24.9.16

Fl-Anniversarju tat-Twelid ta' Aldo Moro.

"Il-problema ta' kull partit hi dik li jrid jgharaf, jinsa s-success immedjat ghal wiehed fit-tul, li jghazel bejn success parzjali u temporanju ghal wiehed stabli u permanenti.

Ghalhekk hemm bzonn qawwi li ninsew l-ghagla u n-nervozismu, nitilqghu ghal kollox l-istat ta' emergenza perpetwa , li n-natura umana tiehu pjacir li jkollha halli thossha vittma ta' xi haga u artista ta' xi punt interessanti.

Il-mixja taghna hija aktar twila u aktar difficili. Li ma ccedix ghal xi vantagg temporanju hu metodu kbir u intelligenza ta' tattika, ghall-istrategija aqwa, bil-pacenzja , fil-paci nterna, l-fidi, l-umilta', il-hidma fit-tul u fil-fond immexxija lejn ghan aktar importanti u determinanti huma l-ghodda tad-demokristjan, tal-bniedem li jemmen u jhobb il-hajja  " Aldo Moro minn artikolu tieghu miktub fil-gurnal Studium taht t-titolu "il Nostro Tempo" f'Ottubru 1945.   

No comments: