15.4.14

2010 - Kontinent jirrifletti.1.         Minkejja d-diversi snin li ilna ngħixu flimkien fuq din id-dinja, u speċjalment għalina f’dan il-baħar Mediterran, il-viżjoni tagħna ħafna drabi tibda billi tħares ‘il fuq u mhux l-isfel.  Naraw ruħna marbuta mal-kontinent Ewropew, kif aħna mingħajr ma’ naraw biżżejjed fil-fond dak kollu li għandna.  Biss, f’din il-formazzjoni kulturali ħafna drabi neskludu lilna nfusna minn influwenza tal-kontinent Afrikan.  Forsi mertu ta’ l-immigrazzjoni irregolari jew ta’ għarfien ftit aħjar tal-forzi emerġenti fid-dinja li qegħdin fiha, illum qed naraw triq ta’ rivalutazzjoni ta’ x’forza u potenzjal jeżisti f’dik il-gżira enormi.  Direzzjoni li għandna nixtarru aħna ma’ oħrajn f’dawn it-tnax-il xahar partikolari.

2.         Din is-sena għandha, għal dawk it-tlieta u ħamsin Stat li jiffurmaw dan il-kontinent, żewġ appuntamenti storiċi importanti li jitolbu riflessjoni.  L-ewwel wieħed huwa marbut mat-tmiem tal-Konferenza ta’ Berlin li nżammet bejn il-15 ta’ Novembru 1884 u s-26 ta’ Frar 1885 li fih inqasmet l-art Afrikana bejn numru partikolari ta’ pajjiżi li ħassew li għandhom “dritt” li jiċċivilizzaw, dawk li fl-opinjoni żbaljata ma kellhomx kultura.  It-tieni wieħed huwa marbut mal-ħamsin anniversarju ta’ l-Indipendenza ta’ sbatax-il pajjiż.

3.         Il-Konferenza ta’ Berlin kienet l-att “legali” li permezz tiegħu numru ta’ Stati Ewropej bħall-Ingilterra, Franza, l-Portugall, il-Belġju, il-Ġermanja u Spanja ftehmu li dan il-kontinent suppost “mudlam” jista’ jinqasam skond min jaħtaf l-aktar.  F’dak id-dokument, fost l-oħrajn, l-artikolu 34 jiddikjara li kull firmatarju għandu d-dritt jieħu f’idejh partijiet akbar milli kellu u jistabbilixxi “protettorat” bl-obbligu li jinforma lill-membri l-oħra.  L-artikolu 37 jerġa’ jagħti lil dawn il-firmatarji d-dritt li jbiddlu t-territorji skond ma jkun utili li jsir bejniethom, iħalltu u jirranġaw.

4.         Illum, mija u ħamsa u għoxrin sena wara dak il-jum, il-konsegwenzi huma gravi.  Kif ingħad tajjeb: “For the greatest part of it, Africa is a mish-mash of states without nations and without states.  Paradoxically, while colonialism is still being blamed for many of Africa’s problems, the farcical national boundaries imposed during the scramble for Africa by Colonial powers in Berlin in 1885 remain sacrosant.”   Riflessjoni interessanti fi ħdan kontinent mimli potenzjal li ma jirnexxilux jinqala’ mill-faqar, jiżviluppa u jikkompeti ma’ pajjiżi oħra fid-dinja.  Għandu fuqu problemi li qisu ma jistax jillibera ruħu minnhom.

5.         Il-ġenerazzjonijiet preżenti qed jerġgħu jqajmu għad-dibattitu għala u x’inhuwa l-kaġun ta’ stat ta’ l-affarijiet fejn hemm disparità kbira bejn Stat u ieħor.  Mhux biss imma d-diffikultà temerġi wkoll fuq il-fatt li l-livell ta’ demokrazija hija, f’numru minnhom, ineżistenti.  U dan minkejja l-fatt li hemm wirt minerali li jibqa’ ma jiġix verament sfruttat għall-ġid tal-miljuni li jgħixu hemm.  In-nuqqas ta’ żvilupp ekonomiku qiegħed iħabbat u jħabbel iktar minn qabel sabiex wieħed ifittex il-kaġun, r-raġuni vera li qed iżżomm lil ċerti pajjiżi lura mill-iżvilupp li ħaqqhom.

6.         Anzi Mo Ibrahim, persuna li laħqet suċċessi tajba fil-kummerċ qiegħed isostni li: “A large number of African countries are not viable.  If they were companions, they would have been declared bankrupt.”  Fl-anniversarju tal-ħamsin sena ta’ l-indipendenza tal-Kamerun, it-Togo, l-Madagascar, il-Kongo, s-Somalia, il-Benin, in-Niġer, il-Bulkina Faso, il-Kosta ta’ l-Avorju, iċ-Ċad, ir-Repubblika Ċentrali Afrikana, il-Kongo Brazzaville, il-Galon, is-Senegal, il-Mali, n-Nikaragwa u l-Mawritanja kliem dan is-Sudaniż li ħadem fis-settur tat-telekomunikazzjoni b’suċċess kbir huwa interessanti.  Għandu raġun isostni dan.  Hemm bażi li wieħed jgħid li l-qsim tal-kontinent huwa l-iżball li ma nistgħux ninħallu minnu?

7.         Il-futur għal diversi huwa marbut ma’ Unjoni Afrikana li tasal lejn il-miri u s-saħħa ekonomika u soċjali li għandha l-Unjoni Ewropea.  Diversi huma l-kritiċi ta’ dik li kienet l-OAU u li ġiet l-Unjoni Afrikana ta’ llum.  Għalhekk dan għandu jkun il-pass, il-futur ta’ kontinent li ħaqqu ferm iktar sabiex jissoda lilu nnifsu u, kif ħaqqu, jingħata d-dinjità xierqa.  F’dan l-anniversarju tajjeb li aħna wkoll nirriflettu.  Kontinent Afrikan b’saħħtu jagħmel il-ġid mhux biss liċ-ċittadini tiegħu, imma anki lilna.  Għandna nteress li dan jirnexxi għax ir-rispett għad-dinjità umana hekk jitlob.


 Dan l-artikolu deher fil-harga tal-Illum tat-3 ta Marzu 2010.

No comments: