17.7.17

Direzzjonijiet politiċi oħra.


 
1. Kull min irid jagħti sehem fil-politika u l-ħajja soċjali għandu numru ta’ dmirijiet kif tkellem tajjeb l-Arċisqof Charles Scicluna fil-bidu ta’ din il-ġimgħa, pero’  irid ukoll jipprova jkun persuna li kapaċi tasal viċin li taqra is-sinjali taż-żminijiet. Ftit huma dawk li għandhom din il-kapaċita sħiħa. Diversi dawk li għandhom dożi differenti minnha. Huwa proprju għalhekk tajjeb id-djalogu u dibattitu li jwassal lejn dixxerniment aħjar. Għalhekk huwa għaqli li politiku jieħu sehem attiv jew passiv f’dak li huwa presentement għaddej biex jifhem kif iseħħu ċerti eventi u għala dawn jiġru – bħall-ħatra ta’ Jeremy Corbyn bħala mexxej ġdid tal-Partit Laburista Ingliż li għalkemm ikkritikata ferm, tista’ tkun parti minn din id-direzzjoni differenti. Diversi kritiċi ġejjin minn setturi li huma jew fuq il-lemin jew mid-dinja tan-negozju waslu għal konklużjonijiet xejn ottimisti. Jingħad x’jingħad kien hemm żgur għazla konxja mid-delegati fi ħdan dak il-partit b’votazzjoni li wasslet għal appoġġ ta’ kważi 60% tad-delegati.

2. Diġà rajna dak li qatt f’għoxrin sena ma konna nimmaġinaw li ser iseħħ. Partit fuq ix-xellug estrem fil-Greċja mmexxi minn Alexis Tsipras jiġi mogħti mandat elettorali b’saħħtu ħafna f’Jannar . Din d-direzzjoni kienet diġa waħda differenti fiha innifisha, biss daqshekk ieħor żviluppat dik li fiha tul dawn ix-xhur rajniha terġa tinbidel sabiex tneħħi l-elementi iktar estremi tagħha u tmur għal elezzjoni ġenerali oħra u terġa tafferma ruħha f’mandat ġdid. Ma nemminx li dak li qiegħed iseħħ f’żewġ popli fejn l-ispirtu demokratiku mhux nieqes ġej b’kumbinazzjoni jew blugħa. Hemm spjegazzjonijiet li hemm bżonn li napprezzaw ta’ dan kollu. F’Unjoni Ewropeja li fiha għal dawn l-aħħar snin, il-linja politika marret wisq lejn l-lemin. Bniet strutturi riġidi ta’ awsterita li l-impatt tagħhom kien iktar fuq dawk li m’ għandhomx. B’konsegwenza kibret iktar disparità qawwija li fiha biċċiet mill-elettorat qatgħu barra lilhom infushom jistennew l-mument tar-reazzjoni. Dak li jerġgħu jsiru strument t’ azzjoni biex jimxu wara persuni li huma jaraw bhala dawk kapaċi jneħħu dak l-issikkar li hemm fuqhom.

3. Ix-xellug politiku f’dawn l-aħħar snin ra bidliet kbar huwa jmur lejn iċ-ċentru u lura f’diversi pajjiżi. Il-lezzjonijiet li l-istorja għaddiet wara li kien hemm min ipprova jippratika dak li Karl Marx ippriedka sawru esperjenzi varji. Nafu li Marx kien jemmen li r-rivoluzzjoni tal-proletarjat kienet l-mutur tal-istorja. Biss il-forza rivoluzzjonarja tiddependi dejjem minn min isuq il-mutur tagħha. Għax l-istorja uriet li ma humiex il-bnedmin li jiggwidaw ir-rivoluzzjoni imma hija hi li tmexxi naħa jew oħra l-bnedmin. Proprju għalhekk li Antonio Gramsci kien isostni li huwa diffiċili ħafna li timmanuvra l-magna tar-rivoluzzjoni. Proprju għax flok tmur lejn il-libertà mixtieqa tispiċċa f’dittatura fejn il-poter assolut jiġi mpost malajr u b’saħħa. Il-partiti xellugin jgħarfu din l-esperjenza u t-tweġibiet tagħhom għar-rejaltajiet tal-lum qed joħorġu  f’direzzjonijiet differenti ħafna minn dak li diversi bħal Marx sawru f’rashom. Ħadd f’sensih ma huwa ser jidħol f’din il-linja politika u Tsipras u Corbyn dan jafuh tajjeb ħafna. F’dan pero huwa ċar li hawn r-realtà differenti li qedha tisviluppa li trid iktar analiżi mis-sempliċi kundanni li rajna f’ġurnali prestiġjuzi bħal Economist ta’ din il-gimgħa.

4.  L-analizi politika llum tqis li barra r-rivolużjoni marksista hemm dik mmexxija minn setturi ‘l fuq fis-soċjetà, kif definit minn Christopher Lasch, l-“elite” - kif il-poter politiku jiġi f’idejn bnedmin ffurmati l-bogħod mill-għeruq tal-poplu. Għax hemm differenza ċara fil-mod ta’ kif d-deċizjonijiet fuq l-eventi tal-pajjiżi jittieħdu minn dawk li trabbew fit-triq u dawk le. Dawk li kienu fid-“deżert” mal-bnedmin l-oħra huma ferm iktar kapaċi jwassluhom barra minnu minn dawk li anqas għarfien ta’ din it-tbgħatija m’ għandhom. L-ideat tal-lemin sabu art fertili f’min ma beniex dawn ir-rabtiet umani. F’dawk li bit-trobbija jispiccaw jitilfu s-sens tal-bilanc ta’ x’inhu sewwa u x’mhux , x’inhuwa ġust u x’mhux. Tul dawn l-aħħar snin il-konsiderazzjonijiet marbuta mal-bżonnijiet tal-bniedem b’mod partikolari fl-Ewropa naqsu lejn forom diżumani ta’ ekonomija repressiva u magħluqa. Proprju għalhekk is-suq jibqa dak li huwa. L-eventi ta’ dawn is-snin kienu prova ta’ kemm ma huwiex soluzzjoni la għall-problemi ekonomiċi tiegħu u wisq inqas għas-soċjeta u għalhekk kien żball li s-soluzzjoni li rikbet kienet dik li treġġana lura għal ideat li kienu kissruna.

5.   Naturali li dak li seħħ qiegħed jipproduċi reazzjonijiet differenti proprju għax: l-ewwel il-poplu jista’ ma jitkellimx fil-mezzi tax-xandir jew bil-vot tiegħu, biss dan ma jfisserx li qiegħed jaċċetta dak li qiegħed jikkaġunalu ħsara. Il-proposti leġislattivi, il-linji politiċi li Gvernijiet jieħdu jekk ma jirrispettawx it-tessut soċjali u awtentiku fil-poplu jispiċċaw jiġu identfikati bħala forzi ta’ repressjoni. It-tieni  direzzjoni hija lejn iktar politiċi li huma tal-poplu. F’dan hemm id-difensuri tan-nies li jispiccaw vuċijiet solitarji mhux neċessarjament fid-deżert, u hemm ukoll l-mexxejja li warajhom għandhom l-elettorat.  It-tielet għax il-Gvern li huwa identifikat bħala strument tal-bidla, taċ-ċaqliq,  jew huwa nieqes mill-idejat ibbażati fuq viżjoni sħiħa ta’ soċjeta, jew inkella għax dak li jiġi propost jitwieled “kontra n-natura”, jinbet f’imħuħ li ma jgħixux man-nies. Ir-raba’ għax l-idejat ta’ min imexxi jiġu mgħoddija jew bħala parti minn pakkett sfukat, inkella mingħajr sens veru ta’ direzzjoni bbażata fuq valuri sodi , fejn l-istrumenti tal-propaganda jipprovaw jipperswadu f’dak li n-nies ma jistgħux jniżżlu.

6. Naħseb li f’dan hawn kurrenti li qed imexxu u jieħdu saħħa temporanja llum u jkun żball jekk ma nikkonsidrawhomx jew ma nagħtuhomx l-importanza tagħhom. Partit politiku bħal tagħna u f’kull parti fl-Unjoni jagħmel tajjeb li jħares sew lejn dak li qed jingħad. Anki jekk hemm kif għedt min ikkundanna u qed jipprevedi li daqt ser jispiċċaw dawn l-mexxejja, xorta ser ikun hemm effetti fl-immedjat u fiż-żmien li jibqgħu fil-poter. Ngħid b’mod partikolari għal dawk li żbaljatament ilhom jippriedkaw li l-idejat politiċi spiċċaw u issa l-mexxejja politiċi huma li huma fl-idejat skont mhux x’jemmnu imma skont l-impatt  ta’ dak li jgħidu u jwettqu. Jekk fix-xenarju għandek żewġ partiti kbar mmexxija minn bnedmin li huma marksisti, fuq ix-xellug materjalista jkun kontro-indikat jekk wieħed ma jgħarafx dawn xi jġorru fihom.  Ingħad fl-Economist bhala punt inkontestat li Corbyn wassal “a simple and certain vision”.  Din il-vizjoni ser tibda tħabbat mal-irkejjen b’aktar saħħa u risposta għandna bżonn għaliha - waħda li tieħu il-linja li tispjega għala aħna partit taċ-ċentru u li jħaddan politika demokratika nisranija. Jekk seta qabel kien hemm min ħaseb li ċ-ċirkostanzi ma kienux jimmeritaw dan, naħseb li issa dawn hemm bżonnhom.


7.   L-idejat li din id-direzzjoni differenti li Tsipras u Corbyn għandhom minkejja dak li setgħu qalu oħrajn huma ideat li jmissu r-rejaltajiet differenti li jeżistu bħal issa fl-Unjoni Ewropeja. Għalkemm smajna li t-tnejn kienu kontra tagħha, b’ tal-ewwel saħansitra jmexxi lilu innifsu f’linja li joħroġ barra u tat-tieni jingħad li fl-1975 vvota kontra s-sħubija tar-Renju Unit fl-Unjoni Ewropea, xorta qed naraw reazzjonijiet oħra. Tsipras għamel kampanja jiddikjara li post l-Greċja huwa fl-Unjoni Ewropea u Corbyn din il-ġimgħa ddikjara li huwa favur li l-Ingilterra tibqa ġewwa l-Unjoni u li hija strument importanti. Jinghad li qal “We will make the case that membership of the European Union helps Britain to create jobs , secure growth, encourage investment and tackle the issues that cross-border create – like climate change, and the current refugee crisis.” Il-qalb ta’ dawn l-politici tidher ċar li qegħda fuq ix-xellug  materjalista, biss ġejja minn ċertu esperjenzi u aċċettazzjonijiet. Deputat bħal Corbyn li baqa jiġi elett għal tletin sena mill-istess kostitwenza titlob f’dan għarfien differenti.

8. Dak li ghaddej ser ikollu f’dan kollu forza ta’ influenza u bidla. Pajjiżna ser jintmess b’xi mod ukoll fi ħdan l-Unjoni Ewropeja. M’ għandix dubju li fi ħdan il-mexxejja Ewropej u b’mod partikolari dawk li qegħdin fi ħdan il-grupp tal-partiti soċjalisti Ewropej ser jkun hemm caqliq. Fejn dawn ser iwasslu għada pit għada għad irridu naraw. Irridu zġur imma nippreparaw irwiehna aħjar u nifhmu aktar dak li ġej. Ikun żball jekk jiġu injorati jew imwarrbin. Fl-aħħar tal-jum jiddependi fuq kemm aħna, il-politiċi, inkunu iktar ffurmati u kemm aħna ppreparati nifhmu. Hu x’inhuwa jidher li qiegħed jinfetaħ staġun ieħor forsi b’reazzjoni għal dak li għadda, però jibqa wieħed differenti minn dak li rajna qabel - wiehed li jitlob attenzjoni minn għandna.    

Nibqa’ nemmen fil-bniedem.


 
1.      Għaddiet ġimgħa oħra f’dan l-istaġun politiku li huwa iebes u diffiċli għalina fil-Partit Nazzjonalista.  It-telfa elettorali u l-konsegwenzi li ġiebet magħha irrendew minna l-iktar bżonn ta’ riflessjoni serja fuq il-futur tagħna.  M’aħniex mingħajr direzzjoni.  Biss, irridu naċċettaw li d-daqqiet politiċi li ħadna għandhom inisslu fina l-bżonn li nieħdu lezzjonijiet.  Min f’dan jitlaq jiġri, bħal ma forsi hemm min għandu t-tentazzjoni li jagħmel mingħajr ma jieqaf jaħseb, ikun qed jagħmel ħsara lilu nnifsu u lil ħaddieħor.

Dixxendenti ta’ San Tumas

2.      Iktar ma niltaqa’ ma tesserati u kunsilliera tal-partit, ninnota f’dan il-messaġġ li ftit huma dawk li jridu jgħaġġlu.  Jekk qabel kellna numru ta’ segwaċi li kienu dixxendenti diretti tal-appostlu San Tumas, issa żidna ferm u ferm iktar.  Hemm maġġoranza ta’ bnedmin li taw ħafna mill-ħin tagħhom fil-ħidma politika li mhumiex lesti jivvutaw għal dak u għall-ieħor jekk ma jkunux ċerti.  Ċerti li dak li qed jaraw u jisimgħu huwa minnu u mhux apparenza.  Is-sagrifiċċji li jsiru kontinwament minn dawn il-persuni jixirqilhom dan il-proċess attent ta’ għażla.  Iktar u iktar illum li jafu li l-Gvern qiegħed jikkarga f’azzjonijiet li jolqtuhom direttament fil-laħam il-ħaj.

Vuċi ugwali

3.      Ħafna ħarġu għonqhom fil-ħidma politika li għaddejna minnha.  Intilfu wara l-partit u ħadmu mingħajr ma staqsew ħafna domandi.  Biss, illum dan qiegħed jinbidel.  Qed jikber internament il-bżonn taċ-ċertezza, u fl-istess ħin ta’ politika li hija iktar maqbula u diskussa.  Dan, f’ħafna pożizzjonijiet, huwa għalija pożittiv.  Il-ġenerazzjoni li tlajt magħha taf il-partit bħala dak li fih konna niddiskutu, niddibattu, ma naqblux, imma fl-aħħar naslu għal deċiżjoni li torbotna lkoll.  Kien hemm proċess normali li bih, u ġewwa fih, kull membru kien jaf li l-vuċi tiegħu hija ugwali daqs ta’ ħaddieħor.

Kontra l-kult tal-personalità

4.      Kellna avversità tal-kult tal-personalità li dak iż-żmien konna mdawrin bih u llum, wara tant snin, qed nerġgħu nsibu lura ma’ saqajna.  Il-politiku mhuwiex ogħla mil-liġi; anqas mill-poplu.  Imexxi f’isimhom, fejn il-bieb tal-umiltà jibqa’ miftuħ.  Jisma’ u jagħti każ, mingħajr ma  jaħseb li huwa tant illuminat li jista’ jiġbed fejn irid għax għandu l-poter f’idejh.  Jista’ ma jaqbilx ma’ politiċi oħra madwaru fuq l-interpretazzjoni tar-realtà u ta’ dak li huwa bżonnjuż u aċċettabbli.  Biss, irid ikun dak il-bniedem li għandu idejh fuq il-polz tal-pajjiż u jifhem it-tessuti kollha bl-aspirazzjonijiet u b’dak li jippretendu minn tmexxija politika serja.

Silence

5.      Dan iktar u iktar meta qegħdin għal darb’oħra f’xenarju li jrid jirrepeti ruħu magħna, kif jagħmel ma’ stati oħra.  F’konflitt kontinwu ta’ ideat bejn min huwa favur il-valuri li joħorġu mill-Kristjaneżmu u min mhuwiex.  Li nsibuh il-ħin kollu.  Tul dawn il-jiem erġajt komplejt naqra l-ktieb ‘Silence’ ta’ Shusaku Endo, li huwa mimli b’ferm iktar sens u sustanza milli ħsibt.  Fejn f’mument minnhom, f’diskussjoni apparentement ta’ ftit valur, sibt dan id-diskors tal-inkwiżitur sekulari Ġappuniż indirizzat lejn saċerdot: “Father, we are not disputing about the right or wrong of your doctrine.  The reason we have outlawed Christianity in Japan is that, after deep and earnest consideration, we find its teaching of no value for the Japan of today”.

Mitt sena ilu

6.      Tul din il-ġimgħa, il-Ħamis 13 ta’ Lulju 2017 missejna ma’ appuntament storiku ieħor.  Il-mitt sena mit-tielet dehra tal-Madonna ġewwa Fatima f’xenarju politiku identiku.  Ta’ bnedmin li, bħall-Ġappuniż Inoue, jidħku bihom infushom f’li jiddikjaraw u jemmnu li l-valuri Nsara mhumiex ta’ valur fil-ħajja ta’ kull jum.  Li però, quddiem dawk id-dehriet lil tlett itfal mill-iktar innoċenti jsibu l-gazzetti, l-istituzzjonijiet ta’ dawk li kienu kontra li jiċċertifikaw li seħħew.  L-anti-Kristjaneżmu jiċċertifika l-preżenza vera tal-Kristjaneżmu.  Isir xhud ta’ dak li huwa jiċħad.  Punti rilevanti iktar f’din is-soċjetà fejn hemm tradizzjoni ħajja ta’ bnedmin li huma konvinti li dan it-tagħlum huwa ta’ valur u rilevanti.

Luigi Sturzo

7.      Realtà li m’għandhiex tiġi injorata.  Però, bħal eżempji ta’ oħrajn, hemm min irid jitlef il-ħin tiegħu f’din iċ-ċaħda.  Bid-differenza li l-preżenza ta’ partit politiku li jagħraf li dawn il-valuri huma ta’ ispirazzjoni għalih ma jfissirx li huwa għandu jipprova jsir knisja.  Irid jifhem il-pożizzjoni politika u jirreaġixxi bħala partit.  Jista’ jagħżel tajjeb u jista’ ħażin.  L-għażla ssir minn bnedmin mhux dejjem ispirati, anqas iggwidati tajjeb, anqas aċċettati mill-maġġoranza.  F’dan, proprju għax m’aħniex il-Knisja, aħna bnedmin f’partit politiku bid-diffikultajiet, ideat u deċiżjonijiet ta’ dak li aħna.  Kif kien qal tajjeb Luigi Sturzo: “È superfluo dire perché non ci siamo chiamati partito cattolico: I due termini sono antitetici; il cattolicesimo è religione, è universalità; il partito è politica, è divisione”.

8.      Il-passat reċenti u l-preżent attwali mhumiex faċli għalina bħala partit, ma hemmx dubju.  Biss, dmirna huwa li nħarsu ‘l quddiem.  Fuq dak li ddeċidejna għandna r-responsabbiltà politika.  Il-jiem li ġejjin juruna iktar jekk dak li għamilna kienx tajjeb jew le.  Biss ħarsitna hija, iktar minn qabel, lejn il-futur.  Inħarsu lejn dak li għad irridu naffrontaw minn dawk li ma jaqblux magħna.  Niġbdu b’umiltà iktar lil dawk li, anke jekk ma jaqblux magħna, għandhom l-opportunità li jieħdu sehem fil-proċess ta’ bidla interna li għandna bżonn.  Illum, waqt li fortunatament niċċelebraw il-Festa tal-Madonna tal-Karmnu, inħares iktar b’fiduċja ‘l quddiem.  Dan għax anke fil-politika, nibqa’ nemmen fil-bniedem u fl-abbiltà tiegħu li jagħżel is-sewwa minn dak li mhuwiex.13.7.17

Differenti mis-Soltu.

1.      Dan is-sajf ser ikun wieħed differenti fi ħdan il-Partit Nazzjonalista. Is-sħana esterna ser tkun magħna waqt li nibdew u nlestu l-proċess biex jiġu magħżula Kap u diriġenza ġdida.  Kif inhuwa aċċettat minn ħafna, il-pass minn naħa tal-Kap u l-Viċi kapijiet li jirriżenjaw wara l-aħħar riżultat elettorali xejn tajjeb huwa wieħed kuraġġuż, però neċessarju.  Hemm bżonn li l-partit jibdel kompletament il-mod ta’ kif kien qiegħed jaffronta l-politika.  Jibdel l-istrateġija u t-tattika, però jirriafferma l-prinċipji demokristjani tiegħu.  Dan għax ma tlifniex l-identità tagħna.

Bidla effettiva

2.      Hemm bżonn li nbiddlu u mhux nidhru li qegħdin inbiddlu.  Irridu nkunu iktar diretti f’dak li rridu nagħmlu sabiex mhux sempliċement nidhru li għamilna tibdil, imma li effettivament dan iseħħ.  Il-poplu, ngħidu x’ngħidu, attent għal dak kollu li qiegħed isir.  Jifher u jagħraf ħaġa minn oħra.  Anke jekk il-pjaċiri, il-klijenteliżmu qawwi kellu effett fl-aħħar elezzjoni, però xorta rridu naċċettaw li diversi ħassewhom iktar moħħhom mistrieħ bil-Gvern preżenti milli bil-bidla tagħna.  F’mumenti ċert li, mingħajr ħafna ma fehmu, konna qed nibgħatu l-messaġġ li l-arloġġ ser imur lura.

Dak li qed naffrontaw

3.      Il-politika trid tagħmilha, però trid issir fil-kuntest nazzjonali.  Ma tistax issir f’bozza, mingħajr ma tieħu inkonsiderazzjoni li l-Partit Laburista huwa mmexxi minn kap li rnexxielu jibqa’ jżomm maġġoranza qawwija għal issa tmien snin.  Mill-2009 hemm ir-realtà assoluta li l-Prim Ministru assigura saħħa elettorali qawwija f’żewġ appuntamenti elettorali: għall-Parlament Ewropew u tnejn oħra għal dawk nazzjonali.  Dawn il-fatti, dawn il-figuri ħadd ma jista’ jaħrab minnhom.  Irid sempliċement jaffrontahom.  Irid jifhem li mhuwiex faċli li tibdel il-fehma tal-bnedmin li qed jibgħatu sinjal, b’mod ċar, li qegħdin komdi kif fi żmien ieħor kienu taħtna.

Realpolitik Maltija

4.      X’ser jiġri minn Joseph Muscat il-futur irid jurina.  Jekk huwiex ser jibqa’ jmexxi ‘l-Partit Laburista jew le hija f’idejh.  Jista’, kif iddikjara, jitlaq, u jista’ jibdel il-fehma u jibqa’.  Però dan, f’ħafna sens jista’ jkun argument li huwa wieħed sekondarju.  Għax anki jekk ma hemmx dubju li għandu abbiltajiet li oħrajn qablu ma kellhomx, il-punt huwa li rnexxielu jqabbad mekkaniżmu politiku li qiegħed iħalli l-marka tiegħu.  Dan huwa li aħna rridu nikkonfrontaw.  Nistgħu nagħmluh mhux billi mmorru għal mudelli tal-passat reċenti, imma billi jkollna l-kuraġġ ninvestu lejn il-futur b’għodda u mexxejja li huma differenti u ġodda.  Kif beda Muscat irridu nidentifikaw aħna mexxej tagħna, bi djalogu intern u b’għarfien tar-realpolitik Maltija.

Dimensjoni Ewropea

5.      F’dan wieħed irid mill-ewwel, u mingħajr dubju, jirrikonoxxi l-pass kuraġġuż ta’ dawk li għażlu u dawk li ser jagħżlu li joffru s-servizzi tagħhom lill-partit.  Karigi jistgħu minn barra jidhru postijiet ta’ prestiġju; biss ilkoll nafu li jġorru magħhom responsabbiltà kbira.  Ma ninsewx li m’għadniex partit fuq gżejjer waħedhom fil-Mediterran, imma issa aħna wieħed fi ħdan l-Unjoni Ewropea.  Għalhekk aħna parti mill-politika u mill-istrateġija ta’ dak il-kontinent.  Dak li ngħidu, dak li nagħmlu, fejn nieħdu sehem, jirrifletti fuqna u fuq dak li qiegħed isir hemm.  Għalhekk irridu nassiguraw li l-għażliet tagħna jmorru fuq dawk li jservuna u jagħmlulna l-ġieħ anki f’din id-direzzjoni.

Tul is-sajf

6.      Tul dan is-sajf irridu, bħal bennejja li jibqgħu jaħdmu minkejja t-temperaturi, nassiguraw li nissudaw il-pedamenti tagħna.  Irridu nimxu fid-direzzjoni li nagħtu spazju ugwali lil dawk li qed iservu fil-politika.  Il-Membri Parlamentari, bħala dawk il-persuni li ġew magħżula mill-poplu biex jirrappreżentawh, għandhom jingħataw l-opportunità li jkunu fuq il-mezi tax-xandri tal-partit.  Jekk appellaw fuq livell lokali, il-vuċi tagħhom għandha tinstema’ biex tirrifletti ‘l-partit sħiħ f’dak li huwa.  Il-votant ħafna drabi jidentifika l-partit skont id-deputat li jkun ivvota għalih.  Proprju għalhekk li dan huwa essenzjali għax m’aħniex partit elitista, iżda tal-massa.  Tul l-aħħar snin rajt Membri Parlamentari jingħataw il-ġenb.  Il-vuċi tagħhom ma tinstemgħax u l-volontà elettorali ma tiġix rispettata.

L-identità ma tlifnihiex

7.      Fil-verità llum, iktarma jien immiss lura mhux biss mal-partit fil-parti ta’ isfel tal-pajjiż, imma mal-bqija ta’ pajjiżna, nifhem kemm l-identità tagħna hija ċara għalihom.  Ċara li aħna għadna demokratiċi nsara.  Ċara għal diversi li iktarminn qabel qed jinsistu magħna li ma nitilfux din il-linja politika.  Aħna ma tlifniex l-identità tagħna.  Għadna differenti mill-partit l-ieħor.  Għadna wkoll kapaċi naslu u nwasslu l-vuċi ta’ dan il-poplu.  Kapaċi nħarsu ‘l quddiem u nifhmu li bidliet hemm ħafna, però aħna qed nikkumbattu għall-bidliet it-tajba.  Dawk li jmexxuna ‘l quddiem bħala partit tal-poplu.12.7.17

Għal ġustizzja soċjali


 
1.      Kampanji elettorali rajt għaddejja.  Drabi bħala spettatur, oħrajn bħala partiċipant attiv.  Kull waħda għandha l-istorja partikolari tagħha.  Biss, għalija kull waħda kienet imnebbħa minn prinċipji ċari.  Intenzjonati biex permezz tagħhom wieħed, l-ewwel, jgħin lil min huwa fil-bżonn, lil min qiegħed ‘l isfel fis-soċjetà tagħna, u t-tieni, sabiex permezz tagħhom iservi sew u b’lealtà l-pajjiż li nħobbu lkoll.

2.      Kull darba li ħadt sehem dirett ħassejt dejjem li qiegħed nagħmel dan sabiex inkun strument għas-sewwa.  Wieħed li bih id-diversi bnedmin f’din is-soċjetà nkun nista’ ngħin biex il-ħajja tagħhom tinbidel u jkollhom futur aħjar milli għandhom.  Il-kampanja tiegħi, snin wara snin, tiddependi mit-tħabbit fuq il-bibien tad-djar.  F’kull okkażjoni stajt immiss ma’ dak li l-poplu qiegħed iħoss u x’inhuma l-prijoritajiet veri tiegħu.

3.      F’din il-kampanja missejt ħafna mal-kwistjoni tal-korruzzjoni.  Però missejt ukoll mal-istat soċjali ta’ diversi.  Laqtuni b’mod dirett tlett kategoriji partikolari.  L-ewwel: id-diversi ħaddiema li jinsabu fi stat ta’ prekarjat.  Dawk li qegħdin jaqilgħu madwar sitt mitt ewro fix-xahar u jbatu sew biex jgħaddu.  Dawk li jinsabu f’kumpanniji li qegħdin biċċa biċċa jibgħatu l-messagg, volontarjament jew involontarjament, li ma hemmx futur għalihom.

4.      Missejt ħafna mal-pensjonanti li, għalkemm ilkoll naċċettaw li żdiedu fin-numru, huma fir-realtà mhux kurati biżżejjed fil-bżonnijiet veri tagħhom.  Il-maġġor parti tagħhom sibthom jilmentaw, ġustament, li ma jistgħux ilaħħqu mal-ħajja bil-pensjoni.  Sibt kategorija ta’ dawk li għandhom mard partikolari li jridu jixtru, xahar wara xahar, mediċini li mhumiex irħas.  Sibt diversi oħra li jew għax romlu, jew għax ma tħallsulhomx il-bolol kollha, għandhom inqas dħul fil-pensjoni tagħhom.  Iltqajt ma’ ħafna sitwazzjonijiet speċjali oħra li jridu jiġu eżaminati u, nittama, solvuti.

5.      Ma nistgħux naċċettaw li bnedmin f’din il-fażi tal-ħajja ma nisimgħux il-karba tagħhom.  Bħalma anqas ma nistgħux ma nħossux dak li persuni bi bżonnijiet speċjali għaddejjin minnu.  Iltqajt ma’ ħafna ġenituri li spjegawli l-pożizzjoni tagħhom.  Fhimt li minkejja l-isforzi li saru u l-avvanzi, hemm pożizzjonijiet ġodda li flok bihom qed nassiguraw ugwaljanza, qed inġibu forom ġodda ta’ diżugwaljanza.  Irid isir iktar xogħol fuq dan is-settur u fih irridu nifhmu iktar lejn fejn sejrin.

6.      Sibt ferm iktar bnedmin li qegħdin fil-parti ta’ isfel fis-soċjetà.  Hemm ħafna oħra li għandhom bżonn għajnuna mill-Istat biex jgħixu ħajja deċenti.  Hemm lokg ħal iktar ħsiebu miżuri li jwieġbu għar-realtajiet li qed jiżviluppaw.  Il-verità hija li f’dawn l-erba’ snin għandna qasma ikbar bejn min huwa fuq u min huwa taħt.  Diversi drabi smajt lill-Gvern preżenti jiftaħar kemm “tneħħew” persuni minn fuq il-benefiċċji soċjali u jiġġustifika dan billi jgħid li hija rebħa għall-klassijiet li huma komdi.

7.      L-opinjoni fit-triq hija li l-partit fil-poter tilef l-ideali u l-prinċipji tiegħu.  M’għamilx politika bażata fuq il-ġustizzja soċjali, wisq inqas f’xi forma ta’ soċjal-demokrazija.  Ħalla lil kulħadd għal rasu, u l-linja kienet fuq il-lemin; liberalista sabiex togħġob lil dawk li għandhom.  It-tmexxija preżenti tilfet kull għeruq li seta’ kellha mal-passat.  Tilfet ġewwa fiha politiċi li trabbew differentement.  Tilfu l-polz veru tal-poplu, speċjalment dawk li huwa l-iktar ‘l isfel.

8.      Dawk li qegħdin ‘l isfel qegħdin ibatu u hemm bżonn iktar bnedmin fil-klassi politika li jaħdmu biex dan jiġi mibdul.  F’dan kollu, meta ndur fuqi nnifsi u nistaqsi, nifhem iktar dak li jien u dak li jmexxini.  Nibqa’ deċiżament demokratiku-Kristjan.  Nibqa’ ffurmat li naħdem favur min huwa ‘l isfel fis-soċjetà.  Nibqa’ anzi nsib skop ikbar f’ħajti li nassigura li f’din is-soċjetà li tfittex is-sewwa li nara l-ġustizzja soċjali tiġi mwettqa verament.  Huwa f’soċjetà ġusta li l-pajjiż jikber.  Fejn hemm l-inġustizzja, fejn hemm it-tqassim inġust tal-ġid komuni, fejn hemm il-korruzzjoni, il-pajjiż minflok imur lura u jitkisser.  Għalhekk nieħdu sehem fil-ħidma politika proprju biex nassiguraw is-sewwa, il-ġustizzja soċjali, il-paċi u l-istabilità.