27.6.17

L-Għeruq Rilevanti Tagħna1.      L-appuntamenti elettorali jservu wkoll sabiex wieħed jifhem iktar dak li huwa rilevanti fil-ħajja u fil-politika.  Fiha doża iktar qawwija għal dawk bħali li bqajna nservu minkejja kull diffikultà, anki jekk mhux dejjem apprezzati, anzi drabi, disprezzati fix-xejn.  Qegħdin fil-kamp politiku sabiex mhux biex nippreservaw f’bozza s-soċjetà, imma sabiex inkunu katalisti u protagonisti fil-bidliet li għandna bżonn.  Imnebbħa f’dan minn linja politika ċara, li sfortunatament, f’dawn l-aħħar snin kien hemm min ċekkinha u warrabha.  Kemm għandu raġun Tonio Fenech fl-aħħar żewġ artikoli li kiteb.

Reliġjon u Patria

2.      Il-Partit Nazzjonalista mhuwiex partit konservattiv, u wisq inqas wieħed liberali.  Huwa wieħed immexxi mill-valuri demokratiċi nsara.  Hekk kien b’iktar saħħa meta assigura fil-manifesti elettorali t iegħu bil-kliem “Reliġjon u Patria”.  Kienu ċari dawk li waqqfu l-partit.  ‘Reliġjon’ kienet tfisser li wieħed jipproteġi l-valuri nsara, jimxi u jiggwida ruħu fuq l-enċikliċi soċjali u progressisti tal-Knisja Kattolika, bħar-Rerum Novarum.  ‘Patria’ kienet tfisser iktar poter għall-poplu, indipendenza u tmexxija mill-Maltin tal-Maltin.  Dawk huma l-għeruq tagħna.  Fuq dawk ilna nibnu u ma fallejniex.  Fallejna, fil-verità, aħna meta abbandunajnihom.

Partit b’passat

3.      Kif partit jitwieled, ikun mingħajr passat.  Imma meta wieħed għandu esperjenza fis-snin, allura għandu valur ferm ikbar fil-ħajja politika.  Il-Partit Nazzjonalista, fortunatament għandu passat li dmiru llum huwa li jifhmu, japprezzah, jgħarblu u jużah sabiex fuq naħa ma jagħmilx l-iżbalji li saru, u fuq l-oħra jibni iktar fuq it-tajjeb li wettaq.  Tul din l-aħħar leġislatura, il-passat ma ġiex amministrat tajjeb.  Il-Gvernijiet Nazzjonalisti mmexxija minn Eddie Fenech Adami u Lawrence Gonzi tqegħdu f’pożizzjoni stramba.  Il-messaġġ kien li kull ma seħħ kien ġeneralment żbaljat, mingħajr ma kien hemm dixxerniment intelliġenti bejn dak li kien tajjeb u għadu magħna, u dak le.  Mingħajr ma għarbilna sewwa dak li għaddew minnu, u r-raġunijiet wara ċerti deċiżjonijiet xejn faċli.

Il-liberaliżmu falla

4.      Iddaħħal kollox fl-istess kategorija, mingħajr ma ddefendejna u fakkarna kemm sar ġid.  Ġiet li għandna x’nistħu mill-passat, kif ukoll min serva b’sagrifiċċji personali kbar.  Qbadna linja politika differenti li mhix parti mill-għeruq tagħna.  Fuq hekk proprju kien hemm min ipprova jibgħat il-messaġġ li issa sirna partit liberali.  F’diversi diskorsi konna nisimgħu dwar il-valuri, imma kważi qatt dwar il-valuri nsara tagħna.  Numru ta’ proposti li saru proprju fuq din il-linja ideoloġika ma niżlu xejn tajjeb fostna.  Li kieku kien il-kontra, voti konna nżidu.  Minflok, nafu fejn aħna llum.  Il-verità li trid, nittama, tiġi aċċettata issa quddiem il-fatti hija li l-liberaliżmu mhux il-linja politika tagħna, li anzi waggħetna għaċ-ċajt u fallietna.

Conditions for human betterment

5.      Il-verità hija iktar li tul dawn is-snin kien hemm disprezz u denigrar ta’ dawk li ħaddnu l-linja rebbieħa demokratika-kristjana.  Fhimt li biex nogħġbu lil ħaddieħor iċċekkinna fix-xejn.  Inqasma bħala partit milli niktbu dwarha, u anki milli ngħadduha lil min daħal fil-politika magħna.  Dan żbaljatament, meta m’għandniex minn x’hiex nistħu.  Ftit jiem ilu sibtni naqra lil Henry Kissinger ifaħħar lit-tlett demokristjani li kellhom il-viżjoni tal-Unjoni Ewropea, li qegħda tagħmel il-ġid lilna wkoll.  Huwa jgħid hekk: “That Western Europe found the moral strength to launch itself on the road to a new approach to order was the work of three great men: Konrad Adenauer in Germany, Robert Schuman in France, and Alcide de Gasperi in Italy. Born and educated before World War I, they retained some of an older Europe’s philosophical certitudes about the conditions for human betterment, and this endowed them with the vision and fortitude to overcome the causes of Europe’s tragedies.”

Vuċi tar-raġuni

6.      Il-Partit Nazzjonalista huwa fuq kollox vuċi tar-raġuni.  Irreżista fis-snin għax baqa’ fundamentalment hekk.  Punt li tul dawn il-ġimgħat ħassejt iktar lili nnifsi fija.  Imċarrat fuq naħa naqbel ma’ kliem Tonio Fenech li qal: “The Nationalist Party is not an outdated force; it is a force of change with reason”.  Fuq l-oħra nara li nħares u nifhem li diversi li servew għal ħaġa u għal oħra m’għadhomx iktar Membri Parlamentari.  Il-valur tagħna fid-dinja politika Maltija tiddependi minn dan ukoll.  Minn kemm aħna ser nibqgħu forza tar-raġuni.  Minn kemm ser nifhmu dak li s-soċjetà għaddejja minnu llum u dak li taħt din l-amministrazzjoni ser ikollha taffronta.

L-aħjar nies

7.      L-għeruq tagħna għadhom u jibqgħu rilevanti skont kemm aħna nieħdu ħsieb nikkultivawhom illum u għada.  Din hi l-linja li servietna.  Il-bażi tagħna dak jibqa’, anke jekk jinbidlu l-bnedmin li jservuh u jiffurmawh, is-sustanza politika tiegħu ma tinbidilx.  Fuq dan irridu nħarsu iktar u iktar ‘il quddiem.  Mingħajr ebda ġiri ta’ xejn u nitlob b’attenzjoni, kura u mingħajr protagoniżmu, ejja nibnu mill-ġdid.  Din hija għal darb’oħra, okkażjoni unika li nittama ma nħalluhiex tgħaddi minn quddiemna.  Għandna l-bżonn tal-parteċipazzjoni demokratika ta’ kulħadd, fejn anki jekk ma naqblux mal-istrateġija u tattika, naqblu żgur li naslu li nagħżlu l-aħjar nies biex jirrappreżentawna u jmexxuna.  Proprju għax għandna għeruq rilevanti li nistgħu nwettqu dan.


    

14.6.17

Il-Poplu Tkellem
1. Għaddiet ġimgħa diġà mir-riżultat elettorali. Il-ġudizzju tal-poplu sar u jrid jiġi rispettat , aċċettat u mifhum. Kellna tamiet differenti. Ħassejna sinjali oħra biss irridu naċċettaw li ma fhimniex biżżejjed dak li kien għaddej.  Dħalna aħna stess fi sqaq proprju għal numru ta’ raġunijiet li għandna maż-żmien li ġej nanalizzaw u napprezzaw. Dan għax kull riżultat elettorali huwa frott ta’ effetti u ċirkostanzi varji. Uħud immedjati oħrajn ġejjin fis-snin. Uħud jingħadulek, oħrajn jibqgħu moħbijin minnek. Però, il-fatt jibqa’ li l-pajjiż tkellem u għażel li nservuh mill-bank tal-oppożizzjoni.Grazzi

2. Biss qabel nibda naħseb fuq għala ġara li ġara irrid nieħu l-okkazzjoni sabiex nirringrazzja mill-qalb lil kull min ta’ sehemu. L-partit sab ruħu f’daqqa waħda jrid jidħol għall-elezzjoni li fil-verità hadd ma kien qiegħed jistenna, anqas il-Partit Laburista. Minkejja dan, ġew għas-sokkors u s-sejħa diversi persuni. Ħafna telqu mir-rutina ta’ kuljum biex iddedikaw irwieħhom f’dak li kien hemm bżonn li jsir. Fi ftit żmien kien hemm armata fl-irkejjen tal-istamperija. Ħafna għamlu sagrifiċċji kbar. Kull persuna kienet determinanti. Għamlu ferm iktar milli setgħu.Kariga u enerġija

  

3. Kelma partikolari tmur lejn dawk li kienu miegħi jum wara jum f’dawn l-aħħar tlett snin li stajt nibda nħabbat il-bibien biex nifhem il-kostitwenza li minnha ġejt għal darb’oħra elett. Grazzi iktar lil dawk il-familji li ppermettewli nidħol ġewwa darhom. Persuni minn kull parti tal-ħajja ġejjin minn fehmiet politiċi varji. Bnedmin li sibthom jistaqsuni domandi rilevanti, diretti u li mhux dejjem kelli tweġiba għalihom. Kien hemm żgur ċertu kariga u enerġija fl-arja. Smajt ħafna u minn kollox. Kull darba li dħalt u ħriġt ħadt lura miegħi ideat differenti u ġodda. Fhimt iktar dak li huwa rilevanti illum għall-bnedmin li nirrappreżenta fil-Parlament.

Aggressività4. Illum jien u nħares lura nifhem ferm iktar il-messaġġi li kienu qed jingħaduli li ma stajtx inbiddel il-perkors tagħhom. L-iktar kien hemm min għaddieli l-opinjoni tiegħu dwar il-persuni li ppermettejna li jidħlu parti mill-Partit kif ukoll jekk kinetx deċiżjoni tajba jew le li ssir alleanza politika. Ddifendejt kemm stajt, kemm ikkonvinċejt illum ma nafx. L-iktar oġġezzjoni però kienet marbuta mal-opinjoni li ħafna kienu qed jaraw il-partit bħala aggressiv u f’mumenti iktar minn hekk.  Uħud qaluli li kienu qed iħossu li ma nbidilniex minn dak li kienu diġà vvutaw l-kontra tiegħu fl-elezzjoni ta’ qabel.Vuċi tar-raġuni5. Il-passaport politiku kontinwu tiegħi kien il-fatt li tul dawn l-erbgħa snin żammejt ruħi ‘l bogħod minn ebda forma ta’ estremiżmu - fid-diskors parlamentari li bqajt skantat li sibt ħafna li kienu segwewni, fil-kitba li sibt ukoll ħafna iktar milli ħsibt jaqrawni fil-gazzetti varji li gimgħa wara gimgħa ktibt u fil-blog li żammejt fejn ħadt ħsieb li ma użajtx kliem iebes. Żammejt it-triq tan-nofs li ġej minnha. Nibqa nemmen li l-kelma tar-raġuni meta tingħad fil-kalma u moderazzjoni tirbaħ iktar udjenzi. Il-kumment ta’ ħafna Laburisti moderati kien li nagħmel l-punt mingħajr ma nweġġa. Fid-diskussjonijiet li kelli stajt nifhem iktar u iktar kemm ħassew li kellna aggressività żejda u li ma stajtx nikkonvinċihom ‘l kontra.Magna tal-pjaċiri6. Kien hemm fuq kollox settur li kien qiegħed jgħid li jinsab komdu ekonomikament u soċjalment. Dan għal raġunijiet varji. Però hemm kien u l-kwistjoni korruzzjoni kienet marġinali għalihom. Il-Gvern fil-fatt għamel użu minn kollox u fl-aħħar jiem kien xmara ta’ pjaċir li qatt ma rajna bħalhom. Promozzjonijiet, ħlasijiet, impiegi varji, impenji li ġew minn kull min talab xi ħaġa u ingħatatlu. Il-biża tal-elezzjoni generali ġiebet dan l-użu estrem tal-hekk msejha “power of incumbency”. L-abbuż tiegħu kien evidenti ħafna. Ma kien hemm ebda kriterju ta’ xejn u ftit huma dawk l-iżvinturati li fl-aħħar tal-ġurnata baqgħu ma nqdewx. Dan żgur mhux forsi kellu l-piż elettorali tiegħu.Il-kwistjoni korruzzjoni7. Il-kampanja bdiet u spiċċat taħt id-dell ikraħ tal-korruzzjoni. Il-poplu fil-maġġor parti tiegħu kien infurmat sew, biss, meta ġie biex jiddeċiedi fuq min imexxih ma kienx il-kriterju li jgħeleb il-miżien nazzjonali. Iltqajt ma’ ħafna persuni ġenwini ta’ fehmiet varji li vvutaw għalina minħabba dan. Biss jista’ jkun li tul il-kampanja deherna li qed intambru ż-żejjed fuqha. Anzi stranament f’għajnejn uħud tlifna mill-kredibilità f’dak li deher bħala żelu u protagoniżmu żejjed fl-inkjesti. Kienet strategija immirata lejn naħa li finalment irridu naċċettaw li ġiebet il-kontra. L-elettorat fehem, mhux dejjem b’mod ċar, dak li qed nipprovaw ngħidu, imma finalment ma kkonvinċejnieħx li din kienet materja ta’ priojorità li fuqha kellu jiddeċiedi kif jivvota.

   

Inħarsu lejn il-futur8.  Biss issa dan huwa passat. Aħna dmirna li nħarsu lejn il-futur. Għal darb’oħra ma huwiex faċili. Niftakar telfiet politiċi oħra. Ċirkostanzi varji uħud l-istess, pero’ f’kull mument għarafna nqumu fuq saqajna. Għandna issa l-vantaġġ li l-kontroparti politiku nafuh aħjar, l-istrateġija u nifhmu x’għamel biex jibqa fil-poter. Għandna ovvjament fuq in-naħa l-oħra diversi żvantaġġi. L-isfida hija iktar komplikata però dan ma jfissirx li m’aħniex kapaċi nwieġbu għaliha. Il-partit huwa mimli bi bnedmin ta’ kwalitajiet varji. L-abbiltà tagħna għandna tkun li nassiguraw li jiġu utilizzati kollha, li jingħataw l-ispazju biex jiżviluppawhom.Riżenja kuraġġuża9. It-triq hija twila quddiemna f’leġislatura li tista’ jkollha żmien iqsar jew itwal. Ir-riżenja kuraġġuza u neċessarja tal-Kap tal-Partit li jrid jiġi mmarkat li kien verament ħaqqu ferm aħjar milli ngħatalu u miegħu tad-diriġenza tal-Partit f’dan tiftaħ iktar l-opportunitajiet għat-tibdil li l-elettorat jrid jara mingħandna. Biss ikun żball għalina li niġru mingħajr ma naħsbu u nirriflettu sew. Hemm bżonn djalogu intern lejn għażla ta’ tmexxija li għandha l-appoġġ ta’ l-ikbar maġġoranza. Irridu ngħarfu l-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta’ xulxin, il-kwalitajiet u l-abbiltajiet varji sija għall-intern tal-partit kif ukoll għal barra. Il-ġudizzju uman fuq bnedmin oħra ftit għandhom naturalment. Kull persuna minna għalhekk trid tiġi għad-dawl u l-iskrutinju.Proċess tal-għażla10. Il-proċess tal-għażla huwa determinanti għalina. Huwa vitali li jsir bir-reqqa u dan kif il-partitarji jistennew minna. Irridu l-ewwel naraw li l-ambizzjonijiet personali tagħna lkoll jiġu sekondarji ma dak li hemm bżonn li jsir, it-tieni li noqgħodu attenti sabiex nassiguraw kemm nistgħu li ma jkunx hemm qasmiet u riżentimenti qawwija, it-tielet l-iktar diffiċili li nipprovaw nikkonverġu fuq posizzjoni unitarja. F’dan ukoll għandna naċċettaw li l-prinċipji demokratiċi kristjani huma essenzjali. Huma l-boxla vera tagħna u l-valuri tal-partit huma hemm mhux in ġenerali.Dak li aħna11. Fl-aħħar leġislatura ħafna ħassew li konna qed nippruvaw nkunu dak li m’aħniex. Spiċċajna tlifna f’għajnejhom mis-sustanza vera tagħna. Dawk li jħarsu lejna u li kienu jibqgħu jivvutawlna minħabba dawn l-ideali politiċi sibthom l-iktar diffiċili biex nikkonvinċihom jivvutaw favurna. Oħrajn li għandhom ideat differenti minn tagħna rajthom iktar xettiċi.  Tlifna min naħa u ma rbaħniex fuq l-oħra. Il-poplu jaf li dan huwa  l-partit tal-libertà sħiħa però li m’huwiex wieħed liberali. Japprezzana ferm iktar f’dak li aħna - wieħed demokratiku-Kristjan.  Quddiem il-fatt li l-poplu issa tkellem, hemm f’dan sejħa elettorali sabiex inkunu sempliċement dak li aħna u nibdew bl-esperjenza u l-abbilità tagħna nibnu fuq dak li għandna mill-ġdid.             

28.5.17

Wasal il-mument tal-bidla
1.     Wasalna issa fl-aħħar ġimgħa ta’ din il-kampanja elettorali u qsajra.  Waħda li ħasdet lill-elettorat, u fl-istess waqt irnexxielha, għal darb’oħra, taqsmu.  Kollox reġa’ mar lura fuq il-personali.  Fuq naħa dawk li jemmnu lill-Prim Ministru, fuq l-oħra dawk li le.  Fuq naħa dawk li jfaħħru l-kwalitajiet ta’ mexxej u jmaqdru tal-ieħor, u l-kontra.  Bejn it-tibdil fit-temperatura u bejn il-klima politika sibt persuni mbaqbqin sew fuq dak li qed jiġri.  Ħafna, però, sfortunatament sibthom iridu jirraġunaw u jifhmu x’qiegħed sewwasew jiġri fost diskors dispreġjattiv, akkużi u ġirja sħiħa għall-voti.Moviment li spiċċa2.     Ix-xenarju partikolari ta’ dan l-appuntament elettorali jitlaq mill-punt li dan huwa fil-verità referendum favur  jew kontra dak li sar mill-Prim Ministru preżenti f’din il-leġislatura.  Huwa wieħed li qiegħed ikejjel jekk kemm-il darba d-dikjarazzjonijiet sbieħ u wegħdiet li kienu saru minnu f’isem il-Moviment li waqqaf seħħewx jew le.  Huwa wkoll wieħed li qiegħed jara jekk kemm-il darba l-Partit Laburista li huwa mexxa tħalliex ħaj fl-ideali politiċi tiegħu, jew inbidilx f’dak li ma jintagħrafx.  F’dan partikolarment fuq il-kwistjoni tal-onestà u l-imġieba korretta f’affarijiet tal-Istat.  Proprju għalhekk li l-aġenda elettorali bdiet u baqgħet marbuta mal-korruzzjoni.Klijenteliżmu3.     Dan iktar u iktar għax dak li għaddej preżentement kompla kkonferma f’moħħ parti mill-elettorat li bil-klijenteliżmu u l-korruzzjoni telqet u baqgħet għaddejja din il-leġislatura.  Ħafna, li fl-integrità tagħhom sostnew fl-elezzjoni ġenerali passata lill-Moviment, illum qed jiddispjaċihom.  Żgur mhux forsi li dan il-Moviment politiku, li nbena għall-elezzjoni ġenerali tal-2013, spiċċa kompletament.  Diversi telqu minnu.  Diversi oħra ħassew li għandhom jirreġistraw pubblikament in-nuqqas ta’ qbil tagħhom ma’ dak li huwa għaddej.  Ħafna oħra huma, fil-kwiet ta’ darhom, determinati li nhar is-Sibt li ġej imorru jivvutaw kontra dak kollu li raw għaddej f’dawn l-aħħar erba’ snin.Mument determinanti4.     F’dan rajt diversi persuni li qed jagħrfu sewwasew dak li huwa għaddej.  Għarfu li din l-amministrazzjoni, li hija bla prinċipji u bla valuri nsara, qabdet toroq żbaljati u ħadet kwantità kbira ta’ deċiżjonijiet politiċi żbaljati.  L-iktar waħda serja u perikoluża għall-paċi u l-istabilità tagħna li tiddeċiedi li tmur għall-kampanja elettorali biex tipprova ssolvi problema interna.  Waħda li minnha, ħafna qed ġustament jagħrfu li dan l-appuntament elettorali huwa determinanti għall-ħajja u l-futur tagħhom.  Persuni li qed jifhmu li l-post tax-xogħol tagħhom huwa mhedded proprju b’dak li jista’ jseħħ jekk il-pajjiż, flok jibdel, jibqa’ għaddej fl-istess triq.Theddida għall-ħajja privata5.     Rajt ukoll li r-rapport tal-poplu mad-diversi surveys li kienu u baqgħu jsiru nbidel kompletament.  L-ewwel, ħafna qed jarawhom bħala theddida għall-ħajja privata tagħhom.  Għax tant dan il-Gvern ġieb lura l-biża’ li jista’ jiġrilek xi ħaġa jekk tgħid x’taħseb, li ħafna wieġbu l-kontra ta’ dak li jaħsbu jew ħarbu kemm felħu mid-domandi.  It-tieni, anzi ħafna wkoll iddeċidew jaqilbu l-pożizzjoni u bagħtu, intenzjonalment, messaġġi żbaljati sabiex il-Gvern, li huwa magħruf li mexa fuq is-surveys, jieħu falza stikka.  Dan ġieb b’aktar attenzjoni għal min isegwi l-politika, li l-poplu tilef ħafna mill-fiduċja tiegħu f’dak li huwa għaddej u ma kienx lest jipparteċipa f’għoda li huwa issa qed jaraha bħala theddida.Għażliet ċari6.       F’dan kollu, però, missejt ma’ diversi li fehmu li dan huwa appuntament elettorali determinanti għal ħajjitna lkoll.  L-għażliet quddiemna huma ċari f’għajnejn persuni ta’ rieda tajba.  Hemm il-prospett li l-pajjiż jibqa’ jitmexxa b’dan il-mod żbaljat, inkella l-alternattiva li jkollu jinbidel.  Hemm il-programmi elettorali li ġew pubblikati miż-żewġ naħat.  Dak tal-Forza Nazzjonali huwa mimli daqs bajda b’ideat, proposti u hemm viżjoni ċara lejn il-futur.  Iktar u iktar, il-pajjiż apprezza ferm iktar li kull ġurnata kien hemm numru ta’ proposti li ġew imressqa ‘l quddiem.  Diversi setgħu jikkonċentraw u jifhmu dak li qiegħed jingħad.Fit-tarf tal-kredibilità7.       Biss, f’dana kollu, l-iktar importanti baqgħet il-kwistjoni tat-tmexxija ġusta u retta tal-Istat tagħna.  Il-fatt li spiċċajna parti mill-aħbarijiet internazzjonali fuq is-suġġetti li m’għandniex ma għamlitilniex wisq anqas ġid.  Id-deċiżjoni żbaljata li wieħed imur għal elezzjoni ġenerali ġibitna fl-aktar pożizzjoni delikata u vulnerabbli.  Dan ġie aktar aggravat meta saret l-allegazzjoni inkorretta li hawn f’pajjiżna membri tas-servizz tal-sigurtà Russa li daħlu biex jattakkaw lill-Prim Ministru nnifsu.  Liema dikjarazzjoni, terġa’, saret iktar u iktar minnu stess.  Mhux biss qegħdin fit-tarf tal-kredibilità politika, però b’dan assigurajna li nżidu iktar u iktar ir-redikolaġni sħiħa tal-pajjiżi li jiffurmaw parti mill-Unjoni Ewropea.Lura lejn l-Onestà u l-Ġustizzja8.       Finalment, f’dan kollu huwa ċar li jekk ma jkunx hemm bidla fit-tmexxija tal-Istat, pajjiżna m’huwiex ser jirkupra mid-daqqiet li qala’.  Hemm bżonn li wieħed jifhem li jekk irridu li nieħdu l-kredtu lura, li nassiguraw li ma jkollniex it-telf tas-settur finanzjarju u l-bidu ta’ diffikultajiet ekonomiċi varji, l-pożizzjoni trid tinbidel.  Dan jista’ jsir biss jekk il-poplu jivvota fuq il-Forza Nazzjonali nhar it-3 ta’ Ġunju li ġej.  Hekk biss nistgħu nbiddlu l-istorja ta’ pajjiżna u nżommuh lura milli jinżel ferm u ferm iktar ‘l isfel milli qiegħed illum.  Il-mument tal-bidla wasal, u għandna d-dmir li nkunu parti minnu billi nivvutaw għas-sewa, għall-ġustizzja, l-onestà u l-verità li tlifna fl-aħħar erba’ snin.
27.5.17

Undermining the presumption of regularity


The “presumption of regularity” is a term that is typically applied in relation to both elected and appointed government officials where it is assumed that, in the execution of their duties, they will act according to the law and properly discharge their functions. It is not an assumption that is easily dismissed since it is readily accepted that there could be errors in judgement and failings in leadership. What would undermine this belief would be a discernable pattern of misconduct and a perceived effort to conceal it.

A number of political commentators are arguing that events in the USA are moving in just such a direction. At the same time that the process is in-hand to select and appoint a new head for the Federal Bureau of Investigation (FBI), fresh controversy has surfaced concerning the abrupt termination of James Comey, the previous holder of that post.

In particular, the New York Times has reported that, according to notes kept by James Comey concerning his meetings with Donald Trump, the latter had tried to influence him in relation to the FBI’s investigation of Michael Flynn, the former national security advisor. Flynn was subsequently forced to resign after it was revealed that he had misled the US Vice President about his contacts with the Russian ambassador to the U.S.

There are opposing views as to the exact nature of the President’s alleged intervention. Some believe that the President was blatantly trying to condition the FBI Director to abandon the Bureau’s investigation of Flynn whereas others hold that the President had been merely conveying his personal opinion about the character of his national security advisor. In either case, it has also been established that, in appointing Flynn as his national security advisor, Donald Trump had disregarded the specific warnings from the then acting attorney general, Sally Yates, given before her dismissal by Trump, earlier this year.

In these circumstances, the original probe into the possibility of Russian interference in the US presidential election has now evolved into an inquiry as to whether Donald Trump exerted unwarranted pressure on the FBI Director to influence the outcome of the investigation and whether the President eventually fired the Director because he had not bowed to such pressure.

The way things are developing has even led a number of political commentators to speculate on the possibility that the whole issue could lead to a call for the impeachment of Donald Trump. The US constitution gives the US Congress the power to bring formal charges against a government official for crimes alleged to have been committed. To date, no US President has been removed from office by impeachment and an ensuing conviction. Andrew Jackson (in 1868) and Bill Clinton (in 1998) are the only two US Presidents to have been successfully impeached by the US Congress but both were later acquitted by the US Senate. An impeachment process was also launched against Richard Nixon who resigned his office before a vote was taken.

Undoubtedly, the Russiagate question will continue to figure prominently in the news over the forthcoming days amid rumours that a high ranking individual within the White House staff is under investigation by the FBI. In the meantime, the Justice Department has appointed former FBI director Robert Mueller as special counsel to oversee the broad investigation into possible ties between Trump’s campaign and Russian officials.

Broadly speaking, a “special counsel” is a person appointed to conduct investigations on behalf of the federal government. They are often referred to also as “independent counsels” because they are brought in from the outside to avoid having a situation where the government is investigating itself. What is very important in this case is that Robert Mueller enjoys the trust of both parties in Congress. This is imperative if the public is to be ultimately convinced that the investigation will be carried out properly and exhaustively even though it concerns the President and his staff.
22.5.17

Kalkoli politiċi żbaljati
1.     Il-poter politiku jrid jiġi kontrollat.  Meta ma jkunx, allura l-effetti tiegħu jkunu ħżiena ħafna.  Għalhekk, id-demokrazija hija sistema ta’ bilanċi u kontrolli fejn ħadd m’għandu dak assolut.  Hekk għandu jkun, imma konsegwenza tal-aħħar riżultat elettorali pajjiżna ra, għall-ewel darba, wisq saħħa politika f’idejn persuna waħda.  Il-maġġoranza elettorali ta’ ‘l fuq minn 36,000 vot maġġoranza u ta’ disa’ siġġijiet parlamentari ġiebu magħhom poter li huwa viċin l-assolut.  Kif kien qal tajjeb Lord John Dalberg-Acton, politiku kattoliku Ingliż: “Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely”.Poter jikkorrompi2.     Minn dan il-punt telqet din il-leġislatura.  Poter konċentrat b’mod tant qawwi li ġieb miegħu biża’ u għarfien żbaljat li min tela’ fil-poter ħadd ma huwa ser ineħħih minnu.  Issemmew diversi leġislaturi futuri, ħmistax, għoxrin, tletin sena.  Saħħa politika invinċibbli.  Proprju għalhekk il-poter tela’ malajr għar-ras.  Proprju għalhekk li l-Istat ma baqax jiġi rispettat f’dak li huwa, imma sar parti minn fewdu personali.  Billi skont, f’dak iż-żmien ħadd ma seta’ għalihom, allura bdiet it-triq tal-abbużi.  It-triq li flok timxi b’korrettezza, b’attenzjoni, b’ġustizzja, b’onestà u b’verità marret kompletament il-kontra.Dnubiet mortali3.     Dan wassal malajr sabiex b’dik il-kunfidenza, b’dik l-arroganza politika jsiru żbalji kbar.  Dnubiet mortali li mhux il-poplu kollu lest li jaħfer jew jinsa.  L-aħbarijiet sodi ta’ kontijiet bankarji miftuħa fejn m’għandhomx, kif ukoll għal skopijiet żbaljati bdew sena ilu.  Minn hemm baqgħu jiġru wara din l-amministrazzjoni ta’ dan il-moviment politiku li issa laħquhom u qed jgħadduhom.  Il-pajjiż huwa llum iktar konvint li l-ħsieb kien dirett lejn l-interessi personali u li dan sar b’aġir li huwa wieħed żbaljat, illegali u korrott.  Il-kunfidenza mal-poter politiku ġiebet bnedmin fil-poter jaqgħu għat-tentazzjonijiet li jdaħħlu f’buthom bil-moħbi.X’sar sewwasew4.     Dak li sar sewwasew ħafna konvinti li ftit jafuh.  Biss, l-għażla politika li wieħed imur malajr malajr lejn elezzjoni ġenerali saħħet il-konvinzjoni morali li hemm ferm iktar fil-bir.  Ftit jaċċettaw li din kienet deċiżjoni politika ġusta u f’waqtha.  Il-maġġoranza jaħsbu li kien, u għadu żball li ċċaqlaq pajjiż f’din is-sitwazzjoni.  Iktar u iktar meta l-allegazzjonijiet, u l-akkużi, huma tassew gravi.  Fejn il-poplu qed isib ruħu mdaħħal fin-nofs sabiex fl-innoċenza tiegħu jiġi użat u abbużat.  Speċjalment dawk il-votanti leali u kostanti li nġiebu issa fil-pożizzjoni li jridu jittimbraw u jiffirmaw bħala tajjeb dak li huma ma jafux l-istorja sħiħa u vera ta’ dak li ġara.Proċeduri demokratiċi5.     Diversi qed jargumentaw li jekk ma hemm xejn minn dak li ngħad u ġie stampat, kellhom l-ewwel jispiċċaw il-proċeduri demokratiċi qabel ma wieħed imur lejn dawk elettorali.  Il-Gvern kellu fuq dan diversi għażliet.  L-ewwel: seta’ mar direttament il-Parlament u wieġeb għad-domandi, spjega quddiem kulħadd bil-miftuħ.  It-tieni: seta’ nkariga inkjesta separata u indipendenti magħmula minn persuni integri, fejn il-fatti setgħu faċilment u malajr verifikati.  It-tielet: seta’ wkoll sejjaħ kemm ried ġurnalisti Maltin u barranin biex jikkonfronta u jwieġeb għad-domandi li qegħdin isiru llum.  Dan ma sarx, u minflok għażel li jmur lejn it-triq legali u neċessarjament kumplikata ta’ inkejsti maġisterjali.Verità6.     Il-ħsieb kien li l-poplu ser ikun sodisfatt li l-kwistjoni qed tiġi investigata u ma jagħtix iktar kas.  Mhux biss, imma li l-għarfien legali huwa li din mhix ser tinqata’ kif ġieb u laħaq, u għalhekk trid il-ħin tagħha.  Il-kalkolu kien mod, mentri kif qed tiżviluppa s-sitwazzjoni ġiet proprju l-kontra.  Proprju għax għad hawn diversi membri tal-partit tad-dubju u dixxendenti spiritwali tal-appostlu San Tumas.  Ħafna ma jarawx li huwa biżżejjed li din tiġi investigata, imma jridu r-riżultat – il-verità u l-informazzjoni sħiħa tingħatalhom issa u mhux pitgħada, meta l-vot tagħhom ikun diġà ttieħed.Suspetti ġodda7.     Tul din il-ġimgħa ltqajt ma’ iktar persuni ta’ fehmiet politiċi varji li esprimew suspetti ġodda fuq dak li qed naraw.  It-tluq mix-xenarju politiku ta’ deputati parlamentari min-naħa tal-Gvern żied dan.  Għax huwa minnu li kien magħruf li sija l-Ministru George Vella, li kien fattur qawwi ta’ stabilità interna b’servizz ministerjali li ftit ikkritikaw, kif ukoll id-deputat veteran Joe Debono Grech kienu ħabbru li ser jieqfu.  Biss, ħafna ma stennewx li d-Deputat Prim Ministru Louis Grech kien ser iħabbar, fl-aħħar mument, li ser jitlaq.  Wisq inqas li d-deputati l-oħra li kienu taw ħafna servizz qabel bħal Charles Mangion, Charles Buhagiar u Joseph Sammut.  Mhux biss, imma li l-frosta tal-grupp parlamentari Godfrey Farrugia mhux biss telaq, imma rriżenja u mar mal-Partit Demokratiku.Partit żarmat8.     Ħafna semmewli kif raw li ġie żarmat dak li kien il-Partit Laburista bl-ideali veri tiegħu.  Għax huma jafu, u nnutaw b’dispjaċir in-nuqqas tal-preżenza ta’ dawn il-politiċi li semmejt u diversi oħrajn li m’għadhomx hemm għal raġunijiet varji.  Dawk li vvutaw għalihom b’maġġoranza daqshekk qawwija fl-2013, illum m’għadhomx hemm.  Marie Louise Coleiro Preca, li ġiet unanimament elevata għall-President tar-Repubblika.  Karmenu Vella, li qiegħed issa Kummissarju Ewropew.    Leo Brincat, illum membru Malti fil-Qorti tal-Awdituri, kif ukoll Anġlu Farrugia, li tneħħa bi tradiment minn Deputat Kap tal-partit u okkupa l-kariga ta’ Speaker.  Dawn huma parti mill-elenku li qiegħed isirli.Nuqqas politiku9.     Anzi ħafna qed jaraw iktar nuqqas politiku proprju fuq il-ħatra ta’ Deputat Mexxel tal-partit għall-Affarijiet Parlamentari.  Hemm kuntrast ikbar f’kif fl-2013, f’ħakka t’għajn u fuq skuża ineżistenti tneħħa Anġlu Farrugia u sar malajr malajr Louis Grech.  Issa, fl-2017 telaq kwiet kwiet Louis Grech u ħadd ma ġie magħżul, flok malajr malajr.  Jidher ċar li s-sitwazzjoni ħarġet mill-idejn u m’għadhiex iktar taħt kontroll.  Dak li kellu jsir bil-kalma, paċenzja u attenzjoni qiegħed isir ta’ malajr u f’paniku elettorali.  Ħafna f’dan, għalhekk jaraw li l-Gvern ma kellux jieqaf ħesrem.  Proprju għalhekk li hemm iktar u iktar ċar f’għajn il-pajjiż li saru wisq kalkoli politiċi żbaljati, li minnhom ilkoll sejrin inbatu.