24.6.14

Demokrazija, libertà u ġustizzja soċjali


1.         Illum, forsi wkoll aktar minn qabel, diversi qegħdin jistaqsu lilhom infushom: x’soċjetà għandna?  X’valuri, ideat, miri, bnedmin li qed jgħixu magħna għandhom?  Nistaqsu x’boxxliet soċjali, materjali, spiritwali, politiċi qegħdin isegwu fl-aġir ta’ kuljum tagħhom?  Qed nistaqsu ħafna, imma fuq in-naħa l-oħra jista’jkun ukoll li qed nagħmlu ħafna domandi u ser nidħlu f’ħafna qari ta’ karti u studju soċjoloġiċi, antropoloġiċi, li tridu intom, meta r-risposti huma sempliċi ħafna diġà quddiemna.  Il-bniedem għandu ħabta jmur għal dak li huwa kumplikat u diffiċli għalih għax jaħseb li ser isib soluzzjonijiet għall-kriżijiet tiegħu mingħajr ma jinduna li quddiemu għandu diġà ħafna tweġibiet.  Għandna ħabta nieħdu t-triq it-twila meta hemm oħra ferm iqsar.  Dak huwa l-bniedem, parti essenzjali tiegħu nnifsu li jrid jissielet għas-sewwa.

2.         Ngħid dan għax f’dawn l-aħħar snin abbandunajna dak li verament jgħodd għal kull persuna.  Abbandunajna li fil-bniedem hemm talba, ħeġġa kontinwa sabiex jilħaq dak li l-valuri nsara fir-realtà fetħu t-triq għalih.  Is-soċjetà tagħna hija ferm aħjar ekonomikament milli kienet fi żminijiet u sekli oħra, ma hemmx dubju.  Biss, ma nistgħux ngħidu li qed ngħixu f’soċjetà fejn hemm prijorità lejn il-kisba tal-ugwaljanza.  Hemm żgur metodi differenti ta’ kif wieħed jikseb dan, bħal ma hemm ukoll setturi varji fejn dan jista’ jiġi milħuq.  Li jidher aktar manifest huwa li l-politika tagħna abbandunat f’dawn l-aħħar snin is-sejħa tagħha sabiex tassigura kontinwament li min qiegħed taħt jitla’ ‘l fuq.  Fortunatament nemmnu li biex isir dan ma hemmx lok li tniżżel lil ħaddieħor ‘l isfel.  Biss, altru dak li stqarrejna u altru dak li sar.

3.         Meta wieħed imur lura u jirrifletti jsib diversi mumenti meta l-linja tagħna kienet iktar li nħallu l-affarijiet kif inhuma.  Il-ġlieda għal ħajja deċenti għal kull membru tas-soċjetà mhix faċli.  Anzi, fl-aħħar ħames snin kienet iktar kumplikata.  L-iżvantaġġ għalina kien li fiha ħareġ iktar ċar li l-inkwiet kbir kien marbut mal-fatt li anke dawk li kienu f’pożizzjoni tajba kienu ser jitilfu dan.  Il-Partit Nazzjonalista, tul din it-triq, kien qiegħed jitlef mingħajr ma neċessarjament jinduna.  Kien qiegħed jitlef dak li huwa rrappreżenta u li kien identifikat miegħu fis-soċjetà tagħna.  Il-fatt li ma baqax jinsisti fuq il-valuri nsara tiegħu bħala fonti ta’ ispirazzjoni fl-aġir politiku tiegħu, il-fatt li ma baqax għaddej bl-istess determinazzjoni u perseveranza sabiex jibdel il-pożizzjonijiet soċjali u ekonomiċi ta’ min sab ruħu żvantaġġjat neħħietlu mill-ġibda elettorali li kellu qabel.

4.         Is-soċjetà ma tistax tibqa’ statika, trid timxi ‘l quddiem.  Però ma narax li f’dan trid titlef minn dak li jsawwarha.  Il-ġlieda għas-sewwa, dik għall-ġustizzja, għall-ugwaljanza, għal ħajja deċenti, ngħidu x’ngħidu hemm tibqa’ – ma tintilifx.  Personalment ma nistax naċċetta dak li diversi, f’rassenjazzjonijiet varji tagħhom, qed joħorġu bil-ħsieb li aħna soċjetà destinata għall-falliment soċjali.  Anqas ma nista’ naċċetta li għandna noqogħdu lura u ma naħdmux f’din it-triq sabiex dawn il-prinċipji demokratiċi u nsara jseħħu.  Ma nilludix ruħi billi naħseb li s-soċjetà ser tkun f’xi jum perfetta, però daqshekk ieħor m’jinix lest li noqgħod lura u nħalli l-affarijiet għaddejjin mingħajr ma jibqa’ impenjat għas-sewwa.  Hemm f’dan sagrifiċċji, u terġa’, l-ħajja pubblika fiha l-atrit tagħha.  Biss dan ma jfissirx li għandna noqogħdu lura.  Is-servizz tagħna lejn dawk li jagħżlu lilna biex nirrappreżentawhom hemm irid jibqa’ indirizzat.

5.         Dawk li jaħsbu li d-demokrazija, l-ugwaljanza, il-ġustizzja soċjali u l-libertà jinkisbu fuq il-karta għax jiġu miktuba sejrin żbaljati.  Altru dak li tgħid il-liġi u altru dak li jseħħ fil-ħajja ta’ kuljum.  Dan il-gvern preżenti m’għandux valuri li tista’ tmiss u tidentifika.  Għandu però l-ħsieb li jagħmel dak li jaħseb li ħaddieħor iridu jagħmel mingħajr ma neċessarjament iqis jekk dan huwiex tajjeb jew le, ġust jew inġust.  F’dan il-proċess jidher ċar li l-alleanza hija dik li kollox jibqa’ kif inhuwa.  Min huwa b’saħħtu ekonomikament jibqa’ hemm u min m’huwiex ma jiċċaqlaqx.  Il-viżjoni tul l-aħħar ħames snin fl-oppożizzjoni kienet dik li tagħmel aċċettabbli ma’ numru ta’ persuni partit li qabel ma kienux komdi miegħu.  Dan sar u ġie affermat elettoralment, biss issa l-pajjiż sab ruħu f’diffikultajiet ekonomiċi li ser isarrfu sabiex inaqqsu miċ-ċirkolazzjoni tal-ġid ekonomiku.  Għalhekk, min għandu qiegħed joqgħod iktar minn pass lura milli jħaddem flusu u dan ser ikompli jwassal, fuq naħa għall-istess pożizzjonijiet ekonomiċi u fuq l-istess linja sabiex minn qiegħed minn taħt jibqa’ hemm.

6.         Il-ħidma politika mhix sempliċement dik li trid iġġib bidla fil-partit fil-Gvern.  L-attività, il-ħsieb fil-politika jrid jibqa’ dak li jindirizza li jġib iktar ugwaljanza u ħajja deċenti għall-bnedmin li jgħixu fis-soċjetà tagħna.  Għażilna li s-sistema politika tkun waħda demokratika, bażata u marbuta mal-iktar mudell avvanzat fid-dinja: dak Ewropew.  Għamilna hekk għax ngħarfu: l-ewwel, li d-demokrazija trid tħaddimha u tiġġieled għaliha kull ġurnata; it-tieni, li permezz tal-istrumenti superjuri li hija tagħti fuq sistemi oħra, allura wieħed jista’ verament iġib iktar ġustizzja soċjali.  Is-sejħa ta’ diversi fl-aħħar elezzjoni kienet indirizzata proprju fuq dan.  Sejħa li titlob li l-ġid ta-soċjetà jitqassam aħjar u ħadd ma jiżvantaġġja ruħu fuq dak u l-ieħor.  Il-vot popolari kien żgur lejn iktar ugwaljanza.  Minflok, f’dawn l-aħħar xhur, il-Gvern attwali mexa fuq il-linja li jagħti lil min m’għandux jagħti bi żbilanċi kbar.  Il-konsegwenza hija li l-id tal-poter qegħda ssarraf f’waħda li ma tridx tibni fuq il-ġustizzja bejn il-membri tas-soċjetà.  L-inġustizzji li s-soċjetà tagħna għandha u dawk li dan il-Gvern qiegħed ikompli joħloq huma raġunijiet validi għal aktar ħidma politika nazzjonalista vera u ffukata.  Waħda li tħares li ġġib aktar demokrazija, libertà u fuq kollox, ġustizzja soċjali.
Il-Kap tal-Oppożizzjoni jitlob dibattitu urġenti dwar il-mod kif l-Uffiċċju tal-Ombudsman qed jiġi mminat mill-Gvern.Il-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil illum għamel talba biex tiġi aġġornata l-Kamra tad-Deputati sabiex isir dibattitu urġenti dwar il-mod kif il-Gvern qiegħed ripetutament iċaħħad lill-Ombudsman mill-informazzjoni u dokumentazzjoni neċessarja sabiex huwa jinvestiga l-ilmenti li waslulu minn diversi uffiċjali tal-Forzi Armati li allegaw li sofrew inġustizzja peress li ġew maqbuża minn uffiċjali oħrajn li kellhom inqas sinjorità, esperjenza u kwalifiċi minnhom. Dan wassal biex l-Ombudsman beda proċeduri legali kontra l-Gvern permezz ta’ protest ġudizzjarju ppreżentat fil-Qrati Maltin. 

Fit-talba tiegħu għal dibattitu urġenti, il-Kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil saħaq li bl-aġir tiegħu l-Gvern qiegħed jimmina istituzzjoni kostituzzjonali ta’ pajjiżna u qed juri li ma jridx joqgħod għall-iskrutinju ta’ organu awtonomu u indipendenti biex jiġi assigurat liċ-ċittadin id-dritt tiegħu għall-amministrazzjoni retta. Hu sostna li dan l-istat ta’ fatt hu inawdit f’pajjiż demokratiku fejn suppost ngħożżu s-saltna tad-dritt, tant li l-eks Imħallef Giovanni Bonello wasal biex iddeskrivih bħala “kriżi kostituzzjonali” fejn l-Imħallef Bonello qal testwalment: “għax meta għandek istituzzjoni tal-istat li qiegħed f’konflitt ma’ istituzzjoni oħra tal-istat, dik taqa’ taħt id-definizzjoni ta’ kriżi kostituzzjonali.”

Fid-dawl ta’ dan kollu, il-Kap tal-Oppożizzjoni qal li t-talba għal dibattitu urġenti taqa’ taħt l-Ordni Permanenti 13 għax tissodisfa t-tliet rekwiżiti għal dibattitu urġenti, ċjoe li hi materja definita, ta’ importanza pubblika u urġenti. Billi hi kriżi kostituzzjonali, kif sejjħilha l-Imħallef Bonello, minnha nnifisha huwa fatt ben definit, ta’ natura ta’ importanza pubblika u nazzjonali u ċertament urġenti għax l-ebda kriżi Kostituzzjonali ma tista’ titħalla tistenna.

Il-Kap tal-Oppożizzjoni tenna li ma kull ġurnata li tgħaddi f’dan il-konfront inutli li l-Gvern ta lok għalih qed tiġi mtappna l-integrità u l-awtorità morali tal-Uffiċċju tal-Ombudsman, awtorità li sal-lum dejjem gawdiet fiduċja kbira fost il-poplu Malti u Għawdxi. Għalhekk l-Oppożizzjoni ressqet din it-talba għal dibattitu urġenti sabiex titħares id-demokrazija parlamentari. 

--
Uffiċċju Informazzjoni

Partit Nazzjonalista

Il-Partit Nazzjonalista jsellem lil Paul A. Attard.Il-Partit Nazzjonalista jsellem il-memorja ta’ Paul A. Attard li l-mewt tiegħu tħabbret illum. Paul A. Attard jibqa’ mfakkar għall-ħidma tiegħu biex titwettaq ir-rivoluzzjoni edukattiva f’pajjiżna.

Paul A. Attard serva bħala Segretarju Permanenti tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u kien katalist ta’ għadd ta’ innovazzjonijiet edukattivi, fosthom it-twelid tal-MCAST, li tiegħu kien ukoll il-President tal-Bord tal-Gvernaturi għal numru ta’ snin. Hu kellu sehem ewlieni fil-mixja għas-sħubija fl-Unjoni Ewropea fis-settur edukattiv, u kellu għal qalbu s-settur tal-edukazzjoni vokazzjonali. 

Paul A. Attard kien attiv ħafna fil-Partit Nazzjonalista, u baqa’ jagħti kontribut fit-tfassil tal-politika edukattiva tal-Partit Nazzjonalista wara li rtira mill-ħidma tiegħu fiċ-Ċivil. Sa ġimgħa ilu, Paul kien qiegħed jieħu sehem f’laqgħat tal-Partit Nazzjonalista dwar il-ħtieġa ta’ politika dwar il-lingwi fis-sistema edukattiva ta’ pajjiżna. 

Il-Partit Nazzjonalista jsellem lil Paul A. Attard u jagħti l-kondoljanzi tiegħu lill-familja Attard f’dan il-mument diffiċli. 

--
Uffiċċju Informazzjoni

Partit Nazzjonalista

16.6.14

Pajjiż li jibqa’ dinamiku1.         Il-qabżiet li din is-soċjetà qed tara u ser tibqa’ tara qegħdin kull darba jibdlu t-tessut soċjali u ekonomiku tagħha.  Hemm kumplessitajiet ġodda li huma operattivi u li qed jibdlu dak li m’aħniex neċessarjament nifhmu jew napprezzaw.  Kull ġenerazzjoni għandha quddiemha diversi deċiżjonijiet li hija trid tipprova tieħu.  Drabi hemm min jipprova jżomm lilu nnifsu pożittiv, proattiv u jmur lura lejn sekli ta’ eżistenza umana u jislet lezzjonijiet għalih sabiex ma jitlifx ritmu ta’ żvilupp jew ma jmurx lura f’passi żbaljati, drabi oħra le.  Hemm min jara li huwa antikwat jew kontra-indikat għalih li jgħarbel dak li għamlu ta’ qablu u jerġa’ jidħol fl-istess xenarji li daħlu fihom oħrajn.

2.         Il-problemi f’dan is-seklu kibru fl-isforzi li kull demokrazija għandha tagħmel fir-rapport bejn min jeleġġi u min jiġi elett.  Id-demokrazija indiretta għandha piżijiet ġodda li trid taffronta sabiex iżżomm lilha nnifisha viċin f’din ir-rabta.  Il-proċessi, it-toroq ta’ informazzjoni bejn il-poplu u l-parlamentari huma dejjem aktar diffiċli.  Qabel, l-ostakli prinċipali kienu l-illitteriżmu u l-injoranza, mentri llum hemm forom strambi ta’ indifferenza.

3.         Il-poplu m’huwiex massa li ssegwi fl-għama, imma jrid jifhem iktar dak li qiegħed isir.  Hemm varjetà fis-setturi li fiha naqsam is-soċjetà.  Żgur mhux forsi dak tas-segwaċi li, jgħid x’jgħid il-partit ma jiċċaqilqux, illum qed jonqos.  Biss hemm żewġ kategoriji li inkontra-kambju qed jikbru.  Hemm, l-ewwel, dawk li meta jaraw wiċċna żżejjed fuq il-mezzi tradizzjonali ta’ komunikazzjoni, ikomplu jaqtgħuna barra.  Jikklassifikawna bħala irrelevanti, mingħajr sustanza politika u għalhekk irridu nuru li aħna tajbin billi nidhru ħafna.

4.         Hemm imbagħad dawk li huma maqtugħa kompletament minn kollox.  Dawk li ma tistax tilħaqhom jekk mhux b’kumbinazzjoni, fejn l-inqas timmaġina.  Din hija ġenerazzjoni kompletament ġdida u differenti fil-kastell li fih jgħixu mingħajr ma jindunaw.  Is-sistema demokratika tagħna fortunatament tiggarantixxi l-protezzjoni u l-pakkett ta’ drittijiet li hemm għal min illum jaf li m’għandux bżonn li jara l-aħbarijiet, jixtri l-gazzetti, jidħol fl-internet jew jattendi b’xi mod għal laqgħat pubbliċi.  Qiegħed hemm għal rasu, jgħix b’mod attiv għalih innifsu però passiv għar-rigward tas-soċjetà, l-Istat u l-pajjiż.

5.         Ir-rapport politiku bejn il-partiti u dawn iż-żewġ kategoriji jrid jiġi analizzat u konfrontat.  Kuntrarjament għal dak li jista’ jingħad, il-livell ta’ kontenut fil-messaġġ u fil-ħidma qiegħed kull darba jintalab li jiżdied.  Ninnota li għad hemm wisq nuqqas ta’ umiltà fil-bżonn li wieħed li jrid jirrappreżenta jipprova jifforma ruħu b’qari u preparazzjoni politika.  Mentri l-poplu jrid li jkollu politiċi li kapaċi jifhmu x’qed jiġri u jħares 'il quddiem lejn soluzzjonijiet li mhux jidhru sbieħ, imma huma huma tajbin.

6.         It-tieni kategorija titlob ferm aktar attenzjoni.  Hemm min jista’ jaħseb li dawn il-persuni huma milħuqa minn mezzi ta’ komunikazzjoni moderna ta’ teknoloġija ġdida, però dan m’huwiex minnu.  Forsi l-affluwenza ekonomika, l-ġid materjali, in-nuqqas ta’ bżonn li wieħed jipparteċipa attivament fil-ħajja pubblika qed iwasslu sabiex numru ta’ persuni fl-età żagħżugħa jħarsu iktar lejn kif tgħix u titgawda l-ħajja.  Nemmen li xorta hemm il-bżonn li nidħlu lejn programmi politiċi indirizzati sabiex wieħed jgħaddi l-informazzjoni neċessarja biex ir-rabta tibqa’ hemm.


7.         Il-pajjiż baqa’ għal dan iż-żmien kollu wieħed li jħares 'il quddiem, jiffissa għalih termini u proġetti li jmexxuh proprju għax żamm din ir-rabta għaddejja.  Il-proċess ta’ dibattitu, ta’ informazzjoni jrid jiġi intensifikat b’attenzjoni u b’toroq ta’ komunikazzjoni li jirrispettaw l-intelliġenza tal-poplu kollu.  Fuq dan il-pedament il-pajjiż ser ikompli jimxi 'l quddiem, jibni lilu nnifsu.  Il-forza tagħna bħala poplu hemm qegħda: li nżommu l-proċess dinamiku tagħna għaddej.

Dan l-artikolu kien deher f'lulju 2010

Is-sajf dieħel sew.1.         It-Tazza tad-Dinja ġimgħa ilu waslet fi tmiemha.  Ġustament rebaħ l-aħjar pajjiż, Spanja, li pass wara pass, b’determinazzjoni u b’logħob mill-isbaħ waslu biex ħadu t-Tazza magħhom id-dar.  Bqajt immeraviljat bil-kwantità ta’ ċelebrazzjonijiet li saru fil-belt kapitali Madrid.  Niżżlu isimhom fl-istorja tal-ballun u ma hemmx dubju li għandhom biex jiftaħru għall-erba’ snin li ġejjin.

2.         It-tmiem tal-attività ġiebet magħha vojt f’dawk id-diversi bħali li kienu jħarsu 'l quddiem għall-appuntamenti, anke jekk fl-aħħarnett effettivament ma kienx jirnexxili narahom kollha.  Il-prospett tas-sajf u ftit ħin sabiex wieħed ikun jista’ jaħseb u jaqra iktar infetaħ.  Dan aktar u aktar għax matul din il-ġimgħa l-ħajja parlamentari waqfet għall-“vaganzi” tas-sajf.  L-impenn ta’ kważi kuljum f’dak il-post għal diversi membri attivi jfisser li l-perjodu jieħu xejriet differenti.

3.         Il-partiti tal-ballun, mhux dawk politici, servew diġà s-sajf.  Għax għalkemm nies bħali kienu jingħalqu d-dar sabiex isegwu, ħafna oħrajn użaw dan biex joħorġu barra u jaraw il-logħob fil-miftuħ, mal-ħbieb.  Kien hemm fil-bidu min beża’ li ser ikun hemm nuqqasijiet fit-toroq b’ċelebrazzjonijiet, xorb, daqq ta’ ħornijiet u sewqan storbjuż, però (forsi għax l-Ingliżi u t-Taljani ma tantx ibbrillaw) dan kollu ma seħħx.  Konna bilgħaqal ħafna, ferm iktar mis-soltu u ma rajniex dak li soltu jseħħ.

4.         Però minn dan naħseb li nistgħu ngħidu li d-drawwiet tagħna bħala pajjiż u poplu qegħdin jinbidlu sew.  Huwa ċar, u tul dan is-sajf bħal dak ta’ qablu ħarġet iktar, li aħna nippreferu noħorġu barra u naljenaw ruħna.  Nara u nisma’ ferm iktar persuni li matul il-ġimgħa joħorġu jixorbu jew jieklu.  Hawn ferm iktar postijiet fejn wieħed imur u hawn varjetà ta’ ikel li qiegħed għad-disposizzjoni tal-poplu.  Is-sajf qed jara iktar Maltin u Għawdxin ifittxu l-bieb ta’ barra.

5.         Mhux biss, imma għandek issa parti dejjem ikbar ta’ persuni minn pajjiżna li qegħdin ifittxu li f’xi ħin minn dawn ix-xhur isiefru.  L-istatistika qed turi li hemm żieda kostanti f’pajjiżi differenti.  Il-mezzi ta’ komunikazzjoni bl-ajru llum huma strumenti li aħna qegħdin nużaw b’mod qawwi.  Dan jidher għax m’għadniex marbuta ma’ vjaġġi bejn Londra u Ruma (għalkemm dawn baqgħu destinazzjonijiet popolari), imma espandew għal kull rokna tad-dinja.

6.         Għalkemm ma rridx niġġeneralizza u, żgur mhux forsi, li hemm min la joħroġ u wisq anqas isiefru, però għandna oġġettivament naċċettaw li dawn l-opportunitajiet ġodda qegħdin jibdluna.  L-impatt tal-ġid ekonomiku fuqna bħala soċjetà qed idawwarna f’soċjetà kompletament differenti.  Ma narax li ser ikun hemm xenarju fejn il-pajjiż ser b’xi mod jaċċetta li jmur lura lejn dak li konna snin ilu.

7.         Forsi naqsu x-xalati wara l-festi, forsi inqas nies minn qabel qed iqattgħu jiem ħdejn ix-xatt jew fil-bajjiet tagħna, biss xorta nibqgħu pajjiż li huwa marbut ma’ ċiklu.  Jaħdem kemm jiflaħ fix-xitwa, joħroġ mill-inqas u jinġabar kmieni imma dak ikun qed jagħmlu għax għandu quddiemu dawn il-ġimgħat tas-sajf.  Naħseb li din il-kultura, dan il-mod ta’ kif infasslu l-ħajja ser jibqa’ magħna u jkun żbaljat min jaħseb li jista’ jibdelha mil-lum għal għada.  Is-sajf dieħel sew u hemm lok għall-mistrieħ u riflessjoni fuq dak li aħna u fejn sejrin.  Nawgura s-sajf it-tajjeb lil kulħadd u nittama li ssibu l-ħin sabiex taqraw ktieb tajjeb.


Dan l-artikolu kien deher fil-harga tat-18 ta Lulju 2010 tal-Illum.

Għadna fuq quddiem nett.1.         Nistgħu niġi kkritikati fuq ħafna suġġetti, biss fuq l-edukazzjoni ħadd ma jista’ b’xi mod jiċħad li tul dawn l-aħħar snin għamilna passi kbar 'il quddiem.  Il-poplu għandu ċar kristall quddiem għajnejh li, kemm ilu fil-Gvern il-Partit Nazzjonalista ma ppruvajniex inċekknu s-settur, imma żidnih.  Ħadd ma jista’ jiċħad li flok għamilnieha diffiċli, flok għalaqna l-iskejjel u naqqasna t-toroq għat-tagħlim, ħadna ħsieb inkattruhom.  Anqas ħadd minna, u dan tajjeb li nfakkruh lil min forsi għandu memorja qasira jew selettiva, ma keċċa lill-għalliema, sakkarhom barra jew bagħat għalihom wieħed wieħed sabiex jagħmel pressjoni fuqhom biex jabbandunaw lil sħabhom.

2.         Il-pajjiż innota tajjeb li ma ħadniex l-istrateġija li nġelldu lill-ġenituri mal-iskejjel, jew lill-għaliema mal-istudenti tagħhom imma ġibna paċi u stabilità.  Mhux biss, imma ma qsamniex, ma kissirniex, m’għamilniex l-iżball li ndaħħlu l-politika partiġġjana fost l-għalliema, bejniethom jew mal-ġenituri.  Il-politika ħallejnieha barra u ħarisna li minflok nikkonċentraw li nżidu fil-kwalità tat-tagħlim u nagħtu dinjità aqwa lill-għalliema.  Ħadd ma jista’ jiċħad li l-professjoni ta’ għalliem biċ-ċertifikat tal-Istat rikonoxxut u sod dan il-partit welldu, rawmu u sarrfu.

3.         L-edukazzjoni, nerġa’ nirrepeti, mhix għodda, strument politiku.  Nidħlu għaliha b’passjoni għax nemmnu fiha.  Iva nemmnu li l-elettorat tagħna, il-poplu jiggwadanja jekk jiġi mgħallem.  Qatt ma bżajna minn dawk li nirrappreżentaw.  Anqas qatt ma rajna l-edukazzjoni bħala għodda elitista, f’idejn klassi limitata tas-soċjetà, imma ħarisa biex inxerrduha u nassiguraw li aktar bnedmin fuq din il-gżira jieħdu l-edukazzjoni li jixtiequ.  Ma rajniex u anqas fittixna mezzi ta’ oppressjoni tal-poplu, imma fittixna li nagħtuh mezzi ta’ liberazzjoni.

4.         L-istudent illum għandu l-bibien miftuħa.  Mhux biss, anke l-ħaddiem għandu mezzi ġodda għalih biex ikompli fit-tagħlim.  M’għandniex pajjiż fejn l-edukazzjoni tiddependi mill-ekonomija, imma hija l-ekonomija li trid mill-edukazzjoni.  M’għandiex fi stat fejn it-talent Malti u Għawdxi, biex jimxi 'l quddiem irid l-ewwel il-parrinu.  Spiċċajna minn dik is-sistema fejn jekk m’għandekx post tax-xogħol garantit ma tistax tistudja.  Illum, min għandu post tax-xogħol qiegħed anzi jsib lil min iħaddmu jinkoraġġih għax jaf li dan huwa avvanz għalih ukoll.

5.         Is-soċjetà mxiet 'il quddiem għax ma bżajniex minnha, imma kellna u għad għandna fiduċja fiha.  Fiduċja fil-poplu, fl-istudenti, f’dawk li huma żgħar u miftuħa għat-tagħlim.  Il-proċess ma kienx nieqes minn problemi, imma kellna quddiemna u għad għandna viżjoni pożittiva.  Ma nħarsux negattivament imma bi spirtu ta’ altruwiżmu.  Ma nfittxux li nċekknu s-sistema jew nieħdu attitudni rgħiba, imma nħarsu 'l quddiem.

6.         Il-progress għamilnieh u nkomplu nagħmluh għax għandna għal qalbna l-edukazzjoni tal-poplu, b’mod partikolari għax aħna kommessi li nkomplu niggarantixxu futur liż-żgħażagħ tagħna.  Il-pajjiż ikompli javvanza skond kemm ikun ġeneruż mas-sistema edukattiva.  Dan nafuh u nibqgħu narawh.  Ir-rekord Nazzjonalista huwa dan: il-ġenerazzjonijiet jgħaddu, però meta oħrajn iħarsu lura jgħarfu li l-għaqal tagħna mexxa 'l quddiem lill-poplu, il-kultura, l-ekonomija, il-livell tal-għixien tagħna, id-demokrazija u l-liġi.  Inbdilna proprju għalhekk.  Jgħidu x’jgħidu, fuq quddiem konna u anzi nibqgħu fuq quddiem nett proprju għax l-edukazzjoni hija l-ġebla tax-xewka tas-soċjetà li l-Partit Nazzjonalista jfassal.


 Dan l-artikolu kien deher fil-harga tat- 18 ta Lulju 2010 tal-Mument.

Il-kultura patrimonju.1.                  Tul dawn l-aħħar snin biż-żieda kbira ta’ bnedmin li jsiefru minn post għall-ieħor inbidel il-mod ta’ kif il-wirt kulturali jiġi kkunsidrat mill-bniedem.  Filwaqt li għal sekli sħaħ il-ħsieb ta’ vjaġġ sabiex tara bliet oħra kien marbut prinċiparjament ma’ 'l hekk imsejjaħ “Grand Tour”, l-Ewropej kienu jaraw li jew huma jew uliedhom (li ħafna drabi kienu jkunu ġejjin minn familja tal-flus) iduru sabiex jaraw l-postijiet storiċi u kulturali li kien hemm.

2.                  Hemm ħafna rakkonti ta’ dak li kienu raw dawn il-bnedmin.  Diversi ġew f’pajjiżna wkoll.  Fortunatament ħallew għalina x’sabu u x’raw.  Biss f’dawn l-aħħar snin, dak il-fenomenu li nsejħu “turiżmu” kiber b’mod rapidu.  Ma baqax aktar marbut u limitat ma’ dawk li għandhom il-flus imma espanda sew.   Illum hemm volum kbir ta’ persuni li jduru minn belt għal oħra minn kull settur tas-soċjetà.  Iduru malajr, fil-kumdità ta’ dak li jkunu qegħdin ifittxu.  Il-flessibilità u l-opportunitajiet li hemm, terġà, komplew kabbru din il-parti mill-ħajja tal-bniedem.

3.                  Il-bidliet ġabu magħhom għarfien aħjar ta’ dak kollu li l-mużewijiet jirrappreżentaw.  Filwaqt li qabel it-Tieni Gwerra l-ħsieb kien marbut mal-bżonn ta’ espożizzjoni ta’ identità nazzjonali, iktar tard dan inbidel.  Sar issa  patrimonju li qiegħed għad-disposizzjoni ta’ kull ċittadin tad-dinja.  L-opra tal-arti ma baqgħetx limitata u marbuta territorjalment imma nfatmet.  Dan fisser li l-patrimonju sar kalamita għall-bnedmin.

4.                  Dan renda dak li qabel kien jidher bħala sempliċi “wiri” għall-mod ta’ kif jiġu minflok ġenerati l-flus.  Filwaqt li preċedentement il-ħsieb kien dak li fih l-Istati kienu joħorġu flejjes huma għaż-żamma ta’ dawn il-postijiet, b’dan il-kunċett ġdid l-affarijiet nbidlu sew.  M’humiex biss il-mużewijiet li ġiebu dħul ġdid minn varjetà ta’ metodi talli rendew il-possibilità ta’ iktar restawr, użu korrett u espożizzjoni aktar intelliġenti ta’ dak li kien preċedentement ċass.

5.                  Il-“valur” għalhekk ma baqax wieħed storiku u kulturali imma sar evidentement wieħed ekonomiku.  Pajjiżi li wara l-aħħar Gwerra Dinija kienu moħħhom fir-rikostruzzjoni biex jipprovdu s-servizzi bażiċi, u li  sussegwentement qabdu t-triq sabiex jakkwistaw l-indipendenza tagħhom ma rawx il-patrimonju bħala prijorità.  Però llum, wara dawn is-snin, hemm għarfien sew.  Diversi Stati sabu ruħhom fil-pożizzjoni fejn l-identità tagħhom setgħu jidħlu għaliha billi jarawha fil-mużewijiet ta’ Stati oħra li kienu ddominawhom.  Għal dan kien hemm u għad hemm lok ta’ reazzjoni.

6.                  Fis-sena 2008, l-UNESCO f’Ateni kienu organizzaw konferenza interessanti bit-tema “The return of cultural objects to their countries of origin”, suġġett li jolqot numru ta’ pajjiżi, sija jekk għandhom diġà mużewijiet mimlija kif ukoll jekk le.  Dan kien iktar rilevanti invista tal-Konvenzjoni importanti magħrufa bħala “Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illict Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property” li stabbiliet li mill-1970 ‘l quddiem dak li jittiehed irid jiġi rritornat lura fil-pajjiż ta’ oriġini. Però għalkemm ħalliet it-triq miftuħa għall-ftehim bilaterali ma pprovdietx li dak li ġie meħud fis-snin ta’ qabel għandu jiġi ritornat bħala prinċipju.

7.                  Wieħed jista’ jkollu dubju fuq oġġetti li għalkemm m’humiex fil-pajjiż ta’ oriġini tagħhom jispiċċaw mitlufa sforz il-volumi li għandhom, però fejn il-patrimonju kollu ġie meħud, tiddubita.  Ftit ġimgħat ilu kelli l-opportunità li nsegwi dokumentarju li ġie preparat mill-British Museum dwar l-istatwi tal-bronż ta’ ‘Ile-Ife’ min-Niġerja li jinsabu f’dak il-mużew.  Tibqa’ meraviljat bil-valur artistiku u bl-abbiltà kbira ta’ dawk in-nies li kienu kapaċi jaħdmuhom.  L-iktar li però fhimt huwa li dan l-patrimonju kollu huwa marbut fil-mużew imsemmi u l-Istat oriġinali, n-Niġerja, m’għandux dawn l-oġġetti f’idejh sabiex jesibijhom.  Sitwazzjoni li titlob soluzzjoni għax għandu jkun hemm qbil li l-pajjiżi ta’ oriġini għandhom ikollhom il-maġġoranza ta’ dan il-wirt storiku.

8.                  Dan huwa suġġett interessanti ħafna għad-dinja kulturali li mhux faċli ssolvi, però tajjeb li nirriflettu fuqu,  iktar u iktar meta aħna fortunatament għandna għad-disposizzjoni tagħna tant wirt li l-poplu tagħna ma jgħarrafx lilu nnifsu dwaru.


Dan l-artikolu kien deher fl-Illum tal-25 ta Lulju 2010.

Il-burokrazija t-tajba1.         Ebda Stat ma jista’ jippretendi li jimxi ‘l quddiem jekk kemm-il darba ma jaħdimx tajjeb u ma jkunx organizzat.  Jingħad x’jingħad, kull min jamministra f’isem il-poplu għall-ġid komuni jaf li għandu bżonn servizz ċivili li huwa kapaċi.  Uffiċjali tal-pajjiż li ħadu taħriġ u ġurament ta’ lealtà li jservu liċ-ċittadini.  Mingħajr servizz ċivili, mingħajr bnedmin li jgħarfu jagħżlu karriera f’din il-linja, pajjiż, stat u poplu ma jimxu xejn.

2.         Anzi, kull min jaqra u jagħraf l-esperjenzi ta’diversi ċiviltajiet jaf li s-sistema effiċjenti tissudak filwaqt li waħda ħażina tibgħatek lura.  Waħda mir-raġunijiet prinċipali li wasslu lill-Imperu Ruman fejn effettivament irnexxielu jasal kienet proprju l-abbiltà ta’ bnedmin li kieku kapaċi jħaddmu malajr l-apparat imperjali b’sistemi prattiċi, sempliċi u diretti.  Kellhom mekkaniżmi ferm tajba u li jaħdmu.  Bnew toroq kbar f’kull rokna tal-konkwisti Rumani, kellhom bliet f’kull parti mfasla b’arti u organizzazzjoni li għadhom hemm sal-lum.

3.         Iċ-ċavetta tas-suċċess li għadha mill-iktar timmanifesta ruħha sal-lum kienet l-għażla tal-persuni li ffurmaw u mexxew lill-poplu.  Il-bini, il-kitba, il-letteratura u l-liġi twieldu u baqgħu magħna sal-lum għax kien hemm bnedmin mgħallma tajjeb.  Dawk li għaddew mid-dixxiplina tal-formazzjoni edukattiva rumana.  Dawk li spiċċaw dutturi tal-liġi kienu l-persuni li ġew inkarigati mill-imperturi sabiex jieħdu d-deċiżjonijiet marbuta mal-amministrazzjoni.

4.         L-eżempju ta’ ċiviltajiet oħra huwa hemm ukoll.  Poplu jimxi ‘l quddiem meta jkollu amministraturi mħarġġa tajjeb.  Pajjiżna m’huwiex eċċezzjoni għar-regola.  F’dan il-mument anzi, l-Kap taċ-Ċivil Dr Godwin Grima huwa persuna mħarrġa fil-liġi u fl-istess ħin wieħed li għażel li jsegwi karriera fis-Servizz Ċivili.  Għalhekk għandna għad-disposizzjoni u servizz tal-Istat persuna mħarreġ tajjeb u li għandu viżjoni ta’ dak li huwa mistenni miċ-Ċivil.  F’dawn l-aħħar snin li ilu jokkupa din il-kariga rajtu jagħmel passi kontinwi u diretti sabiex jibdel biċċa biċċa dan is-settur lejn servizz aktar modern u effiċjenti.

5.         Fil-fatt hemm diversi bidliet li huwa rnexxielu jġib.  Għalija nara li bil-preżenza tiegħu rreġistra li l-avukat, in-nutar, dawk mgħallma fil-liġi għandhom futur fis-Servizz Ċivili.  In-numru tagħhom fortunatament żdied tajjeb u huwa ‘l bogħod minn dak li kien fl-antik fejn l-avukat fiċ-Ċivil ried ikun fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jew nutar fl-Uffiċċju tan-Nutar tal-Gvern biss.  Saru, mertu tiegħu, qabżiet ‘il quddiem, ma hemmx dubju, però nemmen li nistgħu ndaħħlu aktar minn dawk li kull sena jiggradwaw mill-Università.  Biss, dan huwa kollu għall-futur.


6.         Dawn huma miri għall-impjegati ġodda fis-servizz tal-pajjiż u huma evidentement tajba.  Iktar ma jkun hemm gradwati tant aħjar għax magħhom iġibu d-dixxiplini differenti li studjaw magħhom.  Però t-tagħlim, l-avvanz edukattiv, l-ispeċjalizzazzjoni m’għandhomx ikunu limitati għal dawk li deħlin issa imma għandu jkun miftuħ għal min diġà daħal.  Il-ftehim li ġie ffirmat din il-ġimgħa bejn il-Gvern u l-Università sabiex ħaddiema oħra jkunu jistgħu jibdew il-kors li jwassalhom għal “Higher Diploma in Public Accounting and Finance” huwa pass ieħor fid-direzzjoni t-tajba.  Is-servizz tal-pajjiż huwa l-burokrazija tiegħu.  Aktar ma jsiru passi u investiment fih aktar nimxu ‘l quddiem fis-setturi soċjali, ekonomiċi u kulturali.  Iċ-ċivil, il-burokrazija t-tajba huma ċ-ċwievet tas-suċċess tagħna.  Aktar ma ninvestu fihom, aktar aħjar.

Dan l-artikolu kien deher fl-1 ta Awissu 2010 fl-Illum.

Il-pajjiż jitmexxa sew.1.         Ħafna drabi m’għandniex il-ħin li noqogħdu lura u naraw ftit dak li konna għal dak li aħna llum.  Meta wieħed iqis iż-żmien tas-sebgħinijiet u t-tmeninijiet jara li hemm qabżiet verament kbar ma’ dak li huwa għaddej illum.  Il-poplu għadda minn numru ta’ esperjenzi u proprju dawn ikkundizzjonawh kulturalment f’diversi punti.  M’hemmx dubju li dak is-siġill ta’ eventi storiċi ffurmana f’dak li aħna.  Mhux biss, imma direttament u indirettament sawrulna l-aġenda nazzjonali fil-prijoritajiet leġislattivi u istituzzjonali.

2.         L-ekonomija hija u tibqa’ prijorità għal kull żmien, biss il-bżonn tad-difiża tad-demokrazija mill-biża’ li terġa’ tintilef wasslitna għal diversi deċiżjonijiet li ħadna proprju biex nassigurawha kontra kemm nistgħu nimmaġinaw li jista’ jkun hemm theddid għaliha.  Il-bżonn, il-prinċipju li ebda soċjetà Maltija ma tista’ timxi ‘l quddiem jekk ma tkunx immexxija demokratikament huwa llum parti sħiħa minn formazzjoni soċjali unika.  Biss inkunu qed nilludu ruħna jekk naħsbu li kulħadd għandu dik l-istess imħabba għaliha li għandna aħna.  Mhux kull persuna jemmen b’qalbu kollha li d-demokrazija hija l-aħjar sistema politika.

3.         Il-biża’ li dak li seħħ fil-pajjiż jintilef jixprunana l-ħin kollu sabiex immexxu ‘l quddiem pratiċi amministrattivi, liġijiet u politika li jiggarantixxu d-demokrazija.  Mingħajr id-demokrazija l-bniedem ma jimxix ‘il quddiem, mingħajr din is-sistema politika ma jkunx hemm avvanzi soċjali u ekonomiċi.  Ekonomija hija b’saħħitha biss f’qasam demokratiku.  Għalina dan tant huwa importanti li bqajna naħdmu kemm nifilħu għas-skapitu ta’ saħħitna proprju biex nimxu u mhux nieqfu f’din it-triq.

4.         Għadna kemm għalaqna l-proċess sħiħ tal-approvazzjoni tad-diversi liġijiet li jitwieldu mill-miżuri tal-Budget li ma bdejniex diġà, mertu tal-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech, il-passi lejn dak li ġej.  Din il-prattika hija, ma hemmx dubju, tajba.  Permezz tagħha hemm parteċipazzjoni demokratika qawwija li qatt qabel ma rajna bħalha.  Nemmnu mhux biss fid-demokrazija parlamentari, imma anke f’dik ekonomika.  Aktar ma jagħtu kontribut dawk li huma nvoluti fis-settur, tant aħjar.

5.         Il-pajjiż irnexxielu jaħdem tajjeb u jaffronta dak li ħaddieħor dam biex jaffronta, proprju għax għandna dan il-proċess liberu u trasparenti.  Il-bieb huwa miftuħ beraħ għal min jersaq ‘il quddiem bi proposti u miżuri li bihom jistgħu jitwettqu linji ta’ ħidmiet li permezz tagħhom jitkabbar il-ġid komuni u jassigura aħjar l-istrutturi soċjali u ekonomiċi tagħna.  Proprju għax nemmnu fid-demokrazija li nibqgħu miftuħa għad-diskussjoni biex intejbu dak li għandna.

6.         Il-poplu tagħna fortunatament għandu llum sistema li biha qed jieħu lura l-paċi u l-istabilità.  Dawn huma ċ-ċwievet li minnhom qed inserrħu ras il-pajjiż minn qabel.  Ma hemmx sulluzzi, anqas sorpriżi imma linja ċara.  Id-demokrazija sarrafniha f’dan.  Tajnieha valur kbir proprju biex kulħadd ikun jista’ jippjana ‘l quddiem għal dak li nkunu qegħdin infasslu.  Mhux biss, imma għandu f’idejh mod li bih joffri ideat, suġġerimenti u proposti li jistgħu jitwettqu.  Jgħidu x’jgħidu, illum għandna nammettu li qatt fl-istorja ta’ pajjiżna ma kellna sistema demokratika taħdem tajjeb bħal ma għandna.

Dan l-artikolu deher fil-Mument tal-1 ta Awissu 2010.


Il-Partit Nazzjonalista jilqa’ d-deċiżjoni tal-Malta Freeport li jirrinunzja għad-dritt li jagħmel manutenzjoni ta’ oilrigs fil-bajja ta’ Birżebbuġa.Il-Partit Nazzjonalista jilqa’ d-deċiżjoni tal-Malta Freeport li jirrinunzja għad-dritt miksub fl-għoti tal-permess ambjentali mill-MEPA sabiex jibdew isiru xogħlijiet ta’ tiswija u manutenzjoni ta’ oilrigs fil-bajja ta’ Birżebbuġa.

Il-Partit Nazzjonalista kien esprima ruħu kontra li jinħareġ dan il-permess mill-MEPA, tant li r-rappreżentant tal-Oppożizzjoni fuq il-Bord tal-MEPA Ryan Callus ivvota kontra li jinħareġ dan il-permess. Fid-dawl tal-fatt li dawn ix-xogħlijiet ta’ manutenzjoni fuq oilrigs jistgħu jsiru barra l-port, fl-ibħra territorjali Maltin, tali permess qatt ma kellu jingħata sabiex isir fil-port ta’ Birżebbuġa. 

Il-Partit Nazzjonalista jfakkar li fil-leġiżlatura preċedenti l-Gvern kien daħal fi ftehim mal-Malta Freeport Terminals Limited biex issir kontribuzzjoni finanzjarja annwali ta’ €100,000 li permezz tagħha jsiru proġetti soċjali fil-lokalitajiet l-iktar impattati mill-operat tal-Freeport. Uħud minn dawn il-fondi ntużaw mis-St. Peter's Football Club, mill-Birżebbuġa Aquatic Club, mill-Birżebbuġa Regatta Club, mill-Kunsill Lokali ta' Birżebbuġa u mill-għaqda ambjentali Din l-Art Ħelwa. 

--
Uffiċċju Informazzjoni

Partit Nazzjonalista

L-indikaturi maħruġa mill-NSO jagħtu messaġġ ċar dwar setturi li għandhom jingħataw iktar attenzjoni mill-GvernIl-Partit Nazzjonalista jilqa’ b’mod pożittiv l-aħbar li l-ekonomija ta’ pajjiżna kibret b’rata aktar mgħaġġla meta mqabbla mal-medja tal-Unjoni Ewropea. Dan jawgura tajjeb u joffri tama lill-kważi 8,000 persuna li jinsabu mingħajr xogħol f’pajjiżna.

Huwa pożittiv li bosta setturi fl-ekonomija ta’ pajjiżna, speċjalment fil-qasam tas-servizzi – bħat-turiżmu u t-teknoloġija tal-informatika, li kibru u ħaddmu eluf ta’ persuni fl-aħħar snin – komplew jiżviluppaw fit-triq it-tajba li kienu fiha matul l-aħħar snin.

Madankollu, il-Partit Nazzjonalista jinnota bi tħassib li:

-           Parti sostanzjali mit-tkabbir ekonomiku reġa’ ġej mis-settur pubbliku, li kkontribwixxa għal kważi terz taż-żieda. Aktar minn hekk, aktar minn nofs iż-żieda fis-salarji wkoll ġejja mis-settur pubbliku; u

-           Għall-kuntrarju ta’ dan, kien hemm tnaqqis f’setturi importanti, fosthom fis-servizzi finanzjarji u l-manifattura, li bejniethom iħaddmu eluf ta’ ħaddiema.

Dan jikkonferma li l-politika tal-Gvern hija li jostor il-problema dejjem tikber tal-qgħad billi jżid in-numru ta’ nies maċ-Ċivil. Dan ikompli jitfa’ dubji fuq il-ħila tal-Gvern li jilħaq il-miri finanzjarji tiegħu, kif anke ġie kkonfermat mid-deċiżjoni riċenti tal-Kummissjoni Ewropea li tibqa’ twissi lill-Gvern fuq il-finanzi ta’ pajjiżna.

Il-Partit Nazzjonalista jisħaq li l-Gvern għandu jgħarbel sew l-indikaturi tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, u jindirizza b’inizjattivi konkreti dawk is-setturi li qegħdin jiltaqgħu ma’ diffikultà biex b’hekk jinstabu soluzzjonijiet li joħolqu aktar xogħol għall-familji Maltin u Għawdxin.

--
Uffiċċju Informazzjoni

Partit Nazzjonalista

L-użu tal-annimali fiċ-ċirkli għandu jiġi projbit.
Il-Partit Nazzjonalista jemmen li l-annimali m’għandhomx jintużaw għal spettakli, esibizzjonijiet u wirjiet f’ċirkli. Għalhekk, se jkun qiegħed jivvota favur emendi fl-Att dwar it-Trattament Xieraq tal-Annimali sabiex jiġi projbit l-użu tal-annimali fiċ-ċirkli, u anke jipproponi emendi huwa stess biex jiżgura li dan il-prinċipju jiġi mħares fejn il-liġi mhix ċara fl-intenzjonijiet tagħha. Din il-pożizzjoni ġiet deċiża waqt laqgħa tal-Grupp Parlamentari din il-ġimgħa. 

