30.6.14

Il-Gvern m’għandux ikaxkar saqajh aktar fuq l-approvazzjoni ta’ liġi dwar l-imġieba xierqa fil-ħajja pubblika.Il-Partit Nazzjonalista jinsab imħasseb għall-fatt li issa qiegħed joħroġ biċ-ċar li l-Gvern bi ħsiebu jitnikker minflok ma jgħaġġel sabiex jippubblika l-liġi dwar l-Istandards fil-Ħajja Pubblika u sabiex jgħaddi l-istess liġi mill-Parlament bħala prijorità meħtieġa biex ikun hemm ħarsien tal-aġir korrett u etiku fil-ħajja pubblika, b’mod partikolari mill-Membri Parlamentari kollha, inklużi l-Ministri u s-Segretarji Parlamentari.

Il-Partit Nazzjonalista qiegħed jesprimi dan it-tħassib għaliex f’laqgħa li għada kif saret f’Malta ma rappreżentanti tal-GRECO, li hija preċiżament l-organizzazzjoni li taħdem sabiex tiżgura t-tħaris tal-istandards fil-ħajja pubblika, il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici, fil-preżenza tad-Deputati Nazzjonalisti Francis Zammit Dimech u Ryan Callus, qal li l-Gvern jinsab impenjat li jdaħħal din il-liġi fis-seħħ matul il-leġislatura preżenti. Dan ifisser li l-Gvern jista’ jdum sa erba’ snin oħra sabiex idaħħal din il-liġi fis-seħħ!

Dan qed iseħħ wara li kien inħatar kumitat tal-Parlament fejn sar sforz kbir biex ikun hemm abbozz ta’ liġi li fuqha jkun hemm qbil unanimu u filfatt, aktar minn xahar ilu, fl-20 ta’ Mejju 2014, tressaq l-ewwel qari ta’ din il-liġi fuq proposta tal-Viċi Prim Ministru Louis Grech u li kien issekondat mid-Deputat Nazzjonalista Francis Zammit Dimech.

Ta’ min ifakkar li l-kumitat tal-Parlament kien inħatar wara li fit-30 ta’ Settembru 2013, il-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil kien ressaq mozzjoni fil-Parlament fejn elenka diversi każi ta’ ksur ta’ etika u aġir skorrett min-naħa tal-membri tal-Gvern, u li kien talab li jkun hemm strutturi adekwati fil-pajjiż biex tiġi mħarsa l-imġieba pubblika.

Il-Kumitat maħtur wara l-mozzjoni tal-Kap tal-Oppożizzjoni u mozzjoni oħra mressqa mill-Viċi Prim Ministru ħadem b’rittmu mgħaġġel u sas-16 ta’ Diċembru 2013 kien hemm qbil fuq rapport ad interim b’mod unanimu bejn il-membri kollha ta’ dak il-kumitat.  Fl-10 ta’ Jannar 2014, il-Kap tal-Oppożizzjoni kiteb lill-Ispeaker biex jesprimi li l-Oppożizzjoni taqbel mal-linji ġenerali tal-istess rapport u ħeġġeġ sabiex jintemm ix-xogħol tal-kumitat u jitressaq minnufih l-abbozz finali għad-diskussjoni fil-Parlament.

Wara l-ewwel qari li sar fl-20 ta’ Mejju, wieħed kien jistenna li l-Gvern jippubblika immedjatament l-abbozz tal-liġi u jqiegħdu għad-diskussjoni fil-Parlament.

Minflok, issa nafu li l-Gvern kull ma qiegħed jimpjena ruħu li jagħmel hu li jressaq u jiddiskuti dan l-abbozz xi darba matul l-erba’ snin li ġejjin. Dan assolutament mhux aċċċettabbli u juri li l-Gvern ma jridx li jkun hemm strutturi adegwati biex jgħassu favur l-aġir korrett u etiku min-naħa tal-Membri Parlamentari, b’mod partikolari min-naħa tal-Ministri u s-Segretarji Parlamentari.

--
Uffiċċju Informazzjoni

Partit Nazzjonalista

€29 miljun aktar għall-pagi u l-ispejjeż tal-Gvern


Il-Gvern qed ikompli jitlef il-kontroll tal-finanzi ta’ pajjiżna. Dan billi jżid id-defiċit u d-dejn ta’ pajjiżna biex jaqdi lil tal-qalba kif ukoll biex jikseb is-simpatija lejliet elezzjoni. Dan qed jerġa’ jiġi kkonfermat minn ċifri ppubblikati mill-NSO llum li juru kif fl-ewwel ħames xhur tas-sena, in-nefqa tal-Gvern żdied b’aktar minn €106 miljun meta mqabbla mas-sena li għaddiet.

Il-Partit Nazzjonalista jesprimi t-tħassib tiegħu għall-mod kif il-Gvern qed iżid id-defiċit ta’ pajjiżna. L-istatistika uffiċjali tal-Gvern turi li n-nefqa tal-Gvern żdiedet b’€106 miljun, u l-fatt li minn dawn, €29 miljun qed imorru biex jiġu ffinanzjati l-pagi lil tal-qalba u biex jiġi ffinanzjat l-ikbar kabinett tal-Gvern li qatt kellu pajjiżna, inisslu tħassib.

Filwaqt li l-Partit Nazzjonalista jinnota li madwar 15% taż-żieda fin-nefqa hija marbuta mal-mediċini, huwa ferm ta’ tħassib li parti ferm akbar miż-żieda, ta’ kważi 30%, kienet dovuta għal żidiet sostanzjali fil-pagi għall-mijiet ta’ persuni tal-qalba li kull xahar qed jiddaħħlu jaħdmu mal-Gvern, kif ukoll fl-ispejjeż amministrattivi tal-ministeri differenti fi ħdan l-akbar Kabinett fl-istorja ta’ pajjiżna.

Dawn iċ-ċifri juru kif il-Gvern qed imur kontra l-impenn li ħa kemm mal-poplu Malti kif ukoll mal-Unjoni Ewropea li jkompli fuq it-triq mibdija matul il-leġislatura li jitnaqqas id-defiċit ta’ pajjiżna. Agħar minn hekk, joħloq tħassib qawwija fuq is-sostenibbiltà fuq medda itwal ta’ żmien tal-finanzi ta’ pajjiżna.

Qagħda finanzjarji stabbli hija kruċjali biex l-investitur barrani jibqa’ juri fiduċja fl-ekonomija ta’ pajjiżna, fattur kruċjali biex pajjiżna jattira aktar investiment, speċjalment fid-dawl tat-tnaqqis sostanzjali rreġistrat matul is-sena li għaddiet, u b’hekk jinħolqu aktar impjiegi f’pajjiżna.

--
Uffiċċju Informazzjoni
Partit Nazzjonalista

26.6.14

Is-sistema tal-gwardjani lokali għandha titħaddem mill-Kunsilli Lokali.Il-Partit Nazzjonalista jemmen li d-deċiżjonijiet dwar it-tħaddim tas-sistema tal-gwardjani lokali għandhom jittieħdu mill-Kunsilli Lokali u mhux minn unit ċentrali mwaqqaf mill-Gvern. Dan skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà, jiġifieri li d-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu fl-iktar livell viċin in-nies. Għalhekk, id-deċiżjonijiet dwar ir-rotot li jieħdu l-wardens u l-ammont ta’ wardens li jkunu qegħdin on the beat għandhom jittieħdu mill-Kunsilli Lokali stess b’mod awtonomu.

Dan qalu l-Whip tal-Grupp Parlamentari u Kelliem għall-Gvern Lokali David Agius waqt konferenza tal-aħbarijiet li fiha ta l-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista dwar ir-riforma tal-gwardjani lokali li qed jipproponi l-Gvern. David Agius ġie akkumpanjat mill-President u Segretarja tal-Kulleġġ Kunsilliera Lokali Partit Nazzjonalista Graziella Galea u Amanda Abela.

David Agius spjega li l-Partit Nazzjonalista jaqbel bis-sħiħ mal-prinċipju li s-sistema tal-gwardjani lokali għandha tagħmel enfasi fuq l-edukazzjoni. Hu qal li l-lokalitajiet Maltin u Għawdxin jeħtieġu aktar infurzar fuq liġijiet ambjentali u għalhekk għandha tiżdied il-preżenza tal-Eco-Wardens. U l-gwardjani lokali għandhom jitħaddmu fuq sistema ta’ rotazzjoni biex jiġi evitat kull lok ta’ abbuż fil-lokalitajiet. 

Fuq kollox, qal David Agius, is-sistema tal-gwardjani lokali għandha titħaddem mill-Kunsilli Lokali u għandu jiġi mħares il-prinċipju tal-awtonomija tal-Kunsilli Lokali. Għalhekk, huma l-Kunsilli Lokali li għandhom jiddeċiedu x-xogħol u r-rotot li jieħdu gwardjani lokali f’lokal u fejn jibbażaw il-ħidma tagħhom il-gwardjani fil-lokalità. Il-paga tal-gwardjan lokali għandha titħallas mill-Kunsill Lokali. Kull dħul minn multi mogħtija minn dan il-gwardjan lokali għandu jmur għall-Kunsill Lokali li huwa responsabbli minnu biex jintuża għall-ġid tal-komunità. 

Il-minimu ta’ sigħat ta’ ħidma ta’ gwardjan lokali għandu jkun ibbażat fuq il-kompożizzjoni tal-Kunsilli Lokali u mhux skont deċiżjoni ta’ unit ġdid imwaqqaf mill-Gvern, kif qed jipproponi l-Gvern illum. B’dan ir-raġunament, Kunsill Lokali b’seba’ jew disa’ kunsilliera għandu jingħata minn tal-inqas gwardjan lokali wieħed filwaqt li Kunsilli Lokali bi ħdax jew tlettax-il kunsillier għandhom jingħataw minn tal-inqas żewġ gwardjani lokali. Kunsilli Lokali żgħar magħmulin minn ħames kunsilliera għandhom jaħdmu flimkien u jaqsmu gwardjan lokali li jagħmel persentaġġ ta’ sigħat f’kull lokalità.

Il-Partit Nazzjonalista jemmen li f'Għawdex is-sistema qiegħda taħdem tajjeb u għandha tibqa' titħaddem bl-istess mod, jiġifieri permezz tal-Kumitat Reġjonali fejn ikun hemm rappreżentanza minn kull Kunsill Lokali Għawdxi. 

David Agius qal li minbarra x-xogħol tal-gwardjani lokali deċiż mill-Kunsilli Lokali għandu jitwaqqaf unit li jkun magħmul mill-Gvern, il-Kunsilli Lokali (fuq bażi reġjonali) u l-privat li jiddeċiedi dwar l-użu tal-gwardjani f’ċirkustanzi oħra minbarra dawk ta’ kuljum li jiġu deċiżi mill-Kunsill Lokali. Dan ifisser li għandu jkun hemm pool ċentrali ta’ gwardjani lokali li jingħata tasks speċifiċi. Dan il-unit li qed jipproponi l-Partit Nazzjonalista għandu jkun responsabbli wkoll ta’:

- Ir-reklutaġġ tal-gwardjani lokali;
- L-amministrazzjoni tas-sistema;
- It-taħriġ tal-gwardjani lokali;
- Il-pagi ta’ dawn il-gwardjani lokali;
- L-assigurazzjoni tal-kwalità tax-xogħol tal-gwardjani lokali;
- Tibdil meta jinħtieġ sick leave jew leave;
- L-enfasi fuq ir-rwol edukattiv tal-gwardjani lokali;
- Ħidma fuq ilmenti mill-pubbliku;
- Ir-rotazzjoni tal-gwardjani lokali; u
- L-użu ta’ gwardjani lokali għal attivitajiet tal-massa f’reġjun partikolari u f’jiem partikolari.

Il-Kelliem għall-Gvern Lokali kkonkluda billi qal li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jaħdem biex tiġi mħarsa l-awtonomija tal-Kunsilli Lokali. Il-Partit Nazzjonalista qiegħed iressaq dawn il-proposti lill-Gvern biex jiżgura l-ħarsien ta’ dan il-prinċipju.

--
Uffiċċju Informazzjoni

Partit Nazzjonalista

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea: deċiżjoni dwar Jean-Claude Juncker.Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil illum qiegħed jipparteċipa f’summit tal-Partit Popolari Ewropew f’Kortrijk fil-Belġju, li qiegħed isir bi tħejjija għal-laqgħa tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea li se ssir iktar tard illum u għada filgħodu u li matulha l-pajjiżi Ewropej mistennijin jieħdu numru ta’ deċiżjonijiet importanti, fosthom dwar min se jieħu post José Manuel Barroso bħala President tal-Kummissjoni Ewropea għall-ħames snin li ġejjin. 

Simon Busuttil ta l-pożizzjoni li l-Partit Nazzjonalista se jkun qed iressaq waqt il-laqgħa tal-Partit Popolari Ewropew: “Nispera li l-Kunsill jagħżel lil Jean-Claude Juncker għax, fl-aħħar mill-aħħar, il-Partit Popolari Ewropew rebaħ l-elezzjoni Ewropea u Jean-Claude Juncker għamel kampanja sħiħa f’isem il-Partit Popolari Ewropew madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Anke l-kandidat tas-Soċjalisti Ewropej Martin Schulz ikkonċeda li Juncker għandu jkun innominat President tal-Kummissjoni Ewropea mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Jiena nemmen li Juncker għandu jinħatar mill-aktar fis possibbli biex l-Unjoni Ewropea tibda mingħajr dewmien tiffoka fuq il-ħolqien tax-xogħol, aktar kompetittività u tkabbir ekonomiku madwar is-suq kollu tal-Unjoni Ewropea,” temm jgħid Simon Busuttil.

Illejla jew għada, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea mistenni jinnomina persuna bħala President tal-Kummissjoni Ewropea. Wara li ssir in-nomina, nhar l-Erbgħa, 16 ta’ Lulju, 2014, il-Parlament Ewropew mistenni jieħu vot dwar il-persuna li tiġi nnominata għall-Presidenza. Jidher li diġà hemm maġġoranza assoluta fil-Parlament Ewropew li tixtieq lil Jean-Claude Juncker bħala l-President il-ġdid tal-Kummissjoni Ewropea.

--
Uffiċċju Informazzjoni

Partit Nazzjonalista

24.6.14

Demokrazija, libertà u ġustizzja soċjali

i

1.         Illum, forsi wkoll aktar minn qabel, diversi qegħdin jistaqsu lilhom infushom: x’soċjetà għandna?  X’valuri, ideat, miri, bnedmin li qed jgħixu magħna għandhom?  Nistaqsu x’boxxliet soċjali, materjali, spiritwali, politiċi qegħdin isegwu fl-aġir ta’ kuljum tagħhom?  Qed nistaqsu ħafna, imma fuq in-naħa l-oħra jista’jkun ukoll li qed nagħmlu ħafna domandi u ser nidħlu f’ħafna qari ta’ karti u studju soċjoloġiċi, antropoloġiċi, li tridu intom, meta r-risposti huma sempliċi ħafna diġà quddiemna.  Il-bniedem għandu ħabta jmur għal dak li huwa kumplikat u diffiċli għalih għax jaħseb li ser isib soluzzjonijiet għall-kriżijiet tiegħu mingħajr ma jinduna li quddiemu għandu diġà ħafna tweġibiet.  Għandna ħabta nieħdu t-triq it-twila meta hemm oħra ferm iqsar.  Dak huwa l-bniedem, parti essenzjali tiegħu nnifsu li jrid jissielet għas-sewwa.

2.         Ngħid dan għax f’dawn l-aħħar snin abbandunajna dak li verament jgħodd għal kull persuna.  Abbandunajna li fil-bniedem hemm talba, ħeġġa kontinwa sabiex jilħaq dak li l-valuri nsara fir-realtà fetħu t-triq għalih.  Is-soċjetà tagħna hija ferm aħjar ekonomikament milli kienet fi żminijiet u sekli oħra, ma hemmx dubju.  Biss, ma nistgħux ngħidu li qed ngħixu f’soċjetà fejn hemm prijorità lejn il-kisba tal-ugwaljanza.  Hemm żgur metodi differenti ta’ kif wieħed jikseb dan, bħal ma hemm ukoll setturi varji fejn dan jista’ jiġi milħuq.  Li jidher aktar manifest huwa li l-politika tagħna abbandunat f’dawn l-aħħar snin is-sejħa tagħha sabiex tassigura kontinwament li min qiegħed taħt jitla’ ‘l fuq.  Fortunatament nemmnu li biex isir dan ma hemmx lok li tniżżel lil ħaddieħor ‘l isfel.  Biss, altru dak li stqarrejna u altru dak li sar.

3.         Meta wieħed imur lura u jirrifletti jsib diversi mumenti meta l-linja tagħna kienet iktar li nħallu l-affarijiet kif inhuma.  Il-ġlieda għal ħajja deċenti għal kull membru tas-soċjetà mhix faċli.  Anzi, fl-aħħar ħames snin kienet iktar kumplikata.  L-iżvantaġġ għalina kien li fiha ħareġ iktar ċar li l-inkwiet kbir kien marbut mal-fatt li anke dawk li kienu f’pożizzjoni tajba kienu ser jitilfu dan.  Il-Partit Nazzjonalista, tul din it-triq, kien qiegħed jitlef mingħajr ma neċessarjament jinduna.  Kien qiegħed jitlef dak li huwa rrappreżenta u li kien identifikat miegħu fis-soċjetà tagħna.  Il-fatt li ma baqax jinsisti fuq il-valuri nsara tiegħu bħala fonti ta’ ispirazzjoni fl-aġir politiku tiegħu, il-fatt li ma baqax għaddej bl-istess determinazzjoni u perseveranza sabiex jibdel il-pożizzjonijiet soċjali u ekonomiċi ta’ min sab ruħu żvantaġġjat neħħietlu mill-ġibda elettorali li kellu qabel.

4.         Is-soċjetà ma tistax tibqa’ statika, trid timxi ‘l quddiem.  Però ma narax li f’dan trid titlef minn dak li jsawwarha.  Il-ġlieda għas-sewwa, dik għall-ġustizzja, għall-ugwaljanza, għal ħajja deċenti, ngħidu x’ngħidu hemm tibqa’ – ma tintilifx.  Personalment ma nistax naċċetta dak li diversi, f’rassenjazzjonijiet varji tagħhom, qed joħorġu bil-ħsieb li aħna soċjetà destinata għall-falliment soċjali.  Anqas ma nista’ naċċetta li għandna noqogħdu lura u ma naħdmux f’din it-triq sabiex dawn il-prinċipji demokratiċi u nsara jseħħu.  Ma nilludix ruħi billi naħseb li s-soċjetà ser tkun f’xi jum perfetta, però daqshekk ieħor m’jinix lest li noqgħod lura u nħalli l-affarijiet għaddejjin mingħajr ma jibqa’ impenjat għas-sewwa.  Hemm f’dan sagrifiċċji, u terġa’, l-ħajja pubblika fiha l-atrit tagħha.  Biss dan ma jfissirx li għandna noqogħdu lura.  Is-servizz tagħna lejn dawk li jagħżlu lilna biex nirrappreżentawhom hemm irid jibqa’ indirizzat.

5.         Dawk li jaħsbu li d-demokrazija, l-ugwaljanza, il-ġustizzja soċjali u l-libertà jinkisbu fuq il-karta għax jiġu miktuba sejrin żbaljati.  Altru dak li tgħid il-liġi u altru dak li jseħħ fil-ħajja ta’ kuljum.  Dan il-gvern preżenti m’għandux valuri li tista’ tmiss u tidentifika.  Għandu però l-ħsieb li jagħmel dak li jaħseb li ħaddieħor iridu jagħmel mingħajr ma neċessarjament iqis jekk dan huwiex tajjeb jew le, ġust jew inġust.  F’dan il-proċess jidher ċar li l-alleanza hija dik li kollox jibqa’ kif inhuwa.  Min huwa b’saħħtu ekonomikament jibqa’ hemm u min m’huwiex ma jiċċaqlaqx.  Il-viżjoni tul l-aħħar ħames snin fl-oppożizzjoni kienet dik li tagħmel aċċettabbli ma’ numru ta’ persuni partit li qabel ma kienux komdi miegħu.  Dan sar u ġie affermat elettoralment, biss issa l-pajjiż sab ruħu f’diffikultajiet ekonomiċi li ser isarrfu sabiex inaqqsu miċ-ċirkolazzjoni tal-ġid ekonomiku.  Għalhekk, min għandu qiegħed joqgħod iktar minn pass lura milli jħaddem flusu u dan ser ikompli jwassal, fuq naħa għall-istess pożizzjonijiet ekonomiċi u fuq l-istess linja sabiex minn qiegħed minn taħt jibqa’ hemm.

6.         Il-ħidma politika mhix sempliċement dik li trid iġġib bidla fil-partit fil-Gvern.  L-attività, il-ħsieb fil-politika jrid jibqa’ dak li jindirizza li jġib iktar ugwaljanza u ħajja deċenti għall-bnedmin li jgħixu fis-soċjetà tagħna.  Għażilna li s-sistema politika tkun waħda demokratika, bażata u marbuta mal-iktar mudell avvanzat fid-dinja: dak Ewropew.  Għamilna hekk għax ngħarfu: l-ewwel, li d-demokrazija trid tħaddimha u tiġġieled għaliha kull ġurnata; it-tieni, li permezz tal-istrumenti superjuri li hija tagħti fuq sistemi oħra, allura wieħed jista’ verament iġib iktar ġustizzja soċjali.  Is-sejħa ta’ diversi fl-aħħar elezzjoni kienet indirizzata proprju fuq dan.  Sejħa li titlob li l-ġid ta-soċjetà jitqassam aħjar u ħadd ma jiżvantaġġja ruħu fuq dak u l-ieħor.  Il-vot popolari kien żgur lejn iktar ugwaljanza.  Minflok, f’dawn l-aħħar xhur, il-Gvern attwali mexa fuq il-linja li jagħti lil min m’għandux jagħti bi żbilanċi kbar.  Il-konsegwenza hija li l-id tal-poter qegħda ssarraf f’waħda li ma tridx tibni fuq il-ġustizzja bejn il-membri tas-soċjetà.  L-inġustizzji li s-soċjetà tagħna għandha u dawk li dan il-Gvern qiegħed ikompli joħloq huma raġunijiet validi għal aktar ħidma politika nazzjonalista vera u ffukata.  Waħda li tħares li ġġib aktar demokrazija, libertà u fuq kollox, ġustizzja soċjali.
Il-Kap tal-Oppożizzjoni jitlob dibattitu urġenti dwar il-mod kif l-Uffiċċju tal-Ombudsman qed jiġi mminat mill-Gvern.Il-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil illum għamel talba biex tiġi aġġornata l-Kamra tad-Deputati sabiex isir dibattitu urġenti dwar il-mod kif il-Gvern qiegħed ripetutament iċaħħad lill-Ombudsman mill-informazzjoni u dokumentazzjoni neċessarja sabiex huwa jinvestiga l-ilmenti li waslulu minn diversi uffiċjali tal-Forzi Armati li allegaw li sofrew inġustizzja peress li ġew maqbuża minn uffiċjali oħrajn li kellhom inqas sinjorità, esperjenza u kwalifiċi minnhom. Dan wassal biex l-Ombudsman beda proċeduri legali kontra l-Gvern permezz ta’ protest ġudizzjarju ppreżentat fil-Qrati Maltin. 

Fit-talba tiegħu għal dibattitu urġenti, il-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil saħaq li bl-aġir tiegħu l-Gvern qiegħed jimmina istituzzjoni kostituzzjonali ta’ pajjiżna u qed juri li ma jridx joqgħod għall-iskrutinju ta’ organu awtonomu u indipendenti biex jiġi assigurat liċ-ċittadin id-dritt tiegħu għall-amministrazzjoni retta. Hu sostna li dan l-istat ta’ fatt hu inawdit f’pajjiż demokratiku fejn suppost ngħożżu s-saltna tad-dritt, tant li l-eks Imħallef Giovanni Bonello wasal biex iddeskrivih bħala “kriżi kostituzzjonali” fejn l-Imħallef Bonello qal testwalment: “għax meta għandek istituzzjoni tal-istat li qiegħed f’konflitt ma’ istituzzjoni oħra tal-istat, dik taqa’ taħt id-definizzjoni ta’ kriżi kostituzzjonali.”

Fid-dawl ta’ dan kollu, il-Kap tal-Oppożizzjoni qal li t-talba għal dibattitu urġenti taqa’ taħt l-Ordni Permanenti 13 għax tissodisfa t-tliet rekwiżiti għal dibattitu urġenti, ċjoe li hi materja definita, ta’ importanza pubblika u urġenti. Billi hi kriżi kostituzzjonali, kif sejjħilha l-Imħallef Bonello, minnha nnifisha huwa fatt ben definit, ta’ natura ta’ importanza pubblika u nazzjonali u ċertament urġenti għax l-ebda kriżi Kostituzzjonali ma tista’ titħalla tistenna.

Il-Kap tal-Oppożizzjoni tenna li ma kull ġurnata li tgħaddi f’dan il-konfront inutli li l-Gvern ta lok għalih qed tiġi mtappna l-integrità u l-awtorità morali tal-Uffiċċju tal-Ombudsman, awtorità li sal-lum dejjem gawdiet fiduċja kbira fost il-poplu Malti u Għawdxi. Għalhekk l-Oppożizzjoni ressqet din it-talba għal dibattitu urġenti sabiex titħares id-demokrazija parlamentari. 

--
Uffiċċju Informazzjoni

Partit Nazzjonalista

Il-Gvern għandu jirrimedja inġustizzja serja


Il-Gvern għandu minnufih jirrimedja inġustizzja serja li wettaq huwa stess f’Mejju 2013 meta neħħa lil Charmaine Attard mill-kariga ta’ Director Nursing and Midwifery, Mater Dei Hospital. Aktar minn sena wara li twettqet din l-inġustizzja, il-Gvern għadu ma ħa l-ebda azzjoni biex jirrimedja l-iżball tiegħu. L-uniku rimedju ġust u ekwu hu li Charmaine Attard terġa’ tingħata l-kariga li kellha fl-Isptar Mater Dei.

Minkejja li Charmaine Attard kienet magħżula wara sejħa pubblika f’żewġ proċessi tal-għażla separati, u minkejja li dejjem wettqet dmirha skont dak mitlub mill-kariga li okkupat, f’Mejju 2013 hi tneħħiet minn Mater Dei biex minflokha ġiet appuntata persuna fuq bażi ta’ position of trust. Fil-Parlament kien ukoll ikkonfermat li din l-għażla saret mingħajr sejħa għall-applikazzjoni u mingħajr intervista tal-impjieg.

L-aġir tal-Gvern, permezz tal-awtoritajiet tas-saħħa u l-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi (FMS), fil-konfront ta’ Charmaine Attard kien is-suġġett ta’ opinjoni tal-Kummissarju għas-Saħħa fl-Uffiċċju tal-Ombudsman li ngħatat fl-14 ta’ Frar 2014, wara talba għal investigazzjoni li saret minn Charmaine Attard stess. 

Ir-rapport tal-Kummissarju għas-Saħħa kkritika lill-FMS u lill-awtoritajiet tas-saħħa dwar l-aġir tagħhom u jgħid bl-aktar mod ċar li saret inġustizzja ma’ Charmaine Attard kemm għaliex ingħatat xogħol li mhuwiex dak ikkontemplat għall-kariga tagħha, kif ukoll għaliex inkisru kundizzjonijiet tal-kuntratt tal-impjieg tagħha. 

Il-Kummissarju għas-Saħħa żied li l-FMS u l-awtoritajiet tas-saħħa umiljaw u weġġgħu lis-Sinjura Attard kif ukoll naqqsulha mid-dinjità tagħha:

7.1 FMS and the Health Authorities have failed complainant and no doubt have caused her humiliation, pain, suffering and had her dignity trampled upon. Therefore the issues of redress arises.

It was the Health Authorities who were responsible for an administrative failure and which resulted in an injustice to complainant. It is for these authorities to award a reasonable correct, fair and equitable remedy, which is proper.
           
(Rapport tal-Kummissarju għas-Saħħa, paġna 9)

Il-Kummissarju għas-Saħħa jgħid li bi dritt, Charmaine Attard għandha terġa’ tingħata l-kariga li kellha. Il-Partit Nazzjonalista jisħaq li l-Gvern għandu minnufih jattwa l-parir tal-Uffiċċju tal-Ombudsman. Għalkemm il-Kummissarju għas-Saħħa jsemmi wkoll kumpens finanzjarju l-Partit Nazzjonalista jemmen li l-uniku rimedju ġust huwa li Attard terġa’ titpoġġa fil-kariga u x-xogħol li kellha qabel Mejju 2013.

Il-Partit Nazzjonalista qiegħed jagħmel din is-sejħa aktar minn erba’ xhur wara li l-Uffiċċju tal-Ombudsman wasal għall-konklużjonijiet imsemmija. Dan għamilnieh għaliex verament nemmnu li dan is-settur m’għandux jispiċċa suġġett ta’ battibekki politiċi. Il-Partit Nazzjonalista ried jagħti ż-żmien meħtieġ lill-Ministru u s-Segretarju Parlamentari l-ġodda biex isibu rimedju għal din l-inġustizzja serja. Iżda issa li għaddew aktar minn erba’ xhur mingħajr ma ngħata rimedju u aktar u aktar meta jidher li se jerġgħu jinħatru persuni f’karigi simili, joħroġ biċ-ċar li l-Gvern lanqas minn deċiżjoni daqstant ċara tal-Ombudsman ma jrid jisma’. 

--
Uffiċċju Informazzjoni

Partit Nazzjonalista

Il-Partit Nazzjonalista jsellem lil Paul A. Attard.Il-Partit Nazzjonalista jsellem il-memorja ta’ Paul A. Attard li l-mewt tiegħu tħabbret illum. Paul A. Attard jibqa’ mfakkar għall-ħidma tiegħu biex titwettaq ir-rivoluzzjoni edukattiva f’pajjiżna.

Paul A. Attard serva bħala Segretarju Permanenti tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u kien katalist ta’ għadd ta’ innovazzjonijiet edukattivi, fosthom it-twelid tal-MCAST, li tiegħu kien ukoll il-President tal-Bord tal-Gvernaturi għal numru ta’ snin. Hu kellu sehem ewlieni fil-mixja għas-sħubija fl-Unjoni Ewropea fis-settur edukattiv, u kellu għal qalbu s-settur tal-edukazzjoni vokazzjonali. 

Paul A. Attard kien attiv ħafna fil-Partit Nazzjonalista, u baqa’ jagħti kontribut fit-tfassil tal-politika edukattiva tal-Partit Nazzjonalista wara li rtira mill-ħidma tiegħu fiċ-Ċivil. Sa ġimgħa ilu, Paul kien qiegħed jieħu sehem f’laqgħat tal-Partit Nazzjonalista dwar il-ħtieġa ta’ politika dwar il-lingwi fis-sistema edukattiva ta’ pajjiżna. 

Il-Partit Nazzjonalista jsellem lil Paul A. Attard u jagħti l-kondoljanzi tiegħu lill-familja Attard f’dan il-mument diffiċli. 

--
Uffiċċju Informazzjoni

Partit Nazzjonalista

16.6.14

Pajjiż li jibqa’ dinamiku1.         Il-qabżiet li din is-soċjetà qed tara u ser tibqa’ tara qegħdin kull darba jibdlu t-tessut soċjali u ekonomiku tagħha.  Hemm kumplessitajiet ġodda li huma operattivi u li qed jibdlu dak li m’aħniex neċessarjament nifhmu jew napprezzaw.  Kull ġenerazzjoni għandha quddiemha diversi deċiżjonijiet li hija trid tipprova tieħu.  Drabi hemm min jipprova jżomm lilu nnifsu pożittiv, proattiv u jmur lura lejn sekli ta’ eżistenza umana u jislet lezzjonijiet għalih sabiex ma jitlifx ritmu ta’ żvilupp jew ma jmurx lura f’passi żbaljati, drabi oħra le.  Hemm min jara li huwa antikwat jew kontra-indikat għalih li jgħarbel dak li għamlu ta’ qablu u jerġa’ jidħol fl-istess xenarji li daħlu fihom oħrajn.

2.         Il-problemi f’dan is-seklu kibru fl-isforzi li kull demokrazija għandha tagħmel fir-rapport bejn min jeleġġi u min jiġi elett.  Id-demokrazija indiretta għandha piżijiet ġodda li trid taffronta sabiex iżżomm lilha nnifisha viċin f’din ir-rabta.  Il-proċessi, it-toroq ta’ informazzjoni bejn il-poplu u l-parlamentari huma dejjem aktar diffiċli.  Qabel, l-ostakli prinċipali kienu l-illitteriżmu u l-injoranza, mentri llum hemm forom strambi ta’ indifferenza.

3.         Il-poplu m’huwiex massa li ssegwi fl-għama, imma jrid jifhem iktar dak li qiegħed isir.  Hemm varjetà fis-setturi li fiha naqsam is-soċjetà.  Żgur mhux forsi dak tas-segwaċi li, jgħid x’jgħid il-partit ma jiċċaqilqux, illum qed jonqos.  Biss hemm żewġ kategoriji li inkontra-kambju qed jikbru.  Hemm, l-ewwel, dawk li meta jaraw wiċċna żżejjed fuq il-mezzi tradizzjonali ta’ komunikazzjoni, ikomplu jaqtgħuna barra.  Jikklassifikawna bħala irrelevanti, mingħajr sustanza politika u għalhekk irridu nuru li aħna tajbin billi nidhru ħafna.

4.         Hemm imbagħad dawk li huma maqtugħa kompletament minn kollox.  Dawk li ma tistax tilħaqhom jekk mhux b’kumbinazzjoni, fejn l-inqas timmaġina.  Din hija ġenerazzjoni kompletament ġdida u differenti fil-kastell li fih jgħixu mingħajr ma jindunaw.  Is-sistema demokratika tagħna fortunatament tiggarantixxi l-protezzjoni u l-pakkett ta’ drittijiet li hemm għal min illum jaf li m’għandux bżonn li jara l-aħbarijiet, jixtri l-gazzetti, jidħol fl-internet jew jattendi b’xi mod għal laqgħat pubbliċi.  Qiegħed hemm għal rasu, jgħix b’mod attiv għalih innifsu però passiv għar-rigward tas-soċjetà, l-Istat u l-pajjiż.

5.         Ir-rapport politiku bejn il-partiti u dawn iż-żewġ kategoriji jrid jiġi analizzat u konfrontat.  Kuntrarjament għal dak li jista’ jingħad, il-livell ta’ kontenut fil-messaġġ u fil-ħidma qiegħed kull darba jintalab li jiżdied.  Ninnota li għad hemm wisq nuqqas ta’ umiltà fil-bżonn li wieħed li jrid jirrappreżenta jipprova jifforma ruħu b’qari u preparazzjoni politika.  Mentri l-poplu jrid li jkollu politiċi li kapaċi jifhmu x’qed jiġri u jħares 'il quddiem lejn soluzzjonijiet li mhux jidhru sbieħ, imma huma huma tajbin.

6.         It-tieni kategorija titlob ferm aktar attenzjoni.  Hemm min jista’ jaħseb li dawn il-persuni huma milħuqa minn mezzi ta’ komunikazzjoni moderna ta’ teknoloġija ġdida, però dan m’huwiex minnu.  Forsi l-affluwenza ekonomika, l-ġid materjali, in-nuqqas ta’ bżonn li wieħed jipparteċipa attivament fil-ħajja pubblika qed iwasslu sabiex numru ta’ persuni fl-età żagħżugħa jħarsu iktar lejn kif tgħix u titgawda l-ħajja.  Nemmen li xorta hemm il-bżonn li nidħlu lejn programmi politiċi indirizzati sabiex wieħed jgħaddi l-informazzjoni neċessarja biex ir-rabta tibqa’ hemm.


7.         Il-pajjiż baqa’ għal dan iż-żmien kollu wieħed li jħares 'il quddiem, jiffissa għalih termini u proġetti li jmexxuh proprju għax żamm din ir-rabta għaddejja.  Il-proċess ta’ dibattitu, ta’ informazzjoni jrid jiġi intensifikat b’attenzjoni u b’toroq ta’ komunikazzjoni li jirrispettaw l-intelliġenza tal-poplu kollu.  Fuq dan il-pedament il-pajjiż ser ikompli jimxi 'l quddiem, jibni lilu nnifsu.  Il-forza tagħna bħala poplu hemm qegħda: li nżommu l-proċess dinamiku tagħna għaddej.

Dan l-artikolu kien deher f'lulju 2010

Is-sajf dieħel sew.1.         It-Tazza tad-Dinja ġimgħa ilu waslet fi tmiemha.  Ġustament rebaħ l-aħjar pajjiż, Spanja, li pass wara pass, b’determinazzjoni u b’logħob mill-isbaħ waslu biex ħadu t-Tazza magħhom id-dar.  Bqajt immeraviljat bil-kwantità ta’ ċelebrazzjonijiet li saru fil-belt kapitali Madrid.  Niżżlu isimhom fl-istorja tal-ballun u ma hemmx dubju li għandhom biex jiftaħru għall-erba’ snin li ġejjin.

2.         It-tmiem tal-attività ġiebet magħha vojt f’dawk id-diversi bħali li kienu jħarsu 'l quddiem għall-appuntamenti, anke jekk fl-aħħarnett effettivament ma kienx jirnexxili narahom kollha.  Il-prospett tas-sajf u ftit ħin sabiex wieħed ikun jista’ jaħseb u jaqra iktar infetaħ.  Dan aktar u aktar għax matul din il-ġimgħa l-ħajja parlamentari waqfet għall-“vaganzi” tas-sajf.  L-impenn ta’ kważi kuljum f’dak il-post għal diversi membri attivi jfisser li l-perjodu jieħu xejriet differenti.

3.         Il-partiti tal-ballun, mhux dawk politici, servew diġà s-sajf.  Għax għalkemm nies bħali kienu jingħalqu d-dar sabiex isegwu, ħafna oħrajn użaw dan biex joħorġu barra u jaraw il-logħob fil-miftuħ, mal-ħbieb.  Kien hemm fil-bidu min beża’ li ser ikun hemm nuqqasijiet fit-toroq b’ċelebrazzjonijiet, xorb, daqq ta’ ħornijiet u sewqan storbjuż, però (forsi għax l-Ingliżi u t-Taljani ma tantx ibbrillaw) dan kollu ma seħħx.  Konna bilgħaqal ħafna, ferm iktar mis-soltu u ma rajniex dak li soltu jseħħ.

4.         Però minn dan naħseb li nistgħu ngħidu li d-drawwiet tagħna bħala pajjiż u poplu qegħdin jinbidlu sew.  Huwa ċar, u tul dan is-sajf bħal dak ta’ qablu ħarġet iktar, li aħna nippreferu noħorġu barra u naljenaw ruħna.  Nara u nisma’ ferm iktar persuni li matul il-ġimgħa joħorġu jixorbu jew jieklu.  Hawn ferm iktar postijiet fejn wieħed imur u hawn varjetà ta’ ikel li qiegħed għad-disposizzjoni tal-poplu.  Is-sajf qed jara iktar Maltin u Għawdxin ifittxu l-bieb ta’ barra.

5.         Mhux biss, imma għandek issa parti dejjem ikbar ta’ persuni minn pajjiżna li qegħdin ifittxu li f’xi ħin minn dawn ix-xhur isiefru.  L-istatistika qed turi li hemm żieda kostanti f’pajjiżi differenti.  Il-mezzi ta’ komunikazzjoni bl-ajru llum huma strumenti li aħna qegħdin nużaw b’mod qawwi.  Dan jidher għax m’għadniex marbuta ma’ vjaġġi bejn Londra u Ruma (għalkemm dawn baqgħu destinazzjonijiet popolari), imma espandew għal kull rokna tad-dinja.

6.         Għalkemm ma rridx niġġeneralizza u, żgur mhux forsi, li hemm min la joħroġ u wisq anqas isiefru, però għandna oġġettivament naċċettaw li dawn l-opportunitajiet ġodda qegħdin jibdluna.  L-impatt tal-ġid ekonomiku fuqna bħala soċjetà qed idawwarna f’soċjetà kompletament differenti.  Ma narax li ser ikun hemm xenarju fejn il-pajjiż ser b’xi mod jaċċetta li jmur lura lejn dak li konna snin ilu.

7.         Forsi naqsu x-xalati wara l-festi, forsi inqas nies minn qabel qed iqattgħu jiem ħdejn ix-xatt jew fil-bajjiet tagħna, biss xorta nibqgħu pajjiż li huwa marbut ma’ ċiklu.  Jaħdem kemm jiflaħ fix-xitwa, joħroġ mill-inqas u jinġabar kmieni imma dak ikun qed jagħmlu għax għandu quddiemu dawn il-ġimgħat tas-sajf.  Naħseb li din il-kultura, dan il-mod ta’ kif infasslu l-ħajja ser jibqa’ magħna u jkun żbaljat min jaħseb li jista’ jibdelha mil-lum għal għada.  Is-sajf dieħel sew u hemm lok għall-mistrieħ u riflessjoni fuq dak li aħna u fejn sejrin.  Nawgura s-sajf it-tajjeb lil kulħadd u nittama li ssibu l-ħin sabiex taqraw ktieb tajjeb.


Dan l-artikolu kien deher fil-harga tat-18 ta Lulju 2010 tal-Illum.

Għadna fuq quddiem nett.1.         Nistgħu niġi kkritikati fuq ħafna suġġetti, biss fuq l-edukazzjoni ħadd ma jista’ b’xi mod jiċħad li tul dawn l-aħħar snin għamilna passi kbar 'il quddiem.  Il-poplu għandu ċar kristall quddiem għajnejh li, kemm ilu fil-Gvern il-Partit Nazzjonalista ma ppruvajniex inċekknu s-settur, imma żidnih.  Ħadd ma jista’ jiċħad li flok għamilnieha diffiċli, flok għalaqna l-iskejjel u naqqasna t-toroq għat-tagħlim, ħadna ħsieb inkattruhom.  Anqas ħadd minna, u dan tajjeb li nfakkruh lil min forsi għandu memorja qasira jew selettiva, ma keċċa lill-għalliema, sakkarhom barra jew bagħat għalihom wieħed wieħed sabiex jagħmel pressjoni fuqhom biex jabbandunaw lil sħabhom.

2.         Il-pajjiż innota tajjeb li ma ħadniex l-istrateġija li nġelldu lill-ġenituri mal-iskejjel, jew lill-għaliema mal-istudenti tagħhom imma ġibna paċi u stabilità.  Mhux biss, imma ma qsamniex, ma kissirniex, m’għamilniex l-iżball li ndaħħlu l-politika partiġġjana fost l-għalliema, bejniethom jew mal-ġenituri.  Il-politika ħallejnieha barra u ħarisna li minflok nikkonċentraw li nżidu fil-kwalità tat-tagħlim u nagħtu dinjità aqwa lill-għalliema.  Ħadd ma jista’ jiċħad li l-professjoni ta’ għalliem biċ-ċertifikat tal-Istat rikonoxxut u sod dan il-partit welldu, rawmu u sarrfu.

3.         L-edukazzjoni, nerġa’ nirrepeti, mhix għodda, strument politiku.  Nidħlu għaliha b’passjoni għax nemmnu fiha.  Iva nemmnu li l-elettorat tagħna, il-poplu jiggwadanja jekk jiġi mgħallem.  Qatt ma bżajna minn dawk li nirrappreżentaw.  Anqas qatt ma rajna l-edukazzjoni bħala għodda elitista, f’idejn klassi limitata tas-soċjetà, imma ħarisa biex inxerrduha u nassiguraw li aktar bnedmin fuq din il-gżira jieħdu l-edukazzjoni li jixtiequ.  Ma rajniex u anqas fittixna mezzi ta’ oppressjoni tal-poplu, imma fittixna li nagħtuh mezzi ta’ liberazzjoni.

4.         L-istudent illum għandu l-bibien miftuħa.  Mhux biss, anke l-ħaddiem għandu mezzi ġodda għalih biex ikompli fit-tagħlim.  M’għandniex pajjiż fejn l-edukazzjoni tiddependi mill-ekonomija, imma hija l-ekonomija li trid mill-edukazzjoni.  M’għandiex fi stat fejn it-talent Malti u Għawdxi, biex jimxi 'l quddiem irid l-ewwel il-parrinu.  Spiċċajna minn dik is-sistema fejn jekk m’għandekx post tax-xogħol garantit ma tistax tistudja.  Illum, min għandu post tax-xogħol qiegħed anzi jsib lil min iħaddmu jinkoraġġih għax jaf li dan huwa avvanz għalih ukoll.

5.         Is-soċjetà mxiet 'il quddiem għax ma bżajniex minnha, imma kellna u għad għandna fiduċja fiha.  Fiduċja fil-poplu, fl-istudenti, f’dawk li huma żgħar u miftuħa għat-tagħlim.  Il-proċess ma kienx nieqes minn problemi, imma kellna quddiemna u għad għandna viżjoni pożittiva.  Ma nħarsux negattivament imma bi spirtu ta’ altruwiżmu.  Ma nfittxux li nċekknu s-sistema jew nieħdu attitudni rgħiba, imma nħarsu 'l quddiem.

6.         Il-progress għamilnieh u nkomplu nagħmluh għax għandna għal qalbna l-edukazzjoni tal-poplu, b’mod partikolari għax aħna kommessi li nkomplu niggarantixxu futur liż-żgħażagħ tagħna.  Il-pajjiż ikompli javvanza skond kemm ikun ġeneruż mas-sistema edukattiva.  Dan nafuh u nibqgħu narawh.  Ir-rekord Nazzjonalista huwa dan: il-ġenerazzjonijiet jgħaddu, però meta oħrajn iħarsu lura jgħarfu li l-għaqal tagħna mexxa 'l quddiem lill-poplu, il-kultura, l-ekonomija, il-livell tal-għixien tagħna, id-demokrazija u l-liġi.  Inbdilna proprju għalhekk.  Jgħidu x’jgħidu, fuq quddiem konna u anzi nibqgħu fuq quddiem nett proprju għax l-edukazzjoni hija l-ġebla tax-xewka tas-soċjetà li l-Partit Nazzjonalista jfassal.


 Dan l-artikolu kien deher fil-harga tat- 18 ta Lulju 2010 tal-Mument.

Il-kultura patrimonju.1.                  Tul dawn l-aħħar snin biż-żieda kbira ta’ bnedmin li jsiefru minn post għall-ieħor inbidel il-mod ta’ kif il-wirt kulturali jiġi kkunsidrat mill-bniedem.  Filwaqt li għal sekli sħaħ il-ħsieb ta’ vjaġġ sabiex tara bliet oħra kien marbut prinċiparjament ma’ 'l hekk imsejjaħ “Grand Tour”, l-Ewropej kienu jaraw li jew huma jew uliedhom (li ħafna drabi kienu jkunu ġejjin minn familja tal-flus) iduru sabiex jaraw l-postijiet storiċi u kulturali li kien hemm.

2.                  Hemm ħafna rakkonti ta’ dak li kienu raw dawn il-bnedmin.  Diversi ġew f’pajjiżna wkoll.  Fortunatament ħallew għalina x’sabu u x’raw.  Biss f’dawn l-aħħar snin, dak il-fenomenu li nsejħu “turiżmu” kiber b’mod rapidu.  Ma baqax aktar marbut u limitat ma’ dawk li għandhom il-flus imma espanda sew.   Illum hemm volum kbir ta’ persuni li jduru minn belt għal oħra minn kull settur tas-soċjetà.  Iduru malajr, fil-kumdità ta’ dak li jkunu qegħdin ifittxu.  Il-flessibilità u l-opportunitajiet li hemm, terġà, komplew kabbru din il-parti mill-ħajja tal-bniedem.

3.                  Il-bidliet ġabu magħhom għarfien aħjar ta’ dak kollu li l-mużewijiet jirrappreżentaw.  Filwaqt li qabel it-Tieni Gwerra l-ħsieb kien marbut mal-bżonn ta’ espożizzjoni ta’ identità nazzjonali, iktar tard dan inbidel.  Sar issa  patrimonju li qiegħed għad-disposizzjoni ta’ kull ċittadin tad-dinja.  L-opra tal-arti ma baqgħetx limitata u marbuta territorjalment imma nfatmet.  Dan fisser li l-patrimonju sar kalamita għall-bnedmin.

4.                  Dan renda dak li qabel kien jidher bħala sempliċi “wiri” għall-mod ta’ kif jiġu minflok ġenerati l-flus.  Filwaqt li preċedentement il-ħsieb kien dak li fih l-Istati kienu joħorġu flejjes huma għaż-żamma ta’ dawn il-postijiet, b’dan il-kunċett ġdid l-affarijiet nbidlu sew.  M’humiex biss il-mużewijiet li ġiebu dħul ġdid minn varjetà ta’ metodi talli rendew il-possibilità ta’ iktar restawr, użu korrett u espożizzjoni aktar intelliġenti ta’ dak li kien preċedentement ċass.

5.                  Il-“valur” għalhekk ma baqax wieħed storiku u kulturali imma sar evidentement wieħed ekonomiku.  Pajjiżi li wara l-aħħar Gwerra Dinija kienu moħħhom fir-rikostruzzjoni biex jipprovdu s-servizzi bażiċi, u li  sussegwentement qabdu t-triq sabiex jakkwistaw l-indipendenza tagħhom ma rawx il-patrimonju bħala prijorità.  Però llum, wara dawn is-snin, hemm għarfien sew.  Diversi Stati sabu ruħhom fil-pożizzjoni fejn l-identità tagħhom setgħu jidħlu għaliha billi jarawha fil-mużewijiet ta’ Stati oħra li kienu ddominawhom.  Għal dan kien hemm u għad hemm lok ta’ reazzjoni.

6.                  Fis-sena 2008, l-UNESCO f’Ateni kienu organizzaw konferenza interessanti bit-tema “The return of cultural objects to their countries of origin”, suġġett li jolqot numru ta’ pajjiżi, sija jekk għandhom diġà mużewijiet mimlija kif ukoll jekk le.  Dan kien iktar rilevanti invista tal-Konvenzjoni importanti magħrufa bħala “Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illict Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property” li stabbiliet li mill-1970 ‘l quddiem dak li jittiehed irid jiġi rritornat lura fil-pajjiż ta’ oriġini. Però għalkemm ħalliet it-triq miftuħa għall-ftehim bilaterali ma pprovdietx li dak li ġie meħud fis-snin ta’ qabel għandu jiġi ritornat bħala prinċipju.

7.                  Wieħed jista’ jkollu dubju fuq oġġetti li għalkemm m’humiex fil-pajjiż ta’ oriġini tagħhom jispiċċaw mitlufa sforz il-volumi li għandhom, però fejn il-patrimonju kollu ġie meħud, tiddubita.  Ftit ġimgħat ilu kelli l-opportunità li nsegwi dokumentarju li ġie preparat mill-British Museum dwar l-istatwi tal-bronż ta’ ‘Ile-Ife’ min-Niġerja li jinsabu f’dak il-mużew.  Tibqa’ meraviljat bil-valur artistiku u bl-abbiltà kbira ta’ dawk in-nies li kienu kapaċi jaħdmuhom.  L-iktar li però fhimt huwa li dan l-patrimonju kollu huwa marbut fil-mużew imsemmi u l-Istat oriġinali, n-Niġerja, m’għandux dawn l-oġġetti f’idejh sabiex jesibijhom.  Sitwazzjoni li titlob soluzzjoni għax għandu jkun hemm qbil li l-pajjiżi ta’ oriġini għandhom ikollhom il-maġġoranza ta’ dan il-wirt storiku.

8.                  Dan huwa suġġett interessanti ħafna għad-dinja kulturali li mhux faċli ssolvi, però tajjeb li nirriflettu fuqu,  iktar u iktar meta aħna fortunatament għandna għad-disposizzjoni tagħna tant wirt li l-poplu tagħna ma jgħarrafx lilu nnifsu dwaru.


Dan l-artikolu kien deher fl-Illum tal-25 ta Lulju 2010.

Il-burokrazija t-tajba1.         Ebda Stat ma jista’ jippretendi li jimxi ‘l quddiem jekk kemm-il darba ma jaħdimx tajjeb u ma jkunx organizzat.  Jingħad x’jingħad, kull min jamministra f’isem il-poplu għall-ġid komuni jaf li għandu bżonn servizz ċivili li huwa kapaċi.  Uffiċjali tal-pajjiż li ħadu taħriġ u ġurament ta’ lealtà li jservu liċ-ċittadini.  Mingħajr servizz ċivili, mingħajr bnedmin li jgħarfu jagħżlu karriera f’din il-linja, pajjiż, stat u poplu ma jimxu xejn.

2.         Anzi, kull min jaqra u jagħraf l-esperjenzi ta’diversi ċiviltajiet jaf li s-sistema effiċjenti tissudak filwaqt li waħda ħażina tibgħatek lura.  Waħda mir-raġunijiet prinċipali li wasslu lill-Imperu Ruman fejn effettivament irnexxielu jasal kienet proprju l-abbiltà ta’ bnedmin li kieku kapaċi jħaddmu malajr l-apparat imperjali b’sistemi prattiċi, sempliċi u diretti.  Kellhom mekkaniżmi ferm tajba u li jaħdmu.  Bnew toroq kbar f’kull rokna tal-konkwisti Rumani, kellhom bliet f’kull parti mfasla b’arti u organizzazzjoni li għadhom hemm sal-lum.

3.         Iċ-ċavetta tas-suċċess li għadha mill-iktar timmanifesta ruħha sal-lum kienet l-għażla tal-persuni li ffurmaw u mexxew lill-poplu.  Il-bini, il-kitba, il-letteratura u l-liġi twieldu u baqgħu magħna sal-lum għax kien hemm bnedmin mgħallma tajjeb.  Dawk li għaddew mid-dixxiplina tal-formazzjoni edukattiva rumana.  Dawk li spiċċaw dutturi tal-liġi kienu l-persuni li ġew inkarigati mill-imperturi sabiex jieħdu d-deċiżjonijiet marbuta mal-amministrazzjoni.

4.         L-eżempju ta’ ċiviltajiet oħra huwa hemm ukoll.  Poplu jimxi ‘l quddiem meta jkollu amministraturi mħarġġa tajjeb.  Pajjiżna m’huwiex eċċezzjoni għar-regola.  F’dan il-mument anzi, l-Kap taċ-Ċivil Dr Godwin Grima huwa persuna mħarrġa fil-liġi u fl-istess ħin wieħed li għażel li jsegwi karriera fis-Servizz Ċivili.  Għalhekk għandna għad-disposizzjoni u servizz tal-Istat persuna mħarreġ tajjeb u li għandu viżjoni ta’ dak li huwa mistenni miċ-Ċivil.  F’dawn l-aħħar snin li ilu jokkupa din il-kariga rajtu jagħmel passi kontinwi u diretti sabiex jibdel biċċa biċċa dan is-settur lejn servizz aktar modern u effiċjenti.

5.         Fil-fatt hemm diversi bidliet li huwa rnexxielu jġib.  Għalija nara li bil-preżenza tiegħu rreġistra li l-avukat, in-nutar, dawk mgħallma fil-liġi għandhom futur fis-Servizz Ċivili.  In-numru tagħhom fortunatament żdied tajjeb u huwa ‘l bogħod minn dak li kien fl-antik fejn l-avukat fiċ-Ċivil ried ikun fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jew nutar fl-Uffiċċju tan-Nutar tal-Gvern biss.  Saru, mertu tiegħu, qabżiet ‘il quddiem, ma hemmx dubju, però nemmen li nistgħu ndaħħlu aktar minn dawk li kull sena jiggradwaw mill-Università.  Biss, dan huwa kollu għall-futur.


6.         Dawn huma miri għall-impjegati ġodda fis-servizz tal-pajjiż u huma evidentement tajba.  Iktar ma jkun hemm gradwati tant aħjar għax magħhom iġibu d-dixxiplini differenti li studjaw magħhom.  Però t-tagħlim, l-avvanz edukattiv, l-ispeċjalizzazzjoni m’għandhomx ikunu limitati għal dawk li deħlin issa imma għandu jkun miftuħ għal min diġà daħal.  Il-ftehim li ġie ffirmat din il-ġimgħa bejn il-Gvern u l-Università sabiex ħaddiema oħra jkunu jistgħu jibdew il-kors li jwassalhom għal “Higher Diploma in Public Accounting and Finance” huwa pass ieħor fid-direzzjoni t-tajba.  Is-servizz tal-pajjiż huwa l-burokrazija tiegħu.  Aktar ma jsiru passi u investiment fih aktar nimxu ‘l quddiem fis-setturi soċjali, ekonomiċi u kulturali.  Iċ-ċivil, il-burokrazija t-tajba huma ċ-ċwievet tas-suċċess tagħna.  Aktar ma ninvestu fihom, aktar aħjar.

Dan l-artikolu kien deher fl-1 ta Awissu 2010 fl-Illum.

Il-pajjiż jitmexxa sew.1.         Ħafna drabi m’għandniex il-ħin li noqogħdu lura u naraw ftit dak li konna għal dak li aħna llum.  Meta wieħed iqis iż-żmien tas-sebgħinijiet u t-tmeninijiet jara li hemm qabżiet verament kbar ma’ dak li huwa għaddej illum.  Il-poplu għadda minn numru ta’ esperjenzi u proprju dawn ikkundizzjonawh kulturalment f’diversi punti.  M’hemmx dubju li dak is-siġill ta’ eventi storiċi ffurmana f’dak li aħna.  Mhux biss, imma direttament u indirettament sawrulna l-aġenda nazzjonali fil-prijoritajiet leġislattivi u istituzzjonali.

