għal soluzzjoni ta’ problemi soċjali kbar qegħdin, b’attenzjoni, jgħidu dak li qabel ma setax jingħad.  Dan il-Gvern m’għadux fis-sena 2013.  Illum għandu r-responsabbiltà ta’ żewġ leġislaturi.  Il-wirt tad-dokumenti li ħarġu mill-Panama Papers u tal-mewt tas-Sinjura Daphne Caruana Galizia huma l-ewwel xkiel li ma ġewx, u lanqas huma jiġu indirizzati, minkejja d-diversi ta’ rieda tajba fil-poplu li semmgħu leħinhom.  Bħalma anqas ma huwa legat tajjeb dak li qiegħed iseħħ fid-distruzzjoni tal-ambjent u l-wirt storiku tagħna.

Distruzzjoni tal-ambjent

6.   Tul din il-ġimgħa, qrajt kitba li hija ċertament Laburista, moderata u ġenwina, li qalet hekk lill-Prim Ministru: “He has to be careful that he will not be remembered for such things as the destruction of Malta’s beautiful environment, including our historial Heritage.”  U jkompli: “The rampant overdevelopment that there is at present in Malta has to be stopped.”  Il-bnedmin fuq dawn il-gżejjer raw diversi politiċi jiġu u jmorru.  Jafu jagħrblu, janalizzaw u jibgħatu l-messaġġ tagħhom.  Hemm min kapaċi jeħodhom, u hemm min le.  Mhux biss fuq dak li għaddej illum, imma fuq dak li ġej għal għada.

Il-ġustizzja soċjali

7.   Iċ-ċirkostanzi politiċi tallum mhumiex dawk li sejrin ikunu għada.  Il-futur jista’ jurina li waqt li xi ħadd baqa’ mwaħħal, ħaddieħor mexa ‘l quddiem.  Mhux biss, imma waqt li hemm min irid ikompli jqabbel ruħu mal-passat, għandu preżent li diġà qiegħed jitqabbel miegħu.  Il-bnedmin fit-triq dan diġà jwettquh.  Diġà l-kelma hija diretta lejn min qiegħed jiġi b’pakkett u esperjenza ġdida u min għadu jhewden fuq meta ħa t-tmexxija f’idejh.  Hemm min qiegħed juri li huwa ffissat f’kif ser ikun fl-istorja, u min moħħu biex iwettaq is-sewwa u jibdel dak li mhuwiex.  Għax għalkemm hemm dawk li għandhom il-fissazzjonijiet politiċi tagħhom, mhux kollha jagħrfu jaqbżu, jibdlu u jġibu l-ġustizzja soċjali.


30.5.18

Il-Maduma Tagħna
1.     Jekk qatt kien hemm bżonn xiehda jew evidenza, il-vot tal-membri tal-Oppożizzjoni fil-Parlament nhar l-Erbgħa li għaddew jitkellem waħdu.  Kien kontra liġi li l-Gvern qiegħed, kontra l-parir ta’ diversi, jwebbes rasu sew biex tgħaddi.  Tgħaddi kontra l-volontà popolari li l-Partit Nazzjonalista irrappreżenta tajjeb u kompatt.  Hemm proċess politiku li jibda kull partit meta ma jkollux ir-responsabbiltà tal-poter.  Wieħed li bih jerġa’ jġib f’daqqa l-biċċiet tiegħu.  Wieħed li jixprunah fit-triq tiegħu.  Imexxih biex, fl-għaqda, jerġa’ jkun rilevanti u kredibbli.Robert Arrigo2.     Sewwa, fuq dan, għamel il-Viċi Kap tal-Partit, Robert Arrigo.  Pass attwali u preċiż.  Fakkarna lura f’dak li aħna.  Beda u għaddej sew b’inizjattiva li biha nerġgħu nħajru fl-għarfien tal-identità storika u attwali tagħna li bnedmin fil-partit jakkwistaw il-Maduma.  Għax il-partit għandu storja, għandu kultura u esperjenza politika.  Huwa għaġna ta’ ideat u ħidma.  Identifikat fit-tnejn.  Mhux il-ħidma toħroġlu l-ideat, imma t-tnejn jimxu id f’id.  Fejn ma hemmx preġudizzji fuq min, u kif, jew minn liema klassi soċjali.  Imma aktar, li l-affarijiet isiru u dawn skont il-metodu t-tajjeb.Bilanċ neċessarju3.     Hemm fi ħdanna titħaddem doża tajba ta’ dak li huwa  magħruf li kien qal Deng Xiaoping (1904-1997), li kien it-tieni President tar-Repubblika Ċiniża wara Mao Zedong: “It doesn’t matter if a cat is black or white, so long as it catches mice.”  Flimkien ma’ dak li aktar reċenti, taqbel jew ma taqbilx mal-ideat varji tiegħu, il-kritiku letterarju Terry Eagleton (1943) qal.  Fil-ktieb tiegħu ‘After Theory’ jgħid: “What mattered, surely, were your politics, not how you pigeon-holed them.  Of course there has to be something specific to a particular body of ideas.  At the very least, there has to be something which counts as incompatible with it.”  Bilanċ neċessarju bejn il-ħsieb u l-azzjoni.Partit taċ-ċentru4.     Għalhekk aħna partit taċ-ċentru, moderat u demokratiku-kristjan.  Jaqbel jew ma jaqbilx magħna l-poplu, ċert li jippreferi jisma’ li għandna ideat u viżjoni għall-futur għax għandna dawn il-kwalitajiet naturali.  Nifhmu għax il-pożizzjoni politika tagħna, kif kienet għal ta’ qabilna, għadha vitali għalina llum.  Kif tneħħi dan tkun qiegħed tneħħi s-sustanza tagħna.  Jiġrilna bħal, kif qrajna din il-ġimgħa, dak il-melħ li jitlef l-imluħa.  Jispiċċa bla togħma.  Isir materjal li jista’ jintrebaħ lura billi jixteħet mill-ġdid fl-ilma baħar biex jerġa’ jibda ċ-ċiklu naturali.  Idub, u wara jinġabar.  Jitħalla jaħseb f’salini varji u mxerrda, imma f’daqqa, biex b’ħidmet ix-xemx tal-ħajja jerġa’ jinġabar u jieħu mluħtu f’idu.Proċess politiku5.     Dan huwa, fir-realtà, il-proċess politiku li għaddej minnu l-Partit Nazzjonalista.  Din hija l-viżjoni ta’ tiġdid u ħarsien lejn il-futur li l-Kap tal-Partit, Adrian Delia, qiegħed jaqbad.  Fejn ma hemmx biża’ li wieħed jidentifika lilu nnifsu ċar f’għajnejn in-nies.  Dak li aħna m’għandniex, kif qal huwa stess, noqogħdu lura minnu.  Irridu nħaddnuh u  nħaddmuh b’intelliġenza fit-triq tan-nofs.  Għax, kif jgħid tajjeb dak Eagleton: “The alternative to dogmatism is not the assumption that anything goes.”  Għax aħna ispirati mill-valuri Nsara, ma jagħmilniex fundamentalisti jew b’għamad għal dak li għaddej fis-soċjetà.  Imma jservina ta’ fonti ta’ ideat biex innaqqsu u nsolvu verament u mhux apparentement mill-problemi li l-bnedmin qed imissu b’idejhom.Kultura politika soda6.     Il-politika titlob minna kultura soda ta’ ideat.  Titlob li nkunu preparati għas-servizz li rridu nagħtu bħala rappreżentanti tal-poplu.  Fuq kollox, li ma ninħakmux mill-politika innifisha.  Il-politika taf tkun strument għas-sewwa, però taf issir għodda għall-oppressjoni.  Kif taf tiġi użata minn min ikun preparat għaliha, taf taħkem lil dawk li ma jkunux.  Tal-ewwel iżommuha f’postha f’idejhom; tat-tieni jsiru skjavi tagħha.  Tal-ewwel ma jieħdux it-toroq żbaljati tad-diżonestà, tal-korruzzjoni u tal-iżbalji li l-klijenteliżmu jagħtu; tat-tieni jinħatfu u jibdew jaħsbu żbaljatament li dik hija l-politika.Terrakotta umana7.     It-triq fl-Oppożizzjoni hija twila, u ħafna drabi tieħu l-ħin tagħha, imma l-importanti jibqa’ li wieħed juża dan sewwa.  Għandna diversi eżempji mill-passat ta’ kif ħdimna u bnejna lura dak li ħafna kienu jaħsbu li ma jistax isir.  Hemm tradizzjonijiet tal-ħajja, għerf, li ħallewlna ta’ qabilna, li għandna nisiltu lezzjonijiet minnhom għall-attwalità tallum.  Tagħlim li sarraf fil-Maduma.  L-ewwel: fis-sustanza taċ-ċangatura tat-terrakotta umana.  It-tieni: fl-isbuħija tal-wiċċ lixx u disinjat ta’ barra.  Min bena l-arma tal-partit qabel kien jaf sewwa x’inhu jagħmel.  Proprju għalhekk illum, f’dan, qed inħeġġukom tingħaqdu mal-istorja, il-valuri u d-determinazzjoni li jeħistu fi ħdan il-Partit Nazzjonalista, fil-Maduma tagħna.


25.5.18

ŻJARA ĠEWWA L-AWSTRALJA - NEFQA
5775. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ: Jista’ l-Ministru jwieġeb il-mistoqsija parlamentari 5422 u ċjoè: B’referenza għar-rapport li deher fis-sitt paġna tal-ħarġa tal-gazzetta The Malta Independent on Sunday tal-22 ta’April 2018, jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra min ħallas għall-vjaġġ, akkomodazzjoni u l-spejjeż relattivi ġewwa l-Awstralja kif ukoll minn min kienet komposta d-delegazzjoni u min ħallas għall-istess vjaġġ, akkomodazzjoni u l-ispejjeż relattivi għall-istess delegazzjoni? Jista’ jinforma kemm kienet l-ispiża komplessiva?18/05/2018  ONOR. CARMELO ABELA:  Nirreferi lill-Onorevoli interpellant ghall-mistoqsija numru 5422.Seduta  116

23/05/2018

KUNSILL LOKALI TA’ RAĦAL ĠDID – TOROQ IMSEWWIJA JEW IRRANĠATI
5774. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali: Jista’ l-Ministru jgħid liema toroq ġew imsewwija jew irranġati b’xi mod mill-Kunsill Lokali ta’ Raħal Ġdid matul is-sena li għaddiet u f’din is-sena sad-data li tiġi mwieġba din il-mistoqsija?18/05/2018  ONOR. OWEN BONNICI:  Ninsab infurmat mill-Kunsill Lokali ta’ Raħal il-Ġdid li matul il-perjodu msemmi ġiet irranġata Triq il-Melita.Seduta  116

23/05/2018