Il-Partit Nazzjonalista jaqbel mal-ħatra ta’ Kummissarju għat-Trattament Xieraq tal-Annimali iżda jesprimi t-tħassib tiegħu għall-kompożizzjoni tal-Kunsill għat-Trattament Xieraq tal-Annimali. Kif propost mill-Gvern, dan il-Kunsill se jkun appuntat kollu kemm hu mill-Ministru, inkluż fil-każ tar-rappreżentanti tal-NGOs. Dan ifisser li l-Kunsill għat-Trattament Xieraq tal-Annimali se jkun nieqes mill-awtonomija meħtieġa.  

Aspett ieħor importanti dwar l-emendi mressqin għall-Att dwar it-Trattament Xieraq tal-Annimali huwa li jiżdiedu l-pieni kontra kull min jinqabad jaħqar lill-annimali. Il-Partit Nazzjonalista jaqbel li dawn il-pieni għandhom jiżdiedu u saħansitra jemmen li min jinqabad jaħqar l-annimali għandu jiġi projbit milli jerġa’ jrabbi l-annimali. 

--
Uffiċċju Informazzjoni

Partit Nazzjonalista

11.6.14

Il-ħidma trid tkompli ssir.1.         Dawn il-jiem għamlu ħafna ġid biex jerġgu jġibu l-kalma u r-raġuni f’partit li f’dawn l-aħħar xhur għadda minn ħafna bidliet.  Smajna b’diversi pariri mogħtija lilna.  Uħud b’reazzjonijiet diversi, oħrajn bażati fuq ftit fatti.  Għadni ma qrajtx opinjoni sħiħa u kompluta, u nifhem, għax biex tasal għal dan irid jgħaddi iktar żmien.  Irid isir kuntatt lura mar-raġunijiet li wasslu lil dawk li vvutaw lura lill-Gvern, dawk lilna, dawk li ma vvutawx u dawk li vvutaw għal partiti oħra.  Ma hemmx bżonn ta’ għaġġla f’dan il-mument u ngħiduha, biex partit jifhem li ma jistax jaħdem aktar fil- u bil-politika mil-loġika tal-Gvern iżda tal-Oppożizzjoni, jieħu l-ħin.

2.      Iktar riflessjoni, iktar attenzjoni għad-dettalji li fil-politika Maltija huma determinanti għad fadal biex isiru sewwa.  Fil-verità, ħafna għadhom qegħdin fil-proċess li jifhmu x’wassal għat-telfa tal-2013 u għalhekk ma nistgħux nippretendu li ser jifhmu dik tal-2014.  Iż-żewġ elezzjonijiet huma separati u distinti.  It-tnejn għandhom forzi, kawżi u effetti tagħhom.  Biex immissuhom irridu nieħdu l-ħin tagħna.  Il-fatt li l-maġġoranza elettorali Laburista reġgħet ġiet ikkonfermata ma tfissirx neċessarjament li dak li wettqet l-Oppożizzjoni deher u ġie ġudikat kontra.  Din ma kinetx elezzjoni fejn il-Partit Nazzjonalista kien waħdu fl-iżbarra tal-akkużati.

3.      Il-kwistjonijiet li tqajmu tul dawn ix-xhur mill-opinjoni pubblika u mill-Oppożizzjoni ma kienux mingħajr effett.  Anqas dan il-vot ma neħħihom minn fuq l-aġenda nazzjonali.  Il-bejgħ taċ-ċittadinanza, it-tqegħid ta’ bastiment tal-gass fl-abitat, it-trasferimenti bla sens u rażan, in-nuqqas kważi assolut ta’ meritokrazija, il-kwistjoni tal-addozzjonijiet minn koppji tal-istess sess ma sparixxewx.  Għadhom hemm u magħhom f’dawn il-ġimgħat żdiedu punti oħra.  Il-maġġoranza ġiet stimulata artifiċjalment favur il-partit fil-gvern, b’mekkaniżmi oħra fejn il-linja kienet li tidħol fin-nofs aġenda differenti li tneħħi dak li qajjimha.

4.      Dak li sar tajjeb mill-Oppożizzjoni hemm baqa’.  Dak li ma sarx b’attenzjoni u b’sens lejn dak li għaddej, anzi bħallikieku ma huwiex għaddej, ma wassalx għal dak li għamel iktar ġid.  Il-proċess tal-bidla fil-kultura u mentalità politika tal-partit jieħu ż-żmien tiegħu.  Bħalma rridu naċċettaw li min kien ilu jismagħna għal snin, issa għandu dritt li jesiġi li jisma’ minn min għandu fuqu r-responsabbiltà tal-poter.  Fil-frattemp, il-ħin f’idejna.  Minna jiddependi kemm ser nutilizzawh tajjeb.  Nifhmu għal darb’oħra min aħna.  Nifhmu li l-politika mhix azzjoni imma, fuq kollox, ħsieb, ideat u viżjoni għall-futur.  Napprezzaw verament li aħna partit taċ-ċentru, wieħed li huwa demokratiku kristjan.

5.      Jista’ jkun hemm min jikkritikana fuq dan.  Dan huwa iktar milli leġittimu, però fl-aħħar mill-aħħar, il-poplu jippretendi mingħandna li nkunu dak li aħna u li ma nippruvawx nilbsu dak li ma jixirqilniex.  Diskors differenti jħawwad ‘l-elettorat li, għalkemm definittivament iridna fl-Oppożizzjoni, irid ikun ċert li jista’ jiddependi minna meta jiddeċiedi ‘l-kontra.  Nirbħu iktar billi nkunu sempliċement dak li aħna.  Il-partit m’għandux bżonn ipokresiji, flaġellazzjonijiet pubbliċi, wisq inqas pieni kapitali.  Irid biss li jkun kif kien il-partit tad-demokrazija, tad-drittijiet fundamentali u tal-fatt li l-valuri tagħna huma nsara u mhux tal-konvenjenza jew bla għaqal.


6.      L-elezzjonijiet jiġu għax huma parti integrali mit-tessut demokratiku.  Aħna għandna demokrazija indiretta, però l-Partit Nazzjonalista kien u għadu tal-politika li jikkonsulta ruħu kemm jista’ u raġjonevolment direttament man-nies.  Jingħad x’jingħad, dak il-ġudizzju juri: l-ewwel, il-poplu xi jrid; it-tieni, li min jirrappreżentah qiegħed hemm fuq mandat temporanju u mhux permanenti.  Din l-elezzjoni għaddiet.  Għad hemm x’nifhmu minnha, biss f’ebda mument ma nistgħu nnaqqsu mill-importanza ta’ tali eżerċizzju politiku.  Din hija d-demokrazija, repubblika Ewropea u avvanzata.  Dmirna fl-Oppożizzjoni jinkwadra ruħu, iktar minn qabel, li nkomplu nwettqu ħidmitna aħjar mill-jum ta’ qabel; u t-tieni, li fuq naħa nibqgħu niggarantixxu dak li ġie akkwistat u fuq l-oħra li nħarsu lejn dak li s-soċjetà ser ikollha bżonn.  Għalhekk, ma hemmx dubju li l-ħidma trid tkompli ssir fit-triq it-tajba.

10.6.14

MINISTERU GĦALL-AFFARIJIET BARRANIN – SPEJJEŻ FUQ MAGNI ĠODDA TA’ PHOTOCOPIERS.


9733. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Affarijiet Barranin: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm intefqu spejjeż mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u mill-ambaxxati f’servizzi jew magni ġodda ta’ fotokopjatriċi minn Marzu 2013 sa Marzu 2014?

02/06/2014

  ONOR. GEORGE VELLA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant  illi n-nefqa totali hija  madwar €10,800.

Seduta  160

10/06/2014

MALTA ENTERPRISE – AMBAXXATA MALTIJA F’WASHINGTON


9732. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Affarijiet Barranin: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra jekk fl-Ambaxxata Maltija f’Washington hemmx rappreżentant tal-Malta Enterprise u jekk iva min hu? 

02/06/2014

  ONOR. GEORGE VELLA:  Fl-Ambaxxata Maltija f’Washington ma hemmx rappreżentant tal-Malta Enterprise. Jien infurmat iżda li l-Malta Enterprise qed tippjana biex fl-aħħar, wara snin ta’ abbandun, l-Istati Uniti se jkunu qed jingħataw l-attenzjoni kollha meħtieġa bħala għajn potenzjali ewlenija ta’ Investiment Dirett Barrani. Għal dan l-għan, u b’osservanza tal-proċeduri kollha stabbiliti ghal impjieg fis-servizz pubbliku, ġiet impjegata persuna li qed taħdem skond pjan ta’ xogħol prestabbilit u b’expected outcomes preċiżi. Jien infurmat li din il-ħidma diġa’ waslet sabiex kumpanija ta’ servizzi industrijali fil-qasam bio-mediku ser iżżur Malta qabel l-aħħar ta’ Ġunju 2014 biex tistudja l-possibilita’ ta’ mpjant f’pajjiżna. Għandi wkoll pjaċir ngħid li permezz tal-ħidma ta' dan l-uffiċjal, il-Kamra tal-Kummerċ ta’ Houston, Texas, qed tiddiskuti mal-Malta Enterprise il-possibilita’ ta’ kooperazzjoni li tibda iseħħ fi żmien qasir.

Seduta  159
09/06/2014QORTI - IMPJEGATI

9731. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra f’liema grad u pożizzjoni ġew impjegati t-13-il impjegat ġdid li daħlu jaħdmu l-Qorti minn Marzu 2013 sa Marzu 2014 u jekk is-sejħiet kienux interni jew esterni?

02/06/2014

  ONOR. OWEN BONNICI:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li s-sejħiet kienu kollha sejħiet esterni. L-informazzjoni mitluba hi kif ġej:
Impjegat 1 : Junior Legal Officer
Impjegat 1 : Tradesman
6 Impjegati: Clerk
Impjegat 1 : Judicial Assistant
3 Impjegati : Casual Clerk
Impjegat 1 : Messenger Duties

Seduta  159

09/06/2014

QORTI - XOGĦLIJIET9730. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali: Jista’ l-Ministru jwieġeb mistoqsija parlamentari 9269 u jinforma lill-Kamra dwar x’xogħlijiet saru fil-bini tal-Qorti  minn Marzu 2013 sa Marzu 2014 u jista’ jindika kemm intefqu flus?

02/06/2014


  ONOR. OWEN BONNICI:  Ninforma l-Onor. Interpellant li:
L-ispiża fuq ix-xogħolijiet imsemmija kienet ta’ €1,074,625 miljun.
Il-parti l-kbira minn din l-ispiża (iktar minn €947,000) marret ghall-uffiċji ġodda għall-membri tal-ġudikatura fi Strada Stretta maġenb il-Qorti tal-Familja.
Spiża oħra sostanzjali (iktar minn €37,000) marret għal żewġ luggage X-Ray Machines, waħda għall-Qorti prinċipali u l-oħra għall-Family Court.
Ħlasijiet oħra marru fost oħrajn fuq għamara, units tal-arja kkundizzjonata u spejjeż tal-periti.

Seduta  159

09/06/2014

KASTILJA – SPEJJEŻ FL-UFFIĊINI


9729. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Prim Ministru: B’referenza għall-mistoqsija parlamentari 9274, jista’ l-Prim Ministru jinforma lill-Kamra kemm saru spejjeż ta’ kull tip u forma fl-uffiċini kollha tal-Auberge de Castille minn Marzu 2013 sa Marzu 2014?

02/06/2014

ONOR. JOSEPH MUSCAT: It-tagħrif għadu qed jinġabar

Seduta 159
09/06/2014


KASTILJA – ĦADDIEMA ĠODDA9728. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Prim Ministru: B’referenza għall-mistoqsija parlamentari 9275, jista’ l-Prim Ministru jinforma lill-Kamra kemm ġew impjegati ħaddiema ġodda fis-sezzjonijiet kollha fl-uffiċini tal-Auberge de Castille minn Marzu 2013 sa Marzu 2014?

02/06/2014

  ONOR. JOSEPH MUSCAT:  Impjegati li ma kienux parti mis-segretarjat personali u li wara Marzu 2013 bdew joperaw bħala parti mill-OPM, jammontaw għal 58. Il-maġġoranza assoluta tagħhom jagħmlu parti mis-segretarjat privat tiegħi u tas-Segretarjat Parlamentari li jagħmel parti mill-OPM.

Seduta  159
09/06/2014


MINISTERU GĦALL-FINANZI - XIRI TA' KAROZZI.9727. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Finanzi: Jista’ l-Ministru jwieġeb mistoqsijiet parlamentari 9168 u 7771 u jinforma lill-Kamra bil-lista dettaljata ta’ kemm-il Ministeru awtorizza li jinxtraw karozzi ġodda tul l-aħħar sena u kemm-il kuntratt ġdid għall-kirjiet ta' vetturi tul l-istess sena mill-Gvern u kemm kien hemm każijiet ta' xiri u kiri ta' vetturi li ma kienx awtorizzat?

02/06/2014p

ONOR. EDWARD SCICLUNA: Ninforma lill-Onorevoli Interpellant li l-informazzjoni mitluba qed titpoġġa fuq il-mejda tal-kamra.
Din l-informazzjoni tinkludi kirjiet u xiri ta’ karozzi li saru mill-1 ta’ Jannar 2013 sal-31 ta’ Diċembru 2013 u li ġew approvati mill-Ministeru għall-Finanzi.  Din l-informazzjoni ma tinkludix kirjiet qosra ta’ ġranet li jkunu saru sabiex fost oħrajn, jissostitwixxu karozzi li jkunu bil-ħsara jew għat-tiswija.  Din l-informazzjoni ma tinkludix ukoll kirjiet qodma li ġew imġedda matul is-sena li fuqha qed nirrapurtaw.

Seduta 159

09/06/2014

9.6.14

Il-Partit Nazzjonalista se jwaqqaf id-diskorsi politiċi ta’ kull nhar ta’ Ħadd.B’impenn sabiex jifformula stil ġdid ta’ politika u ta’ komunikazzjoni tal-messaġġ politiku tiegħu, il-Partit Nazzjonalista se jieqaf jorganizza d-diskors politiku ta’ kull nhar ta’ Ħadd. Minflok, il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jiffoka l-enerġija tiegħu biex jiltaqa’ mal-għaqdiet non-governattivi u mal-familji fil-lokalitajiet Maltin u Għawdxin. 

Din id-deċiżjoni hija l-ewwel minn sensiela ta’ bidliet li se jwettaq il-Partit Nazzjonalista bil-għan li jressaq il-politika eqreb lejn in-nies. 

Dan tħabbar mill-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil waqt attività sportiva organizzata mill-fergħa Tim Sport PN. “Wasal iż-żmien li nagħmlu l-affarijiet b’mod differenti, u dan jista’ jibda billi nwaqqfu d-diskorsi politiċi ta’ kull nhar ta’ Ħadd u minflok norganizzaw attivitajiet li jwassluna biex inkunu eqreb lejn in-nies nifhmu l-messaġġ tal-familji minflok nitkellmu dejjem aħna,” temm jgħid il-Kap tal-Partit Nazzjonalista. 

--
Uffiċċju Informazzjoni

Partit Nazzjonalista

Il-Partit Nazzjonalista se jressaq Private Member's Bill biex tiġi indirizzata l-problema tal-obeżità f'pajjiżna.Il-problema tal-obeżità hija sfida li rridu nindirizzaw b’mod multi-dimensjonali fuq livell nazzjonali. Din hija sfida li nistgħu negħlbu biss b’politika ħolistika li ġġib flimkien l-oqsma kollha ta’ governanza; il-politika edukattiva, soċjali u tas-saħħa. Il-Partit Nazzjonalista hu impenjat bis-sħiħ li jagħti l-kontribut tiegħu biex jindirizza l-isfida tal-obeżità, u għalhekk, nhar it-Tnejn li ġej l-Oppożizzjoni se tkun qed tressaq Private Member's Bill fil-Parlament bl-isem ta’ Att dwar stil ta’ ħajja b’saħħitha, mimlija b'punti ta’ azzjoni biex l-obeżità tiġi miġġielda mill-għeruq tagħha.

Dan tħabbar illum mill-Kap tal-Oppożizzjoni u Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil waqt diskors fit-tmiem it-tieni ġurnata tal-Konferena Nazzjonali tal-iSport bit-tema L-Isport f’Malta, il-Pass li jmiss. Din il-konferenza qed tkun organizzata mill-Partit Nazzjonalista fuq inizjattiva tal-kelliem tal-Oppożizzjoni għaż-Żgħażagħ u Sport Robert Cutajar. Il-Partit Nazzjonalista qed jipproponi li jitwaqqaf kumitat konsultattiv li jiġbor fiħ nies li jaħdmu fl-isport biex flimkien jindirizzaw din il-problema minn kull aspett. Il-proposta tal-Oppożizzjoni se tkun qed tissuġerixxi li din il-liġi tiġbor fiha nies minn numru ta’ Ministeri. Busuttil iddeskriva din il-proposta bħala pass ieħor importanti mill-Oppożizzjoni li qed taħdem bis-sħiħ sabiex tkun proattiva’ u tieħu azzjonijiet biex pajjiżna ikompli jimxi ‘l quddiem.

Il-Kap tal-Oppożizzjoni saħaq li l-isport jgħin sabiex jagħti saħħa fi'ika u mentali aħjar, waqt li jitrasmetti valuri importanti fil-ħajja ta’ kuljum. Busuttil fisser li fl-isport hemm valur importanti li kulħadd għandu jħaddan - dak Ii meta taqa’ fit-triq lejn l-għanijiet u s-suċċessi tiegħek tagħraf tqum u tkompli taħdem b'kuraġġ.

Waqt din il-konferenza tkellem ukoll Robert Cutajar li esprima s-sodisfazzjon tiegħu li matul dawn l-aħħar xhur il-ħidma li saret mill-Oppożizzjoni sarfet biex ħarġu messaġġi importanti ta' x'jista jsir biex il-qasam tal-isport jimxi 'l quddiem. Hu appella biex il-Gvern u l-Oppożizzjoni jkomplu jaħdmu flimkien f’dan il-qasam għal benefiċċju taż-żgħażagħ Maltin u Għawdxin. Il-kelliema l-oħra fit-tmiem ta’ din il-konferenza tal-lum kienu Dr. Claire Lucille Azzopardi Lane, kelliema tal-Alternattiva Demokratika għall-iSport, u s-Segretarju Parlamentari responsabbli għaż-Żgħażagħ u Sport Chris Agius.


--
Uffiċċju Informazzjoni
Partit Nazzjonalista


Ix-xogħol għandu jerġa’ jitpoġġa tassew bħala prijorità fuq l-aġenda ta’ pajjiżna.Wara snin ta’ staġnar, l-ekonomija internazzjonali bdiet fl-aħħar xhur tagħti indikazzjonijiet pożittivi hekk kif bosta pajjiżi Ewropej bdew jesperjenzaw tkabbir ekonomiku, żieda fil-kummerċ, u fuq kollox, tnaqqis fil-qgħad.

Din hija aħbar tajba ħafna għal Malta, għaliex meta l-ekonomija Ewropea timxi ’l quddiem, setturi importanti bħall-manifattura u t-turiżmu jibbenefikaw direttament.

Huwa f’dan id-dawl li l-Partit Nazzjonalista jerġa’ jesprimi t-tħassib tiegħu, li minkejja  li huwa ċar li l-Ewropa qed tesperjenza perjodu aktar pożittiv minn dak tal-aħħar snin, numru ta’ indikaturi ekonomiċi dwar pajjiżna ppubblikati mill-NSO u l-Eurostat juru xejra oħra għal Malta u Għawdex. Dawn jinkludu:

-           Li pajjiżna kellu t-tieni l-akbar tnaqqis mill-Unjoni Ewropea wara r-Rumanija fil-bejgħ mill-ħwienet matul ix-xahar ta’ April meta mqabbel max-xahar ta’ qabel;
-           Li l-produzzjoni industrijali matul ix-xahar ta’ April naqset bi kważi 13%;
-           Li r-rata tal-qgħad kompliet tiżdied, u filwaqt li fuq perjodu ta’ sena, il-qgħad fl-Unjoni Ewropea niżel b’0.5%, f’pajjiżna kiber b’0.6%. Dan wassal biex Malta, fil-livell ta’ 6.8%, kompliet nieżla ’l isfel fil-klassifika tal-pajjiżi bl-inqas qgħad, u mir-raba’ post sa ftit xhur ilu, issa tinsab fis-seba’ post.

Dan jeżiġi attenzjoni immedjata.

Ftit qabel l-elezzjonijiet Ewropej, il-Gvern ħareġ ta’ malajr b’suppost strateġija dwar l-impjiegi – strateġija maħruġa bl-għaġla, kif ikkonfermat mill-fatt li meta mistoqsi dwar waħda mill-proposti, il-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona wera li ma kienx konxju tal-istess proposti. L-elezzjoni għall-Parlament Ewropew issa għaddiet: ġara x’ġara matul il-kampanja elettorali, il-Gvern Laburista issa verament għandu juri responsabbiltà u jibda jittratta din il-problema bis-serjetà.

Il-fatt li kważi 8,000 persuna jinsabu bla xogħol hu ta’ tħassib – ebda ċekk mibgħut id-dar lejlet l-elezzjoni mhu se jagħti d-dinjità lill-persuna li tinsab bla xogħol, u lanqas se jagħti x’jiekol lilha u lil familtha: ix-xogħol għandu jerġa’ jitpoġġa tassew bħala prijorità fuq l-aġenda ta’ pajjiżna.

Il-Partit Nazzjonalista se jibqa’ jkun it-tarka li jaħdem biex f’pajjiżna kull min irid jaħdem, jingħata l-opportunità biex jagħmel dan u jibqa’ dispost biex joffri l-esperjenza tiegħu biex flimkien mal-imsieħba soċjali jinstabu soluzzjonijiet favur il-ħolqien tax-xogħol u allura favur kwalità ta’ ħajja aħjar għall-familji Maltin u Għawdxin.


Ħtieġa li pajjiżna jkollu faċilitajiet dedikati għat-tfal bi bżonnijiet ta’ kura mentali.


Il-Partit Nazzjonalista se jpoġġi dan is-suġġett fuq l-aġenda tal-Kumitat Permanenti għas-Saħħa

Il-Partit Nazzjonalista jemmen li t-tfal li jkollhom bżonn li jiġu rikoverati f’faċilità għall-kura tas-saħħa mentali, taħt l-ebda ċirkostanza m’għandhom jitpoġġew fi swali ma’ adulti jew f’zoni li mhumiex dedikati biex jilqgħu t-tfal fihom. Sfortunatament dawn il-każijiet għadhom qed jiġru u dan jixhed falliment serju fil-politika ta’ pajjiżna f’dan il-qasam tant sensittiv. Il-falliment tagħna mhuwiex biss lejn dawn it-tfal iżda huwa wkoll lejn il-familji tagħhom u lejn is-soċjetà kollha. 

Dan stqarru l-Kelliem għas-Saħħa tal-Partit Nazzjonalista Claudio Grech f’konferenza tal-aħbarijiet li matulha enfasizza l-bżonn li l-politiċi kollha jiġbdu ħabel wieħed sabiex tiġi indirizzata din il-materja sensittiva.

Il-Kelliem għas-Saħħa spjega li aktar kmieni hu għamel kuntatt mal-Kummissarju għas-Saħħa Mentali u l-Anzjani u spjegalu li huwa kien infurmat li fl-aħħar ġranet tifel ta’ għaxar snin kien rikoverat fis-Seclusion Ward tal-Isptar Mount Carmel, sala intiża għal pazjenti adulti b’diffikultajiet serji ħafna. Claudio Grech talab lill-Kummissarju biex jieħu azzjoni immedjata u jara li dan it-tifel jitpoġġa f’faċilità adattata għall-età tiegħu.

“Irrispettivament miċ-ċirkostanzi tal-każ partikolari, dawn il-każijiet m’għandhom qatt ikunu aċċettabbli f’soċjetà bħal tagħna. Din mhijiex materja ta’ politika partiġjana iżda bħala politiċi għandna obbligu li naraw li dawn il-każijiet ma jiġru qatt. Ma teżisti l-ebda skuża organizzattiva jew finanzjarja għal dawn iċ-ċirkostanzi. Il-pajjiż jonfoq ħafna flus f’affarijiet ħafna anqas importanti u ċertament li materja bħal din għandha tingħata l-importanza u l-prijorità kollha neċessarja,” qal Claudio Grech.

F’dan l-isfond il-Kelliem għas-Saħħa ħabbar li kien se jinforma liċ-Chairman tal-Kumitat Permanenti għas-Saħħa tal-Parlament biex is-seduta li jmiss ta’ dan il-Kumitat tkun dedikata għal din il-materja, b’mod partikolari biex jisma’ l-opinjoni tal-esperti dwar il-faċilitajiet li s-servizz tas-saħħa ta’ pajjiżna għandu jkollu biex ikun jista’ jilqa’ tfal li jkollhom bżonn kura tas-saħħa mentali. Il-Partit Nazzjonalista se jipproponi li għandha titwaqqaf faċilità dedikata għat-tfal li għandhom bżonn kura mentali, li tkun mibnija aktar fuq mudell edukattiv milli fuq struttura ta’ sptar. 

Il-Partit Nazzjonalista jemmen li dan huwa l-mezz ta’ kif għandha titħaddem il-politika ta’ kunsens fil-qasam tas-saħħa, fejn permezz tal-għodda Parlamentari nikkonverġu l-ideat tagħna sabiex nindirizzaw dawk il-materji ta’ importanza materjali u sensittiva fis-servizz tas-saħħa. Il-mod kif twaqqaf il-Kumitat Permanenti għas-Saħħa, fuq inizjattiva tal-Oppożizzjoni, jippermetti li l-politika f’dawn l-oqsma tiġi fformulata flimkien mal-esperti, il-unions tal-ħaddiema, għaqdiet mhux governattivi kif ukoll organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-pazjenti. Dan iwassal għal politika relevanti u risponsiva intiża biex tindirizza l-bżonnijiet reali tal-pazjenti.

Għal darb’oħra l-Partit Nazzjonalista għażel it-triq tal-maturità f’dan il-każ u minflok fittex is-sensazzjonaliżmu u l-partiġjaniżmu għażel li jfittex kif nistgħu kollettivament infittxu soluzzjonijiet fl-interess tal-aktar persuni vulnerabbli fis-soċjetà tagħna. 

--
Uffiċċju Informazzjoni

Partit Nazzjonalista

Il-Gvern għandu jagħti attenzjoni immedjata biex jipprovdi mediċina kruċjali lill-pazjenti li jbatu bl-ansjetàWaħda mill-kundizzjonijiet l-aktar komuni fil-kura tas-saħħa mentali f’pajjiżna hija l-ansjetà u d-diversi impatti fiżiċi u mentali tagħha. Numru kbir ta’ pazjenti b’din il-kundizzjoni jiġu preskritti l-mediċina Buspirone li hija intiża biex tittratta dawn il-kundizzjonijiet, fosthom l-hekk imsejħa Generalised Anxiety Disorder

Il-pazjenti jistgħu jakkwistaw din il-mediċina, bi ħlas, mill-ispiżerija tal-Isptar Mater Dei biss. Din ir-restrizzjoni hija dovuta għall-fatt li din hija mediċina kkontrollata u ma tistax tinxtara minn spiżeriji privati.

Il-Gvern għandu jieħu azzjoni urġenti u immedjata biex jipprovdi din il-mediċina mingħajr ebda dewmien, kif ukoll li jagħti spjegazzjoni lil dawn il-pazjenti vulnerabbli dwar kif jistgħu jieħdu l-kura tagħhom. Il-pazjenti li għandhom bżonn din il-mediċina m’għandhomx għażla. Jekk ma jiħdux din il-mediċina, jistgħu jbatu minn konsegwenzi serji ħafna li saħansitra jistgħu jwasslu biex jiġu rikoverati l-isptar u li titħarbtilhom ir-rutina tal-ħajja normali tagħhom.

Huwa ta’ tħassib serju ħafna li din is-sitwazzjoni ta’ nuqqas ta’ mediċina tant sensittiva qiegħda toħloq aktar ansjetà lil dawn il-pazjenti meta l-għan ewlieni ta’ din il-mediċina huwa proprju li tikkontrolla l-ansjetà u l-effetti tagħha. Għaldaqstant, il-Partit Nazzjonalista jappella lill-Gvern biex jieħu l-passi kollha li hemm bżonn biex din il-mediċina tiġi pprovduta lil dawn il-pazjenti mingħajr aktar dewmien.

Il-Partit Nazzjonalista jerġa’ jiddikjara li se jappoġġja kull azzjoni li l-Gvern lest li jieħu f’dan is-sens. Dawn il-pazjenti għandhom dritt għad-dinjità tagħhom, għandhom dritt jgħixu ħajja normali u għandhom dritt li jingħataw aċċess għal kura daqstant kruċjali, aktar u aktar meta huma qed iħallsu għaliha minn buthom.

--
Uffiċċju Informazzjoni

Partit Nazzjonalista