2.         L-ekonomija hija u tibqa’ prijorità għal kull żmien, biss il-bżonn tad-difiża tad-demokrazija mill-biża’ li terġa’ tintilef wasslitna għal diversi deċiżjonijiet li ħadna proprju biex nassigurawha kontra kemm nistgħu nimmaġinaw li jista’ jkun hemm theddid għaliha.  Il-bżonn, il-prinċipju li ebda soċjetà Maltija ma tista’ timxi ‘l quddiem jekk ma tkunx immexxija demokratikament huwa llum parti sħiħa minn formazzjoni soċjali unika.  Biss inkunu qed nilludu ruħna jekk naħsbu li kulħadd għandu dik l-istess imħabba għaliha li għandna aħna.  Mhux kull persuna jemmen b’qalbu kollha li d-demokrazija hija l-aħjar sistema politika.

3.         Il-biża’ li dak li seħħ fil-pajjiż jintilef jixprunana l-ħin kollu sabiex immexxu ‘l quddiem pratiċi amministrattivi, liġijiet u politika li jiggarantixxu d-demokrazija.  Mingħajr id-demokrazija l-bniedem ma jimxix ‘il quddiem, mingħajr din is-sistema politika ma jkunx hemm avvanzi soċjali u ekonomiċi.  Ekonomija hija b’saħħitha biss f’qasam demokratiku.  Għalina dan tant huwa importanti li bqajna naħdmu kemm nifilħu għas-skapitu ta’ saħħitna proprju biex nimxu u mhux nieqfu f’din it-triq.

4.         Għadna kemm għalaqna l-proċess sħiħ tal-approvazzjoni tad-diversi liġijiet li jitwieldu mill-miżuri tal-Budget li ma bdejniex diġà, mertu tal-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech, il-passi lejn dak li ġej.  Din il-prattika hija, ma hemmx dubju, tajba.  Permezz tagħha hemm parteċipazzjoni demokratika qawwija li qatt qabel ma rajna bħalha.  Nemmnu mhux biss fid-demokrazija parlamentari, imma anke f’dik ekonomika.  Aktar ma jagħtu kontribut dawk li huma nvoluti fis-settur, tant aħjar.

5.         Il-pajjiż irnexxielu jaħdem tajjeb u jaffronta dak li ħaddieħor dam biex jaffronta, proprju għax għandna dan il-proċess liberu u trasparenti.  Il-bieb huwa miftuħ beraħ għal min jersaq ‘il quddiem bi proposti u miżuri li bihom jistgħu jitwettqu linji ta’ ħidmiet li permezz tagħhom jitkabbar il-ġid komuni u jassigura aħjar l-istrutturi soċjali u ekonomiċi tagħna.  Proprju għax nemmnu fid-demokrazija li nibqgħu miftuħa għad-diskussjoni biex intejbu dak li għandna.

6.         Il-poplu tagħna fortunatament għandu llum sistema li biha qed jieħu lura l-paċi u l-istabilità.  Dawn huma ċ-ċwievet li minnhom qed inserrħu ras il-pajjiż minn qabel.  Ma hemmx sulluzzi, anqas sorpriżi imma linja ċara.  Id-demokrazija sarrafniha f’dan.  Tajnieha valur kbir proprju biex kulħadd ikun jista’ jippjana ‘l quddiem għal dak li nkunu qegħdin infasslu.  Mhux biss, imma għandu f’idejh mod li bih joffri ideat, suġġerimenti u proposti li jistgħu jitwettqu.  Jgħidu x’jgħidu, illum għandna nammettu li qatt fl-istorja ta’ pajjiżna ma kellna sistema demokratika taħdem tajjeb bħal ma għandna.

Dan l-artikolu deher fil-Mument tal-1 ta Awissu 2010.


Il-Partit Nazzjonalista jilqa’ d-deċiżjoni tal-Malta Freeport li jirrinunzja għad-dritt li jagħmel manutenzjoni ta’ oilrigs fil-bajja ta’ Birżebbuġa.Il-Partit Nazzjonalista jilqa’ d-deċiżjoni tal-Malta Freeport li jirrinunzja għad-dritt miksub fl-għoti tal-permess ambjentali mill-MEPA sabiex jibdew isiru xogħlijiet ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ oilrigs fil-bajja ta’ Birżebbuġa.

Il-Partit Nazzjonalista kien esprima ruħu kontra li jinħareġ dan il-permess mill-MEPA, tant li r-rappreżentant tal-Oppożizzjoni fuq il-Bord tal-MEPA Ryan Callus ivvota kontra li jinħareġ dan il-permess. Fid-dawl tal-fatt li dawn ix-xogħlijiet ta’ manutenzjoni fuq oilrigs jistgħu jsiru barra l-port, fl-ibħra territorjali Maltin, tali permess qatt ma kellu jingħata sabiex isir fil-port ta’ Birżebbuġa. 

Il-Partit Nazzjonalista jfakkar li fil-leġiżlatura preċedenti l-Gvern kien daħal fi ftehim mal-Malta Freeport Terminals Limited biex issir kontribuzzjoni finanzjarja annwali ta’ €100,000 li permezz tagħha jsiru proġetti soċjali fil-lokalitajiet l-iktar impattati mill-operat tal-Freeport. Uħud minn dawn il-fondi ntużaw mis-St. Peter's Football Club, mill-Birżebbuġa Aquatic Club, mill-Birżebbuġa Regatta Club, mill-Kunsill Lokali ta' Birżebbuġa u mill-għaqda ambjentali Din l-Art Ħelwa. 

--
Uffiċċju Informazzjoni

Partit Nazzjonalista

L-indikaturi maħruġa mill-NSO jagħtu messaġġ ċar dwar setturi li għandhom jingħataw iktar attenzjoni mill-GvernIl-Partit Nazzjonalista jilqa’ b’mod pożittiv l-aħbar li l-ekonomija ta’ pajjiżna kibret b’rata aktar mgħaġġla meta mqabbla mal-medja tal-Unjoni Ewropea. Dan jawgura tajjeb u joffri tama lill-kważi 8,000 persuna li jinsabu mingħajr xogħol f’pajjiżna.

Huwa pożittiv li bosta setturi fl-ekonomija ta’ pajjiżna, speċjalment fil-qasam tas-servizzi – bħat-turiżmu u t-teknoloġija tal-informatika, li kibru u ħaddmu eluf ta’ persuni fl-aħħar snin – komplew jiżviluppaw fit-triq it-tajba li kienu fiha matul l-aħħar snin.

Madankollu, il-Partit Nazzjonalista jinnota bi tħassib li:

-           Parti sostanzjali mit-tkabbir ekonomiku reġa’ ġej mis-settur pubbliku, li kkontribwixxa għal kważi terz taż-żieda. Aktar minn hekk, aktar minn nofs iż-żieda fis-salarji wkoll ġejja mis-settur pubbliku; u

-           Għall-kuntrarju ta’ dan, kien hemm tnaqqis f’setturi importanti, fosthom fis-servizzi finanzjarji u l-manifattura, li bejniethom iħaddmu eluf ta’ ħaddiema.

Dan jikkonferma li l-politika tal-Gvern hija li jostor il-problema dejjem tikber tal-qgħad billi jżid in-numru ta’ nies maċ-Ċivil. Dan ikompli jitfa’ dubji fuq il-ħila tal-Gvern li jilħaq il-miri finanzjarji tiegħu, kif anke ġie kkonfermat mid-deċiżjoni riċenti tal-Kummissjoni Ewropea li tibqa’ twissi lill-Gvern fuq il-finanzi ta’ pajjiżna.

Il-Partit Nazzjonalista jisħaq li l-Gvern għandu jgħarbel sew l-indikaturi tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, u jindirizza b’inizjattivi konkreti dawk is-setturi li qegħdin jiltaqgħu ma’ diffikultà biex b’hekk jinstabu soluzzjonijiet li joħolqu aktar xogħol għall-familji Maltin u Għawdxin.

--
Uffiċċju Informazzjoni

Partit Nazzjonalista

L-użu tal-annimali fiċ-ċirkli għandu jiġi projbit.
Il-Partit Nazzjonalista jemmen li l-annimali m’għandhomx jintużaw għal spettakli, esibizzjonijiet u wirjiet f’ċirkli. Għalhekk, se jkun qiegħed jivvota favur emendi fl-Att dwar it-Trattament Xieraq tal-Annimali sabiex jiġi projbit l-użu tal-annimali fiċ-ċirkli, u anke jipproponi emendi huwa stess biex jiżgura li dan il-prinċipju jiġi mħares fejn il-liġi mhix ċara fl-intenzjonijiet tagħha. Din il-pożizzjoni ġiet deċiża waqt laqgħa tal-Grupp Parlamentari din il-ġimgħa. 

Il-Partit Nazzjonalista jaqbel mal-ħatra ta’ Kummissarju għat-Trattament Xieraq tal-Annimali iżda jesprimi t-tħassib tiegħu għall-kompożizzjoni tal-Kunsill għat-Trattament Xieraq tal-Annimali. Kif propost mill-Gvern, dan il-Kunsill se jkun appuntat kollu kemm hu mill-Ministru, inkluż fil-każ tar-rappreżentanti tal-NGOs. Dan ifisser li l-Kunsill għat-Trattament Xieraq tal-Annimali se jkun nieqes mill-awtonomija meħtieġa.  

Aspett ieħor importanti dwar l-emendi mressqin għall-Att dwar it-Trattament Xieraq tal-Annimali huwa li jiżdiedu l-pieni kontra kull min jinqabad jaħqar lill-annimali. Il-Partit Nazzjonalista jaqbel li dawn il-pieni għandhom jiżdiedu u saħansitra jemmen li min jinqabad jaħqar l-annimali għandu jiġi projbit milli jerġa’ jrabbi l-annimali. 

--
Uffiċċju Informazzjoni

Partit Nazzjonalista

11.6.14

Il-ħidma trid tkompli ssir.1.         Dawn il-jiem għamlu ħafna ġid biex jerġgu jġibu l-kalma u r-raġuni f’partit li f’dawn l-aħħar xhur għadda minn ħafna bidliet.  Smajna b’diversi pariri mogħtija lilna.  Uħud b’reazzjonijiet diversi, oħrajn bażati fuq ftit fatti.  Għadni ma qrajtx opinjoni sħiħa u kompluta, u nifhem, għax biex tasal għal dan irid jgħaddi iktar żmien.  Irid isir kuntatt lura mar-raġunijiet li wasslu lil dawk li vvutaw lura lill-Gvern, dawk lilna, dawk li ma vvutawx u dawk li vvutaw għal partiti oħra.  Ma hemmx bżonn ta’ għaġġla f’dan il-mument u ngħiduha, biex partit jifhem li ma jistax jaħdem aktar fil- u bil-politika mil-loġika tal-Gvern iżda tal-Oppożizzjoni, jieħu l-ħin.

2.      Iktar riflessjoni, iktar attenzjoni għad-dettalji li fil-politika Maltija huma determinanti għad fadal biex isiru sewwa.  Fil-verità, ħafna għadhom qegħdin fil-proċess li jifhmu x’wassal għat-telfa tal-2013 u għalhekk ma nistgħux nippretendu li ser jifhmu dik tal-2014.  Iż-żewġ elezzjonijiet huma separati u distinti.  It-tnejn għandhom forzi, kawżi u effetti tagħhom.  Biex immissuhom irridu nieħdu l-ħin tagħna.  Il-fatt li l-maġġoranza elettorali Laburista reġgħet ġiet ikkonfermata ma tfissirx neċessarjament li dak li wettqet l-Oppożizzjoni deher u ġie ġudikat kontra.  Din ma kinetx elezzjoni fejn il-Partit Nazzjonalista kien waħdu fl-iżbarra tal-akkużati.

3.      Il-kwistjonijiet li tqajmu tul dawn ix-xhur mill-opinjoni pubblika u mill-Oppożizzjoni ma kienux mingħajr effett.  Anqas dan il-vot ma neħħihom minn fuq l-aġenda nazzjonali.  Il-bejgħ taċ-ċittadinanza, it-tqegħid ta’ bastiment tal-gass fl-abitat, it-trasferimenti bla sens u rażan, in-nuqqas kważi assolut ta’ meritokrazija, il-kwistjoni tal-addozzjonijiet minn koppji tal-istess sess ma sparixxewx.  Għadhom hemm u magħhom f’dawn il-ġimgħat żdiedu punti oħra.  Il-maġġoranza ġiet stimulata artifiċjalment favur il-partit fil-gvern, b’mekkaniżmi oħra fejn il-linja kienet li tidħol fin-nofs aġenda differenti li tneħħi dak li qajjimha.

4.      Dak li sar tajjeb mill-Oppożizzjoni hemm baqa’.  Dak li ma sarx b’attenzjoni u b’sens lejn dak li għaddej, anzi bħallikieku ma huwiex għaddej, ma wassalx għal dak li għamel iktar ġid.  Il-proċess tal-bidla fil-kultura u mentalità politika tal-partit jieħu ż-żmien tiegħu.  Bħalma rridu naċċettaw li min kien ilu jismagħna għal snin, issa għandu dritt li jesiġi li jisma’ minn min għandu fuqu r-responsabbiltà tal-poter.  Fil-frattemp, il-ħin f’idejna.  Minna jiddependi kemm ser nutilizzawh tajjeb.  Nifhmu għal darb’oħra min aħna.  Nifhmu li l-politika mhix azzjoni imma, fuq kollox, ħsieb, ideat u viżjoni għall-futur.  Napprezzaw verament li aħna partit taċ-ċentru, wieħed li huwa demokratiku kristjan.

5.      Jista’ jkun hemm min jikkritikana fuq dan.  Dan huwa iktar milli leġittimu, però fl-aħħar mill-aħħar, il-poplu jippretendi mingħandna li nkunu dak li aħna u li ma nippruvawx nilbsu dak li ma jixirqilniex.  Diskors differenti jħawwad ‘l-elettorat li, għalkemm definittivament iridna fl-Oppożizzjoni, irid ikun ċert li jista’ jiddependi minna meta jiddeċiedi ‘l-kontra.  Nirbħu iktar billi nkunu sempliċement dak li aħna.  Il-partit m’għandux bżonn ipokresiji, flaġellazzjonijiet pubbliċi, wisq inqas pieni kapitali.  Irid biss li jkun kif kien il-partit tad-demokrazija, tad-drittijiet fundamentali u tal-fatt li l-valuri tagħna huma nsara u mhux tal-konvenjenza jew bla għaqal.


6.      L-elezzjonijiet jiġu għax huma parti integrali mit-tessut demokratiku.  Aħna għandna demokrazija indiretta, però l-Partit Nazzjonalista kien u għadu tal-politika li jikkonsulta ruħu kemm jista’ u raġjonevolment direttament man-nies.  Jingħad x’jingħad, dak il-ġudizzju juri: l-ewwel, il-poplu xi jrid; it-tieni, li min jirrappreżentah qiegħed hemm fuq mandat temporanju u mhux permanenti.  Din l-elezzjoni għaddiet.  Għad hemm x’nifhmu minnha, biss f’ebda mument ma nistgħu nnaqqsu mill-importanza ta’ tali eżerċizzju politiku.  Din hija d-demokrazija, repubblika Ewropea u avvanzata.  Dmirna fl-Oppożizzjoni jinkwadra ruħu, iktar minn qabel, li nkomplu nwettqu ħidmitna aħjar mill-jum ta’ qabel; u t-tieni, li fuq naħa nibqgħu niggarantixxu dak li ġie akkwistat u fuq l-oħra li nħarsu lejn dak li s-soċjetà ser ikollha bżonn.  Għalhekk, ma hemmx dubju li l-ħidma trid tkompli ssir fit-triq it-tajba.

10.6.14

MINISTERU GĦALL-AFFARIJIET BARRANIN – SPEJJEŻ FUQ MAGNI ĠODDA TA’ PHOTOCOPIERS.


9733. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Affarijiet Barranin: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm intefqu spejjeż mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u mill-ambaxxati f’servizzi jew magni ġodda ta’ fotokopjatriċi minn Marzu 2013 sa Marzu 2014?

02/06/2014

  ONOR. GEORGE VELLA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant  illi n-nefqa totali hija  madwar €10,800.

Seduta  160

10/06/2014

MALTA ENTERPRISE – AMBAXXATA MALTIJA F’WASHINGTON


9732. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Affarijiet Barranin: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra jekk fl-Ambaxxata Maltija f’Washington hemmx rappreżentant tal-Malta Enterprise u jekk iva min hu? 

02/06/2014

  ONOR. GEORGE VELLA:  Fl-Ambaxxata Maltija f’Washington ma hemmx rappreżentant tal-Malta Enterprise. Jien infurmat iżda li l-Malta Enterprise qed tippjana biex fl-aħħar, wara snin ta’ abbandun, l-Istati Uniti se jkunu qed jingħataw l-attenzjoni kollha meħtieġa bħala għajn potenzjali ewlenija ta’ Investiment Dirett Barrani. Għal dan l-għan, u b’osservanza tal-proċeduri kollha stabbiliti ghal impjieg fis-servizz pubbliku, ġiet impjegata persuna li qed taħdem skond pjan ta’ xogħol prestabbilit u b’expected outcomes preċiżi. Jien infurmat li din il-ħidma diġa’ waslet sabiex kumpanija ta’ servizzi industrijali fil-qasam bio-mediku ser iżżur Malta qabel l-aħħar ta’ Ġunju 2014 biex tistudja l-possibilita’ ta’ mpjant f’pajjiżna. Għandi wkoll pjaċir ngħid li permezz tal-ħidma ta' dan l-uffiċjal, il-Kamra tal-Kummerċ ta’ Houston, Texas, qed tiddiskuti mal-Malta Enterprise il-possibilita’ ta’ kooperazzjoni li tibda iseħħ fi żmien qasir.

Seduta  159
09/06/2014QORTI - IMPJEGATI

9731. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra f’liema grad u pożizzjoni ġew impjegati t-13-il impjegat ġdid li daħlu jaħdmu l-Qorti minn Marzu 2013 sa Marzu 2014 u jekk is-sejħiet kienux interni jew esterni?

02/06/2014

  ONOR. OWEN BONNICI:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li s-sejħiet kienu kollha sejħiet esterni. L-informazzjoni mitluba hi kif ġej:
Impjegat 1 : Junior Legal Officer
Impjegat 1 : Tradesman
6 Impjegati: Clerk
Impjegat 1 : Judicial Assistant
3 Impjegati : Casual Clerk
Impjegat 1 : Messenger Duties

Seduta  159

09/06/2014

QORTI - XOGĦLIJIET9730. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali: Jista’ l-Ministru jwieġeb mistoqsija parlamentari 9269 u jinforma lill-Kamra dwar x’xogħlijiet saru fil-bini tal-Qorti  minn Marzu 2013 sa Marzu 2014 u jista’ jindika kemm intefqu flus?

02/06/2014


  ONOR. OWEN BONNICI:  Ninforma l-Onor. Interpellant li:
L-ispiża fuq ix-xogħolijiet imsemmija kienet ta’ €1,074,625 miljun.
Il-parti l-kbira minn din l-ispiża (iktar minn €947,000) marret ghall-uffiċji ġodda għall-membri tal-ġudikatura fi Strada Stretta maġenb il-Qorti tal-Familja.
Spiża oħra sostanzjali (iktar minn €37,000) marret għal żewġ luggage X-Ray Machines, waħda għall-Qorti prinċipali u l-oħra għall-Family Court.
Ħlasijiet oħra marru fost oħrajn fuq għamara, units tal-arja kkundizzjonata u spejjeż tal-periti.

Seduta  159

09/06/2014