20.10.16

TRAFFIC TICKETS27197. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm inħarġu traffic tickets tul s-sena 2015? Jistgħu dawn jiġu indikati dettaljatament?

03/08/2016

  ONOR. CARMELO ABELA:  Ninforma lill-Onor. Interpellant li ninsab infurmat li l-ammont ta’ traffic offence tickets li nħarġu matul is-sena 2015 kien ta’ seba ‘ u sittin elf, mitejn u ħdax (67,211).

Seduta  429
19/10/2016

No comments: