21.11.16

TRAFFIC OFFENCE TICKETS28621. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali: B’referenza għat-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 27197, jista’ l-Ministru jwieġeb it-tieni parti tagħha u ċjoè li jiġu indikati dettaljatament it-trafficoffencetickets maħruġa?

11/11/2016

  ONOR. CARMELO ABELA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant, li ninsab infurmat illi l-figura ta’ seba u sittin elf, mitejn u ħdax (67,211) li ngħatat fit-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari 27197 kienet tinkludi t-traffic offence tickets u ċ-ċitazzjonijiet li nħarrġu matul is-sena 2015. Id-detttalji jidhru fit-tabella li qed titpoġġa fuq il-Mejda tal-Kamra.

Seduta  452
21/11/2016

No comments: