25.4.16

Lura għan-Normal, Suppost?


1.     Għaddiet kważi ġimgħa diġà u l-pajjiż għadu qiegħed jiddiskuti dak li, għal tlettax-il siegħa, kien is-suġġett ta’ dibattitu parlamentari.  Tressqu diversi argumenti.  Inġiebu diversi konsiderazzjonijiet.  Kien hemm ukoll, fl-aħħar, vot favur il-Gvern tal-ġurnata.  Kien hemm ukoll min, l-għada filgħodu, ħa n-nifs għax ħaseb li l-argument kien midfun.  Imma l-fatti, iċ-ċirkostanzi ta’ dak kollu li seħħ, flok naqqsu jew qatgħu żammew l-affarijiet għaddejja.  Il-poplu baqa’ mhux sodisfatt minn dak li ra u sema’.


L-ghazliet t-tajba.
2.  L-bniedem mhux semplici anzi huwa komplikat. Jimmagina li jaf iktar milli jkun. Jahseb li jkun lahaq iktar milli fil-fatt jkun. L-ghar li jitlef d-direzzjoni ghax jdahhal f’rasu li kapaci jikkontrolla u jinfluenza d-dinja. L-ghazliet fil-hajja ma humiex facili anzi huma difficili , aktar u aktar ghal min qieghed fil-poter. Kif qrajt tajjeb dan l-ahhar “Every human has difficulty conquering ignorance and making good choices.” Quddiem dak li sehh f’dawn l-ahhar xhur li fihom il-Gvern dahhal lilu nnifsu fi sqaq wiehed jistaqsi l-ghazliet tieghu kienu u huma tajba.?

Accettabbli ghall-poplu?.
3.  Kien hemm dibattitu parti genwin u parti le fis-socjeta fuq jekk u kif kellha issir l-mozzjoni tal-opposizzjoni. Kien hemm min pprova jdahhal d-dubbju. Kien hemm min ghal raguni u ohra ma qabilx. Dan kien u jibqa ezercizzju b’sahtu u tajjeb. Hadd ma jistgha jippretendi li ma ghandux jkun suggett ghall-iskrutinju tal-opinjoni pubblika. Biss din kienet bicca mill-kwistjoni. Kienet marbuta ma l-process ta’ metodologija, liema triq demokratika ttiehed izda mhux fuq is-sustanza tas-suggett dibattut. Fuq dan r-rizultat mit-tlieta l-quddiem kien li ftit kienu dawk li kienu sodisfatti u allura l-argumenti tal-Gvern accettati.


Dritt tal-Istat.
4. Fit-twettiq tal-gid komuni temporali l-Istat ghandu d-dritt li jipprova jikseb zewg elementi importanti l-paci u l-prosperita tas-socjeta. Biex tigi preservata l-paci hemm bzonn ta’ principji etici, ligijiet li jistabilixxu l-ordni bejn il-bnedmin u bejn l-istess Stat u c-cittadini tieghu. Hemm fuq kollox funzjoni legittima li thajjar u tmexxi lill-membri taghha fuq nahha li jsiru cittadini ta’ rieda tajba fuq l-ohra li trazzan u ccanfar dak li ma humiex. Kif qrajt “It has a legitimate function in motivating its members to become good citizens of those of good will and a justice system to punish those of bad will.”    

Dmirijiet l-Gvernijiet.
5.  Kull min qieghed fil-poter ghandu numru ta’ dmirjiet ukoll li l-elettorat jippretendi li jwettaq. L-iktar importanti huwa dak li wiehed jispjega dak li jkun qieghed jsir u ghala. Kull Gvern jkollu diversi kurrenti ghaddejja f’kull ministeru. Fuq kull wiehed ghandu dan id-dmir illustrattiv biss nhar t-tnejn kien hemm mozzjoni u opposizzjoni titkellem fuq suggett u n-nahha tal-poter tahrab minnu. Kien fi stat ta’ dak li Herman Melville kien tant kapaci fih “escapism”. Harba minn dak li ghandu jispjega. Anzi ahjar ma naffrontawx dak li waqqaf  n-normalita socjali fil-pajjiz.      

Ma hemmx normalita.
6. T-tattika, l-istrategija tal-poter f’dawn ic-cirkostanzi hija hafna mumenti l-istess. Pprova aljena lill-poplu u ghati x’tifhem li xejn ma huwa jaffettwak. Dak li qieghed jingieb quddiem d-dawl tax-xemx jigi mwarrab fil-gemb qisu ma jesistix. Rajna iktar sforzi f’dan fejn kull karta intlabet u ser tibqa tigi biex b’xi mod jew iehor jixxellef mill-importanza. Hemm drabi meta dan jirnexxi ohrajn le. Jiddependi minn kemm tkun gravi is-sitwazzjoni. U l-prova taghha tohrog meta minkejja li jghaddu l-jiem xorta l-argument jerggha jitla wahdu lura fil-wicc.

Konsegwenza normali u cara.
7. L-mozzjoni tat-tnejn weldet iktar inkwiet specjalment f’dawk li kienu sajmin mill-gravita taghha. Weldet iktar l-kongetturi ta dak li ser jigri issa. Dak li tista twettaq l-opposizzjoni issa waqa pass lura biss kiber ferm iktar x’ser jaghmel fil-pass li jmiss l-Gvern. Ghax l-vot serva biex jinghalaq d-dibattitu parlamentari t-tnejn fil-ghaxija imma accerta li aktar persuni ta rieda tajba jistennew azzjoni proprju ghax saru jafu iktar l-fatti. Dak li sehh ma hemmx dubbju li l-poplu ser jkompli jitkellem dwaru u l-Gvern  jkompli jahirbu. Normalita ma giebx anzi zied iktar fil-konfuzjoni u f’dan fl-instabilita’.

Sejrin lura jew l-quddiem?.

8. Min huwa maqtuh mir-rejalta ta kull gurnata jistgha jkompli jinjora s-sitwazzjoni. Biss min jghix mal-elettorat tieghu jgharaf li billi d-decizjonijiet jibqu ma jittiehdux fl-interess nazzjonali lura mhux l-quddiem sejrin. Minn Frar li ghadda dahlet l-atmosfera ta stennija li nsibu qabel appuntamenti elettorali kbar. Sal-lum ghadha ma telqitx. Il-hajja ma gietx lura ghan-normal baqghet agitata. Baqghet tinkwieta u ddejjaq lin-nies. Dan ghax nghidu x’nghidu u niktbu x’niktbu l-poplu fil-maggoranza tieghu lejn u ghas-sewwa jhares u jrid li jitwettaq. Hemm mmorru verament l-quddiem ghan-normal.   

No comments: