18.8.17

Il-Partit Nazzjonalista jikkundanna l-attakki terroristiċi fi Spanja


Il-Partit Nazzjonalista jikkundanna l-attakki terroristiċi li seħħew fi Spanja fis-siegħat li għaddew. Il-preżenza ta’ mijiet ta’ Maltin fil-belt fejn seħħew l-attakki tikkonferma l-fatt kemm dawn m’humiex biss attakki kontra Spanja iżda kontrina wkoll. Hu f’dan id-dawl li l-Ewropa għandha tingħaqad aktar fil-ġlieda kontra t-terrur u kontra l-estremiżmu. M’għandna qatt inħallu lit-terroriżmu jirbaħ fuq l-istil ta’ ħajja tagħna.


Il-Partit Nazzjonalista jesprimi s-solidarjetà tiegħu u jwassal il-kondoljanzi tiegħu lill-poplu Spanjol, u lill-qraba tal-vittmi u dawk kollha li weġġgħu f’dan l-attakk.


Carm Mifsud Bonnici
Kelliem għall-Affarijiet Barranin


David Stellini
Kelliem għall-Affarijiet Ewropej


Trevor Degiorgio
Segretarju Internazzjonali Partit Nazzjonalista
18.08.17

Il-ġimgħa ta’ Santa Marija.
1.     Ma nistgħux ma niqfux bħala poplu u tul dawn il-jiem inħarsu lejn dak li dawn il-gżejjer għaddew minnu fil-passat.  Fl-istess ħin għandna wkoll inħarsu lejn dak li ġej mix-xenarju internazzjonali.  Pajjiżna, tul l-aħħar gwerra dinjija kien fiċ-ċentru tal-konflitt.  Il-pożizzjoni strateġika tagħna f’nofs il-Mediterran żammitna, għal numru ta’ snin, taħt l-aktar attakki qawwija u mdemmija.  F’mumenti partikolari konna fost dawk il-ftit postijiet liberi mill-ħakma faxxista u nażista.  Pajjiżna kien u baqa’ hekk flimkien ma’ Londra fuq naħa, u Stalingrad fuq l-oħra.  Missirijietna irreżistew, ma ċedawx u għalhekk aħna bqajna ngħixu fil-libertà.Wirt storiku2.     Niċċelebraw fil-15 ta’ Awissu jum mimli b’wirt storiku.  Din is-sena, anzi, niċċelebraw il-ħamsa u sebgħin anniversarju tiegħu.  Inħarsu lura u niftakru li mertu tal-Konvoj ta’ vapuri, taħt l-operazzjoni navali u militari magħrufa bħala ‘Operation Pedestal’, wasal is-sokkors għalina.  Dik hija paġna tal-ħajja tagħna mimlija b’atti ta’ kuraġġ, determinazzjoni u perseveranza.  Fejn bnedmin taw ħajjithom għal bnedmin oħra.  Fejn l-irġiel iddistingwew ruħhom minn dawk li ma kinux.  Mhux biss, imma huwa dak il-mument meta l-id tal-Provvidenza intervjeniet għalina sabiex ma ninħakmux mill-ħażen ta’ dak li l-materjaliżmu tal-lemin estrem ġieb miegħu.  Jgħaddu kemm jgħaddu snin dak li seħħ ma nistgħux, u m’għandniex, ninsewh.Mumenti ta’ prova3.     Dan il-poplu, mat-trapass tas-snin żamm ruħu viċin ta’ dak li emmnu fih missirijietna.  Il-fidi Nisranija tagħna hija waħda bażata fuq il-fatti u l-provi.  Mhix waħda maħluqa, anqas immaġinata.  Diversi fost dawk li għexu hawn jafu li hemm dan l-intervent li żammna mixjin ‘il quddiem.  Ikunu xi jkunu d-diffikultajiet, aħna narawhom bħala mument ta’ prova.  Eżamijiet li fihom irridu nuru l-abbiltà tagħna li nissuperawhom mingħajr ma niżbaljaw.  Hemm għamlu ta’ qabilna.  Ħallewlna wirt li nistgħu narawh u li, jekk irridu, nkomplu nsegwuh.  Tawna dak li l-bnedmin ta’ rieda tajba kapaċi jagħtu.  Tawna wirt anki fil-feriti li dik it-Tieni Gwerra Dinjija ħallitilna.Tajna eżempji kbar4.       Għax hemm ġlieda li pajjiżna għamel favur is-sewwa kontra dak li huwa ħażin.  Għandna direzzjoni ċara li segwejna tul is-sekli: dik li naħdmu għat-tajjeb u nirreżistu u nikkumbattu dak li mhuwiex.  Nistgħu nkomplu nogħlew ‘il fuq kemm nibqgħu kapaċi nimxu f’din it-triq u nsemmgħu leħinna, kif għandna.  Il-prinċipji tagħna jibqgħu dawl għalina u għall-oħrajn.  Tajna eżempji kbar darbtejn fl-istorja taċ-ċiviltà Ewropea u Mediterranja.  Għax sija fl-Assedju l-Kbir, kif ukoll f’dan l-aħħar kunflitt mondjali, bis-sagrifiċċji tagħna ppreservajna l-libertà u l-ġustizzja tal-oħrajn ukoll.  Wara dawn is-snin m’għandniex nintelqu, imma rridu nifhmu li l-valur tagħna bħala poplu, fost l-oħrajn jiddependi minn fuq kemm nibqgħu dak li aħna: bnedmin li jiġġieldu għas-sewwa.Peniżola Koreana5.       Dan kollu huwa iktar u iktar rilevanti llum tul din il-ġimgħa, meta x-xenarju internazzjonali jitlob attenzjoni partikolari.  Għax dak li għaddej bħalissa fil-peniżola Koreana huwa ta’ nkwiet għalina wkoll.  Il-fatt li fil-parti ta’ fuq hemm reġim dittatorjali mill-iktar gravi fejn hemm mexxej, Kim Jong Un, li daħħal f’rasu li jrid juri s-saħħa ta’ pajjiżu billi jarmah b’armi nukleari.  Iż-żewġ provi li saru fl-4 u fit-28 ta’ Lulju ma’ żewġ missili magħrufa bħala ‘Intercontinental ballistic missiles’ ma niżlu tajjeb ma’ ħadd.  Anqas it-theddida li saret ftit jiem ilu li sejjer isir attakk fuq il-gżira ta’ Guam, territorju tal-Istati Uniti tal-Amerika, ma kienet mossa tajba.Nazzjonijiet Uniti6.       Dak li huwa għaddej mhuwa faċli xejn sabiex jiġi solvut.  Kunflitt militari huwa, kif dejjem, minnu nnifsu imprevedibbli.  Dak li jinbeda ma’ poplu li l-kredu tiegħu huwa biss dak tal-armi ma jafx id-direzzjoni finali tiegħu.  Hemm ħafna fin-nofs.  Popli varji, bħal dawk tal-Korea ta’ Isfel, il-Ġappun u ċ-Ċina, jinsabu proprju fiċ-ċentru tal-kwistjoni.  Proprju għalhekk li tul din il-ġimgħa kien hemm apprezzament ġenerali, anki tagħna fil-Partit Nazzjonalista, għar-riżoluzzjoni li għaddiet fl-Organizzazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti li approvat, fil-Kunsill tas-Sigurtà tagħha, riżoluzzjoni aktar iebsa fil-konfront tal-Korea ta’ Fuq.Mejda tan-negozjati7.       Permezz ta’ dan il-pass ser jiġi maqtugħ madwar biljun dollaru lil dak il-pajjiż.  Pass li huwa fih innifsu tajjeb, fiċ-ċirkostanzi partikolari tal-lum.  Biss, l-għan finali, kif sewwa ntqal mid-diplomazjoni Ċiniża, għandu jkun li ġġib il-partijiet madwar mejda sabiex dak li qed jinbena jieqaf: “Our purpose is to bring all parties involved in the nuclear issue back to the negotiating table”.  Dan huwa ferm importanti għalina.  L-użu tal-armi potenti bħal dawn, apparti li jħajru oħrajn biex jużawhom, iġibu t-tmiem mhux biss tal-popli, imma ta’ reġjuni sħaħ li jeffettwaw lid-dinja kollha.  L-arma nukleari, anke jekk tista’ tidher bħala deterrent, għandha l-effetti negattivi tagħha.Dmir morali u legali8.       Dak iktar u iktar fix-xenarju preżenti, fejn il-Presidenza tal-Istati Uniti mhix l-ogħla livell ta’ diplomazija.  Gwerra oħra f’dan il-mument partikolari taf iddgħajjef, mhux tissoda, lid-dinja demokratika.  Proprju għalhekk li tul din il-ġimgħa għandna minn naħa ma ninsewx dak li aħna u dak li nirrapprezentaw.  Fuq l-oħra għandna ningħaqdu mal-bqija tad-dinja fejn tirrenja r-raġuni u jsir użu tal-istrumenti tad-diplomazija sabiex dak li qiegħed jidher inevitabbli jinżamm milli jseħħ.  Għandna dmir morali u legali li, għax ġarrabna aħna stess inkunu parti minn dawk li jitkellmu favur l-użu tad-diplomazija, sabiex il-paċi u l-istabilità jkomplu jirrenjaw.


7.8.17

Forza taċ-ċentru moderata


 
1.      Forsi ndumu biex nifhmu, imma s-suċċess tal-Partit Nazzjonalista kien, f’kull żmien, jiddependi f’kemm jirnexxilu jkun forza moderata, u waħda li taħdem u tħares miċ-ċentru tal-pożizzjoni politika.  F’dan ix-xahar, li ssoltu wieħed ikollu l-mistrieħ fih, inħares ħafna drabi lejn kitbet bnedmin li twieldu u ħadmu minn din il-linja ta’ ħidma.  F’Awissu nsibni, fost l-oħrajn, niftakar f’Don Luigi Sturzo, li waqqaf il-Partit Popolari Taljan u f’Alcide de Gasperi, li kien huwa li għamel id-Democrazia Cristiana suċċess.  It-tnejn mietu tul dan ix-xahar: tal-ewwel fit-8 tal-1959, u t-tieni fid-19 tal-1954.  Ulied ċentru moderat.

Ħidma tajba

2.      Nibda fuq din in-nota għax il-moviment demokratiku Kristjan li aħna parti minnu stabilixxa linja ġdida politika fid-dinja.  Waħda li tħares li taħdem fid-demokrazija b’metodi li huma dejjem fuq din il-linja.  Ma kellniex min jiġġustifika li jagħmel azzjonijiet ħżiena f’isem għan li għalih seta’ jarah bħala tajjeb.  Proprju għax konna attenti u preparati għal dak li kien għaddej fis-soċjetà li ħriġna b’diversi miżuri u proposti li minnhom għamilna l-ġdid.  Il-pajjiż, taħt amministrazzjonijiet Nazzjonalisti, ma ħalliex warajh wirt żbaljat.  Ħadem, u dik il-ħidma għandha magħna titgawda.

Mingħajr estremiżmu

3.      M’aħniex però niddefendu dak li għamilna qabel.  M’aħniex nifhmu li qed nippermettu lill-Partit Laburista li jieħu mertu ta’ xogħol li wettaqna aħna.  Għax ilkoll nafu li fil-politika, dak li jsir f’ġurnata, dejjem jekk ikun tajjeb, il-frott minnu ma joħroġx mill-ewwel, imma maż-żmien.  Kull min jiżra’ jaf li mhux neċessarjament ser jaħsad kemm irid.  Għax jekk l-ekonomija hija soda preżentement, dan ġej għax ittieħdu diversi deċiżjonijiet strateġiċi tajba minna. L-istess l-aspett soċjali u demokratiku.  Bnejna stat b’diversi miżuri li kienu bilanċjati; iħarsu lejn l-uċuħ kollha tas-soċjetà mingħajr ma jkunu estremisti.  Bilanċjati fit-triq tan-nofs: dik taċ-ċentru soda u ċar.

Deherna dak li m’aħniex

4.      L-estremiżmu politiku, għal min irid il-ġid lil pajjiżna, ħsara jispiċċa jagħmel.  Dawk li jġibu ruħhom iħarsu lejn il-politiċi ta’ din l-għaġna, ħafna drabi dittaturi, fuq il-lemin jew fuq ix-xellug, jispiċċaw bħalhom huma wkoll għax ikunu jridu jimitawhom.  Fil-politika jew qiegħed hemm għalik innifsek, jew qiegħed għal dawk li jivvutawlek.  Meta tagħżel tal-ewwel tmur lejn l-estremiżmu.  Dan huwa magħruf minn ħafna li jsegwu dokumentarji varji, jaqraw u jiflu.  Fl-aħħar elezzjoni ġenerali kien hemm diversi fil-poplu li llum il-ġurnata nsib li sfortunatament ħarsu lejna u ħadu l-messaġġ li konna fuq dik il-linja.
Ulied ir-raġuni

5.      Fil-ħajja, il-metodu huwa importanti.  Il-mod ta’ kif tieħu r-raġun huwa determinanti.  Jista’ jkollok raġun, però tispiċċa tieħu t-tort b’dak li tgħid u dak li tagħmel.  Jista’ jkollok messaġġ politiku validu, imma l-metodu li bih twasslu jispiċċa jitlef mis-sustanza tiegħu.  Tista’ tkun bniedem tar-raġuni, però tibgħat il-messaġġ li miegħed ma tirraġunax.  L-għajjat, l-aggressività, dak li jarawh bħala reċtar, jispiċċa jbegħdek min-nies.  Il-poplu Malti, fil-maġġoranza tiegħu, jrid politika moderata, jrid politiċi li jirrappreżentaw dan u li jistgħu jifhmuhom u jaħdmu magħhom.  Proprju għalhekk li fil-passat konna suċċess, u proprju għalhekk li għandna nħarsu mill-ġdid biex inkunu fil-futur.

Passi żgħar u sempliċi

6.      Irridu issa f’din l-opportunità ġdida nifhmu li rridu nbiddlu.  Jekk ser nerġgħu nkunu dak li konna f’dawn l-aħħar snin, bl-istess metodu u bl-istess “protagonisti”, allura mhux ser navvanzaw.  Hemm ħafna li jista’ jsir mingħajr ma naraw esaġerazzjonijiet jew azzjonijiet żbaljati fi ħdan il-partit.  Għandna diversi li huma moderati, leali, attenti u ulied il-poplu.  Irridu nbiddlu bihom biex inġibu lilna nfusna f’dak li aħna.  Nikkonċentraw lura fuq passi żgħar, sempliċi u diretti.  Fuq quddiem il-mezzi tal-komunikazzjoni tagħna.  Iktar bnedmin li jarawna, li jisimgħuna, li jaqrawna.  Lura li jkollna kotba politiċi pubblikati li jagħtuna l-okkażjoni nifhmu iktar dan kollu u dak li ġej.

Il-futur għalina

7.      Il-futur huwa quddiemna, għad-dispożizzjoni tagħna.  M’aħniex barra mill-politika għax qegħdin fl-oppożizzjoni.  Anzi, b’dak li sejjer isir minna f’dawn il-ġimgħat ser jinfluwenza ‘l-partit fil-Gvern, li qiegħed jitlef mill-ideat, mill-proċess tiegħu u qed jinfetħu xenarji interni differenti.  Dan iktar u iktar bl-appuntamenti elettorali li ġejjin u bil-pożizzjonijiet politiċi li ser jinqalgħu, il-Presidenza tar-Repubblika, fl-Unjoni Ewropea flok il-Perit Karmenu Vella, u Leo Brincat.  Irridu nifhmu li l-voti m’humiex muniti li ma jiċċaqilqux mis-senduq.

Bnedmin tar-riforma tal-ġustizzja soċjali

8.      Dawk li vvutawlna l-bieraħ ma jfissirx li ser jerġgħu; anqas li dawk li m’għamlux hekk, mhux ser jibdlu l-fehma f’dak li ġej.  Irridu għalhekk nifhmu li sejrin lejn elettorat differenti li rridu nkunu kapaċi nikkonvinċuh.  Kapaċi nkunu, għal darb’oħra, bnedmin tar-riforma, tal-ġustizzja soċjali li, għax għandhom il-metodi tagħhom imwielda fiċ-ċentru moderat, jirbħu lura moħħ u qalb il-poplu lejn il-bidliet il-ġodda li pajjiżna tant għandu bżonn.


2.8.17

Elezzjonijiet farsa

Il-Partit Nazzjonalista jingħaqad ma’ partiti demokratiċi oħra u jikkundanna bil-qawwa dak li seħħ fil-Venezwela. L-elezzjonijiet farsa li ġew organizzati mir-reġim soċjalista tal-President Nicolas Maduro m’għandhomx jiġu aċċettati u rikonoxxuti.

Il-Partit Nazzjonalista jinnota li tul dawn l-aħħar xhur, is-sitwazzjoni politika marret ferm aktar għall-agħar. Tul dawn l-aħħar xhur, rajna Gvern aktar awtoritarju, li qed ikompli jneħħi s-separazzjoni tal-poter u joħnoq id-dritt tal-libertà tal-espressjoni u dik tal-għaqda u l-assoċjazzjoni.
 
Id-demokrazija f’dan il-pajjiż qegħda biċċa biċċa tiġi żarmata bl-istess metodu li dittaturi oħra għamlu f’sekli u żminijiet oħra. Diġà rajna li żewġ appuntamenti demokratiċi - dak tar-referendum għat-tneħħija tal-President kif ukoll dawk tal-elezzjonijiet reġjonali - twaqqfu irregolarment mir-reġim.
 
Issa l-elezzjonijiet ġenerali huma parti minn din l-istrateġija antidemokratika li qed iservu biss biex jiġu eletti membri tal-Partit Soċjalista fejn il-koalizzjoni tal-Oppożizzjoni Mesa de la Unidad Democratica (MUD)immexxija minn Henrique Capriles titlef kull saħħa politika istituzzjonali.Għalhekk ġie organizzat bojkot mill-Oppożizzjoni li kien effettiv għax kien
biss 18.5% tal-poplu li mar jivvota.
 
Kif kien qal tant tajjeb Rafael Caldera, President demokratiku kristjan ta’dak il-poplu, “id-demokrazija trid tissielet ma’ ħafna ostakli u diffikultajiet biex tibqa’ ħajja fid-dinja moderna tal-lum”.
 
Proprju għalhekk li l-Partit Nazzjonalista, li ġġieled f’diversi ċirkostanzi simili hu wkoll għad-demokrazija f’pajjiżna, l-ewwel jesprimi s-solidarjetà tiegħu mal-Oppożizzjoni demokratika b’mod partikolari mal-partit demokratiku Kristjan COPEI, u t-tieni jappella b’saħħa biex pajjiżna wkoll jingħaqad ma’ diversi stati oħra fl-Unjoni Ewropea biex jikkundanna dak li ġara u ma jirrikonoxxix bħala leġittimi l-elezzjonijiet farsa li saru.
 
Carmelo Mifsud Bonnici
Kelliem għall-Affarijiet Barranin u Promozzjoni tal-Kummerċ
 
David Stellini
Kelliem għall-Affarijiet Ewropej
01.08.17

31.7.17

Il-Pożizzjoni Politika Tagħna.


1. Il-Partit Nazzjonalista qiegħed f’proċess ta’ għażla. Waħda li minnha jista’ jġib bidla għalih u għall-pajjiż li qiegħed għal darb’oħra jaħdem biex jarah jimxi ‘l quddiem. Fis-snin ta’ qabel, u dan kull darba li sab ruħu mgħobbi mill-poplu bir-responsabbilità tal-poter mexxa l-quddiem. Bena ħafna għax kellu vizjoni ċara u min ġie warajh ma kellux bzonn iwaqqa dak li sab imma kellu l-opportunità jibni fuqu, jżid. Il-Partit bena soċjetà demokratika ispirata mil-linja politika tiegħu, dik li tispira ruħha mill-valuri insara. Fuq dawn il-pedamenti kienu marbuta s-suċċessi nazzjonali tiegħu.

Parti essenzjali

2. Il-Kristjaneżmu fortunatament huwa magħna u għadu b’saħħtu. Il-valuri tiegħu assigurawlna futur aħjar mill-passat li kellna. Ħadd ma jista’ jiċħad dan iktar u iktar f’din is-soċjetà li l-mod ta’ kif taħseb u tirraġuna huma magħġunin mill-kliem tal-vanġelu u mill-enċikliċi tal-papiet. Hemm min jista’ jaħseb li dan huwa xi xkiel għas-soċjetà. Li jemmen żbaljatament li mingħajr il-valuri nsara nistgħu niksbu riżultati aħjar imma l-esperjenza umana tas-sekli turi proprju l-kontra. Kif qal tajjeb l-istoriku Fernand Braudel “Christianity is an essential reality in Western life: it even marks atheists, whether they know it or not.”

Bidla effettiva

3. Dan għax kif ikompli jispjega “Ethical rules, attitudes to life and death, the concept of work, the value of effort, the role of women and children—these may seem to have nothing to do with Christian feeling: yet all derive from it nevertheless.” Din hija r-realtà tagħna li ma nistgħux naħirbu minnha. L-istituzzjonijiet demokratici tagħna u dawk Ewropej huma ispirati mill-prinċipji nsara. Proprju għalhekk kienu u għadhom suċċess. Ma humiex perfetti għandhom n-nuqqasijiet tagħhom però proprju għalhekk li aħna qegħdin f’proċess kontinwu ta’ bidla lejn iktar effettività. Lejn li nassiguraw li dak li qiegħed jsir jirrispetta id-dinjità tal-bniedem f’dak li verament huwa mhux dak li tejoriji oħrajn jimmaġinaw.

Is-suċċessi tagħna

4. Aħna partit ta’ ispirazzjoni kristjana fid-demokrazija. Użajna l-valuri etiċi tal-kristjaneżmu biex bnejna stat li jħares biex iwettaq numru ta’ prinċipji determinanti. Lejn is-sussidjarjetà u d-deċentraliżżazzjoni tal-poter jiġifieri li ma tħallix il-poter tal-pajjiż fi ftit idejn, għalhekk  bnejna l-kunsilli lokali. Lejn l-interklassizmu fejn ma konniex vuċi ta’ sezzjoni waħda tal-komunità imma wettaqna miżuri favur il-Maltin ġejjin minn liema klassi soċjali ġejjin. Lejn is-solidarjetà li ngħinu li min jinsab fil-bżonn speċjalment lil dawk li qedhin l-iktar l-isfel fil-mezzi ekonomiċi. Lejn il-bniedem li ħadna ħsieb li jkollna l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali tiegħu sija hawn kif ukoll fuq il-kontinent Ewropew. Lejn ekonomija li tħares li tikkontrola l-kapitaliżmu żbaljat u tissoda fih l-aspett soċjali. Lejn l-importanza li tajna għall-istabilità fil-familja.

Niffurmaw politici futuri

5. Għad fadlilna x’naħdmu u nwettqu fis-soċjetà. Biss għax għandna programm politiku ċar għandna vantaġġ. Nistgħu narmu dan għax fostna jkun hemm min għandu l-idea żbaljata li l-Partit Nazzjonalista m’għandux jibqa iktar wieħed demokristjan. Biss jekk iħares lejn il-passat jirrejalizza li dan il-partit li mit-twaqqif tiegħu kien deċiż li jipproteġi l-valuri nsara u li jġibhom fis-seħħ permezz tal-għodda tal-enċiklici soċjali għamel suċċess għax dak li wettaq ġie aċċettat bħala tajjeb fir-riżultati li kiseb. Ngħid iktar dan waqt li nifhem li sfortunatament f’dawn l-aħħar snin abbandunajna li niffurmaw l-politiċi futuri tagħna f’din il-linja politika.

M’ aħniex komunisti, konservattivi jew liberali

6. Mhux biss inqasna li ngħaddu dan it-tagħlim imma kellna wkoll in-nuqqas li m’ għallimniex għaliex ma nistgħux nkunu ħaġa oħra. Ma nistgħux inkunu dawk li huma marbuta mal-materjaliżmu ta’ Marx u Lenin. Anqas mat-tradizzjonaliżmu konservattiv li  jrid jippreserva s-soċjetà f’dak li hi fejn il-klassijiet soċjali ma jiċċaqilqux. Anqas mill-liberaliżmu li jassigura li min huwa b’saħħtu fis-suq u fis-soċjetà jkompli jikber u jaqta barra lil min huwa lura. L-istorja Ewropea hija mimlija bi żbalji politiċi li ttieħdu minn dawn l-ideoloġiji politiċi. Jekk hemm min qiegħed jitħajjar li jimithom jkompli, però għandu jkun jaf li ser iġib ruħu f’pożizzjonijiet fejn il-poplu jikkundannah u jkun irid ineħħih.

Hemm principju u beħsiebni nżommu

7. Qiegħed f’dawn il-jiem nisma bħalkom dak li l-erbgħa kandidati għal kap tal-partit qed jgħidu. Min qiegħed jibża jiddikjara li huwa għandu għal qalbu l-valuri nsara għax jilludi ruħu li se  jgerexx xi kaħli qiegħed f’dan jiżbalja doppjament. L-ewwel għax kap denju tal-partit nazzjonalista jrid jirrispetta r-raġuni għala ġie mwaqqaf il-partit u t-tieni għax hemm xewqa għatxana qawwija għalih mal-elettorat tagħna. Tul dawn is-snin li ħdimt bi pjaċir u ferħ favur dan il-partit żammejt ruħi leali lejn dawn l-prinċipji. Ma dħaqtx bikom li ħadd wara ħadd stajtu taqraw dak li naħseb f’dawn l-artikoli. Il-linja tiegħi hija ċara u hekk ser tibqa għal dawk  minnkom li qed iduru fuqi għall-parir. Għax l-prinċipju demokristjan  nemmen fih għax rajtu u nibqa narah li huwa l-iktar kapaċi jgħamel il-ġid lill-bniedem. Mhux lest li naqbad għal dan il-partit toroq li flok is-sewwa tiġi minnhom dnewwa, flok il-ġustizzja soċjali l-inġustizzja soċjali.