6.6.16

REATI TA’ SERQ RAPPURTATI
25865. L-ONOR. CARMELO MIFSUD BONNICI  staqsa lill- Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali: Jista’ l-Ministru jinforma lill-Kamra kemm ġew rappurtati reati ta’ serq minn Marzu 2015 sa Marzu 2016? Jista’ jindika wkoll kemm ġie kommess serq minn djar privati?

02/06/2016

  ONOR. CARMELO ABELA:  Ninforma lill-Onorevoli Interpellant li ninsab infurmat li n-numru globali ta’ serq rapportat lill-Pulizija mill-1 ta’ Marzu, 2015 sal-31 ta’ Dicembru, 2015 kien ta’ sebgħa t’elef, sebgħa mija u sitt (7706) każi,  filwaqt li mill-1 ta Jannar 2016 sal-31 ta’ Marzu, 2016 kien jammonta għal-elf, sittt mija u wieħed u ħamsin (1651) każ. Dan hu total ta’ disa t’elef, tlett mija u sebgħa u ħamsin (9357) każ, matul imsemmi perjodu.  Is-serq minn residenzi f’kull lokalita  bejn l-1 ta’ Marzu u 31 ta’ Dicembru 2015 jammonta għal-sitt mija u sitta u għoxrin (626) każ, filwaqt li bejn l-1 ta’ Jannar 2016 u l-31 ta’ Marzu 2016 l’ammont kien ta’ mija u erbgħa u ħamsin (154) kaz.  Dan kien total ta’ sebgħa mija u tmenin (780) każ.  Informazzjoni aktar dettaljata qed titpoġġa fuq il-Mejda tal-Kamra.

Seduta  399
06/06/2016

No comments: