4.4.16

Post in-Nisrani huwa fil-Politika.1.Ghan-nisrani il-hajja pubblika hija sfida qawwija. Ghandu jidhol, u jippartecipa attivament fiha jew ghandu jibqa kompletament barra minnha?. Sejjer b’dan l-involviment tieghu jmur kontra s-sejha nisranija jew hija parti shiha minnha. U jekk dan huwa minnu , hija parti mil-missjoni tieghu u konsegwentement hemm lok ghal dawk li huma nsara li jridu jiehdu sehem attiv fil-hajja politika .

2.Kien hemm zmien meta l-Papiet seklu ilu ma ppermettewx dan. Imma mitt sena ilu d-direzzjoni inbidlet. B’gabra ta’ nsara mas-sacerdot sqalli Don Luigi Sturzo fit-18 ta’ Jannar 1919 saret sejha ghal bnedmin liberi u b’sahhithom biex jinghaqdu fil-Partit Popolari u jidhlu biex jservu fil-hajja politika. Fejn inghad ghal dawk fis-socjeta “A tutti gli uomini liberi e forti, che in questa grave ora sentono alto il dovere di cooperare ai fini supreme della patria, senza pregudizi ne’ preconcetti, facciamo appello perche’ uniti insieme propugniamo nella loro interezza gli ideali di giustizia e liberta’”.

3. L-appell ta Sturzo kien pero attent hafna u preciz. Rrifera ghal hidma politika li kif kienu qalu u baqu jsostnu fiz-zmien: “ci presentiamo nella vita politica con la nostra bandiera morale e sociale, ispirandoci ai saldi principi del cristianesimo ”. Ghalhekk hidma f’dan minghajr ma jkun partit ghall-insara biss imma miftuha ghal kull min jaqbel mal-programm u hidma politika taghhom.

4. Kien u jibqa pass li biddel l-istorja. Sija ghax nfethet triq li qabel hafna kienu qed jibzaw jiehdu sija ghax permezz taghha il-politika inbidlet fil-kontenut taghha. Ma kienx facili. Matul zmien il-faxxismu u n-nazzizmu diversi politici nsara spiccaw persegwitati, eziljati, mibghuta f’kampijiet tal-koncentrament. Biss l-punt kien sar u l-marka taghhom mhollija. Dan ghax in-nisrani jaghmel sewwa li jidhol fil-hajja politika biex jaghmel l-marka tieghu bil-valuri tieghu. Valuri li jaghmlu u l-esperjenza uriet li ghamlet l-gid lis-socjeta.   

5. Din kienet iz-zerriegha li ghamlet d-differenza fil-hajja politika ta’ diversi pajjizi. L-insara saru l-interlokuturi validi u terga wara t-tieni gwerra dinija saru l-protagonisti ta’ bidliet veloci li wasslu lejn socjetajiet fejn dahlet iktar gustizzja socjali u iktar liberta. Kienu mexxejja bhal Konrad Adenauer, Alcide De Gasperri, Robert Schuman li assiguraw li fl-ewropa d-demokrazzija tigi mizjuda fil-valur nisrani  fejn id-dinjita tal-bniedem tigi effettivament protetta.  Kienu huma li kellhom il-vizjoni ta dak li illum hija l-Unjoni Ewropeja bil-vantaggi shaha hija irnexxilha taghti.

6. Illum ghandna ngharfu li n-nisrani fil-hajja politika huwa element essenzjali fid-dinja moderna u demokratika. Essenzjali ghax ghad ghandu kontribut partikolari ta’ idejat, proposti u suggerimenti li ohrajn ma ghandhomx. Il-politika ma hiex mahmuga tistgha tithaddem  hekk jekk min huwa fuq in-nahha t-tajba jghazel li jhalli l-ispazju ghall-ohrajn u jibqa fis-silenzju. Ghax huwa minnu li diversi joqghodu barra ghax jibzu minn dak li tistgha ssarraf ghalihom, fid-diffikultajiet li wiehed jghaddi minnhom, ghas-sagrificcji li jridu jaghmlu  ghall-hajja professjonali , socjali u familjari taghhom.

7. Biss is-sejha ghal-bnedmin validi ghal dawk li Don Luigi Sturzo u shabu ghamlu ghal dawk liberi minn kull pregudizzju u b’sahhithom fid-determinazzjoni taghhom li jibdlu dak li huwa kontra s-sewwa tibqa wahda valida. Mitt sena wara irridu nirrikonoxxu li mertu ta’ dan il-bniedem s-socjeta taghna nbidlet bil-kontribut tal-insara fil-hajja politika attiva u li s-sejha tieghu tibqa wahda rilevanti moderna, presenti u futura. Ghax n-nisrani ma ghandux jibza ghax postu ma huwiex barra mill-politika izda gewwa fiha.    


No comments: